6
Sa -a 'kaa bobabhanya 'nyɛ
«A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, a 'na nʋnʋ amɩaa -Lagɔgbʋ lɛ -zejila 'wʋ, nyɩma 'ka aɩn 'ylaa 'gbʋ -nɩ. A -ka 'sa we nʋ, a 'na 'ka -tnʋʋ 'yɩ amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ kwɛɛ.
«-Ɩn -ka 'gwɛzi bobabhanya 'nyɛ, -ɩn 'na bhlɩlɩ we lɛglɛ nya -nɩ. Nɩɩ, 'sa wɛlɩ 'sɔ -nyɩma nʋa -mɔ -Lagɔbudunya zɔ, we -yɔ 'yloogblʋ, wa 'ka wa 'ŋnɩ -zɔnʋ gbaa 'gbʋ. Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: wa ka wa -tnʋʋ 'yɩ 'gamʋ. Nɩɩ, -mɩ, -ɩn -ka -na 'gwɛzi bobabhanya 'nyɛ -na lilisɔ nya, -na kɔpɛsɔ 'na yibheli we 'ji -nɩ. Sa -ɩn wlaa -lu zizeda, -na Dide -Lagɔ, -ɔ yɩa we -yɔ, mɔ kwɛɛ -na yia -na -tnʋʋ 'yɩa.
Sa -a 'kaa -Lagɔ bhubhoe
(Lk 11.2-4)
«A -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ, a 'na nʋnʋ wɛlɩ 'sɔ -nyɩma 'bhisa -nɩ. Nɩɩ, wamɩa, wa 'yɩbha wa 'ka 'yligbe, 'ɩn wa 'ka -Lagɔ bhubhoe -Lagɔbudunya zɔ -yɔ 'yoo 'wʋgbelida. 'Mʋ wa nʋa lɛ, 'ɩn nyɩma weee 'ka wa -yɔyɩ. Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: wa ka wa -tnʋʋ 'yɩ 'gamʋ. Nɩɩ, -mɩ, -ɩn -ka -Lagɔ bhubhoea yi, -ɩn pla -na -budu zɔ, -ɩn kla we, 'ɩn -ɩn bhubhoe -na Dide da wa'a 'yɩa -mɩ -yɔ. -Ɩn -ka 'sa nʋ, -na Dide -ɔ yɩa -mɩ -yɔ zizeda, mɔ yia -na -tnʋʋ wlaa.
«A -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ, a 'na mnanɩ ŋwɛ la -nɩ, nɛɛ -wa 'nɩa -Lagɔ -yi. We mɩ wamɩaa dlɩ zɔ nɩɩ, wa gbagbawɛlɩ duuun 'gbʋ -Lagɔ pʋlʋa wa yukwli. A 'na nʋnʋ wa 'bhisa -nɩ. Nɩɩ, a 'nɩ -slɔ ɔ -lu -zlalɩ, ɔ -yi amɩaa -yɔkpagbʋ.
«Sa a 'kaa -Lagɔ bhubhoe mʋ nɩ:
‹-Amɩaa Dide -ɔ mɩ yalɩ,
wa zʋ -bha -na -mɔwlʋ ŋnɩ.
10 -Na nyɩmaa 'wlulapɩlɩe yi.
Nyɩma nʋ -na dʋmagbʋ lɛ dʋdʋ -gʋ,
sa we mɩa yalɩ 'bhisa.
11 'Nyɛ -zɛɛn nʋʋ lililu -aɩn.
12 -Wa nʋa -aɩn gbʋnyuu 'wluo,
sa -a tɩa wa -yɔgbʋ 'wʋ,
-ɩn tɩ 'sa -amɩaa -yɔgbʋ 'wʋ.
13 -Ɩn 'na kwalɩ -aɩn laylagbʋ lʋ -nɩ.
-Ɩn -sa -aɩn gbʋnyuuu dide kwɛɛ.›
[Nɩɩ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩe klaa,
'tɩtɛ klaa, we -yɔ 'ŋnɩmnɩe,
we -mɩ -na -nʋ nya, bhla weee nya.
*-Amɛnɩ.]
14 Nɩɩ, amɩaa -lima -wa nʋa aɩn -yla gbʋnyuu lɛ, a -ka we 'wʋtɩ, amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ, 'ɩn ɔ tɩa amɩaa -yɔgbʋ 'wʋ. 15 'Ɩn a 'nɩ wa -yɔgbʋ 'wʋtɩ nɩ, amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ, ɔ 'na 'ka amɩaa -yɔgbʋ 'wʋtɩ.
Sa a 'kaa 'sun pla
16 «A -ka 'sun 'wʋ -mɩ, a 'na 'sulu 'klʋ wɛlɩ 'sɔ -cɩan 'bhisa -nɩ. 'Ɩn wa nʋa wa 'klʋ 'fuakaa, 'ɩn nyɩma weee 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, wa mɩ 'sun 'wʋ. Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: wa ka wa -tnʋʋ 'yɩ 'gamʋ. 17 Nɩɩ, -mɩ, -ɩn -ka 'sun 'wʋ -mɩ, budo 'klʋ -yɔ, 'fla -na 'nyi, 18 nyɩma yi we 'jiyibheli nɩɩ, -ɩn mɩ 'sun 'wʋ. -Na Dide, -ɔ wa'a 'yɩa -yɔ, -mɔ -bhlogbɔɔ yia we 'jiyibhelia. -We -ɩn nʋa zizeda lɛ, -na Dide, -ɔ yɩa we -yɔ, mɔ yia -na -tnʋʋ wlaa.
