21
-Zezu mnɩa -Zeluzalɛmʋ
(Mk 11.1-12; Lk 10.28-40; Zn 12.12-19)
-Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ, wa bɛa -Zeluzalɛmʋ, wa nynia 'gbe -we wa laa Bɛtɩfaze, -we mɩa *Olivʋsunyaa -gɔgɔ kwesi, -bha -Zezu tiea ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ. Ɔ nɛɛ wa -yla: «'Gbe -we mɩa -mɛmɛ aɩn 'yu, a mnɩ -mɔ. A -ka -mɔ nyni, tɔʋn, -sokofalɩŋwnɔ a yia -mɔ 'yɩa, we mɩ lubhu -jɩda, we 'yu mɩ we kwesi. A -sa we lubhu, a -yɔ we 'dɛsɔbhie yi. Wa -ka aɩn -yla gbʋ gba, a 'palɩ we 'bɩgʋɛ: ‹-Amɩaa -Kanyɔ 'yɩbha we.› -Bha -bhlokpadɛ wa yia we aɩn yoo 'nyɛa, a -yɔ we 'ka yi.»
'Sa we 'plɩa sa, 'ɩn -we -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ gbaa we 'ka gbʋzɔnʋ -zɛ.
«Nɩɩ, a gba *Siɔngbe 'wʋ -nyɩma -ylaɛ:
‹A -talɩ, amɩaa 'wlulapɩlɩnyɔ mɩ amɩaa -gbɛ yida.
Ɔ'ɔ 'ylimanɩ ɔ 'dɛ.
Ɔ -dɩ -sokofalɩŋwnɔ -gʋ la, nɩɩ,
-sokofalɩŋwnɔ -dɔgbʋ -wa.› »
Tɔʋn, ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ mnɩa, -we -Zezu gbaa, 'mʋ wa nʋa lɛ. Wa -laa wee -sokofalɩ -yɔ we 'yu -Zezuu -gbɛ, 'ɩn wa yia wa 'naa we -gʋ slʋ, 'ɩn ɔ yia we -gʋ ladɩ. Nyɩmaa -zlo slʋa wa 'naa 'yloogblʋ, tɔlʋa -dɩa saʋn, 'ɩn wa yia we 'yloogblʋ lapalɩ. Nyɩma -wa nɔa ɔ 'yu we -yɔ wa nɔa ɔ lʋʋ, wa 'dɛ weee 'kpɩa 'wʋ, wa nɛɛ:
«-A -mnɩnɩ -Davidɩɩ 'yuu 'ŋnɩ.
-Ɔ mɩa Jejitapɛɛ 'ŋnɩ nya yida,
-Lagɔ ŋwna ɔ 'nyu la.
-Wa mɩa yalɩ, wa -mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ!»
10 -Zezu plaa -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn 'gbe 'wʋ -nyɩma weee yia gbugblolu. Wa nɛɛ: «Mɔɔ -nyɩmɛ ɔ -mɩa?»
11 Tɔlʋa nɛɛ: «Galilee -dʋdʋ -gʋ, Nazalɛtɩyu -Zezu -wa. Nɩɩ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ ɔ -mɩa.»
-Zezu vua -valɛpanya -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ
(Mk 11.15-18; Lk 19.45-48; Zn 2.13-22)
12 Nɩɩ, -Zezu mnɩa -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ, 'ɩn ɔ yia -valɛpanya -yɔ -valɛzɔnya -bha vu. Ɔ yia 'gwɛzi -bhitinyaa 'tabhle labhlɩ, we -yɔ -kpakʋn pɛlʋpanya kpenya. 13 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -yla:
«We mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
‹Na -budu mɩa, 'mʋ wa yia laa -Lagɔbhubhoe -budu.›
'Ɩn 'mʋ amɩa nʋa 'wienyaa zizeda 'wʋ.»
