2
Na faꞋamanataꞋanga mamana ki
Ma ꞋaeꞋo niniꞋa, Ꞌoke faꞋamanata Ꞌania na ru neꞋe leka sulia na faꞋamanataꞋanga mamana. Ma Ꞌoke fata totongaꞋi fuana ngwae ngwaro ki fasi Ꞌiri noaꞋa kira kasi leka sulia na kwaiogaiꞋanga taꞋa kira ki, Ꞌiri na manatada ke sikasika, ma ke daufafia mauriꞋa kira ki, ma na faꞋamamanaꞋanga kira ke saga, ma na alafeꞋanga kira ke ngasingasiꞋa, ma kira ke ngasingasiꞋa ana kaidaꞋi kira dao toꞋona na ꞋafitaꞋiꞋanga ki.
Ma Ꞌoke fata ngasingasiꞋa logo ꞋunaꞋeri fuana kini kwasitoꞋola ngwaro ki Ꞌiri neꞋe abulalada ka saga ma ka faꞋataꞋinia neꞋe kira faꞋadufa God, ma noaꞋa kira kasi fata faꞋalia ngwae ki, ma noaꞋa kira kasi kwatea maurilada fuana kwaꞋu gwau lilinga Ꞌanga Ꞌania na waen. Ma kira ka faꞋamanata nama Ꞌani na tae neꞋe nia leꞋa, fasi Ꞌiri kike faꞋamanata na kwasitoꞋola fiꞋi doe ki Ꞌiri kike alafe fuana araꞋi kira ki ma na ngela kira ki, ma fasi Ꞌiri na kwasitoꞋola fii doe ki kike daufafia mauriꞋa kira ki, ma kike abula ꞋoloꞋolo, ma kike tagi leꞋa sulia na tuaꞋa kira ki, ma kike sasi ru leꞋa ki, ma kike roꞋosulia na fatalana na araꞋi kira ki. Kira ke sasia na ru neꞋeri ki, Ꞌiri noaꞋa ta ngwae kasi fata taꞋa sulia na fatalana God.
ꞋOke fata totongaꞋi logo ꞋunaꞋeri fuana ngwae neꞋe kira fiꞋi araꞋi ki, fasi Ꞌiri kira ka daufafia mauriꞋa kira ki. Ma ꞋaeꞋo, Ꞌoke sasia ru leꞋa ki ana kaidaꞋi ki taꞋifau, fasi Ꞌiri na ngwae ki kira ka lisia na raoꞋa leꞋa Ꞌoe, ma kira ka sasi sulia. Ma ana na kaidaꞋi Ꞌoko faꞋamanata ana, Ꞌoko faꞋataꞋinia nama na malitaꞋi ngwae raola, ma na mamanaꞋanga. Na fatalamu ka saga ana kaidaꞋi Ꞌoko faꞋamanata ana, fasi Ꞌiri ta ngwae kasi fata faꞋalia fatalamu, ma na ngwae neꞋe malimae Ꞌoe ki kike baꞋa Ꞌeke, osiꞋana noaꞋa kira kasi dao toꞋona ta ru rora akulu.
Na ngwae ni rao ꞋoꞋo ki, kike roꞋosulia na ngwae ꞋaꞋana kira ki, ma kira ke faꞋasaeleꞋada Ꞌani tae ki neꞋe kira fuliꞋi, ma noaꞋa kira kasi fata olisia naꞋa fatalada. 10 Ma noaꞋa kira kasi bilia ta ru faꞋasia na ngwae ꞋaꞋana kira ki. Kira ke abula saga fasi Ꞌiri neꞋe ngwae ꞋaꞋana ki kira ka manata fitoꞋo ada. Ma ꞋunaꞋeri neꞋe ngwae ki taꞋifau kira ka lisia na sasi leꞋangaꞋa kira ki, ma kira ka inua na faꞋamanataꞋanga mamana sulia God neꞋe faꞋamauri kia.
11 ꞋOke faꞋamanata kira taꞋifau kike tua saga, osiꞋana God nia faꞋataꞋinia naꞋa na leꞋangaꞋa nia fuana ngwae ki taꞋifau Ꞌani faꞋataꞋilana na tala neꞋe ngwae ki kira toꞋo ana mauriꞋa firi. 12 Ma na leꞋangaꞋa neꞋeri ka baꞋe kia fasi Ꞌiri kuke danga faꞋiburi naꞋa Ꞌani na falafala taꞋa ki, ma na kwaiogai Ꞌanga taꞋa ki neꞋe saena magalia. Ma kuke daufafia maurilaka faꞋinia tuaꞋa saga, ma kuke fulia na ru neꞋe God ogaꞋi ki ana kaidaꞋi neꞋe kulu tua Ꞌi saena magalia. 13 Kuke sasia ru neꞋeri ki ana kaidaꞋi kulu kwaimasi ana faꞋi asoa neꞋe sa Jesus Christ ke dao maꞋi Ꞌania na ꞋinotoꞋanga nia. NiaꞋa na God ꞋinotoꞋa kia neꞋe faꞋamauri kia. 14 Nia ka kwate nia talana fuana faꞋamaurilaka, fasi Ꞌiri nia ka talaꞋi kia faꞋasia na taꞋangaꞋa ki taꞋifau ma ka faꞋasikasika kia, fasi Ꞌiri kuke alua naꞋa na ngwae nia ki talana, na ngwae neꞋe kira oga naꞋa sasilana na ru neꞋe leꞋa ki.
15 ꞋOke faꞋamanata Ꞌani na ru neꞋeri ki fuana ngwae Ꞌi Krit ki, ma Ꞌoke fata ngasingasiꞋa fuana radulada faꞋinia faꞋasagalada. Ma Ꞌoe kosi alaꞋanida kira ka saea Ꞌoko Ꞌiri toꞋo goꞋo ana mamanaꞋanga fuana na faꞋamanata Ꞌanga Ꞌani na ru neꞋe ki.