19
-Zezu gbaa 'ŋwnɔ kwnɛɛ -sa gbʋ
(Mk 10.1-12)
-Zezu bhɩa gbʋ nɩ gbagbɩe, ɔ 'bhʋa Galilee, Zudee -dʋdʋ -we mɩa Zudɛɛn nyu lʋʋ, 'ɩn ɔ yia -mɔ mnɩ. Nyɩmaa -zlo mnɩa ɔ 'bɩ, 'ɩn ɔ yia wa guzʋnya jipe.
Falizɩnyɩma tɔlʋa bɛa ɔ -yɔ wa 'ka ɔ layla, 'ɩn wa yia ɔ layɩbhaɛ: «-Amɩaa tite nʋkplɛ, nʋkpasu mneni ɔ 'ka ɔ 'ŋwnɔ kwnɛɛ -sa gbʋ -kpʋaa 'gbʋʋ?»
Ɔ nɛɛ: «-We wa cɛlɩa -Lagɔwɛlɩ 'wʋ, a 'nɩ -slɔ we zɛlɩɩ? Nɩɩ, -lu weee gwedɩda, 'ɩn -Lagɔ yia nʋkpasu -yɔ 'ŋwnɔ lala. 'Ɩn ɔ nɛɛ:
‹We 'dɛɛ 'gbʋ -nʋkpasu yia ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa kwesi 'bhʋa,
'ɩn ɔ -yɔ ɔ 'ŋwnɔ 'ka 'wʋsuslolu,
'ɩn wa 'ka ku -bhlo -zɛ.›
-Slɛɛn, wa 'nɩ 'maslɛɛn nyɩma sɔ, nɩɩ, nyɩmɛ -bhlo wa -mɩa. We 'dɛɛ 'gbʋ, -we -Lagɔ -ka 'ylijɩjlɩ, nyɩmɛ 'na sɩsalɩ we 'yli -nɩ.»
Falizɩnyɩma nɛɛ: «Nɩɩ, we -ka 'sa -mɩ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ Moizɩ gba nɩɩ, -ɔ -ka ɔ 'ŋwnɔ kwnɛɛ -sa, ɔ 'nyɛ -mɔɔ kwnɛɛ -sa 'sɛbhɛ yooa? 'Ɩn ɔ 'tide ɔ 'yia?»
Ɔ nɛɛ: «Amɩaa yukwli -yɔ suloo 'gbʋ, Moizɩ yia aɩn 'yoo 'nyɛ a 'ka amɩaa 'ŋwnɩ kwnɛɛ -sa. Nɩɩ, we gwedɩda we 'nɩ 'sa -mɩ. Ɩn nɛɛ aɩn -yla: nɩɩ, nyɩmɛ -ka ɔ 'ŋwnɔ kwnɛɛ -sa, -zugba -mɔɔ 'nɩ nʋkpasu -putu nya -budu 'wʋdɩ, 'ɩn ɔ -ka 'ŋwnɔ -putu kwa, gbʋnyuu ɔ nʋa -mɔɔ -yla lɛ.»
10 Ɔ 'bɩnɔnya nɛɛ ɔ -yla: «Nʋkpasu -yɔ 'ŋwnɔɔ gbʋ -ka 'sa -mɩ, we nanɩ 'yli, nyɩmɛ 'na kwalɩ 'ŋwnɔ -nɩ.»
11 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Nyɩma weee 'nɩ we kwɛyɔmneni. Nɩɩ, -wa -Lagɔ 'nyɛa we 'tɩtɛ, wa mneni we kwɛyɔ. 12 Nɩɩ, nyɩma -tɔlʋa mɩa, wa'a kwa 'ŋwnɩ. -We ka gbʋ -wa, we 'ka wa gwalɩ bhla 'bhʋ, wa 'nɩ we kwɛyɔmneni. 'Ɩn tɔlʋa mɩa, wa'a kwa 'ŋwnɩ, wa ka wa lɛlɩɩ 'gbʋ. Nɩɩ, tɔlʋa'a kwa 'ŋwnɩ, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩee 'gbʋ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka we 'wʋlanʋ, ɔ 'nʋ we 'wʋ la.»
-Zezu ŋwnaa 'ylaaslɩ 'nyu la
(Mk 10.13-16; Lk 18.15-17)
13 -Bha nyɩma kwaa -Zezu 'ylaaslɩ ɔ 'ka wa kwɛ 'wluo lapalɩ, 'ɩn ɔ 'ka -Lagɔ bhubhoe wa 'ŋnɩ nya. 'Ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia wa vuvue bhli wa 'wluo kpɩlɩe nya. 14 -Zezu nɛɛ: «A 'tide wa 'yi wa 'ka na -gbɛ yi, a 'na -kʋlʋ wa 'yoo -nɩ. Nɩɩ, nyɩma -wa 'wlu -Lagɔ yia lapɩlɩa, waa 'ylaaslɩɩ -sʋkpa -nyɩma -wa.» 15 Ɔ palɩa wa sɔ 'wluo la, -mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɔ yia -bha 'bhʋ.
