2
Tungud hay nagpamat-ud ako nga indi run lang mag-agto rugyan kaninyo kon masakitan lang man ang inyo baratyagun. Tungud hay kon masakit ko ang inyo baratyagun, sin-o run lang bay ang matugro kang kalipay kanakun? Wara ti iba kundi kamo nga akun ginpasakit ang baratyagun. Amo ria ang kabangdanan kon andut nagsulat anay ako kaninyo, agud to nga kon mag-agto ako rugyan indi magsakit ang akun buut kaninyo nga amo raad ang dapat magtugro kang kalipay kanakun. Tungud hay nagapati ako nga kon malipay ako, malipay man kamo tanan. Pagsulat ko kato anay kaninyo, natublag gid kamayad ang akun baratyagun kag nasubuan gid ako kag nagahiribiun kamayad. Indi ko gusto nga magsakit ang inyo baratyagun, kundi gusto ko nga maman-an ninyo kon daw ano ko gid kamo ka palangga.
Patawara Ninyo ang Nakasala
Kar-on, kon nahanungud tana sa tawo nga to nga nakasala, bukun lang ako ang anang gintugroan kang kasubu kundi kamo man, pero bukun ti tanan kamo. Ginhambal ko dya tungud indi ko gusto pasobrahan. Pero tama run ang silot nga gintugro kana kang karak-an kaninyo. Pero kar-on tana, patawara ninyo tana kag parig-unun ang anang baratyagun, agud to nga indi masobrahan ang anang kasubu nga ginabatyag kag maduraan kang paglaum. Gani ginapangabay ko kamo nga ipabatyag ninyo kana nga ginapalangga ninyo tana. Amo dya ang kabangdanan nga nagsulat ako kaninyo, tungud hay gusto ko maman-an kon bala masarigan kamo sa pagtuman kang tanan nga butang. 10 Ang sin-o man nga ginapatawad ninyo, ginapatawad ko man. Tungud hay ang ginapatawad ko, kon may rugyan gid man ako nga ginpatawad, ginapatawad ko sa atubang ni Cristo para gid lang kaninyo, 11 agud to nga indi kita madaug ni Satanas, tungud hay naman-an natun kon ano ang anang mga padihut.
Si Pablo sa Troas
12 Kang pag-agto ko sa Troas sa pagwali kang Mayad nga Balita nahanungud kay Cristo, gintugroan ako kang Ginoo kang kahigayonan nga maghimo kang anang hirikoton rugto. 13 Pero indi mapahamtang ang akun baratyagun tungud hay wara ko makita si Tito rugto nga akun bugto kay Cristo. Gani naglisensya ako sa mga tumuluo rugto nga mapanaw kag mag-agto sa Macedonia.
Kadarag-an paagi kay Cristo
14 Salamat sa Dios nga tungud sa atun kaangtanan kay Cristo tana ang pirme nagapangulo kanatun sa parada kang kadarag-an. Paagi kanatun ginapalapnag kang Dios sa bisan sa diin nga lugar ang nahanungud kay Cristo nga daw pareho kang pahamot. 15 Tungud hay daw pareho kita kang pahamot nga halad ni Cristo para sa Dios nga madapgan kang mga tawo nga nagakaraluwas, kag pati kang mga tawo nga nagakalaglag. 16 Sa mga tawo nga nagakalaglag, ang dapug na ka dya nagadara kang kamatayun kananda; pero sa mga tawo tana nga nagakaraluwas, ang dapug na ka dya nagadara kang kabuhi kananda. Ti, sin-o kar-on ang makasarang kang dya nga buruhatun? 17 Bukun kami ti pareho kang iba nga ginagamit nanda ang pulong kang Dios para makakwarta. Sa baylo, bilang pinadara kang Dios kag surugoon ni Cristo, sa anang prisensya tuduk sa amun tagipusoon ang amun pagpangwali kang anang mga mensahe.