14
Sa 'Zan -Batisɩ tɩtlɩa 'wʋ la
(Mk 6.14-29; Lk 9.7-9)
We bhla, Galilee -dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Ewlodʋ 'nʋa -Zezuu 'dɩ. Ɔ nɛɛ ɔ zɔlubhonʋnya -yla: «'Zan -Batisɩ -wa! Nɩɩ, mɔ -sɔa tlɩtlɩnya glaa 'wʋ, we 'dɛɛ 'gbʋ ɔ mnenia ɔ 'ka gwɛdigbʋ lɛnʋ.»
3-4 Nɩɩ, sa Zaaan tlɩtlɩgbʋ 'plɩa, mʋ mɩa da: Ewlodʋ kwaa ɔ bheli Filipʋʋ 'ŋwnɔ Ewlodiadɩ, 'ɩn Zaan nɛɛ ɔ -yla: «Nɩɩ, we 'nɩ 'ylinanɩ -Lagɔɔ tite 'wʋ, nyɩmɛ 'ka ɔ 'dɛɛ bheli 'ŋwnɔ glosa, 'ɩn ɔ 'ka ɔ kwa.»
We 'dɛɛ 'gbʋ Ewlodʋ yia nyɩma tie, wa 'ka ɔ kpa, wa 'ka ɔ gbʋan, 'ɩn wa 'ka ɔ -kaslʋ 'wʋpa.
Ewlodʋ 'yɩbha ɔ 'ka Zaan 'bha. Nɩɩ, ɔ mɩ Zuifʋ sɔda, -maa nɛɛ nɩɩ, Zaan mɩa, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -wa.
Nɩɩ, Ewlodʋʋ gwalɩylɩɩ 'fɛtɩ nynia, 'ɩn Ewlodiadɩɩ 'ŋwnɔyu yia -wa mɩa 'fɛtɩ -gʋʋ 'yibadɩ lɩtɛ. 'Ɩn ɔ yia Ewlodʋ dʋdʋ namanɩ bhabha. 'Ɩn ɔ yia bi, ɔ nɛɛ: «-We a yia 'mɩ -zlalɩa, yoo na yia we aɩn 'nyɛa.»
Ɔ 'nyaaa wɛlɩ -gʋ ɔ nɛɛ: «-Ɩn 'nyɛ 'mɩ 'Zan -Batisɩɩ 'wlu yoo -plaa -gʋ.»
We wlaa Ewlodʋ 'kʋayli la, nɩɩ, ɔ ka bi ɔ -limaa 'yibadɩɩ 'gbʋ, ɔ nɛɛ: «-We ɔ -zlalɩa 'mɩ, a 'nyɛ we ɔ yoo.»
10 'Ɩn ɔ yia 'slʋjayu yabhlo tie -mɔ -kaslʋ 'wʋ, ɔ 'ka Zaan 'wlu -gʋ -dɩ. 11 'Ɩn wa -yɔ ɔ 'wlu yia yi -plaa -gʋ. Wa 'nyɛa we ɔɔ 'ŋwnɔyu yoo, 'ɩn -mɔɔ yia we ɔ 'nyaa yoo 'nyɛ. 12 Tɔʋn, Zaaan 'bɩnɔnya yia, 'ɩn wa yia ɔ 'kwie 'bʋmnɩ, 'ɩn wa yia we 'bhʋka 'wʋfa, 'ɩn wa yia we 'dɩ -Zezu -salɩa mnɩ.
-Zezu 'nyɛa nyɩmaa 'wlu glʋ -bhlo 'wlu gbu lililu
(Mk 6.30-44; Lk 9.10-17; Zn 6.1-14)
13 -Zezu 'nʋa we 'dɩ, 'ɩn ɔ yia 'glʋ 'wʋbho, ɔ -dɩa 'nyu 'wʋ, 'ɩn ɔ yia da bɛblɛɛ mnɩ, da nyɩma 'nɩa -mɩ, ɔ 'ka 'wʋnya.
Nyɩmaa -zlo 'nʋa we, wa 'tlaa wa 'gbe nʋkplɛ, 'ɩn wa yia ɔ 'bɩ mnɩ bhʋ -gʋ, 'nyu -gɔgɔ -gʋ yilie nya. 14 -Zezu 'tlaa 'glʋ 'wʋ, ɔ 'yɩa nyɩmaa -zlo -yɔ, 'ɩn wa yia ɔ nyazɩ 'wʋla, 'ɩn ɔ yia wa guzʋnya jipe.
15 Jibhe zɔa, ɔ 'bɩnɔnya bɛa ɔ kwesi, 'ɩn wa nɛɛ: «'Ylʋ ka -fla, 'ɩn da tlʋlʋ la. We 'dɛɛ 'gbʋ, 'nyɛ wa 'yoo wa 'ka 'gbenya 'wʋ lililu zɔa mnɩ.»
16 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Wa 'na 'ka mnɩ. Amɩaa 'dɛ 'nyɛ wa lililu.»
17 'Ɩn wa nɛɛ: «We 'nɩ 'floo gbu -yɔ zibhii 'ya 'sɔ 'wʋbhʋ, -a 'nɩ lililu kwɛɛ -ka.»
