2
Ngwae faꞋamanata ꞋosoꞋoso ki
Ana kaidaꞋi Ꞌua naꞋa maꞋi Ꞌi Israel, ti ngwae ꞋosoꞋoso kira dao maꞋi, ma kira ka saea kira neꞋe profet God ki. Ma ka ꞋunaꞋeri logo, ti ngwae kike baꞋa dao maꞋi, ma kike faꞋamanata kamu Ꞌani na sokeꞋa ki. Ma na faꞋamanataꞋanga kira ki ke baꞋa faꞋalia na faꞋamamanaꞋanga ti ngwae ki. Ma kike baꞋa faꞋamanata logo Ꞌani fasi sa Jesus, na ngwae neꞋe mae fuana faꞋamaurilada, noaꞋa laꞋu na Aofia mamana. Ma sulia na ru neꞋeri ki, ꞋaliꞋali goꞋo God ke baꞋa kwatea na kwaꞋikwaꞋinga fuada. Sui ka ꞋunaꞋeri bore Ꞌana, ngwae Ꞌoro ki kike baꞋa leka sulia na abula taꞋangaꞋa kira ki. Ma sulia tae ki neꞋe kira sasiꞋi ka taꞋa, ti ngwae kike baꞋa fata faꞋalia na faꞋamanataꞋanga mamana neꞋe. Ma na ngwae faꞋamanata ꞋosoꞋoso neꞋeri ki, kike baꞋa ngalia mani ana alaꞋanga ꞋosoꞋoso kira ki neꞋe kira soke kamu ꞋaniꞋi. Kike baꞋa sasi ꞋunaꞋeri, sulia kira guguta. Aia, tau naꞋa maꞋi God ka lisia naꞋa tae ki neꞋe kira sasiꞋi, ma nia ka sasi akaꞋu fuana na matalangaꞋilada faꞋinia na faꞋalilada.
OsiꞋana na Ꞌainsel ki Ꞌua naꞋa maꞋi neꞋe kira abula taꞋa, ma God ka kwatea kwaꞋikwaꞋinga fuada, ma ka aluda saena kula ni kwaꞋikwaꞋinga, ma ka firi fafida Ꞌani kwalo Ꞌi salo, ma kira ka tua goꞋo Ꞌada Ꞌua Ꞌi neꞋeri saena rorodoꞋa. Kira kwaimasi ana faꞋi asoa ana matalangaꞋinga. Ka ꞋunaꞋeri logo fuana na ngwae ki saena magalia ba kira tua Ꞌua naꞋa maꞋi, sulia neꞋe abulaꞋanga kira ki taꞋa liu ma noaꞋa kira kasi faꞋadufa God. God ka saungida Ꞌani kafo doe liu. TaꞋi taꞋifilia sa Noa goꞋo neꞋe God faꞋamauria faꞋinia na fiu ngwae ki logo. God ka faꞋamauri kira, osiꞋana sa Noa faꞋamanata sulia abulaꞋanga neꞋe ꞋoloꞋolo.
ꞋIu, ma God ka kwatea logo na kwaꞋikwaꞋinga fuana ngwae Ꞌi Sodom ma Ꞌi Gomora ki. Nia saungi kira Ꞌani mafula, fasi Ꞌiri ka faꞋataꞋinia fuana ngwae ki taꞋifau tae neꞋe ke baꞋa fuli fuana ngwae neꞋe kira aburongo ana niaꞋa ki. Bore ma God faꞋamauria sa Lot, sulia sa Lot niaꞋa na ngwae saga, ma nia kasi oga na abulaꞋanga taꞋa ana ngwae neꞋe kira aburongo ana taki God ki. Ma sa Lot neꞋe nia saga, nia tua faꞋinida, ma ka lisi kira, ma ka rongo kira sulia asoa, ma na liana ka figwanu liu sulia na abula taꞋalada. Nia neꞋe, na Aofia saiana Ꞌafilana na ngwae neꞋe kira faꞋamamana ana niaꞋa ki, fasi Ꞌiri neꞋe ꞋafitaꞋiꞋanga ki noaꞋa kasi faꞋalida. Ma nia saiana ka kwatea logo na kwaꞋikwaꞋinga fuana ngwae taꞋa ki, leleka ka dao ana faꞋi asoa fuana na matalangaꞋinga mamana. 10 Ma nia ka kwatea na kwaꞋikwaꞋinga doe ka tasa fuana ngwae neꞋe kira roꞋosulia na kwaiogaiꞋanga taꞋa kira ki Ꞌani nonida, ma kira ka Ꞌaila Ꞌani na gwaungaꞋi Ꞌanga God.
