^
Juan
Jesús kepe-sagla-akar pato kudiin, imidin sanal kunoni
Juan Bautista chogzhagujad, ede Pab-akpene-chogzhad-palmidagoed-tulejul
Jesús tule-iskued-eligal nonikid
Tule kepegin Jesúsgin-turdamaladga tognonimalad
Jesús Felipeje tegin Natanaelzhe kochagujad ebak-negal egin turdagal
Jesús Canágin ti opinnijad vinoga
Jesús Pabzhe-koled-neg-akar tule-immalmal-ukpukmalad-onijad
Nicodemo Jesúszhe arpigujad Jesúsbak chunmagal
Juan Bautista kannan Jesúsgin chunmajad
Jesús Pab-Tummad-maid-akar-tanikid-tule
Jesús Samaritano-omebak chunmajad
Jesús tule-errey-yalbal-arpaged-e-machi-nudajad
Jesús Betzata-ti-chiid-nabal tule-keg-naneed-nudajad
Pab Tummad Jesúsga igal-ukcha tule-otulogal, tegin tulemalga igal-itogalbal toa nos, o toa noszhul
Jesús chogzhagujad, ede chunchunnad Pab-Machi-Chunnad
Jesús miliatal masgin tule-okuchad
Jesús ti-askin kannamakal e-chapinganzhe nonikid
Jesús purpal chogzhagujad, ede madu-chunchunnad
Jesús-e-chapingan-ichejul Jesús-midmalad
Jesús-e-urpamal Jesúsgin pengusmalad
Jesús ibe-itogedgin Pab-igalgin tulemal-oturdajad
Tulemal Pab-akpene-chogzhad-palmidagoed-tulegin chunmasgujad
Pariseomal Jesús-kabi-kualmalad
Jesús purpal tule-otuloged.
Tulemal Jesús-ulgin aga emal-emal iskudmalad
Judio-tummagan Jesúsgin kwen ibzhaszhulmalad, Jesúsde Cristo
Ome machered-pidbak-yosgu-kudiidbal tule-tummagan ome-tuktinonimalad
Jesús igal-napírragwad otalononikid
Jesús chogzhagujad, Judio-tummagan e-kwen-wichulid
Judio-tummagan Jesúsgin-ibzhejulidbal mag taklenonimal niazhikmalad
Jesús chogzhagujad ede Pab-Machi
Jesús tule-kusgu-aku-ataged-nudajad
Pariseomal tule-nabir-atanonikidzhe ekichismalad: “¿Pe igi nugus?”
Jesús tule-purpal-aku-immal-takmaladgin chunmajad
Jesús tule-oveja-taked-chunchunnadgin chunmajad
Jesús tule-oveja-akwed-nuedyob tulemalga maid
Judiomal Jesúsgin kwen ibzhejulmalad Jesúsde Pab-Machi
Jesús wisgujad Lázaro yee-pakal mai
Jesús chogzhagujad, ede purkwaled-akar kannan tule-otuloged, tegin ilagwen-nadgu tule-otullegedbal
Jesús Lázarobal-pukib-itogedbal pojad
Jesús purkwal-maid-akar kannan Lázaro-otulojad
Judio-tummagan Jesús-mesbi-kualmalad
María Jesúsgin ti-wawad imajad
Jesús errey-tummadyob Jerusalénzhe tognonikid
Jesús aga purkoedgin chunmajad
Judiomal Jesús-immal-taktijulmalad takchamalad, Jesúsgin yabli ibzhaszhulmal
Jesús-tulemalga-chunmajadbal Pab Tummad sapejul tulemal-oturdakoed
Jesús aga e-chapinganga nag enukchad
Jesús chogzhagujad Judas egin akpinnoniko
Jesús chogzhagujad e-chapingan aga muchub-muchub pilalguenabmal
Jesús chogzhagujad: “Tule anpalbi Pab Tummadzhe omogo”
Jesús kaka-ukchad, ede e-chapinganga Pab-Purpa-Nued-palmidago
Jesús chogzhagujad: “Pemal ankin mamikinabmal, Pabga nuekwa immal imagal”
Jesús chogzhagujad, tule-iti-napkin-pukmalad istar ebal-naigusmalad-taknonimalo
Jesús kaka-ukchad, Pab Purpa Nued taniko
Jesús chogzhagujad e-chapingan pukib-itononiko, tenal te-cholbal aga ulubgin weligwal-itononibalo.
Jesús chogzhagujad, e-chapingan walagwen e-ebemaloed
Jesús aga e-chapinganga Pab Tummadzhe kochagujad
Judio-tummagan Jesús-kasgujad
Chulubmal Anászhe Jesús-chejad
Pedro kepe Jesúsgin chogzhagujad: “An Jesús-kwen-wichul”
Anás Jesúsga igal-itojad
Pedro kannan Jesúsgin chogzhagusbalid: “Antin Jesús-kwen-wichul”
Pilato Jesúsga igal-itojad
Chulubmal nakrusgin Jesús-piokchamalad
Jesús nakrusgin-nai purkwijad
José Nicodemobak Jesús-mui-tigzhamalad
Jesús purkwaled-akar kannan tullesgujad
Jesús María-Magdalenaga sanal nononikid
Jesús aga e-chapinganga nononikid
Juan iti-karta nermajad oyogal Jesúsde Pab-Machi-chunchunnad
Jesús mata-kakpal aga e-chapinganga nononikid
Jesús Simón-Pedroje ekichijad: “¿Pede an-pilal-dewa?”