12
-Zezu -yɔ *Nyapɛylɩ
(Mk 2.23-28; Lk 6.1-5)
-Mʋʋ 'bɩgʋ, Zuifʋʋ *Nyapɛylɩ yabhlo nya, -Zezu 'plɩlɩa blekpaa, 'ɩn ŋwɔ yia ɔ 'bɩnɔnya 'bha, 'ɩn wa yia bleya 'kwa wa 'ka we li. -We wa mɩa lɛnʋda, Falizɩnyɩma 'yɩa we -yɔ, 'ɩn wa nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «-Talɩ, -we -amɩaa tite gbaa wa 'na nʋnʋ Nyapɛylɩ nya lɛ -nɩ, 'mʋ -na 'bɩnɔnya nʋa lɛ!»
-Zezu nɛɛ wa -yla: «'Ylɩ yabhlo nya, da ŋwɔ mɩa *-Davidɩ -yɔ ɔ nɔnɔnya 'bhada, -we ɔ nʋa lɛ, a 'nɩ -slɔ we zɛlɩɩ? 'Ɩn ɔ yia -Lagɔɔ bʋbɔbudu zɔ pla, 'ɩn 'floo -we wa 'nyɛa -Lagɔ, 'ɩn ɔ -yɔ ɔ nɔnɔnya 'sɔ yia we li. Nɩɩ, wee 'floo mɩa, -Lagɔɔ tite nɛɛ wa 'nɩ mneni wa 'ka we li: *-Lagɔbʋbɔnyaa 'dɛkpʋa 'ka yaa we li. We mɩ cɛlɩda Moizɩɩ tite 'wʋ nɩɩ, Nyapɛylɩ nya, -Lagɔbʋbɔnya -ka lubho nʋ *-Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, -we wa 'na 'ka yaa lɛnʋ, a 'nɩ -slɔ we zɛlɩ nɩɩ, -Lagɔ 'na 'ka wa -yɔgbʋ 'wʋbhuu? Nɩɩ, -we mɩa -seli we -zi -Lagɔbudu 'kadʋ! Nɩɩ, we mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
‹-We ɩn 'yɩbhaa, mʋ -wa nɩɩ,
nyɩma 'ka nyazɩdlɩ -ka,
we 'nɩ 'slaka -sasɩe.›
«A -ka yaa we 'wʋlanʋ, a 'na 'ka yaa nyɩma -wa 'nɩa gbʋnyuu lɛnʋ gbʋ -dɩlɩ. Nɩɩ, Nyɩmɛɛ Yu mɩa, mɔ -wa Nyapɛylɩɩ -Kanyɔ.»
-Zezu jipea nyɩmɛ Nyapɛylɩ nya
(Mk 3.1-6; Lk 6.6-11)
-Zezu 'bhʋa -bha, 'ɩn ɔ yia *-Lagɔbudu zɔ mnɩ. 10 Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo mɩa -bha, ɔ sɔ ka 'ku. -Wa mɩa -bha, wa 'yɩbha wa 'ka -Zezu gbʋ 'wlu dɩ. We 'dɛɛ 'gbʋ wa yia ɔ layɩbhaɛ: «-Amɩaa tite nʋkplɛ, 'lee, nyɩmɛ mneni ɔ 'ka guzʋnyɔ jipe Nyapɛylɩ nyaa?»
11 -Zezu nɛɛ: «Aɩn glaa, nyɩmɛ yabhlo -ka bhlabhlɛ -bhlo -ka nɩ, 'ɩn we -ka 'wʋtɔlɔ -bhʋka 'wʋbho Nyapɛylɩ nya nɩ, -mɔ ɔ yia we -saa, we 'nɩ mʋʋ? 12 Nɩɩ, nyɩmɛ mɩa, ɔ 'ylilo -zi bhlabhlɛ. We -ka 'sa -mɩ, nyɩmɛ mneni ɔ 'ka gbʋzɔnʋ lɛnʋ Nyapɛylɩ nya amɩaa tite 'wʋ.»
