22
'Ŋwnɔkwafɛtɩ
(Lk 14.15-24)
-Zezu gbaa nyɩmaa -zlo -yla gbʋʋ nine -papɩe nya, ɔ nɛɛ: «-We -yɔ *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe 'wʋwlʋa mʋ nɩ: dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ yabhlo mɩa, ɔ yu kwaa 'ŋwnɔ. 'Ɩn ɔ 'yɩbha ɔ 'ka we 'fɛtɩ -sa. Ɔ laa nyɩma, ɔ tiea ɔ zɔlubhonʋnya wa 'wʋ wa 'ka yi, wa nɛɛ nɩɩ, wa 'nɩ yida -mɩ. Ɔ yi 'yaa tɔlʋa tie, ɔ nɛɛ: ‹-Wa ɩn laa a gba wa -yla nɩɩ, ɩn ka wa -yla pi. Ɩn ka na 'bhlinya -yɔ na 'kpɩ -ka -nɩma 'bha wa -yla. We 'dɛ weee mɩ -bha. Wa yi 'ŋwnɔkwafɛtɩ 'wʋ.›
«Nɩɩ, -wa ɔ laa, wa 'nɩ we -yɔŋwnu. 'Ɩn wa yia wa dʋmagbʋ lɛnʋa mnɩ. Tɔlʋa mnɩa kpaa, tɔlʋa mnɩa -valɛ 'paa. 'Ɩn tɔlʋa yia ɔ zɔlubhonʋnya kpa, wa sɩalɩa wa, 'ɩn wa yia wa 'bha.
«Nɩɩ, ɔɔ dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ yia 'cɛ 'pa, 'ɩn ɔ yia ɔ 'slʋja tie, -wa 'bhaa da nyɩmɛ, wa 'ka wa 'bha, 'ɩn wa 'ka wa 'gbe 'yli fa. Tɔʋn, ɔ nɛɛ ɔ zɔlubhonʋnya -yla: ‹'Ŋwnɔkwafɛtɩ -gʋ -lililu mɩ -bha. -Wa ɩn laa, wa 'nɩ we 'klʋ -ka wa 'ka we li. We 'dɛɛ 'gbʋ, a 'plɩlɩ 'gbee 'yoo weee -gʋ, -wa a -ka 'yɩ, a la wa, wa 'ka yi.›
10 «Tɔʋn, ɔ zɔlubhonʋnya yia 'yoo weee 'wʋplɩlɩ, 'ɩn wa yia wa 'dɛ weee 'wlugʋgwlalɩ. 'Sa wa laa nyɩma duun, 'ɩn fɛtɩ -budu yia ye. 11 Tɔʋn, ɔɔ dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ plaa -mɔ ɔ 'ka -wa ɔ laa -gʋtalɩ, 'ɩn ɔ yia nyɩmɛ yabhlo 'yɩ -mɔɔ 'nɩ 'fɛtɩ -gʋ -bana 'wʋpla. 12 'Ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: ‹'Tale, -ɩn 'nɩ 'fɛtɩ -gʋ -bana 'wʋpla. Sa -ɩn pʋplalɩ -seli 'wʋlaa?› Ɔ 'nɩ gbʋ -gʋ -sa.
13 «Tɔʋn, ɔɔ 'wlulapɩlɩnyɔ nɛɛ ɔ zɔlubhonʋnya -yla: ‹A gbʋan ɔ bhʋ -yɔ ɔ sɔ. A viteli ɔ 'pipee -mɔ nikpise 'wʋ. Da wa wia, 'ɩn wa lia gla 'wʋ.›
14 «Nɩɩ, -Lagɔ laa nyɩma duun, 'ɩn -wa ɔ -saa -bha, -maa -sɛlɛ.»
'Gwɛzi plʋlʋe *Sezaa kwɛɛ
(Mk 12.13-17; Lk 20.20-26)
15 Falizɩnyɩma gbelia 'wlu, wa 'ka 'klɩ 'yɩ, 'ɩn wa 'ka -Zezu -dawli 'wʋnʋ, 'ɩn ɔ 'dɛɛ gbagbawɛlɩ 'ka ɔ gbʋan. 16 Falizɩnyɩma tiea wa 'bɩnɔnya tɔlʋa -yɔ Ewlodʋʋ nyɩma tɔlʋa -Zezuu -gbɛ. -Maa nɛɛ ɔ -yla: «-Slolunyɔ, -a -yi we 'ji nɩɩ, gbʋzɔnʋ -na gbaa. 'Ɩn sa -Lagɔ 'yɩbhaa nyɩmɛ nʋ, 'mʋ -na slolua tɩklɩɩ. Nyɩmɛ -ka 'yli, -nanʋʋ -gbɛ, we bhe, we 'dɛɛ 'gbʋ, -ɩ'ɩn sɔ nyɩmɛ. 17 We -ka 'sa -mɩ, -ɩn nɛɛ lɛa? 'Lee, we mɩ tɩklɩɩ -amɩaa tite nʋkplɛ, -a plʋlʋ *Sezaa kwɛɛ *nisʋn -gwɛzii?»
