18
Nyɔɔ 'yli -Lagɔɔ 'yliya 'wʋa?
(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)
We bhla, -Zezuu 'bɩnɔnya bɛa ɔ kwesi, 'ɩn wa yia ɔ layɩbha: «Nyɩma -wa -Lagɔ pɩlɩa 'wlu la, nyɔɔ 'yli wa glaaa?»
-Zezu laa 'yu yabhlo, 'ɩn ɔ yia wa 'yu ɔ 'yligbeli, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: a 'bhiti amɩaa 'dɛ, 'ɩn a 'ka 'ylaaslɩ 'bhisa -mɩ. We 'nɩ -mʋʋ, nyɩma -wa -Lagɔ pɩlɩa 'wlu la, a 'na 'ka wa glaa -mɩ.
«Nyɩmɛ -ɔ tɩa ɔ 'dɛ 'wʋ 'nyɛnyɛyu 'bhisa, nɩɩ, nyɩma -wa -Lagɔ pɩlɩa 'wlu la, mɔ -wa wa kpasa. 'Yu -ɔ mɩa yu nɩ 'bhisa, nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ kpa 'nanʋʋ na 'ŋnɩ nya, na 'dɛ ɔ kpaa 'nanʋʋ.
Gbʋnyuu -lɛnʋnyaa -tnʋʋ
(Mk 9.42-44; Lk 17.1-2)
«Nɩɩ, 'ylaaslɩ -wa mɩa sa yu nɩ 'bhisa, 'ɩn wa zʋa 'mɩ dlɩ -gʋ, -ɔ -ka wa 'yabhlogbɔɔ gbʋnyuu lʋkwa, we nanɩ 'yli -mɔɔ -nʋ nya wa 'ka -mɔɔ tʋkpa 'kadʋ -blɩ -yɔ gbʋanɩ, 'ɩn wa 'ka ɔ 'nyu lʋ viteli. Gbʋnyuu mɩ dʋdʋgʋ -nyɩmaa -nʋ nya, gbʋ -we kwaa nyɩma gbʋnyuu lʋʋ 'gbʋ. Nɩɩ, gbʋ -we kwaa nyɩma gbʋnyuu lʋ, we mɩ la 'kɔmʋʋ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ ka -gbɛ wee gbʋnyuu -ka 'bhʋ, gbʋnyuu mɩ ɔ -nʋ nya. We -ka -na bhʋ -yɔ -na sɔ 'ka -mɩ gbʋnyuu lʋ kwa nɩ, -dɩ -bha we, 'pa we kwnɛɛ. We nanɩ 'yli -ɩn 'ka 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka 'yɩ sɔ -bhlo -yɔ bhʋ -bhlo nya, we -zi -ɩn 'ka -kosu -we'e nyumoa 'wʋ mnɩ sɔ 'sɔ -yɔ bhʋ 'sɔ nya. We -ka -na yli 'ka -mɩ gbʋnyuu lʋ kwa, -sa -mɔ we, 'pa we kwnɛɛ. We nanɩ 'yli -ɩn 'ka 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka 'yɩ 'yliya -bhlo nya, we -zi wa 'ka -mɩ -kosu -we'e nyumoa 'wʋ viteli 'yli 'sɔ nya.
Bhlabhlɛ -we mnɔaa gbʋʋ nine
(Lk 15.3-7)
10 «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ 'ylaaslɩ nɩɩ gbɛgbɛɩn, a 'na gbalɩ -nɩ nɩɩ, 'ylaaslɩ glaa, 'yu -bhlo 'nɩ -lu yabhlogbɔɔ nya -mɩ. Nɩɩ, 'ylɩ weee nya, wa 'anzɩnya mɩ -bha yalɩ. 'Ɩn na Dide -ɔ mɩa yalɩ, mʋ 'yligbea ɔ 'yu wa 'gbʋ. [ 11 Nɩɩ, ɔɔ Nyɩmɛɛ Yu mɩa, -wa mnɔa, 'ma ɔ yia gbʋ 'wʋsaa.]
