7
A 'na 'bhulu nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋ -nɩ
(Lk 6.37-38,41-42)
«A 'na 'bhulu nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋ -nɩ, -Lagɔ yi amɩaa -yɔgbʋ 'wʋbhu. Nɩɩ, sa a bhua nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋ, 'sa -Lagɔ yia amɩaa -yɔgbʋ 'wʋbhua. -We a bhua 'wʋ, 'ɩn a yɩbhɔlʋa nyɩma, 'mʋ -Lagɔ yia 'wʋbhua ɔ 'ka aɩn yɩbhɔlʋ.
«Bʋɛɛ gɔ -lɛ mɩa -na bhelii 'yliya 'wʋ, 'mʋ -na yɩa -yɔ, 'ɩn su -kibhe 'kadʋ -we mɩa -na 'yliya 'wʋ, -ɩ'ɩn 'yɩ we -yɔ. Lɛɛ -lu ka 'gbʋa? Su -kibhe 'kadʋ mɩ -na 'yliya 'wʋ, 'ɩn -ɩn nɛɛ -na bheli -yla: ‹Ŋwnu, ɩn 'ka -mɩ bʋɛɛ gɔ 'yliya 'wʋsaa?› We 'nɩ 'ylinanɩ. We 'nɩ mʋʋ? Wɛlɩ 'sɔ -nyɩmɛ, -ɩn -sa -slɔ -na 'dɛ su -kibhe 'kadʋ 'yliya 'wʋ, -ɩn 'ka layɩ 'bhie, -ɩn 'ka bʋɛɛ gɔ -na bhelii 'yliya 'wʋsa.
«A 'na 'nyɛnɩ -Lagɔɔ -lu gwɩ yoo -nɩ, we 'nɩ -mʋʋ, 'ɩn we bhitia la, 'ɩn we mua aɩn. A 'na viteli amɩaa -can gbʋa -bobo zɔ -nɩ, we 'nɩ -mʋʋ, 'ɩn we nɔa we -gʋ.
A bhubhoe amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ
(Lk 11.9-13)
«A -zla -lu, 'ɩn wa 'ka we aɩn 'nyɛ. A -talɩ -luu da, 'ɩn a 'ka we 'yɩ. A bhlɩ -budu, 'ɩn wa 'ka -bha -kalɩ aɩn -yla. Nɩɩ, -ɔ zlaa -lu, 'mɔ wa nyɛa we. -Ɔ talɩa -luu da, mɔ yɩa we. -Ɔ bhlɩa -budu, mɔ -yla wa kalɩa -bha. Amɩaa 'yu -ka aɩn 'floo -zlalɩ, a mneni a 'ka ɔ tʋkpa 'nyɛɛ? 10 'Ɩn ɔ -ka aɩn zibhi -zlalɩ, a mneni a 'ka ɔ tɩbhɛ 'nyɛɛ? -Ɩnnya, we 'nɩ sa -mɩ. 11 Nɩɩ, amɩa -mama -wa nyɩma 'nyii, a -yi amɩaa 'yua -li -zɔnʋ 'nyɛ sa. We -ka 'sa -mɩ, a -mɩ we -gʋ nɩɩ, amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ, -wa -ka ɔ -lu -zlalɩ, -lu -zɔnʋ ɔ yia wa 'nyɛa.
12 «-We a 'yɩbhaa nyɩma nʋ aɩn -yla lɛ, amɩa nʋ 'ya we wa -yla lɛ. Mʋ -wa Moizɩɩ tite -yɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa 'sɛbhɛɛ ji.
'Yoo 'sɔ
(Lk 13.24)
13 «A plalɩ klolo ŋwɛɛ poo 'wʋ. 'Yoo -we kwaa nyɩmɛ tlɩtlɩe 'wʋ, we gbʋ 'nɩ -yɔ -kalɩ, 'ɩn we klolo ŋwɛɛ 'ylia 'wʋ la. 'Ɩn -wa bhlia wee 'yoo, wa -zu 'wʋ. 14 Nɩɩ, 'yoo -we kwaa nyɩmɛ 'yliyɔgagɩe 'wʋ, we gbʋ -kalɩ -yɔ. 'Ɩn we ŋwɛɛ mɩa poo. -Wa yɩa we -yɔ, wa 'nɩ 'wʋzu.