14 'Lɔlɔnya -yɔ 'tɩgɩtɩgɩnya bɛa -Zezu -yɔ -mɔ -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ, 'ɩn ɔ yia wa jipe. 15 -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya 'yɩa -Zezuu ŋwɛgaga -sʋbhalɩ gbʋ -yɔ, 'ɩn wa 'nʋa 'ylaaslɩɩ 'wʋkpɩwɛlɩ -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ: «-A -mnɩnɩ -Davidɩɩ 'yuu 'ŋnɩ,» 'ɩn wa yia 'cɛ 'pa.
16 Wa nɛɛ -Zezu -yla: «-We wa mɩa gbada, -ɩ'ɩn 'nʋ wee?»
'Ɩn -Zezu nɛɛ: «Ɩɩn, 'nʋ na nʋ we wa. Nɩɩ, -we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, a 'nɩ -slɔ we zɛlɩɩ? We nɛɛ:
‹-Mɩ nʋa we lɛ,
'ɩn 'ylaaslɩ -yɔ 'nyɛnyɛyua mɩa -na 'ŋnɩ -mnɩnɩda.› »
17 Tɔʋn -Zezu 'bhʋa wa -yɔ, ɔ 'tlaa wee 'gbe 'wʋ, ɔ mnɩa Betani, 'ɩn ɔ yia -mɔ -gʋ.
-Zezu tɩa *figɩsu mɛ -yɔ la
(Mk 11.12-14,20-24)
18 Zlɩ zlɩa, -Zezu mɩ -Zeluzalɛmʋ lʋmnɩda, 'ɩn ŋwɔ yia ɔ 'bha. 19 Ɔ mɩ nɔda, 'ɩn ɔ yia *figɩsu -yɔyɩ 'yoo ŋwɛ -yɔ. Ɔ bɛa we kwesi, we kpɩɩ 'dɛkpʋa mɩa we 'wlu, 'ɩn ɔ nɛɛ figɩsu -yla: «-Mɩ 'na 'palɩ 'maslɛɛn 'bhue -nɩ!»
-Bha -bhlokpadɛ wee figɩsu yɛa. 20 Ɔ 'bɩnɔnya 'yɩa we -yɔ, 'ɩn we yia wa ŋwɛgaga -sʋbhalɩ, 'ɩn wa yia ɔ layɩbhaɛ: «Sa -mʋmʋ wee su yɛ 'sa sa slʋɩa?»
21 -Zezu nɛɛ: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: a -ka dlɩ zʋ, 'ɩn a 'nɩ dlɩ lʋ, -we ɩn nʋa da figɩsu nɩ -yla lɛ, a mneni a 'ka we lɛnʋ. A mneni a 'ka -gɔgɔ 'kadʋ -yla gba: -ɩn 'bhʋ da, viteli -na 'dɛ 'nyu lʋ, 'ɩn we nʋa we lɛ. 22 -We a zlalɩa -Lagɔ dlɩ weee nya, 'yɩa a yia we.»
Nyɔɔ 'nyɛ -Zezu sea?
(Mk 11.27-33; Lk 20.1-8)
23 -Zezu mnɩa -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ lʋ, 'ɩn ɔ yia nyɩma gbʋ -slolu. -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ bɛa -Zezu -yɔ, 'ɩn wa yia ɔ layɩbhaɛ: «Se -mʋmʋ nya -na nʋ gbʋnya nɩ lɛa? 'Ɩn nyɔɔ 'nyɛ -mɩ we lɛnʋ sea?»
24 -Zezu nɛɛ wa -yla: «Gbʋʋ gɔ -bhlo na yi 'yaa aɩn layɩbhaa, a -ka we 'bɩgʋpalɩ 'bhie, 'ɩn -ɔ 'nyɛa 'mɩ se, 'ɩn na gbaa ɔ 'ŋnɩ. 25 Nyɔɔ tie Zaan ɔ batizee nyɩma, -Lagɔ -wa yaayɩɩ, nyɩma -wa yɩ?»
