'Sɛbhɛɛ 'sɔnʋ Zaan 'paa yoo
'Sɛbhɛɛ 'sɔnʋ *Zaan cɛlɩa, mʋ -wa. Zaan nɛɛ wee 'sɛbhɛ 'wʋ nɩɩ, we nanɩ 'yli -Lagɔnyɩmaa -nʋ nya wa 'ka zɛkɩkalɩ.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ -Lagɔnyɩmɛ kpasa, ama 'ŋwnɔ -ɔ -Lagɔ -saa -bha, ɔ -yɔ ɔ 'yua 'sɔ, 'ɩn amɩaa ka zɛ ɩn -kalɩa gbʋzɔnʋ sa, amɩaa na cɛlɩa 'wʋ. We 'nɩ na 'dɛbhlogbɔɔ -kalɩ amɩaa zɛ. Nɩɩ, -wa weee -yia gbʋzɔnʋ, wa -kalɩ 'ya amɩaa zɛ. -We ka gbʋ -wa, gbʋzɔnʋ -dɩlɩ -aɩn 'wʋla, 'ɩn 'wʋ we yia -aɩn -tʋa 'ylɩ weee -nʋ nya.
Nɩɩ, Dide -Lagɔ -yɔ ɔ 'Yu -Zezu *Klisɩ ŋwna -aɩn 'nyu la, wa 'yɩlɩ -aɩn nyazɩ, 'ɩn wa 'nyɛ -aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ. Wa nʋ we lɛ gbʋzɔnʋ sa, zɛkalɩdlɩ nya.
Gbʋzɔnʋ -yɔ zɛkalɩdlɩ
Ɩn 'yɩa nɩɩ, amaa 'yua tɔlʋa mɩ gbʋzɔnʋʋ 'yloogblʋ nɔda, sa Dide -Lagɔ gbaa -aɩn -yla, we sɔlʋ, -mʋʋ ka 'mɩ 'mʋna 'wʋla bhabha. -Slɛɛn, 'ŋwnɔ -zɔnʋma, -we a 'kaa lɛnʋ, mʋ nɩ: -a kɩkalɩ zɛ. We 'nɩ tite lolu ɩn cɛlɩ aɩn 'wʋ, nɩɩ, -we -a 'nʋa we gwedɩda, mʋ -wa. Zɛkalɩe mɩa, mʋ -wa -Lagɔɔ titenyaa 'nʋŋwɛzʋzʋe. 'Ɩn tite -we a 'nʋa we gwedɩda, mʋ -wa nɩɩ, a kɩkalɩ zɛ.
A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ yocɩaan gbɛgbɛɩn
Nɩɩ, -dawlicɩan duun ka dʋdʋ weee -gʋlamneni. Sa -Zezu Klisɩ -zɛa nyɩmɛ, 'ɩn ɔ yia dʋdʋ -gʋ yi, wa'a la we gbʋzɔnʋ. Nɩɩ, 'sasʋkpa -nyɩmɛ mɩa, -dawlikanyɔ -yɔ Klisɩɩ tʋnyɩmɛ ɔ -mɩa. A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, -we ka 'gbʋ a yia lubho nɩ nʋ, a yi we mnɔnʋ, a 'ka we -tnʋʋ weee 'yɩ. Nyɩmɛ -ɔ'ɔ -tʋa Klisɩɩ -sloluwɛlɩ -gʋ, 'ɩn ɔ palɩa we -gʋ, -mɔɔ 'nɩ -Lagɔ 'wʋ -ka. -Ɔ tʋa Klisɩɩ -sloluwɛlɩ -gʋ, -mɔɔ kaa Dide -Lagɔ -yɔ ɔ 'Yu 'sɔ 'wʋ. 10 Nɩɩ, nyɩmɛ -ka amɩaa -gbɛ gbʋ -slolua yi, we -yɔ Klisɩɩ -nʋ 'nɩ -bhlo -mɩ nɩ, a 'na 'nyɛ -nɩ ɔ kpe -nɩ. A 'na -salɩ ɔ fʋ -nɩ. 11 A -ka ɔ fʋ -sa nɩ, gbʋnyuu ɔ nʋa lɛ, we lʋ a bhlilia.
Wɛlɩpapɩe
12 Ɩn 'yɩbha ɩn 'ka gbʋ duun gba. Ɩn 'nɩa we 'sɛbhɛ 'wʋcɛlɩa yi. Nɩɩ, -we na dlɩ mɩa -gʋ nɩ, mʋ -wa nɩɩ, ɩn mnɩ -mɔ amɩaa -gbɛ, 'ɩn -a 'ka we 'klʋ gbʋgbalɩ, 'ɩn -amɩaa 'mʋna 'ka gba.
13 Nɩɩ, amaa bhɔlɔ -ɔ -Lagɔ -saa -bha, ɔ 'yua nɛɛ nɩɩ, wa -sa aɩn fʋ.