3
Olilana maꞋi na Aofia
Kwaima leꞋa nau kina Ꞌae, ruana kaidaꞋi neꞋe nau ku kerekere naꞋa fuamuꞋa niniꞋa. DuꞋungana tae neꞋe nau ku keresia laꞋu kwau kerekereꞋa neꞋe fuamuꞋa osiꞋana nau ku oga faꞋamanata oliꞋa amuꞋa Ꞌuana ru neꞋeri ki, Ꞌasu Ꞌubani kamu kata manata rora. Nau ku oga muke manata toꞋona alaꞋanga neꞋe profet abu ki ba Ꞌi naꞋo maꞋi, faꞋinia na faꞋamanataꞋanga na Aofia kia neꞋe faꞋamauri kia. Na ngwae ni lifurongo ki neꞋe kira fata faꞋataloꞋania fuamuꞋa, kira neꞋe saea na faꞋamanataꞋanga neꞋe fuamuꞋa.
ꞋIu, na ru doe neꞋe nau ku oga muke saiana ana faꞋi asoa Ꞌisi ki ba ti ngwae kike leka maꞋi, ma na kwaiogaiꞋanga taꞋa kira ki ana noni ba talaꞋi kira. Ma kira ka fata Ꞌoidorole Ꞌuri amuꞋa, “Na Christ baera nia naꞋa Ꞌi faꞋi? Sulia nia eta fataꞋa nia ke baꞋa oli laꞋu maꞋi saena magalia neꞋe, bore ma noaꞋa nia kasi dao Ꞌua. Na ngwae faꞋinaꞋonaꞋo etaeta kia ki kira mae naꞋa. Ma leleka ka dao ana kaidaꞋi neꞋe, noaꞋa ta ru kasi rokisi goꞋo, talaꞋae maꞋi ana talaꞋaelana magalia leka ka dao Ꞌi taꞋena, na ru ki taꞋifau bolo goꞋo Ꞌana.”
Aia, ngwae neꞋe kira fata ꞋunaꞋeri ki, kira oga kike manata bura ana neꞋe God saungaꞋinia Ꞌi langi faꞋinia na magalia goꞋo Ꞌani fatalana. Nia saungaꞋinia na magalia Ꞌani na kafo, ma nia ka kwatea na magalia ka ruꞋu maꞋi faꞋasia na kafo. Ma Ꞌani kafo logo, God ka takalongaꞋinia na magalia neꞋe ka tua Ꞌi naꞋo. Aia, ma Ꞌani fatalana God logo, nia ka sasia na magalia neꞋe ka tua faꞋinia lalifuꞋanga masia kaidaꞋi nia ke baꞋa takalongaꞋinida Ꞌani mafula. Ana faꞋi asoa neꞋeri, God ke baꞋa matalangani na ngwae neꞋe noaꞋa kasi faꞋamamana ana ki, ma ka takalongaꞋinida.
Aia, kwaima leꞋa nau kina Ꞌae, noaꞋa kamu kasi manata bura Ꞌani alaꞋanga ba Ꞌuri, taꞋi asoa diꞋia taꞋi toꞋoni faꞋi ngali ki Ꞌi maana God, ma taꞋi toꞋoni faꞋi ngali ki diꞋia logo taꞋi asoa Ꞌi maana God. Nia neꞋe na Aofia noaꞋa kasi dole liu goꞋo fuana faꞋataꞋi mamanaꞋanga ana fatalana sulia olilana maꞋi, sui bore Ꞌana ti ngwae kira fia fasi nia ka dole mala Ꞌana. Bore ma na Aofia nia mabetau liu faꞋi kamu. Nia noaꞋa kasi oga ta ngwae ke funu. Bore ma nia oga liua ngwae ki taꞋifau kike kakari alifaꞋi faꞋasia na taꞋangaꞋa kira ki.