'Ɩn wa yia we -gʋ kpɛlɩe bhli, 'ɩn wa nɛɛ: 26 «-A -ka gba, ‹-Lagɔ tiea ɔ›, 'ɩn ɔ yɩbhaa -aɩn laɛ: ‹Lɛɛ ka 'gbʋ a 'nɩ ɔ wɛlɩ 'wʋŋwnua?› -A -ka gba nɩɩ, nyɩmɛ tiea ɔ, 'ɩn nyɩma sɔlʋa -aɩn -yɔ 'wʋ. Nɩɩ, wamɩa nɛɛ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -wa.»
27 Tɔʋn wa nɛɛ -Zezu -yla: «-Ɔ tiea *Zaan, -a 'nɩ ɔ -yi.»
'Ɩn -mɔɔ nɛɛ: «We -ka 'sa -mɩ, -ɔ 'nyɛa 'mɩ wee gbʋnya -mɩnɩɩ lɛnʋ se, -amɩ 'na 'ka 'ya -mɔɔ -kanyɔɔ 'ŋnɩ aɩn -yla gba.»
Nʋkpasuyua 'sɔɔ gbʋʋ nine
28 -Zezu nɛɛ: «Gbʋʋ nine -mʋnɩ, sa a gba we daa? Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo mɩa, ɔ ka nʋkpasuyua 'sɔ. Ɔ nɛɛ 'yabhlo -yla: ‹Na 'yu, -ɩn mnɩ -zɛɛn -dlɔkpaa lubho nʋa.›
29 «-Mɔɔ nɛɛ: ‹Ɩn 'nɩ mnɩda -mɩ.› -Bha bɛa, ɔɔ 'yu yia dlɩ 'bhiti, 'ɩn ɔ yia wee kpaa mnɩ.
30 «Tɔʋn, 'ɩn ɔ dide yia wee wɛlɩ -bhlokpadɛ gba ɔ 'yu -putu -yla. 'Ɩn -mɔɔ nɛɛ: ‹-Ao, mnɩa na yia.› 'Ɩn -mɔɔ 'nɩ mnɩ.
31 «Nɩɩ, waa 'yua 'sɔ nyɩdɩ, nyɔɔ nʋ ɔ didee dʋmagbʋ lɛa?»
Wa nɛɛ: «Ɔ tɩanʋ -wa.»
Tɔʋn, -Zezu nɛɛ wa -yla: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: da -Lagɔ yia nyɩma 'wlulapɩlɩa, nisʋn -gwɛzisanya -yɔ 'naabɩzɩŋwnɩ yia aɩn 'yugalɩa. 32 Nɩɩ, 'Zan -Batisɩ yia amɩaa -gbɛ, 'ɩn ɔ yia aɩn 'yoo tɩklɩɩ da -slolu, 'ɩn a 'nɩ we -yɔŋwnu. Nɩɩ, nisʋn -gwɛzisanya -yɔ 'naabɩzɩŋwnɩ mɩa, -maa yia ɔ 'wʋŋwnu. 'Ɩn a 'yɩa we -yɔ, -mʋʋ 'bɩgʋ a 'nɩ -slɔ dlɩ 'bhiti, 'ɩn a 'ka ɔ 'wʋŋwnu.»