'Ŋnɩmnɩlu -zɔnʋ
(Lk 12.33-34)
19 «'Ŋnɩmnɩlu -we mɩa dʋdʋ -gʋ, da 'glɩ -yɔ ŋwɔnʋ nyumɔa we, 'ɩn 'wienya wlaa -budu, 'ɩn wa ylia we, a 'na dɩlɩ we -zlo dʋdʋ -gʋ -nɩ. 20 Nɩɩ, a dɩlɩ 'ŋnɩmnɩlu -Lagɔɔ -gbɛ la, da 'glɩ -yɔ ŋwɔnʋ 'na 'kaa we -nyumɔ, 'ɩn 'wienya 'na 'kaa we yli. 21 Nɩɩ, mɔ -na 'ŋnɩmnɩli mɩa, -mɔ -na dlɩ mɩa.
'Yli -wa kuu 'napɛ
(Lk 11.34-36)
22 «'Yli mɩ kuu 'napɛ nya. -Na 'yli -ka -yalɩ, -na ku weee mɩ zlɩ 'wʋ. 23 Nɩɩ, -na 'yli -ka gu -yɔ -ka, -na ku weee mɩ nikpise 'wʋ. -We mɩa -na zlɩ nya, we -ka nikpise 'bhisa -mɩ, -zugba nikpise -dlugba -wa.
'Gwɛzi -yɔ -Lagɔ, a -sa -bha
(Lk 16.13)
24 «Nyɩmɛ 'nɩ mneni ɔ 'ka -cɩan 'sɔ -yla lubho nʋ. We -ka 'sa -mɩ, 'yabhlo ɔ yia 'wʋnyɛa, 'ɩn ɔ 'ka 'yabhloo zɛkalɩ. 'Yabhlo -yɔ ɔ yia lanɛa, 'ɩn 'yabhlo 'ka ɔ dʋdʋnyumanɩ. A 'nɩ mneni a 'ka -Lagɔ -yɔ 'gwɛzi -yla lubho nʋ dabʋdʋ.
A 'na lʋlʋ dlɩ -nɩ
(Lk 12.22-31)
25 «We 'dɛɛ 'gbʋ, ɩn nɛɛ aɩn -yla: a 'na lʋlʋ dlɩ amɩaa 'yliyɔgagɩe -yɔ amɩaa kuu 'gbʋ -nɩ. A 'na gbalɩ amɩaa dlɩ zɔ -nɩɛ: ‹Lɛɛ -lu -a 'ka lia? Lɛɛ -lu -a 'ka 'maa? -A yi 'naa 'yɩ -a 'ka 'wʋplaa?› Nɩɩ, amɩaa 'yliyɔgagɩe -zi lililu, 'ɩn amɩaa ku -zi 'naa, we 'nɩ mʋʋ? 26 Nɩɩ, zia mɩa, we'e 'pa 'mnɔ, we'e -dɩ we, 'ɩn we'e bʋblʋ we -zlo -gbagbʋ 'wʋ. Nɩɩ, amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ, mɔ nyɛa we lililu. Nɩɩ, amɩa, a 'yli a -zi 'zia, we 'nɩ mʋʋ? 27 Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka ɔ 'yliyɔgagɩee 'ylɩ -gʋ palɩ ɔ dlɩlʋlʋe nya. 28 Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a lʋ dlɩ 'naa 'gbʋa? -Fliisuu -bʋɩ mɩa, a dɩ we dlɩ 'wʋ nɩɩ, we'e nʋ lubho, 'ɩn we'e lʋa 'naa. 29 Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla: *Salomɔɔɔ 'dɛɛ 'ŋnɩmnɩe 'kadʋ 'wʋ, ɔ 'nɩ 'ylinanɔ -bana -bhlogbɔɔ 'yɩ suu -bʋɩnya nɩɩ 'yabhlo 'bhisa. 30 Su -we mɩa -zɛɛn kpaa, 'ɩn wa 'kaa -kosu 'wʋ viteli cɩzɩ, we -ka nɩɩ, -Lagɔ ka we -bana -zɔnʋ 'nyɛ, -zugba -bana ɔ yia aɩn 'nyɛa, dlɩ 'kienyi -zʋnya! 31 A 'na 'yɩbhalɩ amɩaa 'dɛ la dlɩ -lʋlʋe nya -nɩɛ: ‹Lɛɛ -lu -a 'ka lia? Lɛɛ -lu -a 'ka 'maa? -A yi -bana 'yɩ -a 'ka 'wʋpla -bhaa?› 32 -Lu weee mɩa da, -wa talɩa we da, 'ylɩ weee nya, nyɩma -wa 'nɩa -Lagɔ -yi, ma -wa. Amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ, ɔ -yi we 'ji nɩɩ, -we mɩa dɛ, mʋ -wa amɩaa -yɔkpagbʋ. 33 Tɩada, a 'tide -Lagɔ 'yi, ɔ 'ka aɩn 'wlulapɩlɩ, 'ɩn a 'ka gbʋ tɩklɩɩ lɛnʋ. We 'bɩgʋ, -Lagɔ 'ka aɩn -lu weee -mɩnɩ 'nyɛ. 34 Nɩɩ, a 'na lʋlʋ dlɩ cɩzɩ gbʋʋ 'gbʋ -nɩ. Nɩɩ, cɩzɩ 'bhie, a 'ka cɩzɩ nʋʋ gbʋ 'wʋpla. Nɩɩ, -zɛɛn nʋʋ sɩasɩe mɩa, we -tʋ 'sa, a 'na palɩ we 'ylɩ -putuu -nʋ -gʋ -nɩ.»