12 «Nɩɩ, a nɛɛ lɛa? Nyɩmɛ yabhlo -ka bhlabhlɛ glʋ gbu -ka, 'ɩn we 'yabhlo 'ka mnɔ, we glʋ -mnʋa 'ya kugbua lɛ gbomnʋa ɔ tɩa -gɔgɔ 'wlu, 'ɩn ɔ mnɩa we 'yabhloo datalɩa. We 'nɩ mʋʋ? 13 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: ɔ -ka we 'yɩ, 'ɩn we laa ɔ 'mʋna 'wʋ, we -zi bhlabhlɛ glʋ -mnʋa 'ya kugbua lɛ gbomnʋa -we -tʋa -bha. 14 'Sa -bhlokpadɛ amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ, ɔ'ɔ ŋwnu waa 'ylaaslɩ nɩɩ 'yabhlogbɔɔ 'ka mnɔ.
-Na bheli -ka -mɩ gbʋ -yɔkpalɩ
15 «-Na bheli -ka -mɩ gbʋ -yɔkpalɩ, mnɩ ɔ 'yɩa, 'ɩn gbʋ ɔ nʋa lɛ, -ɩn -yɔ ɔ 'sɔ 'ka 'wʋ -nya, -ɩn 'ka we ɔ -yla lapalɩ. Ɔ -ka we ŋwnu nɩ, -zugba ɔ ka 'ya na bheli -zɛ. 16 Ɔ 'nɩ we ŋwnu nɩ, -ɩn 'bhu nyɩmɛ -bhlo, nyɩma 'sɔ 'wʋ, 'ɩn sa -Lagɔsɛbhɛ gbaa nɩɩ, wa 'bhu gbʋ 'wʋ nyɩma 'sɔ, nyɩma ta 'yu, -ɩn nʋ 'sa. 17 Ɔ 'nɩ wa wɛlɩ 'wʋŋwnu nɩ, gba we -Lagɔnyɩma weee 'yu. 'Ɩn ɔ 'nɩ -maa 'wʋŋwnu nɩ, -ɩn 'bhu ɔ 'wʋ *nisʋn -gwɛzisanya -yɔ nyɩma -putu -wa 'nɩa -Lagɔ -yi 'bhisa.
A bhubhoe -Lagɔ dabʋdʋ
18 «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, -we a yia gbʋan dʋdʋ -gʋ, gbʋan wa yia we -mɔ yalɩ -Lagɔɔ -gbɛ. 'Ɩn -we a yia -bhloa yia dʋdʋ -gʋ, -bhloa wa yia we -mɔ yalɩ -Lagɔɔ -gbɛ.
19 «Ɩn nɛɛ 'ya nɩɩ, amɩa mɩa dʋdʋ -gʋ, aɩn glaa, nyɩma 'sɔ -ka wɛlɩ bhlɩ, wa -ka -lu -mʋmʋ -zla, na Dide -ɔ mɩa yalɩ, 'nyɛa ɔ yia we aɩn. 20 Nɩɩ, da nyɩma 'sɔ, nyɩma ta -ka 'wlugbeli na 'ŋnɩ nya, ɩn mɩ wa glaa.»
Lubhonʋnyɔ -ɔ 'nɩa ɔ -libheyii -yɔgbʋ 'wʋtɩ, ɔ gbʋʋ nine
21 Tɔʋn Piɛlɩ bɛa -Zezu -yɔ, 'ɩn ɔ yia ɔ layɩbhaɛ: «Na -Kanyɔ, na bheli -ka 'mɩ gbʋ -yɔkpalɩ, -zakpa zuma ɩn 'ka ɔ -yɔgbʋ 'wʋtɩa? We nyni -zakpa gbesɔ -wa yɩ?»
