Na KerekereꞋa Sa Paul Fuana Sa Titus
Sa Titus taꞋi ngwae Ꞌi Grik neꞋe nia taꞋe maꞋi ka sai logo ana sa Jesus Christ. Etaeta nia leleka faꞋinia sa Paul ana ti kula fuana faꞋarongoꞋa Ꞌania na FaꞋarongoꞋa LeꞋa. Ma Ꞌi buri Ꞌana, sa Paul kwatea nia ka leka talana diꞋia ta faꞋinaꞋonaꞋo leꞋa ana siosi. KaidaꞋi sa Paul nia keresia buka neꞋe, sa Titus nia tua ana bubunga Ꞌi Krit, diꞋia ta faꞋinaꞋonaꞋo ana siosi neꞋeri ki.
Sa Paul saea fuana sa Titus ke sai leꞋa basi ana na falafala ana ngwaꞋi toꞋa neꞋe kira oga faꞋinaꞋonaꞋo Ꞌanga ana siosi. Nia fata logo sulia falafala leꞋa fuana faꞋamanatalana ti fikutaꞋi ngwae toꞋotoꞋo saena siosi. Sa Paul oga sa Titus ke filo leꞋa ana ngwaꞋi toꞋa ana siosi noaꞋa kira kasi kwaifatai, ma kira ka fuꞋa Ꞌania fataꞋa ki. Bore ma kika tua nama Ꞌania dongalana kwaimaꞋanga.
Na ru talingaꞋi ki saena buka neꞋe:
Fata leꞋaleꞋanga faꞋinia foꞋongaꞋa fuana sa Titus & 1:1-4
FaꞋamanataꞋanga fuana faꞋinaꞋonaꞋo ana siosi ki & 1:5-16
FaꞋamanataꞋanga fuana ngwae saena siosi ki & 2:1—3:11
FataꞋa totongaꞋi ki ma na fata leꞋaleꞋanga Ꞌisi sa Paul ki & 3:12-15
1
Titus Ꞌae, nauꞋa sa Paul na ngwae ni rao God ma na ngwae ni lifurongo sa Jesus Christ. God nia baꞋe nau maꞋi fasi Ꞌiri nau ku faꞋangasingasia na faꞋamamanaꞋanga na ngwae neꞋe God nia filida naꞋa ki, ma fasi Ꞌiri nau ku faꞋamanata kira Ꞌani na ru mamana neꞋe ke Ꞌafia ngwae ki Ꞌiri kike tua sulia mauriꞋa neꞋe God nia oga. Ma na faꞋamanataꞋanga mamana neꞋeri, nia sulia na fitoꞋonga kia neꞋe kiaꞋa ke baꞋa toꞋo ana mauriꞋa firi, neꞋe God eta fata Ꞌani Ꞌua naꞋa maꞋi naꞋo na kaidaꞋi noaꞋa nia kasi saungaꞋinia Ꞌua na magalia. Ma God noaꞋa kasi soke. Ma ana kaidaꞋi neꞋe nia naia naꞋa fuana, God ka faꞋataꞋi abitako naꞋa ana faꞋarongoꞋa leꞋa neꞋe Ꞌani na raoꞋa neꞋe nau ku liu naꞋa Ꞌania fuana faꞋatalongaꞋilana. Ma God, neꞋe ka faꞋamauri kia, nia iribobo aku fuana sasilana na raoꞋa neꞋe.
Nau ku kerekere kwau fuamu kwala Titus, neꞋe Ꞌoko diꞋia naꞋa na ngela nau, osiꞋana neꞋe nau ku faꞋamanataꞋo Ꞌania na faꞋamamanaꞋanga neꞋe koro Ꞌado naꞋa Ꞌani.
Nau ku foꞋo Ꞌiri God na MaꞋa ma sa Christ Jesus neꞋe faꞋamauri kia Christ ke kwaiꞋofe amu ma ke kwatea na aroaroꞋanga fuamu.
