^
1 Timoti
Timotiha̱ge midiho̱ yo͟͡u milo͡u di ke̱bo͡u haba midiho̱ o sasa̱i̱ damale̱yodele i kedia̱ milo͡u di ke̱bo͡u de defe̱i̱do tawaibo͡u wolo͡u dalayadomo͡u
Dige ogo͡u gai ta̱ olo͡u fe̱i̱ ke̱ akogume
Polha̱ Godiha̱ e̱moko͡u solo͡u do degei ke̱ bolofe̱i̱yode tobou
Timoti e̱ o sasa̱i̱ye midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u gadi ke̱ nele̱do dege akoguyedei
Di Godiha̱ge o sasa̱i̱ dogo͡u guyedema diho̱ baga̱ tobo͡u me
Sasa̱i̱ kedia̱ midiho̱ bolo̱do milo͡u di ke̱me damale̱do dio͟͡usie similo͡u di
Damale̱yodei o sasa̱i̱ wolo͡u daladi o kedia̱me midiho̱ do̱u̱do ke̱no͡u milo͡u mabeedei
Diken o kedia̱ne midiho̱ do̱u̱do ke̱no͡u milo͡u mabeedei
Godiha̱ midiho̱be sibige̱ hiyedo folodo
Ogo͡u gai egei kaha̱ degeiye, o sasa̱i̱ ilo kele fi̱ toto͡u degele i
Timoti e̱me Kelesuha̱ dabai o bologua̱do degele dalayedei
Timotiha̱ge damale̱yodei o sasa̱i̱ kedia̱me yo͟͡u e̱ soso͡u saga̱i̱do duguyedei
Kuei sasa̱i̱ kedia̱me o koyoha̱ dia dalale?
Dige sosiko͡u widio o, dabai bolo̱ degedi kedia̱me defe̱i̱do dogo͡u gume
Timoti e̱ midiho̱ yo͟͡u milo͡u di ke̱ defe̱i̱ tawaibo͡u
Dabai degedi o sasa̱i̱ kedia̱ne die boseha̱ dabai bologua̱do degemabeedei
Sele tagadi midiho̱ ke̱me midiho̱ kasaga̱i̱ milo͡u gadi olo͡u fe̱i̱ kaha̱ yo
Na̱ na̱buko͡u hili̱gedo fo̱u̱kua iligi, fi̱ tofousogo tofousogo tofolo͡u ke̱ mo͟͡uyedei
Selebo͡u o kedia̱ Godiko͡u damale̱yodema, bi mei o kedia̱ dogo͡u gumabeedei
Timotiha̱ e̱ dabai ke̱ yo͟͡u defe̱i̱do dia dalayedei