3
Na falafala saga ki
ꞋOko faꞋamanata oli ana ngwae Ꞌoe ki Ꞌiri kira ke roꞋosulia na ngwae ꞋaꞋana ana gafmanu ki taꞋifau, ma kira ke noni maꞋudi fuana na sasilana ru leꞋa ki ana kaidaꞋi ki taꞋifau. Ma Ꞌoke saea fuada noaꞋa kira kasi fata faꞋalia ta ngwae, ma kira ke tua kwaima, ma kira ke enoeno fuana na ngwae ki taꞋifau. OsiꞋana Ꞌi naꞋo maꞋi, kulu boleboleꞋa logo, ma kulu ka aburongo, ma ti ngwae kira ka faꞋarora kia. Ma kulu ka roꞋo naꞋa sulia na kwaluꞋani kwaiogai Ꞌanga taꞋa kwailiu kia ki. Ma kulu ka aburongo logo Ꞌani sasilana na ru taꞋa ki, ma kulu ka kwaiogai ana ru ti ngwae matamata ki. Na ngwae ki kira ka malimaeꞋa aka, ma kulu ka malimaeꞋa logo ada.
Bore ma God neꞋe faꞋamauri kia, nia faꞋataꞋinia naꞋa neꞋe na leꞋangaꞋa faꞋinia alafeꞋanga nia fuaka. Nia ka faꞋamauri kia, noaꞋa laꞋu duꞋungana na raoꞋa leꞋa neꞋe kulu sasiꞋi ki. Nia ka faꞋamauri kia sulia na kwaimanataiꞋanga nia talana, sulia na AnoꞋi ru Abu neꞋe nia taufia taꞋangaꞋa kia ki, ma ka kwatea na futa faoluꞋanga ma na mauriꞋa faolu fuaka. God ka kwate dangalu ana na AnoꞋi ru Abu fuaka Ꞌani sa Jesus Christ neꞋe faꞋamauri kia. God noaꞋa kasi matalangaꞋi rora aka, osiꞋana nia kwaiꞋofe akulu. Ma kulu sai naꞋa ana neꞋe kulu toꞋo ana na mauriꞋa firi neꞋe kulu kwaimasi ana. Na alaꞋanga neꞋe ki, nia mamana.
Nau ku oga Ꞌoke fata totongaꞋi sulia na ru neꞋe ki, fasi Ꞌiri na ngwae neꞋe kira faꞋamamana ana God, kira ke sasi ngangata Ꞌuana na sasilana na raoꞋa neꞋe leꞋa ki. Sulia ru neꞋeri ki, kira leꞋa ma kika Ꞌafi leꞋa ana ngwae ki taꞋifau. Bore ma Ꞌoke tua faꞋasia na olisuꞋusuꞋu Ꞌanga boleboleꞋa ki, ma na isufutaꞋa keta, ma na fuꞋanga fafia fadalana na taki sa Moses ki. Sulia na ru neꞋeri ki, ru ꞋoꞋo ki goꞋo Ꞌani, ma noaꞋa kasi Ꞌafia goꞋo ta ngwae. 10 DiꞋia ta ngwae ka fulia na barangisiꞋanga Ꞌi safitana ngwae faꞋamamana ki, Ꞌoke balufia. Ma diꞋia buri Ꞌana Ꞌoko balufia ana ro kaidaꞋi, ma nia kasi tua goꞋo faꞋasia, Ꞌoke fai danga naꞋa Ꞌamu Ꞌania. 11 ꞋOko saiana ka sui na ngwae ꞋunaꞋeri nia taꞋa, ma na abula taꞋangaꞋa nia ki ka faꞋataꞋinia naꞋa neꞋe nia rora.
Na alaꞋanga Ꞌisi ki
12 Nai asungani kwau sa Artemas nama sa Tikikus fuamu. Sui mala nia ka dao toꞋomu, Ꞌoke ili ili Ꞌuana lekaꞋa maꞋi siaku Ꞌi Nikopolis. OsiꞋana nau ku manata Ꞌuana nai tua Ꞌi neꞋeri ana kaidaꞋi ana unuꞋi gwariꞋa, duꞋungana asi nia kauburuꞋa. 13 Ma na kaidaꞋi sa Senas, na ngwae ba saiana na taki ki, ma sa Apolos kera sasi akaꞋu fuana leka maꞋi, Ꞌoke kwaiꞋafi adaroꞋo Ꞌani na ru ki taꞋifau neꞋe kera oga fuana lekaꞋa kera, Ꞌasu Ꞌubani kera kata olidoko ana ta ru. 14 Na ngwae faꞋamamana ki kike baꞋa ili nama Ꞌuana sasilana ru leꞋa ki fuana Ꞌafilana na ngwae neꞋe ru ki ꞋafitaꞋi fuada. Ma noaꞋa kira kasi tua mamasa ꞋoꞋo goꞋo Ꞌada.
15 Na ngwae ki taꞋifau neꞋe kira tua faꞋinau, kira kwatea kwau na fata leꞋaleꞋa Ꞌanga kira ki fuamu. Ma Ꞌoko kwatea na fata leꞋaleꞋa Ꞌanga kaimili ki fuana na ngwae faꞋamamana ki neꞋe kira sai aimili.
Nau ku foꞋo fasi Ꞌiri neꞋe kwaiꞋofeꞋanga God ke tua faꞋi kamu taꞋifau.