16
*Sadusenyɩma -yɔ Falizɩnyɩma 'yɩbhalɩa -Zezu gwɛdigbʋ
(Mk 8.11-13; Lk 12.53-56)
*Sadusenyɩma -yɔ Falizɩnyɩma bɛa -Zezu -yɔ, wa 'ka ɔ layla. Wa nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn nʋ gwɛdigbʋ yabhlo lɛ, 'ɩn -a 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, -Lagɔ 'nyɛa -mɩ 'tɩtɛ.»
-Zezu nɛɛ wa -yla: «'Ylʋ -ka bhli, yalɩ -ka lazamanɩ a nɛɛ da nanɩ 'yli. 'Ɩn zlʋkpɛ 'ylʋ -ka 'wʋsɔ, yalɩ -ka lazamanɩ, a nɛɛ 'nyu yia -zɛɛn lʋa. A -ka yalɩ yla, we -ka nɩɩ, 'nyu yi lʋa, 'ɩn a yibhelia we 'ji. 'Ɩn -we mɩa -zɛɛn 'plɩda, a 'nɩ mneni a 'ka we yla, 'ɩn -we mɩa yida a 'ka we yibheli. Dɛslɛɛn -nyɩma ka 'nyii, 'ɩn wa'a zʋ -Lagɔ dlɩ -gʋ. Wa 'yɩbha ɩn nʋ wa -yla gwɛdigbʋ lɛ, we 'nɩ *Zonasɩɩ gwɛdigbʋ 'wʋbhʋ, wa 'na 'ka gwɛdigbʋ yabhlogbɔɔ 'yɩ.»
Tɔʋn, ɔ tɩa -bha wa, 'ɩn ɔ yia mnɩ.
Falizɩnyɩma -yɔ Sadusenyɩmaa gɔɔ gbʋ
(Mk 8.13-21)
Ɔ 'bɩnɔnya mɩa 'nyu 'wʋdɩda, wa ka 'floo 'wʋdlʋ. Tɔʋn, -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, a 'na 'tideli amɩaa 'dɛ 'yi Falizɩnyɩma -yɔ Sadusenyɩmaa 'flooo *gɔɔ -yla -nɩ.»
-Bha ɔ 'bɩnɔnya gbʋgbalɩa -ylaɛ: «Nɩɩ, 'floo 'nɩ -aɩn kwɛɛ -mɩ, we 'gbʋ ɔ yi 'saa gba.»
-We mɩa wa dlɩ zɔ, -Zezu yibhelia we 'ji, ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Dlɩ 'kienyi -zʋnya, 'lee, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a gbʋgbalɩ -yla nɩɩ, a 'nɩ 'floo kwɛɛ -kaa? A 'nɩ -slɔ we 'wʋlanʋ nɩɩ, 'floo gbu ɩn dlilia nyɩmaa 'wlu glʋ -bhlo 'wlu gbu (5.000) 'wʋ laa? 'Ɩn -cɩcɛ a 'bhua 'wʋ, a ka we 'wʋdlʋʋ? 10 'Ɩn 'floo gbesɔ ɩn dlilia nyɩmaa 'wlu glʋ -bhlo (4.000) 'wʋ la, 'ɩn -cɩcɛ a 'bhua 'wʋ, a ka we 'wʋdlʋʋ? 11 Ɩn -ka aɩn -yla gba nɩɩ, a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ Sadusenyɩma -yɔ Falizɩnyɩmaa gɔɔ kwɛɛ, ɩn 'nɩ 'floo gbʋ gba, sa a 'nʋ we 'wʋ laa?»
12 -Slɛɛn, ɔ 'bɩnɔnya yibhelia we 'ji nɩɩ, -Zezu 'nɩ 'flooo *gɔɔ gbʋ gba. Gbʋ -we Falizɩnyɩma -yɔ Sadusenyɩma slolua, 'mʋ ɔ saa 'ŋnɩ.
Piɛlɩ nɛɛ nɩɩ, -Zezu -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ
(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)
13 -Zezu mnɩa Sezalee Filipʋ -dʋdʋ -gʋ, ɔ nynia -mɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -ylaɛ: «'Lee, nyɩma nɛɛ *Nyɩmɛɛ 'Yuu daa nyɔɔ ɔ -mɩa?»
14 Wa nɛɛ: «Nyɩma tɔlʋa nɛɛ, 'Zan -Batisɩ -ɩn -mɩa, 'ɩn tɔlʋa nɛɛ, Elii -ɩn -mɩa. 'Ɩn tɔlʋa nɛɛ 'ya nɩɩ, Zelemi -ɩn -mɩa, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -putu -ɩn -mɩa.»
15 'Ɩn ɔ nɛɛ: «'Ɩn amɩa, a nɛɛ, nyɔɔ ɩn -mɩa?»