13 'Ɩn -Zezu nɛɛ -ɔ ka sɔ 'kua -yla: «-Glo -na sɔ 'wʋ.» Ɔ -gloa we 'wʋ, 'ɩn we yia 'pʋ, 'ɩn we yia 'wʋtʋ we -libheyi 'bhisa. 14 Falizɩnyɩma mɩa wa glaa, wa 'tlaa, 'ɩn wa yia gbʋ zʋa mnɩ, sa wa 'kaa -Zezu lasa, we -gʋ.
15 -Zezu 'nʋa we, 'ɩn ɔ yia -bha 'bhʋ.
-Lagɔɔ lubhonʋnyɔ ɔ -saa -bha
-Slɛɛn -Zezu mnɩa, 'ɩn nyɩma duun yia ɔ 'bɩ mnɩ. Ɔ jipea guzʋnya weee, 16 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla 'klʋ 'cɩcɩ nya nɩɩ, -ɔ ɔ -mɩa, wa 'na gbalɩ we -nɩ. 17 'Sa we 'plɩa sa, 'ɩn -we -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Ezaii gbaa, we 'ka gbʋzɔnʋ -zɛ. Ɔ nɛɛ:
18 «Nɩɩ, -Lagɔ nɛɛ:
‹Na lubhonʋnyɔ ɩn -saa -bha, mɔ nɩ.
Ɔ zɛ ɩn -kalɩa, 'mɔ ɩn 'nyɛa na dlɩ weee yoo.
'Mɔ na yia na Zuzu 'nyɛa.
Sa ɩn 'kaa nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhu,
we gbʋ ɔ yia dʋdʋgʋ -nyɩma weee -yla lapalɩa.
19 Ɔ -yɔ nyɩmɛ 'na 'ka kpɛlɩ.
'Ɩn ɔ 'na 'ka 'wʋkpɩ,
'ɩn nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na 'ka ɔ wɛlɩ 'nʋ 'yloogblʋ.
20 Gblee -we mɩa 'wʋkwnada,
ɔ 'na 'ka we 'kate,
'napɛ -we ka mɩɔ 'nɩa layɩda -mɩ 'nanʋʋ,
ɔ 'na 'ka we nyumonu.
'Sa ɔ yia nʋa 'ɩn nyɩma 'ka na gbʋzɔnʋ gbʋ 'wʋŋwnu.
21 Dʋdʋgʋ -nyɩma weee yia ɔ dlɩ 'wʋdɩa.› »
Nyɩma vɛlɩa -Zezu
(Mk 3.22-30; Lk 11.14-23)
22 Nɩɩ, 'lɔlɔ -bhobho yabhlo -ɔ zuzu 'nyuu mɩa 'wʋ, 'mɔ wa -laa -Zezu. -Zezu jipea ɔ, 'ɩn ɔɔ bhobho yia gba, 'ɩn ɔ yia layɩ. 23 We -sʋbhalɩa nyɩma weee ŋwɛgaga, 'ɩn wa nɛɛ: «Ɔɔ mɩa da nɩ, 'lee -Davidɩɩ 'yu ɔ -mɩa yɩ?»
24 Nɩɩ, Falizɩnyɩma 'nʋa we, wa nɛɛ: «Ɔɔ nyɩmɛ mɩa da nɩ, we 'nɩ zuzu 'nyiii -kanyɔ Bɛlɩzebulɩ 'nyɛ ɔ 'tɩtɛ nɩ, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka zuzu 'nyii vu.»
25 -We wa pʋpalɩa 'wlukʋʋn la, -Zezu -yi we, we 'gbʋ ɔ nɛɛ: «Dʋdʋ -we ka -gʋ -nyɩma -ka tʋgʋda -mɩ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩ, la wee dʋdʋ bhʋa. -Budu -bhlo ŋwɛɛ -nyɩma -yɔ 'gbe -bhlo 'wʋ -nyɩma -ka -yɔwʋsʋsɔlʋda -mɩ, we 'na 'ka -gwlɛ. 26 *-Saatan -ka -Saatan vu, we 'dɛ -yɔ we -sɔlʋa 'wʋ, we -ka 'sa -mɩ, we 'na 'ka -gwlɛ. 27 Amɩa nɛɛ Bɛlɩzebulɩ nyɛa 'mɩ see 'gbʋ, na vua zuzu 'nyii. We -ka 'sa -mɩ, nyɔɔ 'nyɛ amɩaa -lima se, 'ɩn wa vu zuzu 'nyiia? We 'gbʋ, amɩaa -limaa 'dɛbhiee lɛnʋgbʋ slolua nɩɩ, -we a gbaa, yo -wa. 28 -We -wa gbʋzɔnʋ, mʋ nɩ: nɩɩ, -Lagɔɔ Zuzuu 'tɩtɛ nya na vua zuzu 'nyii, -mʋʋ 'ji -wa nɩɩ, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe mɩ aɩn nyɩdɩ.
