6
A etowo torom a kum tene ititula
Ep 6:5Det ra a kum tene ititula, det in urur torom anundet a kum mugumugu, sur gong taio i watung laulau a risan o God ma anundat a etowo. Plm 1:16Ma det ra anundet a mugumugu a tene nurnur, gong det rosumur gusuni, uni det tasmani lena det tar tistisino una nurnur. Det in ser mur wakak anun a wasiso, uni anundet a pinapam in warut a tene nurnur, ra det ser nemi. Timoti, un ususer det ma un udekdek det nama kum etowo ri.
A nemnem sur a mani
Gal 1:6-9Ra taio in ususer a taro nam tu se etowo, ra ke elar nama etowo mulus anun anundat a Labino o Iesu Karisito, ma ke elar nama kum etowo ra i warut det, sur a magirandet in wakak umatan o God, a ngas na musano ra, i ulabo pasi ut, ma ke tasman tu utna. Anun a laulau na nemnem sur a wasiso na engaras, ma a inaim na wasiso, i elar nama misait toromi. Anun a petutna ra, i pam pat a kum ngasino lenri: a nuknuk laulau sur a utna anun taio, a engaras, a emang, a nuknuk laulau torom a taro. 2 Tim 3:8; 4:4; Tai 1:14A ngas na taro ri, det ser pam pat a purpuruon, a nuknukin det ke tokodos, ma det rosumur gusun a lingmulusino. Det nuki lena, ra det in mur a petutna ra i wakak umatan o God, a petutna ra, in pam pat a mani sur det in tene ululeng.
1 Tim 4:8; Pil 4:11-12; Ibr 13:5Ikut ra dat mur a petutna ra i wakak umatan o God, tomo nama gasgas un asau ra o God i etabor nami, i ra a ululeng mulus. Jop 1:21Ra dat wanpat nin una rakrakon bual ka dat los tu utna, ma ra dat in milet, ka dat in los tu utna kai taginin. Ra andat a utna na inangon ma anundat a kum malu kai kuri i kis, asau ra dat in nuknuk melet suri? A nuknukin dat in mana. Ma det ra det nem a labino mani, det in puku una ululam, ma det in iru unin nukun, ma a kum nemnem ororos kut, ma a nemnem sur a utna ra, in ban laulau det. Ra in woro pirso a susut na taro una minat ma a iniru tukum. 10  Ep 5:5Uni a nemnem sur a mani, i a kimkibin a wur matano sakino petutna. Ma a ramano taro ra det ngara suri, det sa wan gisen gusun a nurnur, ma det ban laulau anundet a nilaun nama susut na mamaut.
O Pol i udekdek o Timoti una pinapam na lotu
11  2 Tim 2:22Ikut ui, Timoti, ui a musano anun o God, un nan gisen gusun a kum utna ri. Un dekdek sur un mur a tokodos na petutna, ma a petutna ra i wakak umatan o God, a nurnur mulus, a marmaris, a tuntunur dekdek, ma a wowowon na petutna. 12  1 Kor 9:25-26; 2 Tim 4:7Un tur dekdek una nurnur elar nama wakak na tene inaim. Ma un pam ukai a nilaun tukum. A nilaun ra o God i kabo pas ui suri, ra u wasiso talapor uni umatan a susut na taro. 13  Jn 18:36-37A inanos ui umatan o God, i ra i pitar a nilaun torom a kum utna rop, ma umatan o Karisito Iesu i ra i wasiso talapor uni ut umatan o Pontias Pailat. A inanos ui lenri: 14 Un mur a kum wasiso ri, ma gong u pam tu utna ra taio in takun ui uni, tuk una bung ra anundat a Labino o Iesu Karisito in nanpat melet. 15  Tam 17:14Ra a bung in sot, o God ut in tulu ru i sur in nanpat melet. O God ara sot kut, a labino Tene Warkurai ma i dan tukum, a King anun a kum king, ma a Labino anun a kum lamlabino. 16 I sot kut i laun tukum, ra i kis una labino talapor ra kataio in nan milau nisano. Kataio utmakai i tama tari ma ka din tama lar pasi. Din pitar tar a labino urur toromi, ma i utur ukai a labino dekdek ra ken rop ma ken rop. Amen.
17  Lk 12:20Un utumarong det ra det ululeng nin una rakrakon bual sur gong det ulabo pas det ut, ma gong det nurnur una mani ra i ser rop kut. Det in nurnur kut un o God, ra i ser tabor dat nama kum wakak na utna rop sur dat in gas nami. 18 Un inanos det sur det in pam a wakakino, ma det in bukus nama kum wakak na pinapam, det in ser etabor, ma det in ser isuaro a utna kai torom lako taro. 19  Mt 6:20Ra det in pami lenri, det in utur ukai a ululeng mulus. I ra a wakak na kibin anundet a nilaun numur, sur det in los a nilaun ra a nilaun mulus.
20 Timoti, un tamtamabat wakak a pinapam ra o God i pitar tari tam. Un nan gisen gusun a kum wasiso ororos kut, ra ke elar nama nemnem anun o God, ma gusun a wasiso na engaras una utna di watungi nama “mananos”, ikut awu sur a mananos mulus. 21  1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18A ramano taro det watungi lena det tasmani ut a mananos ra, ra det sa wan gisen gusun a nurnur un o Iesu.
A marmaris anun o God torom mot.

6:1: Ep 6:5

6:2: Plm 1:16

6:3: Gal 1:6-9

6:5: 2 Tim 3:8; 4:4; Tai 1:14

6:6: 1 Tim 4:8; Pil 4:11-12; Ibr 13:5

6:7: Jop 1:21

6:10: Ep 5:5

6:11: 2 Tim 2:22

6:12: 1 Kor 9:25-26; 2 Tim 4:7

6:13: Jn 18:36-37

6:15: Tam 17:14

6:17: Lk 12:20

6:19: Mt 6:20

6:21: 1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18