Ang Ikarwa nga Sulat ni Pablo sa mga Taga-Corinto
1
Ako si Pablo nga nangin apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubut-un kang Dios, kag si Timoteo nga atun bugto kay Cristo,
nagapangamusta kaninyo nga iglesia kang Dios rugyan sa Corinto, kag sa tanan nga katawhan kang Dios sa bug-os nga probinsya kang Acaya.
Kabay nga bugayan kamo kag itaw-an kang kalinung kang Dios nga atun Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo.
Pagpasalamat sa Dios
Darayawun gid ang Dios kag Amay kang atun Ginoong Jesu-Cristo. Maluloy-on tana nga Amay, kag Dios nga amo ang ginahalinan kang tanan nga paglipay. Ginalipay na kita sa tanan natun nga kabudlayan, agud to nga malipay man natun ang iba sa andang mga kabudlayan paagi sa kalipay nga atun nabaton halin kana. Tungud hay naaguman man namun ang duro nga mga pag-antos ni Cristo, sa amo man naaguman namun ang tuman nga kalipay nga halin kay Cristo. Kon nagaantos kami, dya para sa inyo kalipay kag kaluwasan. Kag kon ginalipay kami, dya para sa inyo kalipay agud to nga mabatas ninyo ang mga pag-antos nga inyo ginaagum pareho kang kanamun. Gani ang amun paglaum kaninyo indi gid matiung, tungud hay naman-an namun nga kon paano nga kaimaw namun kamo sa amun pag-antos, sa amo man kaimaw man namun kamo sa amun kalipay.
Mga kabugtoan, gusto namun nga maman-an ninyo ang amun mga inagihan nga kalisud sa probinsya kang Asya. Ang mga pag-antos nga amun inagihan tama gid ka budlay kag haros indi namun masarangan, kag naduraaan run kami kang paglaum nga mabuhi pa. Abi namun nag-abot run ang amun katapusan. Pero natabo gali to agud to nga indi kami magsarig sa amun kaugalingun kundi sa Dios nga amo ang nagabanhaw kang mga patay. 10 Ginluwas na kami sa pat-ud nga kamatayun kag pagaluwasun na pa gid kami. Nagalaum gid kami kana nga padayon na kami nga pagaluwasun. 11 Buligan man ninyo kami paagi sa inyo pangamuyo agud to nga duro ang magapasalamat para kanamun tungud kang pagpakamayad nga amun nabaton bilang sabat sa duro nga mga pangamuyo.
Ang Pagbag-o ni Pablo kang Anang Plano
12 Gani amo dyaay ang amun ginapabugal: ang amun konsensya nagapamatuod nga nagkabuhi kami nga tampad kag sinsero sa atubang kang tanan nga mga tawo, kag ilabi run gid kaninyo. Nahimo namun dya paagi sa bugay kang Dios kag indi sa kalibutanun nga kaaram. 13 Wara kami nagasulat kaninyo kang indi ninyo mabasa kag maintiendihan. Nagalaum ako nga mahangpan ninyo kami kang bug-os, 14 bisan pa nga wara pa gid ninyo kami mahangpan kang bug-os. Sa adlaw nga mag-abot si Ginoong Jesus mapabugal ninyo kami kag kamo man mapabugal namun.
15 Tungud sa bahul nakun nga pagsarig, nagplano ako anay nga magbisita una rugyan kaninyo agud to nga doble nga pagpakamayad ang inyo maagum. 16 Nagplano ako nga mag-agi rugyan kaninyo sa akun pag-agto sa Macedonia, kag sa pagabalik ko halin rugto maagi ako liwan rugyan agud to nga mabuligan ninyo ako sa akun pag-agto sa Judea. 17 Kar-on, kon amo dya ang akun plano nagakahulogan bala dya nga indi masarigan ang akun ginahambal? Kon maghimo ako kang plano nagabag-o bag-o ayhan dya pareho kang ginahimo kang mga tawo sa kalibutan nga nagakuon nga “Huud” pero burubuhay “Indi?” 18 Pareho nga ang Dios masarigan, ang amun pulong kaninyo bukun ti “Huud” kag “Indi.” 19 Tungud hay si Jesu-Cristo nga Anak kang Dios, nga ginawali namun nanday Silas kag ni Timoteo kaninyo, bukun ti “Huud” kag “Indi,” sa baylo, masarigan gid tana sa anang ginpanghambal. 20 Tana ang katumanan kang tanan nga ginpromisa kang Dios. Paagi kana makahambal kita kang “Amen,” para sa kahimayaan kang Dios. 21 Ang Dios amo ang nagparig-un kanatun paagi sa atun kaangtanan kay Cristo, kag tana man ang nagpili kanatun. 22 Ginselyohan na kita kag ginbutang na ang anang Ispirito sa atun tagipusoon bilang pasiguro kanatun.
23 Ang Dios ang akun manugpamatuod, nga wara ako mag-agto rugyan sa Corinto tungud gani nga indi ko gusto nga masakitan kamo. 24 Indi kami gusto nga pangunahan kamo sa inyo pagtoo, tungud hay marig-un run ang inyo pagtoo, gusto lang namun nga buligan kamo agud mangin malipayun kamo.