16
Bulig para sa mga taga-Judea
Kar-on, kon nahanungud tana sa inyo inugbulig sa mga katawhan kang Dios rugto sa Judea, himoa ninyo ang pareho sa akun ginkuon sa mga kaiglesiahanan sa Galacia. Kada adlaw kang domingo ang kada isara kaninyo magpain kang kantidad halin sa inyo kinitaan. Tiponon ninyo dya agud to nga sa pag-abot ko rugyan nakahanda run ang inyo inugbulig kag indi run kinahanglan nga mangolekta pa kamo. Pag-abot ko rugyan sugoon ko ang mga tawo nga inyo napamatud-an nga masarigan sa pagdara kang inyo inugbulig sa Jerusalem kag tugroan ko kang sulat nga magapakilala kananda. Pero kon kinahanglan nga mag-agto man ako rugto, magaimaw run lang sanda kanakun.
Ang Plano ni Pablo
Maagto ako dyan kaninyo pagkahalin ko sa Macedonia, tungud hay gintuyo ko nga rugto mag-agi, kag basi magtiner ako rugyan kaninyo kang malawid ukon indi gani magpaligad kang tagraramig rugyan, agud to nga mabuligan ninyo ako sa akun pagbyahe kon sa diin man ako maagto. Indi ko gusto nga mag-agi lang rugyan kaninyo kang makadali, kundi gusto ko nga magtiner rugyan kaninyo kang malawid, kon itugot kang Ginoo.
Pero matiner anay ako rugya sa Efeso hasta sa adlaw kang Pentecostes, tungud nga bahul ang kahigayonan nga mag-uswag ang hirikoton rugya bisan pa nga duro ang mga nagakontra.
10 Kon mag-abot rugyan si Timoteo, abi-abihun ninyo tana ka mayad agud to nga mapahamtang ang anang baratyagun, tungud nga tana pareho man kanakun nga nagahimo kang hirikoton kang Ginoo. 11 Sigurohon ninyo nga wara ti bisan sin-o kaninyo nga magpakanaba kana. Buligan ninyo tana nga mapahamtang ang anang buut sa anang pagbyahe agud to nga makabalik tana rugya kanakun, tungud hay ginapaabot ko tana imaw kang mga isigka-tumuluo.
12 Kon nahanungud tana sa atun bugto nga si Apolos, ginapangabay ko gid tana nga mag-agto rugyan kaninyo imaw kang iba pa nga mga isigka-tumuluo. Pero indi pa tana gusto nga mag-agto rugyan sa kadya nga mga tinion. Maagto lang tana rugyan ugaring kon may kahigayonan.
Katapusan nga mga Bilin
13 Magmabinantayun kamo pirme kag magpakarig-un sa inyo pagtoo, magpakaisug man kamo kag magpakabakud. 14 Bisan ano ang inyo ginahimo, himoa ninyo ria tungud kang paghigugma.
15 Mga kabugtoan, naman-an ninyo nga si Stefanas kag ang anang panimalay amo ang una nga nangin tumuluo sa Acaya kag gintugyan nanda ang andang kaugalingun sa pag-alagad sa mga katawhan kang Dios. Ginapangabay ko kamo, 16 nga magpasakup sa pareho kananda kag sa mga kaimaw nanda nga nagahimo kang hirikoton kag nagapangabudlay.
17 Nalipay gid ako kang pag-abot nanday Stefanas, Fortunato kag Acaico, tungud hay ginhimo nanda ang wara ninyo mahimo tungud gani nga wara kamo rugya. 18 Nagtugro sanda kang kalipay kanakun kag amo man kaninyo. Ang mga tawo nga pareho kananda dapat tugroan kang bahul nga importansya.
19 Ang mga kaiglesiahanan sa probinsya kang Asya nagapangamusta rugyan kaninyo. Si Aquila kag si Priscila kag ang iglesia nga nagatipon sa andang balay tinagipusoon gid nga nagapangamusta kaninyo, tungud nga pareho man ninyo sanda nga may kaangtanan sa Ginoo. 20 Ang tanan nga mga isigka-tumuluo rugya nagapangamusta kaninyo.
Magkamustahanay kamo tanan dyan bilang magburugto kay Cristo.* 16:20 sa Griego; magkamustahanay kamo nga may balaan nga haruk
21 Kag kar-on ako run gid mismo si Pablo ang nagasulat: Kamusta kamo tanan.
22 Ang sin-o man nga wara nagahigugma sa Ginoo, sumpaun gid tana.
Ginoo, balik run! 16:22 sa Griego, Marana tha
23 Kabay pa nga maaguman ninyo ang bugay ni Ginoong Jesus.
24 Ginapalangga ko kamo tanan tungud kang atun kaangtanan kay Cristo Jesus. Amen. 16:24 sa iba nga mga sinulat wara ti Amen

*16:20 16:20 sa Griego; magkamustahanay kamo nga may balaan nga haruk

16:22 16:22 sa Griego, Marana tha

16:24 16:24 sa iba nga mga sinulat wara ti Amen