18 'Ɩn ɔ nɛɛ: «A -yɔ we yi.»
19 -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ nyɩmaa -zlo -yla nɩɩ, wa -dɩ -petu -gʋ la. Tɔʋn, ɔ bhua wee 'floo gbu -yɔ zibhii 'ya 'sɔ 'wʋ, ɔ ylaa yalɩ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ fuo 'pa. 'Bhie, ɔ dlilia wee 'floo, ɔ 'nyɛa we ɔ 'bɩnɔnya yoo, 'ɩn -maa yia we nyɩma 'wʋladlili. 20 Wa 'dɛ weee lia, 'ɩn wa yia lʋ. We pnɩɩ -tʋa 'wʋ, -we nynia -cɩcɛ kugbua lɛ 'sɔ, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya -yɔ we yia mnɩ. 21 Nyɩma -wa lia, wa nyni nʋkpasiaa 'wlu glʋ -bhlo 'wlu gbu (5.000). Wa 'nɩ 'ŋwnɩ -yɔ 'nyɛnyɛyua zɛlɩ.
-Zezu nɔa 'nyu -gʋ
(Mk 6.45-52; Zn 6.15-21)
22 Tɔʋn, 'ɩn -Zezu yia wa tie, wa -galɩ ɔ 'yu, wa 'ka 'nyuu kakpe -putu -gʋ mnɩ, -zugba ɔ pa nyɩma wɛlɩ. 23 Ɔ 'paa wa wɛlɩ, 'ɩn ɔ yia -gɔgɔ 'wlu mnɩ ɔ 'ka -Lagɔ bhubhoe. Ɔ mɩ -bha ɔ 'dɛ -bhlo, 'ɩn sabɔ yia bɛ. 24 Nɩɩ, 'glʋ ka -slɛɛn -gɔgɔ -yɔ la tlʋmanɩ. -Pɩpɛ mɩ wa 'klʋ -yɔ -gbɛɩn bhʋlʋdaa 'gbʋ, 'nyuu -gbʋgbʋ sloa 'glʋ 'wʋ.
25 Tɩatɩa -kʋkɔ gboa, 'ɩn -Zezu yia ɔ 'bɩnɔnya 'bɩ mnɩ 'nyu -gʋ -nɔnʋe nya. 26 Wa 'yɩa da ɔ -yɔ -nɔda -mɔ 'nyu -gʋ, 'ɩn wa yia nyanɔ nʋ, wa nɛɛ: «'Kuzu -wa!»
Wa mɩ nyanɔ nʋdaa 'gbʋ, wa yia 'wʋkpɩ. 27 Tɔʋn, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «A 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ, -amɩ -wa, a palɩ dlɩ la.»
28 'Ɩn Piɛlɩ nɛɛ: «Na -Kanyɔ, we -ka -mɩ 'piɛɩn, 'nyɛ 'mɩ 'yoo, ɩn 'ka 'nyu -gʋ nɔ, ɩn 'ka -mɩ -yɔbɛ.»
29 Ɔ nɛɛ ɔ -yla: «Yi!»
Piɛlɩ 'tlaa 'glʋ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia -Zezuu -gbɛ mnɩ 'nyu -gʋ -nɔnʋe nya. 30 Nɩɩ, ɔ 'yɩa -pɩpɛ mɩ 'plɩda, 'ɩn ɔ yia nyanɔ nʋ, 'ɩn ɔ yia 'nyu glu -plaplɩe bhli. Ɔ 'kpɩa 'wʋ, ɔ nɛɛ: «Na -Kanyɔ, kpa 'mɩ!»
31 -Bha -bhlokpadɛ, -Zezu -gloa sɔ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ kpa, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Dlɩ 'kienyi -zʋnyɔ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ -na lʋ dlɩa?»
32 Wa 'dɛ 'sɔ -bhoa 'glʋ 'wʋ, 'ɩn -pɩpɛ yia zɔbɛ. 33 Tɔʋn, ɔ 'bɩnɔnya -wa mɩa 'glʋ 'wʋ, 'ɩn wa yia ɔ 'yu 'kukolu 'sibhli, wa 'ka ɔ 'ylimanɩ, wa nɛɛ: «-Mɩ, -ɩn mɩ -Lagɔɔ 'Yuu 'dɛbhie -gbolu nya!»
-Zezu jipea Zenezalɛtɩ guzʋnya
(Mk 6.53-56)
34 Wa -dɩa 'nyu 'wʋ, 'ɩn wa yia Zenezalɛtɩ -dʋdʋ -gʋ nyni. 35 -Bha nyɩma weee yia -Zezu yibheli, 'ɩn ɔ 'dɩ yia wee dʋdʋ weee -gʋ lamneni. Wa yia ɔ guzʋnya weee -la. 36 'Ɩn wa palɩa -Zezu zukpa nɩɩ, ɔ 'ka wa guzʋnya 'yoo 'nyɛ wa 'ka ɔ -banaa ŋwɛ kwɛzɩ. 'Ɩn -wa weee zɩa we kwɛ, -maa yia 'pʋ.