29 «Nɩɩ, wa 'nɩ -slɔ latɛlɔnyɔ gbʋan, wa 'nɩ mneni wa 'ka ɔ -budu zɔ pla, wa 'ka ɔ 'gba labhu. Wa -ka ɔ gbʋan, 'bhie wa plaa ɔ -budu zɔ, 'ɩn wa bhua ɔ zʋzɔnʋ la.
30 «Nyɩmɛ -ɔ -yɔ 'mɩ 'nɩ -mɩ, na tʋnyɔ -wa. Nyɩmɛ -ɔ'ɔ -saa 'mɩ 'wʋ -a 'ka nyɩma -yɔbɩbɛlɩ, nyɩmaa lamumninyɔ ɔ -mɩa. 31 We 'dɛɛ 'gbʋ ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: -Lagɔ yia gbʋnyuu weee -yɔ vɛlɩlɩ weee 'wʋtɩa. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka -Lagɔɔ Zuzu vɛlɩ, -Lagɔ 'na 'ka ɔ -yɔgbʋ 'wʋtɩ. 32 Nyɔɔ -ka *Nyɩmɛɛ 'Yu daa gbʋnyuu gbaa, -mɔɔ -yɔgbʋ -Lagɔ tɩa 'wʋ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ka Zuzu 'Pʋpa daa gbʋnyuu gbaa, we 'dɛ yi dɛslɛɛn -zɛoo, we 'dɛ yi bhla -we mɩa yida nya -zɛoo, -Lagɔ 'na 'ka ɔ -yɔgbʋ 'wʋtɩ.
Su -yɔ we 'bhue
(Mt 2.16-17; Lk 6.44-45)
33 «Su -zɔnʋ paa 'bhue -zɔnʋ, 'ɩn su 'nyuu paa 'bhue 'nyuu. Suu 'bhue -yɔ wa yibhelia wee su. 34 Amɩa mɩa dɛ, 'mʋnɩmɛ a -mɩa, a mneni a 'ka gbʋzɔnʋ gbaa? -Ɩnnya. -Lu -we yea nyɩmɛɛ dlɩ -zɔ, mʋ tlaa ɔ ŋwɛɛ. 35 Nyɩmɛ -zɔnʋ mɩa, ɔ gbʋzɔnʋ mɩa ɔ dibhe 'wʋ, 'mʋ ɔ wlelia. 'Ɩn nyɩmɛ 'nyuu mɩa, ɔ gbʋ 'nyuu mɩa ɔ dibhe 'wʋ, 'mʋ ɔ wlelia. 36 Ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: wɛlɩ weee -we nyɩma yia gbaa, zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, we 'ji wa yia gbaa. 37 Nɩɩ, -na gbagbawɛlɩ -gʋ, -Lagɔ yia -mɩ gbʋ dɩlɩa. 'Ɩn we -gʋ -na yia gbʋ 'wʋtlaa.»
Nyɩma yɩbhalɩa -Zezu gwɛdigbʋ
(Mk 16.1-4; Mk 8.11-12; Lk 11.16,29-32)
38 Tɔʋn -Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma nɛɛ -Zezu -yla: «-Slolunyɔ, -ɩn nʋ gwɛdigbʋ yabhlo lɛ, 'ɩn -a 'ka we 'jiyibheli zʋzɔnʋ sa nɩɩ, -Lagɔ tiea -mɩ.»
