10
A ensel ma a nat na buk ra di ser puli
Numur a tama ara dekdek na ensel bulung i wan pirso nanan tagisapat una langit. I emar nama bakut, ma in nongogol i kis lao taru netes unin lorino. In masarino i elar namin matanas, ma aru kikino i elar nama sungun ra i kunabor toto elar nama ru pos. I pam pas a nat na buk ra di ser puli, kura i papos una lamano. I utur tar a sot na kikino netes una tasi, ma a kair na kikino una piso. Ra i kukukuk namin labino walngano, i elar namin nalngan a laion. Ra i kakabo, a walngan a wonom mawit na pungpugur det wasiso. Dan 12:4, 9Ra a wonom mawit na pungpugur det sa wasiso rop pas, a ling na tumtumus, ikut a longoro in nalngan ara tagisapat una langit i watungi lena, “Gong u tumus ukai a kum wasiso ra a wonom mawit na pungpugur det sa watung tari, un pidik bati kut.”
Lo 32:40; Dan 12:7Ra a ensel ra a tama tari ra i tur taru netes una tasi ma una piso, i tulsu toto a sot na lamano usapat una langit. Ma i liliman nam o naro ra i laun tukum, ken rop ma ken rop, ra i ukis a bakut ma a kum utna rop ra det kis uni, a rakrakon bual ma a kum utna rop ra det kis uni, ma a tasi ma a kum utna rop ra det kis uni, ma i watungi lena, “Ka din balbalon melet mo. Amo 3:7Una bung ra a ururop na ensel tagun a wonom mawit in ling sur in wup anun in tuwuru, din pam sot pas a utna na pidik anun o God, elar nami ra i sa watung tari tan anun a kum tultul, a kum poropet.”
Numur in nalngan ara, ra a sa longoro tari tagisapat una langit i wasiso melet torom iau, i watungi lena, “Un nan ma un los pas a buk, ra kura i papos taru una laman a ensel ra i tur taru netes una tasi ma una piso.”
Ese 2:8; 3:1-3Ra a wan torom a ensel, ra a saringi sur in pitar tar a nat na buk tang, ra di ser puli. Ma i watungi tang lena, “Los pasi, ra un nani. In mapak tiro ubalam, ikut una wam in namnamin elar nama polono tatos.” 10 Ra a los pas a nat na buk gusun a laman a ensel, ra a wani. Una wang i namnamin elar nama polono tatos, ikut, ra a konomi, i mapak nin ubalang. 11 Ma di watungi tang lena, “Un wasiso na poropet melet una susut na taro tagun a kum tamon, tagun a kum gapman, ma tagun a wur ngas na wasiso, ma a susut na king.”

10:4: Dan 12:4, 9

10:5: Lo 32:40; Dan 12:7

10:7: Amo 3:7

10:9: Ese 2:8; 3:1-3