(Mk 12.1-12; Lk 20.9-19)
33 -Zezu nɛɛ: «A pʋlʋ gbʋʋ nine yabhlo nɩ yukwli. Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo 'paa -dlɔkpaa. Wee kpaa ɔ bibelia 'suo, 'ɩn ɔ yia -dlɔyaa 'wʋnyazɔlu lɛnʋ. 'Ɩn da wa 'kaa 'yligbe, 'ɩn wa 'kaa kpaa -gʋtalɩ, ɔ yia -mʋʋ 'sʋbha. 'Ɩn ɔ yia we -gʋ -busalubhonʋnya lapalɩ, 'ɩn ɔ yia 'lakpa 'wʋ mnɩ. 34 -Dlɔya -sasa bhla bɛa, 'ɩn ɔ yia ɔ zɔlubhonʋnya tie ɔ -busalubhonʋnya 'bɩ, ɔ 'ka ɔnʋʋ kpaa -lu 'yɩ. 35 Waa -busalubhonʋnya kpaa ɔ tietienya, 'ɩn wa yia 'yabhlo bhɩtɩ, 'yabhlo wa 'bhaa, 'ɩn wa yia wa tanʋ gbɔkʋ 'wʋbhalɩ. 36 -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ yi 'yaa ɔ zɔlubhonʋnya tɔlʋa tie. -Maa -zu 'wʋ, -maa -zi wa tɩanʋ. Mʋ -bhlokpadɛ waa -busalubhonʋnya nʋ 'yaa wa -yla lɛ. 37 -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ yia ɔ 'dɛɛ 'yu tie, ɔ nɛɛ ɔ 'dɛ dlɩ zɔ: ‹Na yu mɩa, 'mɔ wa yia 'nʋŋwɛ zʋa.›
38 «Nɩɩ, waa -busalubhonʋnya 'yɩa ɔɔ 'yu -yɔ, wa nɛɛ wa 'dɛ nyɩdɩ: ‹-Ɔ 'kaa cɩ ɔɔ kpaaa -kanyɔ 'bɩ li, mɔ nɩ. -A mnɩ ɔ 'bhaa, 'ɩn -a 'ka ɔ 'bɩ li.› 39 Wa kpaa ɔ, 'ɩn wa yia ɔ kpaa lʋʋ viteli, 'ɩn wa yia ɔ 'bha.
40 «Nɩɩ, ɔɔ kpaaa -kanyɔ -ka yi, lɛɛ -lu ɔ 'ka waa -busalubhonʋnya nʋnʋa?»
41 Wa nɛɛ ɔ -yla: «Waa 'nyii -cɩan mɩa, 'nyii -sa ɔ yia wa 'bhaa. -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɔ palɩa -busalubhonʋnya -putu ɔ -dlɔkpaa -gʋ la, 'ɩn we -dɩdɩ bhla -ka bɛ, 'ɩn ɔ yɩa ɔ kpaa -luu 'ya.»
42 Tɔʋn -Zezu nɛɛ wa -yla: «-We mɩa -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ cɛlɩda, a 'nɩ -slɔ we zɛlɩɩ? We nɛɛ:
‹Tʋkpa -we -budusʋbhanya -saa kwnɛɛ,
mʋ -zɛa -buduu gwɩgwɩyli -tʋkpa -zɔnʋ.
-Ɔ nʋa gbʋ nɩ lɛ, Jejitapɛ -wa.
'Ɩn wee gbʋ mɩa, -a -ka we 'yɩ,
'ɩn we namanɩa -amɩaa dlɩ.›
43 «We 'dɛɛ 'gbʋ ɩn nɛɛ aɩn -yla, -Lagɔ 'na 'ka 'maslɛɛn aɩn 'wlulapɩlɩ, ɔ nyazɩdlɩ nya. -Wa nʋa ɔ dʋmagbʋ lɛ, 'ma ɔ yia 'wlulapɩlɩa. 44 Wee tʋkpa mɩa, nyɔɔ -ka we -gʋ bhlili, la ɔ wʋwlalɩa. 'Ɩn -mɔmɔ -gʋ we -ka bhlili, ɔ tɔpʋ we saa.»
45 -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ Falizɩnyɩma 'nʋa wee gbʋʋ ninenya nɩ, 'ɩn wa yia we 'jiyibheli nɩɩ, 'ma ɔ saa 'ŋnɩ. 46 Wa ka 'klɩ 'yɩ wa 'ka ɔ kpa, 'ɩn wa yia nyɩmaa -zlo sɔ. -We ka gbʋ -wa, -maa nɛɛ nɩɩ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ ɔ -mɩa.