Na faꞋinaꞋonaꞋo fuana na ngwae faꞋamamana ki
Nau ku faꞋasiꞋo maꞋi Ꞌi saena na bubunga Ꞌi Krit, fasi Ꞌoko filia ngwae kwaitalaꞋi ki fuana talaꞋilana na ngwae faꞋamamana ki saena na fanoa ki taꞋifau. Na raoꞋa neꞋeri koro Ꞌiri faꞋasuia Ꞌua. Ma Ꞌoko manata toꞋona na ru ba nau ku saea fuamu ba Ꞌuri: Na ngwae kwaitalaꞋi ki ka tua ꞋoloꞋolo taꞋifau, ma ka toꞋo goꞋo ana taꞋi Ꞌafe, ma ka tua mamana faꞋinia. Ma na ngela kira ki kike faꞋamamana ana sa Jesus Christ, ma noaꞋa kira kasi Ꞌifingia maurilada fuana taꞋangaꞋa, kira kasi suꞋungengea laꞋu fatalana na maꞋa kira ki ma na teꞋa kira ki. Na ngwae kwaitalaꞋi ki ka tua ꞋoloꞋolo taꞋifau nama, osiꞋana neꞋe kira lia sulia na fiku taꞋi ngwae God. NoaꞋa kira kasi lafe, ma noaꞋa kira kasi saetaꞋa ꞋaliꞋali, ma noaꞋa kira kasi ꞋidufaꞋi kwaꞋufia na kwaꞋunga ngasingasiꞋa neꞋe ke burasida, ma noaꞋa kira kasi balubaluꞋa, ma noaꞋa kira kasi guguta mani. Bore ma na ngwae kwaitalaꞋi ki ka kwaloa lala na ngwae ki Ꞌi saena luma kira ki, ma kika oga liua sasilana ru leꞋa ki, ma na abulalada ka abitako. Ma kira ka sasia na ru neꞋe saga ki, ma kika tua sulia falafala neꞋe God nia oga, ma kika totolia neꞋe kike tala dau sulia malitana mauriꞋa kira talada. Kira ka faꞋamamana ngasingasiꞋa ana na FaꞋarongoꞋa LeꞋa sulia sa Jesus neꞋe kami faꞋamanata kira Ꞌani. Na FaꞋarongoꞋa LeꞋa neꞋe nia mamana ma noaꞋa kasi rokisi. Na ngwae ꞋunaꞋeri ki neꞋe bolo faꞋinia radulana na ngwae ki Ꞌani na faꞋamanataꞋanga mamana, ma ka bolo logo faꞋinia na faꞋataꞋilana roraꞋa na ngwae neꞋe kira uu saulia na faꞋamanataꞋanga mamana.
Na ngwae faꞋamanata ꞋosoꞋoso Ꞌi Krit ki
10 Nau ku fata Ꞌuri osiꞋana na ngwae Ꞌoro ki neꞋe noaꞋa kasi roꞋosulia na faꞋamanataꞋanga mamana. Kira fata sulia na ru ꞋoꞋo ki, ma kira ka sokea na ngwae ki. Ma nia mamana ka tasa naꞋa sulia ngwae mamana Jiu ki neꞋe kira faꞋamamana naꞋa, ma kira ka dau ngasi ana ti taki ana Jiu ki. 11 ꞋOke faꞋanotoa na ngwae ꞋunaꞋeri ki. KaidaꞋi kira faꞋamanata Ꞌani faꞋamanataꞋanga rora kira ki, kira faꞋitaꞋinia na tuaꞋa ki, ma kwate kira ka abula faꞋasia faꞋamanataꞋanga sulia sa Jesus. Kira sasi ꞋunaꞋeri fuana na ngalilana goꞋo na mani faꞋasida. 12 Ma taꞋi ngwae ada Ꞌi Krit neꞋe kira saea Ꞌani na profet kira, ka fata Ꞌuri, “KiaꞋa ngwae ana Ꞌi Krit, kulu soke liu ana kaidaꞋi ki taꞋifau, ma kulu ka taꞋa liu diꞋia na ru kwasi ki, ma kulu ka Ꞌaila busu, ma kulu ka guguta liu ana fanga.” 13 Aia, na alaꞋanga neꞋeri ki ka mamana liu. Nia neꞋe, Ꞌoke balufida nama, fasi Ꞌiri neꞋe faꞋamamanaꞋanga kira ka ngasingasiꞋa ma ka saga, 14 ma fasi Ꞌiri noaꞋa kira kasi faꞋamamana ana ꞋaꞋemae ꞋosoꞋoso Jiu ki, ma na alaꞋa totongaꞋi ana ngwae ki neꞋe kira Ꞌaila Ꞌani na faꞋamanataꞋanga mamana. 15 KuluꞋa na ngwae neꞋe liakulu sikasika, kulu sai naꞋa ana na ru ki taꞋifau nia sikasika. Aia, ma na ngwae neꞋe liada ka bulibuli Ꞌua, osiꞋana noaꞋa kira kasi faꞋamamana ana sa Jesus Christ, ru ki taꞋifau neꞋe kira manata sulia nia bulibuli, sulia na manatada noaꞋa kasi sikasika ma noaꞋa kasi saga. 16 Kira saea fasi kira saiana God, bore ma kira sasia goꞋo Ꞌada na ru taꞋa ki nia faꞋataꞋinia neꞋe noaꞋa kira kasi saiana God. Ma na manataꞋanga kira ki ka taꞋa liu, ma noaꞋa kira kasi roꞋosulia fatalana God, ma noaꞋa kira kasi bolo goꞋo fuana sasilana ta ru neꞋe ka leꞋa.