Nyɩmɛ -ɔ 'kaa -Zezu 'bɩ mnɩ, ɔ 'bhʋ ɔ -lu weee 'bɩ
(Mk 10.17-31; Lk 18.18-30)
16 -Bha nyɩmɛ yabhlo bɛa -Zezu kwesi, 'ɩn ɔ yia ɔ layɩbha: «-Slolunyɔ, lɛɛ -lu -zɔnʋ ɩn 'ka lɛnʋ, 'ɩn ɩn 'ka 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka 'yɩa?»
17 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Lu -zɔnʋnya mɩa, lɛɛ -lu ka 'gbʋ -na yɩbha 'mɩ we gbʋ laa? -Lagɔ -bhlogbɔɔ mɩa nyɩmɛ -zɔnʋ nya. Nɩɩ, -ɩn 'ka 'yliyɔgagɩe 'yɩ, -ɩn zʋ ɔ *tite 'nʋŋwɛ.»
18 Ɔ nɛɛ: «Tite -mʋmʋ we -maa?»
-Zezu nɛɛ: «-Ɩn 'na 'bhalɩ nyɩmɛ -nɩ. -Ɩn -yɔ 'ŋwnɔ -putu 'na -dɩlɩ -budu 'wʋ -nɩ.* Glɛkɩwɛlɩ 'wʋ, we ji -wa nɩɩ, -wa kʋkwalɩa, wa -yɔ nyɩma -putu 'na -dɩlɩ -budu 'wʋ -nɩ. -Ɩn 'na ylili 'wie -nɩ. -Ɩn 'na zʋlʋ nyɩmɛ yo -yɔ -nɩ. 19 -Ɩn zʋ -bha -na dide -yɔ -na 'nyaa, 'ɩn -ɩn -kalɩ -na -libheyii zɛ -na 'dɛ 'bhisa.»
20 Ɔɔ nyimeslɔyu nɛɛ ɔ -yla: «Ɩn ka wee titenya weee 'nʋŋwɛ zʋ, 'ɩn -mʋmʋ -tʋ 'wʋa?»
21 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn -ka gba -ɩn 'ka tɩklɩɩ -mɩ nɩ, -ɩn 'pa -na zʋzɔnʋ weee pɛlʋ, -ɩn 'nyɛ we -yɔ -gwɛzi bobabhanya, 'ɩn -ɩn 'ka 'ŋnɩmnɩe 'yɩ -Lagɔɔ -gbɛ. -Ɩn -ka we lɛnʋe bhɩa, -ɩn yi 'mɩ 'bɩ.»
22 Ɔɔ nyimeslɔyu 'nʋa we, 'ɩn ɔ yia lʋbhiti, 'klʋ -susue nya, nɩɩ, 'ŋnɩmnɩnyɔ -wa.
23 Tɔʋn, -Zezu nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -yla: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: 'ŋnɩmnɩnyɔ 'ka -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbe 'wʋ mnɩ, 'tɛ we 'tɛa. 24 Ɩn nɛɛ 'ya aɩn -ylaɛ: 'ŋnɩmnɩnyɔ 'ka -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbe 'wʋpla, we -kalɩ -yɔ we -zi *-nyɔmɛɛ seenɩɩ 'bhʋka 'wʋplɩlɩe.»
25 Ɔ 'bɩnɔnya 'nʋa we, 'ɩn we yia wa -lʋɛlɩ. 'Ɩn wa nɛɛ: «Aya! We -ka 'sa -mɩ, nyɔɔ -mɔmɔ 'ka gbʋ 'wʋbhʋa?»
26 -Zezu ylaa wa tenyii, ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ 'nɩ we mneni. Nɩɩ, -Lagɔ mɩa, ɔ mneni ɔ 'ka -lu weee lɛnʋ.»
27 Piɛlɩ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «-Talɩ, -a ka -amɩaa -lu weee -bha tɩ, 'ɩn -a yia -mɩ 'bɩ yi. Lɛɛ -lu -a 'ka we 'wʋ 'yɩa?»
28 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: dʋdʋ lolu yia yia, 'ɩn *Nyɩmɛɛ 'Yu 'ka ɔ 'ŋnɩmnɩkpe -zɔnʋ -gʋ ladɩ, ɔ 'ka nyɩma 'wlulapɩlɩ. We bhla, amɩa nyɩma kugbua lɛ sɔ nɔa 'mɩ 'bɩ, 'ŋnɩmnɩkpe -gʋ a yia ladɩa, a 'ka *Izlaɛlɩɩ *zʋa kugbua lɛ 'sɔɔ -yɔgbʋ 'wʋbhu. 29 -Wa weee tɩa -bha wa -budu klaa, wa bhelia klaa, wa bhɔlɔa klaa, wa dide klaa, wa 'nyaa klaa, wa 'yua klaa, we -yɔ wa kpaa, na 'gbʋ, 'yɩa wa yia we -zakpa glʋ gbu, we -yɔ 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka. 30 Nyɩmaa dumadu -wa -gaa 'yu, lʋ -maa yia -gaa. 'Ɩn -wa -gaa lʋ, 'yu -maa yia -gaa.»

*19:18 Glɛkɩwɛlɩ 'wʋ, we ji -wa nɩɩ, -wa kʋkwalɩa, wa -yɔ nyɩma -putu 'na -dɩlɩ -budu 'wʋ -nɩ.