10 Ma faꞋi asoa neꞋe na Aofia ke oli maꞋi, nia ke dao maꞋi diꞋia ta ngwae bili, sulia na ngwae ki kike baꞋa lebe. Ma ana faꞋi asoa neꞋeri, kike baꞋa rongoa na lingalinga Ꞌi ru doe, ma na mamanga ke baꞋa sui. God ke baꞋa malangisia na ru ki taꞋifau saena mamanga Ꞌani mafula. Ma na magalia ma na ru ki taꞋifau goꞋo Ꞌi saena, niꞋi ke baꞋa noꞋana.
11 Ma osiꞋana God ke baꞋa malangisia ru neꞋeri ki ꞋunaꞋeri, muke manata leꞋa sulia na falafala kamu ki. Na abulaꞋanga kamu ke saga, ma muke roꞋosulia na kwaiogaiꞋanga God ki. 12 Ma muke kwaimasi ana faꞋi asoa neꞋe God ke matalangaꞋi maꞋi, ma muke sasi fasi Ꞌiri faꞋi asoa neꞋe ke dao ꞋaliꞋali maꞋi. Ana faꞋi asoa neꞋeri, God ke baꞋa takalongaꞋinia na mamanga ma na ru ki taꞋifau Ꞌi saena Ꞌani mafula. 13 Aia, ma kulu lialia masia na magalia faolu ma Ꞌi langi faolu neꞋe God ka eta fataꞋa Ꞌani fuaka. Ma na ngwae ki taꞋifau Ꞌi neꞋeri, kike roꞋosulia God.
14 ꞋIu, kwaima nau kina Ꞌae, kaidaꞋi muke kwaimasi Ꞌua goꞋo amuꞋa masia faꞋi asoa neꞋeri, muke sasi ngangata Ꞌuana sagalana abulaꞋanga kamu, Ꞌiri God noaꞋa kasi silolongaꞋi kamu fafia ta ru, ma kamu ka tua kwaima faꞋinia. 15 NoaꞋa kamu kasi manata bura Ꞌani duꞋungana tae neꞋe na Aofia ka mabetau faꞋi kamu, sulia nia oga fasi Ꞌiri muke kakari alifaꞋi Ꞌiri nia ke faꞋamauri kamu. Aia, osiꞋana ru neꞋeri logo ba ngwaefuta kia sa Paul nia kerekere fuamuꞋa sulia. God neꞋe kwatea liatoꞋonga fuana sa Paul Ꞌiri nia ka kerekere ꞋunaꞋeri. 16 Ana kerekereꞋa sa Paul ki taꞋifau, nia faꞋamanata sulia na ru neꞋeri ki. Ti ru neꞋe sa Paul faꞋamanata Ꞌani ki, niꞋi ꞋafitaꞋi fuana saiꞋa ani. Ma na ngwae neꞋe noaꞋa kira kasi sai Ꞌi ru ma na faꞋamamanaꞋanga kira ki noaꞋa kasi ngasi, kika bulasia ru sa Paul saea ki, ma kira ka faꞋamanata Ꞌani na sokeꞋa sulia, diꞋia logo ba kira sasia ana ti bali ana KerekereꞋa Abu. Ma osiꞋana kira sasi ꞋunaꞋeri, God ke baꞋa kwatea na kwaꞋikwaꞋinga fuada.
17 ꞋIu kwaima nau ki Ꞌae, kaumulu saiana taꞋifau naꞋa na ru neꞋe ki. Nia neꞋe, muke lialia, Ꞌasu Ꞌubani muka fiꞋi faꞋamamana ana sokeꞋa neꞋe ngwae taꞋa ki kira faꞋamanata Ꞌani, ma na faꞋamamanaꞋanga kamu ki ka Ꞌasia. 18 Ma muke sasi Ꞌuana lalifuꞋanga Ꞌani ngalilana na alafeꞋanga na Aofia kia sa Jesus Christ neꞋe faꞋamauri kia, Ꞌiri muke baꞋa sai leꞋa ana. Kuke baꞋatafea ana kaidaꞋi neꞋe ma ka tua tua firi! ꞋIu ke ꞋunaꞋeri.