Ma na ngwae ki neꞋe nau ku fata sulida neꞋe kira faꞋamanata Ꞌani sokea ki, kira fata baꞋalafe ma kira ka fata noniraꞋa liu. Ma noaꞋa kira kasi manata doe goꞋo ana anoꞋi ru ꞋinotoꞋa ki Ꞌi langi, ma kira ka inaꞋu ana fata buri tolingaꞋi Ꞌanga logo ada. 11 Aia, ma na Ꞌainsel ki bore, neꞋe kira toꞋo ana ngasingasiꞋanga doe liufia na faꞋamanata ꞋosoꞋoso neꞋeri ki, noaꞋa kira kasi fata faꞋalia goꞋo na anoꞋi ru ꞋinotoꞋa ki Ꞌi langi Ꞌani alaꞋanga Ꞌoidorole ꞋunaꞋeri ki Ꞌi naꞋona na Aofia. 12 Ma na faꞋamanata ꞋosoꞋoso neꞋe ki noaꞋa kira kasi manata sulia na tae ki neꞋe kira sasiꞋi. ꞋUnaꞋeri, kira ka diꞋia naꞋa ru mauri kwasi ki neꞋe kira bolo fuana daulada ma fuana saungilada. OsiꞋana neꞋe ngwae neꞋeri ki, kira ka fata Ꞌoidorole sulia ru neꞋe noaꞋa kira kasi saiana ki. ꞋUnaꞋeri, God ke saungida diꞋia na ru mauri kwasi ki. 13 Ma sulia na nonifiiꞋanga neꞋe kira sasia ana ngwae, God ke duꞋua logo Ꞌani nonifiiꞋanga. Na faꞋamanataꞋanga ꞋosoꞋoso neꞋe ki, fangalada doe, ma kira ka kwaꞋu, ma noaꞋa kira kasi dau sulia maurilada fuana fangaꞋa saena asoa ki. KamuꞋa niniꞋa, muke Ꞌeke liu kaidaꞋi kira fanga faꞋi kamu saena fikuꞋa kamu ki, sulia na abulalada taꞋa liu, ma kira saiana kike soke ana kaidaꞋi ki taꞋifau. 14 Ma na kaidaꞋi kira lisia na kini, kira ka oga kakabaralana. NoaꞋa kira kasi mamalo faꞋasia abula taꞋangaꞋa. Ma kika talaꞋia na ngwae neꞋe faꞋamamanaꞋanga kira ki ngwataꞋutaꞋu Ꞌani abula taꞋangaꞋa. Ma kira ka oga liua gugutaꞋanga. Ma osiꞋana na ru neꞋeri ki, God ka kwatea kwaꞋikwaꞋinga fuada. 15 Kira leka matamata faꞋasia na tala saga, ma kira ka leka Ꞌada sulia falafala taꞋa sa Balaam, na ngela sa Beor. Sulia sa Balaam Nambas 22:18; 24:13; 25:1-3; 31:16 oga liua na mani neꞋe nia ke ngalia ana sasilana ru taꞋa ki. 16 Nia neꞋe God ka kwatea na dongki nia ka fata balufia Ꞌani lingalinga Ꞌi ru diꞋia ngwae. Ma kaidaꞋi sa Balaam na profet rongoa neꞋe dongki nia fata ꞋunaꞋeri, nia ka faꞋasia naꞋa abula boleboleꞋanga nia ki.
