2
A etowo una kisapi na lotu
A mugano utna, a nemi sur a taro na nurnur det in wararing, nama niaring sur a utna det sibo suri, a niaring sur a taro, ma a niaring na watung wakak torom o God. Mot in wararing lenra sur a taro rop, ma sur a kum king ma a kum mugumugu rop, sur dat in kis wowowon nama malmal, ma dat in mur a petutna ra i wakak umatan o God, ma dat in urur torom o God. Ra mot in pami lenri, in wakak sakit ra o God, anundat a Tene Ulaun, in gas nami. I nemi sur in ulaun a taro rop, ma det in tasman a lingmulusino. Rom 3:29-30; Gal 1:4Uni ara God sot kut, ma ara sot kut kai ra i dat tomo o God ma a taro, a musano ri o Karisito Iesu, i ra i pitar tar anun a nilaun sur in kul langolango pas a taro rop. Una du bung ra o God i sa kubus tari, o Iesu i ulingmulus a nemnem anun o God lena i nem na ulaun a taro rop. Ap 9:15; Gal 2:7-8; 2 Tim 1:11Iri a kibino ra o God i pilok pas iau, sur an aposel ma an warawai nama Wakak na Wasiso, ma an ususer a taro ra awu sur a taro Juda nama nurnur mulus. A watung a lingmulus, awu sur a toro.
A nemi sur a kum musano una kum tamon det in wararing ma det in tulsu a kum lamandet usapat netes, det in pitar tar det torom o God, ma gong det kankan ma gong det engaras.
1 Pit 3:3-5A nemi kai sur a wardain det in emar nama malu ra i sot nama ememar anun a wardain. Det in emar nama ememar i upuaso a urur ma a wakak na ninunuk. Gong det iris a lorindet, gong det emar nama kum kamkabaran ra di pami nama gol o a kum wat ra a matandet i ka, ma gong kai det emar nama kum malu na ememar ra a matandet i ka. 10  1 Tim 5:10A wardain ra det watungi lena det ser lotu torom o God, det in emar nama kum wakak na pinapam.
11 Ra a wardain det in los a etowo tagun a Buk Tabu, i wakak sur det in kis wowowon ma det in unatino pas det. 12  1 Kor 14:34Ka madek tar tu ino sur in ususer tu musano, ma ka madek tari kai sur tu ino in mugu tu musano. I wakak sur in kis wowowon kut. 13  Stat 2:7, 21-22; 1 Kor 11:8-9Uni o God i ukis mugu o Adam ra numur o Iwa. 14  2 Kor 11:3; Gal 3:1-6Awu sur o Adam ra o Satan i toro pasi. Awu! O Iwa kut ra o Satan i toro i ra i puku, ra i pam a sakino. 15 Din ulaun a wardain kibino una usus. Din ulaun det ra det ser tur dekdek una nurnur, ma una marmaris. Det ra, det ser mur a petutna ra o God i nemi, ma a petutna ra i sot sur a wardain det in muri.

2:5: Rom 3:29-30; Gal 1:4

2:7: Ap 9:15; Gal 2:7-8; 2 Tim 1:11

2:9: 1 Pit 3:3-5

2:10: 1 Tim 5:10

2:12: 1 Kor 14:34

2:13: Stat 2:7, 21-22; 1 Kor 11:8-9

2:14: 2 Kor 11:3; Gal 3:1-6