20
'Ylɩwʋ -lubhonʋnyaa gbʋʋ nine
«-We -yɔ -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe 'wʋwlʋa, mʋ nɩ: nɩɩ, kpaapanyɔ yabhlo -wa, zlɩgʋ ɔ mnɩa 'ylɩwʋ -lubhonʋnyaa datalɩa, wa 'ka ɔ *-dlɔkpaaa lubho nʋ. Ɔ -yɔ wa 'sɔ, 'ɩn wa yia wɛlɩ bhlɩ, ɔ 'ka wa tama -bhlo 'nyɛ 'ylɩ -bhlo, 'ɩn ɔ yia wee kpaa wa kwa. Zlʋkpa -ylʋ 'tɩtɛ nya, ɔ 'tlaa lʋ, 'ɩn ɔ yia nyɩma tɔlʋa 'yɩ, -zugba wa slu lɔkɔ 'wʋ la sa bhe. Ɔ nɛɛ wa -yla: ‹Amɩa mɩa da nɩ, a mnɩ na kpaa lubho nʋa, 'ɩn -we mɩa tɩklɩɩ, 'ɩn ɩn 'ka we aɩn 'nyɛ.› 'Ɩn wa yia mnɩ.
«Ɔɔ kpaapanyɔ 'tlaa 'ylʋ -gbagbʋ, we -yɔ jibheza ylʋ nya, 'ɩn ɔ yi 'yaa we -bhlokpadɛ lɛnʋ. Jibheza ɔ 'tlaa, ɔ 'yɩa nyɩma, -zugba -maa mɩ 'ya lɔkɔ 'wʋ, ɔ nɛɛ wa -yla: ‹Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a -dɩ -seli la bhe, 'ɩn a 'nɩ -lu yabhlogbɔɔ lɛnʋda -mɩa?›
«Wa nɛɛ ɔ -yla: ‹Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ -aɩn 'wʋbhu.›
«Ɔ nɛɛ wa -yla: ‹A mnɩ na kpaa.›
«Sabɔ bɛa, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ lubhonʋnyaa 'yugalɩnyɔ -ylaɛ: ‹La -na 'ylɩwʋ -lubhonʋnya. -Wa ɩn laa lʋgada, -ɩn 'pɛnɩ -maa tɩa, 'ɩn -wa ɩn laa tɩa, -ɩn 'ka -maa 'pɛnɩ lʋgada.› -Wa ɔ 'bhua 'wʋ jibheza, -maa yia, 'ɩn wa yia tama -bhlo 'yɩ. 10 -Wa ɔ 'bhua 'wʋ tɩa, -maa nɛɛ -maa 'dɛ dlɩ zɔ nɩɩ, -maa -nʋ yia tama -bhlo 'wʋzia. Nɩɩ, tama -bhlo -maa 'yɩ 'yaa. 11 Wa 'yɩa we, 'ɩn wa yia ɔ -yɔ 'ŋwuŋweni. 12 Wa nɛɛ: ‹Nɩɩ, 'wʋbhlolu -nyɩma -wa nʋa lubho 'lɛlɩ -bhlo nya klaa, -amɩa -mama nʋa lubho 'ylɩ -bhlo 'ylʋ 'klʋ klaa, -a 'dɛ weee 'pɛnɩgwɛzi mɩa -bhlo yɩ? We 'nɩ 'ylinanɩ.›
13 «Ɔɔ kpaapanyɔ nɛɛ wa yabhlo -yla: ‹'Tale, ɩn 'nɩ -mɩ -dawli 'wʋnʋ. -A 'dɛ 'sɔ ka yaa wɛlɩ bhlɩ, -ɩn 'ka lubho nʋ tama -bhloo -nʋ nya, we 'nɩ mʋʋ? 14 Nɩɩ, -ɩn 'bhu -na 'gwɛzi 'wʋ, -ɩn -yɔ we mnɩ. We nanɩ 'mɩ dʋdʋ, ɩn 'ka -we ɩn 'nyɛa -mɩ, ɩn 'ka we -ɔ yia 'wʋbhloluda 'nyɛ. 15 Na 'gwɛzi -wa. -We ɩn 'yɩbhaa, ɩn 'nɩ mneni ɩn 'ka we nya we lɛnʋʋ? Yaayɩɩ na 'nanɩɩ 'gbʋ -na nʋa zenyi yɩ?›
16 «'Sa we mɩa sa, -wa -gaa lʋ, ma yia 'yu -gaa. 'Ɩn -wa -gaa 'yu, lʋ wa yia -gaa yia.»
-Zezu gbaa ɔ 'dɛɛ tlɩtlɩgbʋ -zakpa ta
(Mk 10.32-34; Lk 18.31-34)
17 -Zezu mɩ -Zeluzalɛmʋ mnɩda, ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ -ylaɛ: «A bɛ -seli!» 'Ɩn da wa mɩa nɔda ɔ nɛɛ wa -yla: 18 «A -talɩ, -Zeluzalɛmʋ -a mɩa da mnɩda, -mɔ wa yia ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu wlaa -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanyaa kwɛɛ. Ma yia ɔ -yɔgbʋ 'wʋbhua, 'ɩn wa 'ka gba wa 'bha ɔ. 19 'Ɩn wa 'ka ɔ 'lakpanya, -wa 'nɩa -Lagɔ -yi, yoo 'nyɛ, -maa 'ka ɔ gla palɩ, -maa 'ka ɔ sɛlɩ, 'ɩn wa 'ka ɔ *su -gʋ lakʋlʋ. 'Ɩn 'ylɩ 'sɔ we tanʋ nya, ɔ 'ka tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔ.»
