10
-Zezuu tietienya kugbua lɛ 'sɔ
(Mk 3.13-19; Lk 6.12-26)
-Zezu laa ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ, 'ɩn ɔ yia wa 'tɩtɛ 'nyɛ wa 'ka zuzu 'nyii vu, 'ɩn wa 'ka gu weee -yɔ ku zɔ -sɩasɩe weee jipe. Ɔ tietienya kugbua lɛ 'sɔɔ ŋnɩ nɩ: tɩada, 'Simɔɔ (-mɔɔ -baŋnɩ -wa Piɛlɩ), we -yɔ ɔ bheli Andlee klaa, Zebedee 'yua *'Zake -yɔ ɔ bheli *Zaan klaa, Filipʋ -yɔ Batlemii klaa, Toma -yɔ nisʋn -gwɛzisanyɔ Matie klaa, Alɩfeee 'yu 'Zake -yɔ Tadee klaa, 'gbee *lʋpanyɔ 'Simɔɔ we -yɔ Zudasɩ Isɩkaliɔtʋ, nyɩmɛ -ɔ wlaa -Zezu ɔ tʋnyɩma -yla.
-Zezu tiea ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ
(Mk 6.7-13; Lk 3.1-6)
5-6 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu 'kaa ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ tie ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Nɩɩ, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, a 'na mnɩnɩ wa dʋdʋ -gʋ -nɩ. A 'na mnɩnɩ 'ya Samalii -dʋdʋʋ 'gbe yabhlogbɔɔ 'wʋ -nɩ. Da a 'kaa mnɩ nɩ, mʋ -wa Izlaɛlɩnyɩmaa -gbɛ, ma 'wlʋa mnɔmnɔ -bhlabhlɛ. A -ka 'yloogblʋ -mɩ, a gbaɛ: -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩ bhla ka cɩpa. Guzʋnya mɩa, a jipe -maa. -Mama -ka tlɩ, a 'nyɛ -maa 'yliyɔgagɩe. Sɔlɩbhanya mɩa, a pue -maa, 'ɩn a vu zuzu 'nyuu. Bhe a 'yɩa wee 'tɩtɛ, we 'dɛɛ 'gbʋ, a -sa nyɩma 'wʋ bhe. A 'na 'bhulu -can klaa, 'gwɛzi klaa, we -yɔ tama yabhlogbɔɔ 'wʋ -nɩ. A 'na palɩ we amɩaa pɔsi 'wʋ -nɩ. 10 A -ka mnɩda -mɩ, *-bada klaa, -bana 'sɔnʋ klaa, -sakwla klaa, we -yɔ kɔɔsu, a 'na 'bhulu we 'yabhlogbɔɔ 'wʋ -nɩ. Lubhonʋnyɔ mɩa, ɔ ka ɔ lililuu 'klʋ.
11 «Nɩɩ, a -ka 'gbe 'kadɩ -mʋmʋ 'wʋ nyni, a -ka 'gbe yua -mʋmʋ 'wʋ nyni, nyɩmɛ -ɔ 'kaa aɩn kpa 'nanʋʋ, a -talɩ ɔ da. A 'nɩ -slɔ wee 'gbe 'wʋbhʋ, a -dɩ -bha la. 12 -Budu -mʋmʋ ŋwɛɛ a -ka nyni, a ŋwna wa 'nyu la, 'ɩn wa 'ka 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ 'yɩ. 13 Wee -buduŋwɛɛ -nyɩma -ka amɩaa 'lakpasu kpa, amɩaa 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ -tʋ wa -gʋ. 'Ɩn wa 'nɩ amɩaa 'lakpasu kpa, a -yɔ amɩaa 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ 'plɩ.
14 «Nɩɩ, -budu -mʋmʋ ŋwɛɛ we -yɔ 'gbe -mʋmʋ 'wʋ, wa 'nɩ amɩaa 'lakpasu kpa, wa 'nɩ aɩn yukwli pʋlʋ, a gbɔtɔ amɩaa bhʋ -yɔ *-bhubhui, 'ɩn a 'bhʋ -bha. 15 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, wee 'gbe -mʋnɩɩ nʋkpla -nyɩma yia sɩa bhabha, we 'ka *Sodɔmʋ -nyɩma -yɔ *-Gomɔlʋ -nyɩma -nʋ 'wʋzi.