16 Simɔ Piɛlɩ nɛɛ: «-Lagɔɔ -Bhasanyɔ -ɩn -mɩa, -ɩn mɩ 'yliyɔga -Lagɔɔ 'Yu nya.»
17 Tɔʋn, -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «'Simɔɔ, Zonasɩɩ 'yu, -ɩn -tʋ 'wʋ -dlɔɔ, nɩɩ, wee gbʋ mɩa, nyɩmɛ 'nɩ -mɩ we -slolu. Na Dide -ɔ mɩa yalɩ, mɔ -slolua -mɩ we. 18 Nɩɩ, -mɩ wa laa Piɛlɩ, we ji -wa tʋkpa. Wee tʋkpa -gʋ na yia na *Leglizɩ 'sʋbhaa. 'Ɩn tlɩtlɩee 'dɛbhie -gboluu 'tɩtɛ 'na 'ka we -wlɔ. 19 *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbee -laklɩ na yia -mɩ yoo 'nyɛa. -We -na yia gbʋaan dʋdʋ -gʋ, gbʋaan wa yia we yalɩ. 'Ɩn -we -na yia -bloa dʋdʋ -gʋ, -bloa wa yia we yalɩ.»
20 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -yla 'klʋ 'cɩcɩ nya: «A 'na gbalɩ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -yla, ɩn mɩ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ nya -nɩ.»
-Zezu nɛɛ tlɩa ɔ yia, 'ɩn ɔ 'ka tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔ
(Mk 8.31-9.1; Lk 9.22-27)
21 Nɩɩ, we 'ka -bha 'bhʋ, -Zezu gbaa -slɛɛn ɔ 'bɩnɔnya -yla sa tɩklɩɩ, ɔ'ɔ zize 'maslɛɛn gbʋ, ɔ nɛɛ: «We mɩ nɩɩ, ɩn mnɩ -Zeluzalɛmʋ, -mɔ Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ klaa, *-Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan klaa, we -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya, ma kwɛɛ na yia sɩa bhabha. Ma yia 'mɩ wlaa wa 'ka 'mɩ 'bha. 'Ɩn 'ylɩ 'sɔ we tanʋ nya, tlɩtlɩnya glaa na yia 'wʋsɔa.»
22 Tɔʋn, 'ɩn Piɛlɩ yia ɔ -glima lalɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ -yla gbʋ gba, ɔ nɛɛ: «Na -Kanyɔ, -Lagɔ 'na ŋwnunu we -nɩ. -Mʋʋ 'na nʋnʋ lɛ -nɩ.»
23 -Zezu 'bhitia la, ɔ nɛɛ Piɛlɩ -yla: «*-Saatan, bɛ lʋ! 'Bhʋ 'mɩ kwesi. -Ɩn mɩ 'mɩ 'yoo -kʋlʋda. Nɩɩ, -ɩ'ɩn pʋpalɩ 'wlukʋʋn la -Lagɔ 'bhisa, nyɩma 'bhisa -na pʋpalɩa 'wlukʋʋn la.»
24 Tɔʋn, ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -yla: «Nyɔɔo nyɔɔ -ka gba ɔ 'ka 'mɩ 'bɩ nɔ, ɔ -sa ɔ 'dɛ dlɩ, ɔ 'bhu ɔ sɩasɩee *su 'wʋ, 'ɩn ɔ 'ka 'mɩ 'bɩ yi. 25 Nɩɩ, nyɔɔo nyɔɔ -ka ɔ 'dɛɛ 'yliyɔgagɩe 'wʋgʋ nɩ, 'wʋ ɔ yia we bɔa. 'Ɩn -ɔ -ka ɔ 'dɛɛ 'yliyɔgagɩe 'wʋbɔ na 'gbʋ, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, 'mʋ -mɔɔ yia 'yɩa. 26 Nɩɩ, nyɩmɛ -ka dʋdʋ -gʋʋ zʋzɔnʋ weee 'yɩ, 'ɩn ɔ -ka ɔ 'yliyɔgagɩe 'wʋbɔ nɩ, lɛɛ -lu ɔ 'yɩ we 'wʋa? Nɩɩ, -lu yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni we 'ka nyɩmɛɛ 'yliyɔgagɩe zɔ. 27 Nɩɩ, Nyɩmɛɛ Yu yia yia ɔ Didee 'ŋnɩmnɩee san 'wʋ, ɔ -yɔ ɔ 'anzɩnya 'sɔ. 'Ɩn -we nyɩma nʋa lɛ, we ŋwɛɛ ɔ yia wa 'pɛnɩa. 28 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: amɩa -wa mɩa da -seli, aɩn glaa, nyɩma tɔlʋa ka Nyɩmɛɛ 'Yu 'yɩ yida, ɔ 'ka nyɩma 'wlulapɩlɩ, 'bhie wa 'kaa tlɩ.»