39 -Zezu nɛɛ: «Dɛslɛɛn -nyɩma mɩa, nyɩma 'nyii wa -mɩa, 'ɩn wa'a zʋ -Lagɔ dlɩ -gʋ, 'ɩn wa yɩbhalɩa 'mɩ gwɛdigbʋ. Gwɛdigbʋ yabhlogbɔɔ 'na 'ka wa -yla lɛnʋ, 'mʋ we 'nɩ *Zonasɩɩ gbʋ -zɛ. 40 Nɩɩ, Zonasɩ ka zlɩ ta sabɔ ta li, zibhi nʋkplɛ. 'Sa -bhlokpadɛ Nyɩmɛɛ 'Yu yia gwlu zlɩ ta sabɔ ta lia. 41 *Ninivʋ -nyɩma 'nʋa *Zonasɩɩ wɛlɩ, 'ɩn wa yia wa dlɩ 'bhiti. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'ylia -ɔ -zia Zonasɩ, ɔ mɩ da. We 'dɛɛ 'gbʋ, zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, 'ɩn Ninivʋ -nyɩma sɔa 'wʋ dɛslɛɛn -nyɩma 'yu, 'ɩn wa dɩlɩa -maa gbʋ. 42 Sebaa 'wlulapɩlɩŋwnɔ 'bhʋa dʋdʋʋ bhloluda, 'ɩn ɔ yia *Salomɔɔɔ gbʋyilo wɛlɩ yukwli pʋlʋa yi. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -zia Salomɔɔ, ɔ mɩ da. We 'dɛɛ 'gbʋ, zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, 'ɩn ɔɔ 'ŋwnɔ sɔa 'wʋ dɛslɛɛn -nyɩma 'yu, 'ɩn ɔ dɩlɩa -maa gbʋ.
Zuzu 'nyuu yia lʋ
(Lk 11.24-26)
43 «Nɩɩ, zuzu 'nyuu 'tlaa nyɩmɛ yabhlo 'wʋ, we mnɩ, we yi, -mɔ yɛyɛ da, ladɩdaa datalɩe nya, we 'ka ladɩ. 44 We 'nɩ da 'yɩɩ 'gbʋ, we nɛɛ we 'dɛ -ylaɛ: ‹Na -budu we zɔ ɩn 'bhʋa, -mɔ na bhitia lʋ.› We 'bhitia -mɔ lʋ, 'ɩn we yia -bha wee -budu ylɩ klo nya, -zugba we nʋkplɛ mɩ laylipeda, 'ɩn -mɔ mɩ lamnazɩda. 45 Tɔʋn, zuzu 'nyii gbesɔ ka nʋkplɛ -nyua 'yli bhabha, -we -zia wemʋ, 'ɩn we yia -mʋʋ 'bʋmnɩ. 'Ɩn we -yɔ we 'sɔ yia wee -budu zɔ lʋyi, dabʋdʋ. 'Ɩn we yia -mɔ ladɩ duaa. -Slɛɛn, 'ɩn ɔɔ nyɩmɛɛ -kwɩkwɩ yia 'ylinyumanɩ, 'ɩn we yia we tɩanʋ 'wʋzi. Dɛslɛɛn -nyɩma -wa ka nʋkplɛ 'nyua 'yli, we 'sasʋkpa -gbʋ yia wa ylɩa.»
-Zezuu zʋayli -nyɩma -zɔnʋ
(Mk 3.31-35; Lk 8.19-21)
46 Da -Zezu mɩa nyɩma -yla gbʋ gbada nɩ, 'ɩn ɔ 'nyaa -yɔ ɔ bhelia yia yi, 'ɩn wa yia -buduŋwɛɛ 'yligbe. Wa 'yɩbha wa 'ka ɔ -yla gbʋ gba. 47 'Ɩn nyɩmɛ yabhlo nɛɛ ɔ -yla: «-Na 'nyaa -yɔ -na -bhelia mɩ 'pipee, wa 'yɩbha wa 'ka -mɩ -yla gbʋ gba.»
48 -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Nyɔɔ -wa na 'nyaa, nyɔɔ -wa na bhelia?»
49 Ɔ 'bhua sɔ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'bɩnɔnya wa 'klʋslolu.
'Ɩn ɔ nɛɛ: «-Wa mɩa da nɩ, ma -wa na 'nyaa -yɔ na bhelia. 50 Nɩɩ, -ɔ nʋa na Dide -ɔ mɩa yalɩɩ dʋmagbʋ lɛ, mɔ -wa na bheli, mɔ -wa na bhɔlɔ, mɔ -wa na 'nyaa.»