Suu 'bhue -yɔ wa yibhelia we
(Lk 6.43-44)
15 «Nyɩma -wa laa wa 'dɛ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya, a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ wa gbɛgbɛɩn. Wa -ka yi, wa mɩ sa -dlɔɔ bhlabhlɛ 'bhisa, 'ɩn wa nʋkplɛ mɩa, -mɔ 'wlʋ -fliigwɩ -we mɩa vla 'wʋ. 16 Wa lɛnʋgbʋ -yɔ a yia wa yibhelia. Wa'a -sa *-dlɔya 'mnɛwia 'wlu, 'ɩn wa'a -sa magloo -kɔjɩ 'wlu. 17 Nɩɩ, su -zɔnʋ weee mɩa, 'bhue -zɔnʋ we paa, 'ɩn su 'nyuu mɩa, 'bhue 'nyuu we paa. 18 Su -zɔnʋ mɩa, we 'nɩ mneni we 'ka 'bhue 'nyuu 'pa. 'Ɩn su 'nyuu mɩa, we 'nɩ mneni we 'ka 'bhue -zɔnʋ 'pa. 19 Su weee nyɩdɩ, -we 'nɩ 'bhue -zɔnʋ 'pa, -dɩ wa -dɩa we, 'ɩn wa vitelia we -kosu 'wʋ. 20 'Sa a yia waa yocɩan yibhelia wa lɛnʋgbʋ 'wʋ.
-Zezuu nyɩma -zɔnʋ
(Lk 13.25-27)
21 «-Wa gbaa da: ‹Na -Kanyɔ, na -Kanyɔ›, we 'nɩ wa 'dɛ weee -Lagɔ yi 'sa 'wlulapɩlɩa. Nɩɩ, -wa nʋa ɔ dʋmagbʋ lɛ, ma 'wlu ɔ yia lapɩlɩa. 22 Zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, -bha nyɩma duun yia 'mɩ -yla gbaaɛ: ‹-Amɩaa -Kanyɔ! -Amɩaa -Kanyɔ! Nɩɩ, -a ka -Lagɔgbʋ gba -na 'ŋnɩ nya, -a ka zuzu 'nyii vu -na 'ŋnɩ nya, 'ɩn -a ka gwɛdigbʋ lɛnʋ -na 'ŋnɩ nya, we 'nɩ mʋʋ?› 23 Tɔʋn, -bha na yia wa -yla gbaa -zejila 'wʋɛ: ‹Ɩn 'nɩ aɩn -yi 'mnumnu. Nyɩma 'nyii, a bɛ lʋ!›
-Budu 'sɔɔ gbʋʋ nine
(Lk 6.47-49)
24 «Nɩɩ, -we weee ɩn gbaa dɛ nɩ, -ɔ -ka we yukwli pʋlʋ, 'ɩn ɔ 'ka we -gʋgbʋ lɛnʋ, ɔ 'wlʋ gbʋyilonyɔ -ɔ 'sʋbha ɔ -budu tʋkpa -gʋ. 25 Da 'nyu lʋa, 'nyu yea -bha, -pɩpɛ 'kadʋ 'plɩa, wee -budu 'nɩ bhli. -We ka gbʋ -wa, wa ka we 'sʋbha tʋkpa -gʋ. 26 Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'nʋa na wɛlɩ, 'ɩn ɔ 'nɩa we -gʋgbʋ lɛnʋ, ɔ 'wlʋ nyɔgʋgʋ, -ɔ 'sʋbhaa ɔ -budu -bʋsɛ -gʋ. 27 Da 'nyu lʋa, we yea -bha, 'ɩn -pɩpɛ 'kadʋ 'plɩa, 'ɩn we yia we la bhlɩ, 'ɩn we yia -nyumɔ weee.»
28 -Zezu bhɩa gbʋ nɩ gbagbɩe, 'ɩn we yia nyɩma weee ŋwɛgaga -sʋbhalɩ. 29 Nɩɩ, ɔ 'nɩ wa gbʋ -slolu -Lagɔɔ titee gwesanya 'bhisa, se -we -Lagɔ 'nyɛa ɔ, we nya ɔ -slolua wa gbʋ.