-We 'kaa -Zezuu 'bɩnɔnya ylɩ
(Mk 13.9-13; Lk 21.12-17)
16 «A pʋ yukwli: nɩɩ, bhlabhlɛ 'bhisa na tiea aɩn -mɔ gbi glaa. We 'dɛɛ 'gbʋ a mna 'yli tɩbhɛ 'bhisa, 'ɩn a 'ka mɩ -dlɔɔ -kpakʋn 'bhisa. 17 Nɩɩ, gbʋwʋbhunya 'yu wa yia aɩn kwaa, 'ɩn wa 'ka aɩn sɛlɩ -mɔ -Lagɔbudunya zɔ. We 'dɛɛ 'gbʋ, a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ. 18 Na 'gbʋ, wa yia aɩn dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnya -yɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya 'yu kwaa. Nɩɩ, -maa -yɔ -wa 'nɩa Zuifʋ, wa 'yu a yia na gbʋdayɩnya -zɛa. 19 Wa -ka aɩn gbʋwʋbhunya 'yu kwa, a 'na lʋlʋ dlɩ -nɩ, -we a 'kaa gba, 'ɩn sa a 'kaa we gba mʋ nɩ: wɛlɩ -we a 'kaa gba, we bhla a yɩa we. 20 Nɩɩ, wee wɛlɩ mɩa, we'e 'bhʋ amɩaa 'dɛ dlɩ zɔ, amɩaa Dide -Lagɔ yia we wlaa ɔ Zuzuu gbɛgbɛɩn.
21 «Nɩɩ, bhelia yia wa bhelia wlaa wa 'ka wa 'bha, 'ɩn 'sa -bhlokpadɛ didea yia wa 'yua wlaa. Yua yia wa didea -yɔwʋsɔlʋa, 'ɩn wa 'ka wa 'bha. 22 Amɩa, na 'gbʋ nyɩma weee yia aɩn 'wʋnyɛa. -Ɔ ka dlɩ -ka 'mɩ -gʋ -tʋ, 'ɩn we 'ka we bhloluda nyni, 'ɩn -mɔɔ bhʋa gbʋ 'wʋ. 23 Wa -ka aɩn 'klɩyɩe 'wʋpalɩda -mɩ 'gbe yabhlo 'wʋ, a mnɩ 'gbe -putu 'wʋ -gwagwɩe nya. Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: a 'nɩ -slɔ *Izlaɛlɩɩ 'gbe weee 'wʋplɩlɩe bhɩa, 'ɩn Nyɩmɛɛ 'Yu 'kaa lʋyi.
24 «'Kpɩakpɩanyɔ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ -slolunyɔ 'wʋzi, 'ɩn gaylo yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ -kanyɔ 'wʋzi. 25 Nɩɩ, 'kpɩakpɩanyɔ -ka ɔ -slolunyɔ 'bhisa -mɩ, 'ɩn gaylo 'ka ɔ -kanyɔ 'bhisa -mɩ, we -tʋ sa. Wa -ka -buduŋwɛɛ -kanyɔ vɛlɩ, wa -ka ɔ 'ŋnɩ zʋ *Bɛlɩzebulɩ, ɔ -buduŋwɛɛ -nyɩma mɩa, -maa -nʋ yia -bha -zia!
-Ɔ a 'kaa sɔ, mɔ nɩ
(Lk 12.2-7)
26 «A 'na sɔlʋ nyɩma -nɩ. Nɩɩ, -lu weee mɩa zizeda, zlɩ 'klʋ we yia 'tlaa, 'ɩn -we ka 'ji nyɩma 'nɩa -yi, 'ji wa yia we yibhelia. 27 -We ɩn gbaa aɩn -yla nikpise 'wʋ, a gba we zlɩ. -We ɩn gbaa aɩn -yla ŋwuŋweda, a wɩzɩ we nyɩma weee -yla. 28 -Wa mnenia wa 'ka nyɩmɛɛ ku 'bha, 'ɩn wa 'nɩa mneni wa 'ka nyɩmɛɛ zuzu 'bha, a 'na sɔlʋ wa -nɩ. Nɩɩ, -Lagɔ mɩa, ɔ mneni ɔ 'ka nyɩmɛɛ ku -yɔ ɔ zuzu 'bha -kosu 'wʋ, we 'gbʋ a sɔ ɔ.
