8
-Zezu puea *sɔlɩbhanyɔ
(Mk 1.40-45; Lk 5.12-16)
Da -Zezu mɩa -gɔgɔ kwlida, 'ɩn nyɩmaa -zlo yia ɔ 'bɩ yi. Tɔʋn, *sɔlɩbhanyɔ yabhlo bɛa ɔ 'yu, 'ɩn ɔ yia 'kukolu 'sibhli, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Na -kanyɔ, -na zukpa -wa: we -ka -mɩ dʋdʋ nanɩ, -ɩn mneni -ɩn 'ka 'mɩ jipe.»
-Zezu -gloa sɔ 'wʋ, ɔ zɩa ɔ kwɛ,* Zuifʋʋ -gbɛ, -ɔ -ka sɔlɩ -yɔ -ka, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka nyɩmɛ kwɛzɩ, 'ɩn ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka -Lagɔbudu zɔ mnɩ. ɔ nɛɛ: «We nanɩ 'mɩ dʋdʋ, -ɩn 'pʋ!»
-Bha -bhlokpadɛ *sɔlɩ 'bhʋa ɔ ku -yɔ, 'ɩn -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn -ka mnɩ nɩ, -ɩn 'na -salɩ we 'dɩ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -nɩ. Mnɩ -na 'dɛ *-Lagɔbʋbɔnyɔ 'klʋslolua, 'ɩn -we Moizɩ gbaa nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka 'pʋ ɔ 'nyɛ -Lagɔ, -ɩn wla we, 'ɩn wa 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, -ɩn ka 'pʋ.»
-Zezu puea 'slʋjaa 'yugalɩnyɔɔ zɔyu
(Lk 7.1-10)
We bhla -Zezu plaa Kapɛnaumʋgbe nʋkplɛ, 'ɩn *Wlɔmʋ -slʋja glʋ gbuu 'yugalɩnyɔ yia ɔ -gbɛ yi. Nɩɩ, ɔ yia ɔ zukpa 'palɩ, -mɔɔ 'ka ɔ -yɔbɛ. Ɔ nɛɛ: «Na -kanyɔ, na zɔyu ka gu -yɔ, ɔ ka 'kli, ɔ mɩ lapɩda -buduŋwɛɛ, ɔ mɩ sɩada duun.»
-Zezu nɛɛ ɔ -yla: «Ɩn mɩ yida, ɩn 'ka ɔ jipe.»
'Ɩn 'slʋjaa 'yugalɩnyɔ nɛɛ: «Na -kanyɔ, ɩn 'nɩ we 'klʋ -ka, -ɩn 'ka na -budu zɔ pla. Nɩɩ, gba wɛlɩ yabhlo, 'ɩn na zɔyu 'ka 'pʋ. Nɩɩ, -amɩ, ɩn mɩ na -cɩan zɔ, 'ɩn ɩn pɩlɩa 'slʋja tɔlʋa 'wlu la. Ɩn -ka 'yabhlo -yla gbaɛ: ‹-Ɩn mnɩ!› 'ɩn ɔ mnɩa. Ɩn -ka 'ya -bʋdʋ -yla gbaɛ: ‹-Ɩn yi!› 'ɩn -mɔɔ yia. 'Ɩn ɩn -ka na zɔlubhonʋnyɔ -yla gbaɛ: ‹-Ɩn nʋ -mɩnɩ lɛ!› 'ɩn ɔ nʋa we lɛ.»