17 Aia, ma na ngwae neꞋe kira faꞋamanata Ꞌani na sokeꞋa, kira diꞋia goꞋo Ꞌada ta maꞋe kafo busu ba noaꞋa ta kafo saena ma ka langalanga. Ma kira ka diꞋia logo na gwaꞋi salo ba na iru irufia Ꞌiri na uta noaꞋa kasi toꞋo. Nia neꞋe God ka sasi akaꞋu ana lokafo rorodoꞋa fuada. 18 Kira tafeda talada ma na fatalada ka boleboleꞋa goꞋo Ꞌana. Ma ti ngwae neꞋe kira kakari alifaꞋi ka sui, ma kira ka talaꞋae kika rokisia na abulaꞋanga kira ki, ma noaꞋa kasi abula taꞋa faꞋinia na ngwae neꞋe kira rora ki. Ma na ngwae neꞋe kira faꞋamanata Ꞌani sokeꞋa, kira faꞋarora laꞋu ngwae neꞋeri ki Ꞌani na kwaiogaiꞋanga taꞋa ki Ꞌani nonida. 19 OsiꞋana na ngwae faꞋamanata neꞋeri ki, kira fata Ꞌuri fuada, “Kaimili fata alangaꞋi fuamuꞋa neꞋe muke aloge fasi Ꞌiri muke sasia amuꞋa ta ru bore Ꞌana neꞋe kamu oga sasilani ki.” Bore ma ngwae faꞋamanata neꞋeri ki talada noaꞋa kira kasi aloge. Kira diꞋia na ngwae rao ꞋoꞋo fuana na falafala taꞋa kira ki neꞋe faꞋalida. Sulia kwaiogaiꞋanga taꞋa kira ki gwaungaꞋi fafida, ma kira noaꞋa kasi mango faꞋasia fuli ru roraꞋa. 20 ꞋI naꞋo na ngwae faꞋamanata ꞋosoꞋoso neꞋeri ki kira saiana na Aofia kia sa Jesus Christ neꞋe faꞋamauri kia, ma kira ka kakari alifaꞋi faꞋasia na taꞋangaꞋa ki saena magalia neꞋe saiana faꞋalilada. Bore ma kira ka oli laꞋu Ꞌuana na sasilana taꞋangaꞋa kira ki ba kira sasiꞋi maꞋi Ꞌi naꞋo, fasi Ꞌiri neꞋe taꞋangaꞋa ki ka gwaungaꞋi fafida. Ma Ꞌi niniꞋari kira ka taꞋa ka liufia naꞋa kaidaꞋi neꞋe kira Ꞌiri sai Ꞌua ana sa Jesus Christ. 21 TaꞋi leꞋa nama Ꞌana fuada diꞋia noaꞋa kira kasi dao toꞋona na tala Ꞌuana ꞋoloꞋoloꞋa. Ma nia ka taꞋa liu naꞋa fuada neꞋe kira dao laꞋu toꞋona tala Ꞌuana ꞋoloꞋoloꞋa, ma kira ka abula laꞋu faꞋasia. Ma noaꞋa kira kasi roꞋosulia faꞋamanataꞋanga sa Jesus neꞋe God kwatea naꞋa fuada. 22 Kira ka faꞋataꞋinia mamana na alaꞋanga ba Ꞌuri ki, “Na kui oli ka Ꞌania logo tae neꞋe nia moataꞋinia.” Ma ta alaꞋanga laꞋu ka Ꞌuri, “Gwata neꞋe kira siufia nonina ka sui naꞋa, oli ka bunibuni laꞋu saena moꞋamoꞋa.”

2:15 Nambas 22:18; 24:13; 25:1-3; 31:16