^
Galesia
O Polbe Godiha̱ yo͟͡u e̱ ta̱ bolofe̱i̱ ke̱ mala̱ siayadomo͡u kuhe makai
Ta̱ uwo bolofe̱i̱ ke̱me tano͡u fe̱i̱do
Pol e̱me ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-siadi-o degei kaha̱ ta̱
Ta̱-bolofe̱i̱-mala̱-suluguadi-o olo͡u fe̱i̱ kedia̱ Polbo͡u de fi̱ tano͡u degele i
Pol e̱ Pitaha̱ midiho̱ kasaga̱i̱ milou ta ke̱ tama̱ko͡u tobou
Yesu Kelesuko͡u damale̱yodei o sasa̱i̱ kedia̱no͡u si Godiha̱ dihi̱le koko͡u do̱u̱do degei dalagua
O koyoha̱ Yesuko͡u damale̱yodeibabe, o ke̱me Godiha̱ dihi̱le koko͡u do̱u̱do dalale
Kuolo͡u ta̱ dulo sesedi midiho̱bo͡u, ha Yesuko͡u damale̱yodei kaha̱ midiho̱bo͡u
Ta̱, Godiha̱ degeleyodema maka degei kaha̱ge Mosesha̱ kuolo͡u ta̱ ke̱ gaba feleido dala
Mosesha̱ kuolo͡u ta̱ kaha̱ge di Kelesuko͡u imabeedemamo͡u hehegiedi
Yesuko͡u damale̱yodili kaha̱no͡u si dibe Godiha̱ sisigo̱ dege dalale
Kelesuha̱ degeiyeno͡u, fisimo͡u dabai degedi o dibe Godiha̱ e̱ sisigo̱ degei dalagua
Pol e̱ sa Galesia o sasa̱i̱ kedia̱moko͡u solo͡u do hiyedo degei
Ta̱ makaibe Abrahamha̱ sasa̱i̱ e̱buko͡u hu Sarabo͡u, tage hu sasa̱i̱ Hagarbo͡u koko͡u ma̱ tobou
Dibe Kelesuha̱ degeiye kuolo͡u ta̱ ke̱ to͡u fogo͡u mo͡u be, Duo Bolofe̱i̱ha̱ di dogo͡u guo dalamo͡u suluguali, diyo͡u sie yogoko͡u midiho̱ bolo̱no͡u milo͡u mo͡u milo͡u mo͡u dele idi
Dige Mosesha̱ kuolo͡u ta̱be to͡u fogo͡u ba bologua̱do dalame
Duo Bolofe̱i̱ha̱ midiho̱bo͡u, to͡u ha̱ midiho̱bo͡u
Nale̱ hoube di sogouba, haba segei saga̱i̱ kegeino͡u molo͟͡u
Polha̱ Kelesu hebe fufuguoma̱i̱ko͡u ikoke degei koko͡u hoho̱ hiyedo degei