10 -Zezu 'nʋa we, 'ɩn we yia ɔ ŋwɛgaga -sʋbhalɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ -wa mɩa ɔ 'bɩ -yla: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩmɛ, -ɔ zʋa sa dlɩ nɩ, ɩn 'nɩ -slɔ we -kanyɔ 'yɩ Izlaɛlɩ -dʋdʋʋ 'dɛbhie -gbolu -gʋ. 11 Ɩn nɛɛ aɩn -yla: nyɩma -duun yia yia. Tɔlʋa yia 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋda 'bhʋa, 'ɩn tɔlʋa yia 'ylʋʋ bhlilida 'bhʋa. *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbe 'wʋ wa yia dabʋdʋ lia, wa -yɔ *Ablaamʋ klaa, *Izakɩ klaa, we -yɔ *Zakɔbʋ. 12 Nɩɩ, 'yua -wa 'wlu -Lagɔ 'ka 'yaa lapɩlɩ, 'ma wa yia 'pipee vitelia, nikpise 'wʋ. -Mɔ wa yia wilia, 'ɩn -mɔ wa yia gla 'wʋ lia.»
13 Tɔʋn, -Zezu nɛɛ ɔɔ 'slʋjaa 'yugalɩnyɔ -yla: «Mnɩ -buduŋwɛɛ. -We -na dlɩ mɩa -gʋ we ka lɛnʋ.»
-Bha -bhlokpadɛ ɔɔ zɔyu 'pʋa.
-Zezu puea guzʋnya duun
(Mk 1.29-34; Lk 4.38-41)
14 -Bha -Zezu mnɩa Piɛlɩɩ -buduŋwɛɛ. Ɔ nynia -mɔ, 'ɩn ɔ yia Piɛlɩɩ 'ŋwnɔɔ 'nyaa -yɔyɩ lapɩda. -Mɔɔ ku -su. 15 -Zezu zɩa ɔ sɔ kwɛ, 'ɩn -pɩpɛ yia ɔ ku zɔ 'plɩlɩ. Ɔ sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia wa -yla pipie bhli.
16 Jibhe 'ka zɔ, 'ɩn wa yia nyɩma duun -wa zuzu 'nyuu mɩa 'wʋ, ɔ -gbɛ -la. Ɔ wɛlɩ nya ɔ vua zuzu 'nyii, 'ɩn ɔ jipea guzʋnya weee. 17 'Mʋ ɔ nʋa lɛ, 'ɩn -we -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Ezaii gbaa we 'ka gbʋzɔnʋ -zɛ:
«Ɔ ka -amɩaa sɩasɩe 'wʋbhu,
'ɩn ɔ yia -aɩn gu -yɔsa.»
Nyɩma 'yɩbhaa wa 'ka -Zezu 'bɩ mnɩ
(Lk 9.57-62)
18 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu 'yɩa nɩɩ, nyɩma duun mɩ ɔ kwesi, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -yla nɩɩ, wa mnɩ 'nyuu kakpe -putu -gʋ. 19 -Lagɔɔ titee gwesanyɔ yabhlo bɛa ɔ -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «-Slolunyɔ, da weee -na yia mnɩa, ɩn mɩ -mɩ 'bɩ.»
20 'Ɩn -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Totonya ka 'bhʋka, 'ɩn zia kaa lʋlʋ. Nɩɩ, da *Nyɩmɛɛ 'Yu 'kaa ladɩlɩ, -bha 'nɩ -mɩ.»
21 'Ɩn ɔ 'bɩnɔnyɔ yabhlo nɛɛ ɔ -yla: «Nyɩmaa -Kanyɔ, -ɩn 'nyɛ 'mɩ 'yoo, ɩn 'ka na dide 'bhlua mnɩ 'bhie.»
22 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn yi 'mɩ 'bɩ, -ɩn 'tide tlɩtlɩnya 'yi, wa 'ka wa tlɩtlɩnya 'bhlu.»
-Zezu bɛlɩa -pɩpɛ 'kadʋ zɔ
(Mk 4.35-41; Lk 8.22-25)
23 -Zezu -bhoa 'glʋ 'wʋ, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia ɔ yoo kwa. 24 Tɔʋn, 'ɩn -pɩpɛ 'kadʋ yia 'plɩplɩe bhli, 'ɩn 'nyu -gbʋgbʋ yia 'glʋ 'wʋslo, -zugba -Zezu mɩ 'ylaa 'wʋ. 25 Ɔ 'bɩnɔnya bɛa ɔ kwesi, wa ganɔa ɔ, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -yla: «Nyɩmaa -Kanyɔ, -sa -aɩn gbʋ 'wʋ! -Amɩa tlɩa!»