22 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩnnya, ɩn 'nɩ gba -zakpa gbesɔ. Ɩn nɛɛ: glʋ ta 'ya kugbua -zakpa gbesɔ (70 x 7).* We 'ji yabhlo -wa nɩɩ, -zakpa glʋ ta 'ya kugbua lɛ gbesɔ (77). 23 We 'dɛɛ 'gbʋ, -we -yɔ -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe 'wʋwlʋa mʋ nɩ. 24 Dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ yabhlo 'yɩbha ɔ -yɔ ɔ lubhonʋnya 'ka wa kpagbʋ zɛlɩ. Ɔ bhlia we zɛlɩe, ɔ lubhonʋnyɔ yabhlo yia, -mɔɔ 'ka miniɔn kpagbʋ 'wlu. 25 Ɔɔ nyɩmɛ 'nɩ -lu yabhlogbɔɔ kwɛɛ -ka, ɔ 'ka wee kpagbʋ -sa. We 'dɛɛ 'gbʋ ɔ -kanyɔ nɛɛ ɔ 'ka ɔ pɛlʋ 'pa, ɔ 'ka gaylo -zɛ, ɔ 'ŋwnɔ -yɔ ɔ 'yua klaa, we -yɔ ɔ -kakalu weee, 'ɩn ɔ 'ka ɔ kpagbʋ -sa. 26 'Ɩn ɔɔ lubhonʋnyɔ yia ɔ -kanyɔ 'yu 'kukolu -kʋlʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: ‹-Na zukpa -wa, -ɩn nʋ dlɩtie lɛ na gbɛgbɛɩn, 'ɩn ɩn 'ka we 'dɛ weee 'pɛnɩ.› 27 'Ɩn ɔ -kanyɔ yia ɔ nyazɩ 'yɩlɩ, 'ɩn ɔ yia we 'bɩ 'bhʋ.
28 «Ɔɔ lubhonʋnyɔ 'tlaa, 'ɩn ɔ -yɔ ɔ -libheyi yabhlo yia gbeli. -Mɔɔ ka ɔnʋʋ kpagbʋ 'kienyi -lɛ 'wlu. Ɔ yia -mɔɔ -blɩ 'wʋbhli, 'ɩn ɔ yia ɔ 'tuntnu, ɔ nɛɛ: ‹-Sa na kpagbʋ.›
29 «Ɔ -libheyi bhlia ɔ gbʋ -yɔ, ɔ nɛɛ: ‹-Na zukpa -wa, -ɩn nʋ dlɩtie lɛ na gbɛgbɛɩn, 'ɩn ɩn 'ka we 'dɛ weee 'pɛnɩ.›
30 «Ɔ 'nɩ we ŋwnu, 'ɩn ɔ yia ɔ -kaslʋ 'wʋpa. Nɩɩ, -mɔɔ 'nɩ -slɔ ɔ 'gwɛzi wla, -mɔɔ 'na 'ka -mɔ 'tla. 31 Da ɔ -lima -manɩ 'nʋa we, we 'nɩ wa -yɔkpa -sɛ. 'Ɩn -maa yia wa -kanyɔ we 'dɩ -salɩ. 32 Tɔʋn, 'ɩn wa -kanyɔ yia ɔɔ lubhonʋnyɔ la, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: ‹Nyiikanyɔ, -ɩn ka 'mɩ zukpa 'palɩ we 'dɛɛ 'gbʋ ɩn yia na kpagbʋ 'bɩ 'bhʋ. 33 Sa ɩn 'yɩlɩa -mɩ nyazɩ, we mɩ nɩɩ, -ɩn 'yɩlɩ yaa 'sa -na -libheyi nyazɩ.› 34 Ɔ -kanyɔ 'paa 'cɛ bhabha, 'ɩn ɔ yia ɔɔ lubhonʋnyɔ -kaslʋ 'wʋkwa, wa 'ka ɔ sɩalɩ. Ɔ 'nɩ -slɔ ɔ kpagbʋ -sa, ɔ 'na 'ka -mɔ 'tla.
35 «Nɩɩ, 'sa we 'plɩa -sa. 'Sa -bhlokpadɛ, na Dide -ɔ mɩa yalɩ yia aɩn -yla nʋa, we -ka nɩɩ, aɩn glaa nyɩmɛ yabhlo 'nɩ ɔ -libheyii -yɔgbʋ 'wʋtɩ dlɩ weee nya.»

*18:22 We 'ji yabhlo -wa nɩɩ, -zakpa glʋ ta 'ya kugbua lɛ gbesɔ (77).