Ang Sulat ni Pablo kay Filemon
1
Ako si Pablo nga napriso tungud kay Cristo Jesus ang nagasulat ka dya, kaimaw si Timoteo nga bugto natun kay Cristo.
Ang sulat nga dya para kanimo, Filemon, nga amun pinalangga nga amigo kag pareho man namun nga nagaalagad sa Ginoo, kag para man sa amun bugto kay Cristo nga si Apia, kag kay Arquipo nga pareho man namun nga nagapakigbato para sa kamatuoran, kag para man sa iglesia nga nagatiripon rugyan sa imong balay sa pagsimba sa Dios.
Kabay nga bugayan kamo kag itaw-an kang kalinung kang Dios nga atun Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo.
Ang Pagpalangga kag Pagtoo ni Filemon
Kada ako magpangamuyo ginasambit ko ikaw kag nagapasalamat ako pirme sa akun Dios, tungud hay nabatian ko nga mapinalanggaun gid ikaw sa mga katawhan kang Dios kag marig-un ang imong pagtoo kay Ginoong Jesus. Ginapangamuyo ko nga paagi sa pag-ambitanay ninyo kang inyong pagtoo magabunga dya kang paghangup kang tanan nga pagpakamayad nga atun naaguman tungud kang atun kaangtanan kay Cristo. Bugto ko, nalipay gid ako ka mayad kag nagrig-un pa gid ang akun baratyagun tungud sa imong pagpalangga, tungud hay paagi kanimo nasadyahan gid ang mga katawhan kang Dios.
Ang Pangabay ni Pablo kay Filemon nahanungud kay Onesimo
Kar-on, bisan pa nga may kaisug ako magmando kanimo kon ano ang imo dapat himoon tungud sa atun kaangtanan kay Cristo, pero tungud gid lang sa akun pagpalangga kanimo, magapangabay run lang ako—ako si Pablo nga kadya mal-am run kag napriso tungud kay Cristo Jesus. 10 Nagapangbay ako kanimo nahanungud kay Onesimo. Tana ka dya ginakabig ko nga akun bata tungud nga rugya sa prisohan nadara ko tana sa pagtoo kay Cristo. 11 Kauna indi mo tana mapuslan, pero kadya tana darwa run kita ang makapulos kana.
12 Kadya ginapabalik ko run tana rugyan kanimo, palangga ko gid tana ka mayad. 13 Gusto ko man raad nga rugya run lang tana kanakun agud to nga imbis nga ikaw, tana run lang ang mabulig kanakun samtang napriso ako rugya tungud kang Mayad nga Balita. 14 Pero indi ko gusto nga maghimo kang bisan ano nga wara ti pahanugot halin kanimo, agud to nga ang imong pagbulig imo gid pagbuut kag bukun ti kuon nga ginpirit ikaw.
15 Amo ria siguro nga nahamulag tana kanimo sa wara lang buhay agud to nga sa pagbalik na kanimo indi run gid kamo magbulagay hasta san-o, 16 kag bukun run tana ti uripun kundi sobra pa sa uripun tungud hay pinalangga run tana nga bugto kay Cristo. Palangga ko gid tana, pero sobra pa gid tana ang imong pagpalangga kana tungud hay bukun mo lang tana ti uripun kundi bugto mo pa sa Ginoo.
17 Gani kon ginakabig mo ako nga kaimaw sa pag-alagad sa Ginoo, batona tana pareho kang pagbaton mo kanakun. 18 Kar-on, kon nakahimo gid man tana kang malain kanimo ukon nakautang man ipanabat lang ria kanakun. 19 Ako si Pablo ang nagasulat kadya: ako ang magabayad karia. (Indi ko run kinahanglan nga ipadumdum kanimo nga may utang man ikaw kanakun, nga amo ang imong kabuhi nga wara ti katapusan.) 20 Gani, bugto ko, himoa ang ginapangabay ko nga dya tungud gid lang sa Ginoo. Lipaya man ako bilang bugto mo kay Cristo.
21 Samtang nagasulat ako kadya nagasarig gid ako nga pagahimoon mo ang akun ginapangabay. Kag nagapati ako nga sobra pa gid gani ang imong himoon sangsa akun ginhambal. 22 Kag may ipangabay pa gid ako kanimo, amani man ako dyan kang akun madayonan, tungud hay nagalaum ako nga paagi sa inyong pangamuyo pabalikun ako kang Dios rugyan kaninyo.
Katapusan nga Pagpangamusta
23 Kar-on, si Epafras nga pareho ko man nga napriso tungud kay Cristo Jesus nagapangamusta kanimo, 24 amo man sanday Marcos, Aristarco, Demas, kag Lucas. Sanda ka dya pareho man nakun nga nagaalagad sa Ginoo.
25 Kabay nga maaguman ninyo tanan ang bugay ni Ginoong Jesu-Cristo.