26 Tɔʋn, -Zezu nɛɛ wa -yla: «Dlɩ 'kienyi -zʋnya, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a nʋ 'sa nyanɔa?»
Tɔʋn ɔ sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia -pɩpɛ -yɔ 'nyu 'wluo 'kpɩlɩ, 'ɩn -bha yia 'wʋtʋ blenyii. 27 Ŋwɛgaga -sʋbhalɩa wa 'dɛ weee, 'ɩn wa yia layɩbhalɩ -yɩbhalɩɛ: «Ɔɔ nyɩmɛ mɩa da, 'nyu -yɔ -pɩpɛ zʋa ɔ 'nʋŋwɛ, mɔɔ -nyɩmɛ nɩ da?»
-Zezu jipea nyɩma 'sɔ -wa kaa zuzu 'nyii 'wʋ
(Mk 5.1-20; Lk 8.26-29)
28 We bhla -Zezu nynia 'nyuu kakpe yabhlo -gʋ, -mɔ -wa Gadale -nyɩmaa dʋdʋ -gʋ, 'ɩn nʋkpasia 'sɔ yia gbawla nyɩdɩ 'tla, 'ɩn wa yia ɔ yoo yi. Waa nʋkpasia mɩa, zuzu 'nyii mɩ wa 'wʋ. 'Cɛ wa paa -bhabha, 'ɩn wa bhɩtɩa nyɩma, we 'dɛɛ 'gbʋ nyɩma weee nʋa nyanɔ, 'ɩn wa'a 'plɩlɩa -slɛɛn wee 'yloogblʋ. 29 Tɔʋn wa 'kpɩa 'wʋ, wa nɛɛ: «-Mɩ, -Lagɔɔ 'Yu, -naa lɛɛ -gbʋ pɩlɩ -amɩaa gbʋ 'wʋla? We bhla 'nɩ -slɔ nyni, yi -ɩn yia, -ɩn 'ka -aɩn 'klɩyɩe 'wʋpa yɩ?»
30 Nɩɩ, wa kwesi, -boboo -zlo mɩ -bha lililuu datalɩda. 31 'Ɩn zuzu 'nyii yia ɔ zukpa 'palɩ, we nɛɛ: «-Ɩn -ka gba -ɩn 'ka -aɩn vu nɩ, -ɩn kwa -aɩn -bobonya nɩ 'wʋ.»
32 -Zezu nɛɛ: «A mnɩ.»
'Ɩn we yia waa nyɩma 'sɔ 'wʋtla, 'ɩn we yia -bobonya 'wʋpla. Tɔʋn, wee -bobonya yia -gɔgɔ kwli -gwagwɩe nya, we yia 'nyu lʋ slo, 'ɩn we yia 'nyu lʋ tlɩlɩ -nya. 33 -Bha -boboo 'yliyɔzʋnya mnɩa 'gbe 'kadʋ nʋkplɛ -gwagwɩe nya, 'ɩn -we weee ylɩa -bobonya -yɔ -wa kaa zuzu 'nyii 'wʋ, 'ɩn wa yia -mɔ we 'dɩ -sa. 34 Wee 'gbe nʋkpla -nyɩma weee 'tlaa, da -Zezu mɩa, 'ɩn wa yia -mɔ mnɩ. Wa 'yɩa ɔ, 'ɩn wa yia ɔ bhubhoe, 'ɩn wa nɛɛ nɩɩ, ɔ 'bhʋ wa dʋdʋ -gʋ.

*8:3 Zuifʋʋ -gbɛ, -ɔ -ka sɔlɩ -yɔ -ka, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka nyɩmɛ kwɛzɩ, 'ɩn ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka -Lagɔbudu zɔ mnɩ.