29 «Nyɩmaa 'yliya 'wʋ, bhuyua 'nɩ -valɛ -ka. Tama -bhloo 'gbʋ wa paa we 'sɔ pɛlʋ. 'Ɩn -mʋʋ bhla, amɩaa Dide 'nɩ -slɔ we ŋwnu, we yabhlogbɔɔ'ɔ bhli dʋdʋ. 30-31 Nɩɩ amɩa, a 'yli -Lagɔɔ 'yliya 'wʋ, a 'ka bhuyuaa -zlo 'wʋzi, nɩɩ, -Lagɔ -yi amɩaa 'wluo nyii ŋwɛ. We 'dɛɛ 'gbʋ a 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ.
Nyɩmɛ -ɔ mɩa -Zezuu -nʋ nya mɔ nɩ
(Lk 12.8-9)
32 «Nɩɩ, nyɩmɛ, -ɔ -ka gba ɔ mɩ na -nʋ nya -zejila 'wʋ, 'ɩn na gbaa na Dide -ɔ mɩa yalɩ 'yu nɩɩ, ɔ mɩ na 'bɩnɔnyɔ nya. 33 Nɩɩ, -ɔ yia na gbʋ kpɛlɩa -zejila 'wʋ, 'ɩn -amɩ na kpɛlɩa ɔ gbʋ na Dide -ɔ mɩa yalɩ 'yu.
-We -Zezu -laa dʋdʋ -gʋ mʋ nɩ
(Lk 12.51-53, 14.26-27)
34 «Nɩɩ, ɩn 'nɩ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ -la dʋdʋ -gʋ. We 'nɩ -mʋʋ, ɩn 'nɩ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ -la, nɩɩ, tʋ ɩn -laa dʋdʋ -gʋ.
35 ‹Nɩɩ, 'yu -yɔ ɔ dide klaa,
'ŋwnɔyu -yɔ ɔ 'nyaa klaa,
we -yɔ 'ŋwnɔ -yɔ ɔ 'lowlii 'nyaa,
'yli ɩn yia wa pʋpalɩa.
36 Nyɩmɛɛ -buduŋwɛɛ -nyɩma yia ɔ tʋnyɩma -zɛa.›
37 «Nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa 'yɩbha we 'ka 'mɩ -zi, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka na 'bɩnɔnyɔ -zɛ. 'Ɩn -ɔ -ka ɔ nʋkpasuyu -yɔ ɔ 'ŋwnɔyu 'yɩbha we 'ka 'mɩ -zi, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka na 'bɩnɔnyɔ -zɛ. 38 'Ɩn nyɩmɛ -ɔ 'nɩ ɔ sɩasɩee *su 'wʋbhu, ɔ 'ka 'mɩ 'bɩ yi, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka na 'bɩnɔnyɔ -zɛ. 39 Nɩɩ, -ɔ -ka gba, ɔ 'ka ɔ 'dɛɛ 'yliyɔgagɩe 'yɩ nɩ, tlɩa ɔ yia. 'Ɩn -ɔ -ka ɔ 'dɛɛ 'yliyɔgagɩe wla na 'gbʋ, 'ɩn -mɔɔ yɩa 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka.
-We -Lagɔ 'kaa nyɩma 'nyɛ
(Mk 9.41)
40 «Nyɩmɛ -ɔ -ka aɩn kpa 'nanʋʋ, -amɩ ɔ kpaa 'nanʋʋ. 'Ɩn nyɩmɛ -ɔ -ka 'mɩ kpa 'nanʋʋ, -ɔ tiea 'mɩ, 'mɔ ɔ kpaa 'nanʋʋ. 41 Nyɩmɛ -ɔ -ka -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ kpa 'nanʋʋ, ɔ mɩ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ nyaa 'gbʋ, -we -Lagɔ 'kaa ɔ gbʋʋ -falɩpanya 'nyɛ, 'yɩa ɔ yia we. 'Ɩn -ɔ -ka nyɩmɛ mɩa tɩklɩɩ -Lagɔ 'yu kpa 'nanʋʋ, ɔ mɩ tɩklɩɩ -Lagɔ 'yuu 'gbʋ, -we -Lagɔ 'kaa nyɩma tɩklɩɩ 'nyɛ, 'yɩa ɔ yia we. 42 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka 'nyu -wɔtʋʋ 'kɔpʋ yabhlogbɔɔ 'nyɛnyɛyua nɩɩ 'yabhlo 'nyɛ, ɔ mɩ na 'bɩnɔnyɔ nyaa 'gbʋ, -Lagɔ yia we -tnʋʋ -mɔɔ 'nyɛa.»