-Ɔ -ka gba ɔ 'ka nyɩmɛ 'kadʋ -zɛ, ɔ -zɛ ɔ -limaa zɔlubhonʋnyɔ
(Mk 10.35-45)
20 Tɔʋn, Zebedeee 'ŋwnɔ -yɔ ɔ nʋkpasuyua 'sɔ yia -Zezu -yɔbɛ. 'Ɩn ɔ yia ɔ 'yu 'wʋkwli, ɔ 'ka ɔ bhubhoe. -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-A 'nʋ -mɔ yɩ?»
21 Ɔ nɛɛ: «Nɩɩ, na 'yua sɔ nɩ, zlɩ -ɩn -ka nyɩma 'wlulapɩlɩda -mɩ, -na zukpa -wa, -ɩn 'nyɛ wa 'yoo, yabhlo 'ka -na lilisɔlʋ ladɩ, 'ɩn yabhlo 'ka -na kɔpɛsɔlʋ ladɩlɩ.»
22 -Zezu nɛɛ wa -yla: «-We a zlalɩa da 'mɩ, a 'nɩ we -yi. 'Lee, sɩasɩe -we zɔ na yia 'yligbea, a mneni a 'ka we zɔ 'yligbee?»
Wa nɛɛ: «Ɩɩn, -a mneni we!»
23 Ɔ nɛɛ: «Cɩɩn, gbʋzɔnʋ -wa. Sɩa a yia 'mɩ 'bhisa. Nɩɩ, na lilisɔlʋ ladɩdɩe mɩa, we 'nɩ -amɩ 'ka -bha we -sa. Wee 'bɩnya mɩa, -wa -yla na dide mnazɩa we la, wa -nʋ -wa.»
24 Wa -lima kugbua 'nʋa we, 'ɩn wa yia wa bhelia 'sɔ -yɔ 'cɛ 'palɩ. 25 Tɔʋn, -Zezu yia wa 'dɛ weee la, ɔ nɛɛ: «A -yi we 'ji nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'yugalɩnya mɩa, -cɩan 'bhisa wa pɩlɩa nyɩma 'wlu la. 'Ɩn wa nyɩma 'kadɩ sɩalɩa wa zɔlubhonʋnya wa 'tɩtɛ nya. 26 Nɩɩ, aɩn glaa, we 'na 'ka 'sa -mɩ. Nɩɩ, -ɔ -ka gba ɔ 'ka nyɩmɛ 'kadʋ -zɛ, ɔ -zɛ ɔ -limaa zɔlubhonʋnyɔ. 27 'Ɩn aɩn glaa, -ɔ -ka gba ɔ 'ka ɔ -lima 'yugalɩ, ɔ -zɛ ɔ -limaa gaylo. 28 'Sa -bhlokpadɛ, ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu 'nɩ yi wa 'ka ɔ 'wʋsa. Nɩɩ, yi ɔ yia ɔ 'ka nyɩma 'wʋsa, 'ɩn ɔ 'ka tlɩ, nyɩma duun 'wʋzɩtɩee 'gbʋ.»
-Zezu -bloa nyɩma 'sɔɔ 'yli
(Mk 10.46-52; Lk 18.35-43)
29 Da wa 'bhʋa Zelikoo, 'ɩn nyɩmaa -zlo yia -Zezu 'bɩ mnɩ. 30 'Lɔlɔnya sɔ -dɩa 'yoo ŋwɛ -yɔ la, wa 'nʋa nɩɩ, -Zezu mɩ 'plɩda, 'ɩn wa yia 'wʋkpɩ: «-Amɩaa -Kanyɔ, -Davidɩɩ 'yuɔɔ, -ɩn 'yɩlɩ -aɩn nyazɩɔɔ!»
31 'Ɩn nyɩma duun yia wa 'wluo 'kpɩlɩ, wa nɛɛ wa -yla: «A 'mu ŋwɛ -nya!» Tɔʋn, -bha -maa 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ: «-Amɩaa -Kanyɔ, -Davidɩɩ 'yu, -ɩn 'yɩlɩ -aɩn nyazɩɔɔ!»
32 -Zezu yia 'yligbe, ɔ laa wa, 'ɩn ɔ nɛɛ: «-A 'nʋ -mɔ, lɛɛ -lu a 'yɩbha ɩn nʋ lɛ aɩn -ylaa?»
33 Wa nɛɛ: «-Amɩaa -Kanyɔ, -blo -amɩaa 'yli!» 34 Wa -laa ɔ nyazɩ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia wa 'yli kwɛ zɩ. -Bha -bhlokpadɛ wa 'dɛsɔbhie 'yɩa la, 'ɩn wa yia ɔ 'bɩ mnɩ.