18 Nɩɩ, -Zezu yibhelia wa 'wlukʋʋn lapʋpalɩ -gbʋ 'nyuu, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a yla 'mɩ laa? 19 'Gwɛzi -we a plʋlʋa Sezaa kwɛɛ, a -slolu 'mɩ we 'klʋ.» 'Ɩn wa yia ɔ tama yabhlo yoo 'nyɛ. 20 'Ɩn ɔ nɛɛ: «'Lee, nyɔɔ ka 'wlu -yɔ ɔ ŋnɩ mɩ da we -gʋa?»
21 Wa nɛɛ: «Sezaa -wa.»
-Bha ɔ gbaɛ: «-We -ka Sezaaa -nʋ, a 'nyɛ we Sezaa yoo. 'Ɩn -we -ka -Lagɔɔ -nʋ, a 'nyɛ we -Lagɔ yoo.»
22 Wa 'nʋa wee wɛlɩ, 'ɩn we yia wa ŋwɛgaga -sʋbhalɩ, 'ɩn wa yia ɔ -yɔbhʋ, 'ɩn wa yia mnɩ.
*Sadusenyɩma kpɛlɩa -Zezuu tlɩtlɩe -yɔ ɔ 'wʋsɔsʋee gbʋ -gʋ
(Mk 12.18-27; Lk 20.27-40)
23 *Sadusenyɩma mɩa, wa nɛɛ nɩɩ, tlɩtlɩnya 'nɩ mneni wa 'ka tlɩtlɩe lʋ 'wʋsɔ.
Wee 'ylɩ -bhlokpadɛ nya, waa Sadusenyɩma tɔlʋa bɛa -Zezu kwesi. 24 Wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Slolunyɔ, Moizɩ nɛɛ: ‹Nɩɩ, nyɩmɛ -ka tlɩ, ɔ -yɔ ɔ 'ŋwnɔ 'nɩ 'yu gwalɩ, ɔ bheli kwa ɔ -dʋgbaŋwnɔ, 'ɩn ɔ -yɔ ɔɔ 'ŋwnɔ 'sɔ 'ka ɔ bhelii zʋa lala 'ɩn -mɔɔ 'ŋnɩ 'ka dʋdʋ -gʋ -tʋ.›
25 «Nɩɩ, zlɩmɛ -amɩaa -gbɛ nyɩmɛ yabhlo ka nʋkpasuyua gbesɔ. Wa kpasa kwaa 'ŋwnɔ, ɔ -yɔ ɔ 'nɩ gwalɩ, 'ɩn ɔ yia tlɩ. 'Sa ɔɔ 'ŋwnɔ -tʋa ɔ bheli -yɔ. 26 'Sa -bhlokpadɛ we nʋa ɔ bhelii 'sɔnʋ nya, ɔ bhelii tanʋ nya, 'sa -bhlokpadɛ we nʋa waa bhelia gbesɔɔ -nʋ nya. 27 Wa 'dɛ weee 'bɩgʋ, 'ɩn ɔɔ 'ŋwnɔ yi 'yaa tlɩ.
28 «'Ylɩ -we nya waa tlɩtlɩnya yia 'wʋsɔa, waa bhelia gbesɔ glaa, nyɔɔ ka 'ŋwnɔ ɔ -mɩa? Nɩɩ, wa 'dɛ gbesɔ kwaa ɔ -bhlo -bhlo.»
29 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Amɩaa 'dɛ a nʋa -dawli 'wʋ. -We ka gbʋ -wa, a 'nɩ -Lagɔsɛbhɛ -yɔ -Lagɔɔ 'tɩtɛ -yi. 30 Nɩɩ, tlɩtlɩnya -ka 'wʋsɔ, nʋkpasia -yɔ 'ŋwnɩ 'na 'ka kʋkwalɩ. Nɩɩ, 'anzɩnya -we mɩa yalɩ, we 'bhisa wa yia -tʋa. 31 'Lee, -we -Lagɔ gbaa aɩn -yla tlɩtlɩnyaa 'wʋsɔgbʋʋ daa, a 'nɩ -slɔ we zɛlɩɩ? Ɔ nɛɛ:
32 ‹-Amɩ -wa *Ablaamʋʋ -Lagɔ,
*Izakɩɩ -Lagɔ, *Zakɔbʋʋ -Lagɔ.› »
'Ɩn -Zezu yia we -gʋdɩɛ: «-Lagɔ mɩa, 'yliyɔganyaa -Lagɔ -wa. Ɔ 'nɩ tlɩtlɩnyaa -Lagɔ.»
33 Nyɩmaa -zlo 'nʋa we nɩ, 'ɩn -we ɔ -slolua wa, 'ɩn we yia wa ŋwɛgaga -sʋbhalɩ.
Tite weee 'kadʋ
(Mk 12.28-34; Lk 10.25-28)
34 Da Falizɩnyɩma 'nʋa nɩɩ, -Zezu ka Sadusenyɩma lu, -bha wa gbelia 'wlu. 35 Wa 'yabhlo mɩa, -Lagɔɔ titee gwesanyɔ mɔ. Ɔ 'yɩbha ɔ 'ka -Zezu layla, 'ɩn ɔ yia ɔ layɩbhaɛ: 36 «-Slolunyɔ, -amɩaa tite weee glaa, -mʋmʋ -wa we 'kadʋa?»
37 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: « ‹Jejitapɛ, -ɔ -wa -na -Lagɔ, -ɩn -kalɩ ɔ zɛ -na dlɩ weee nya, -na zuzu weee nya, -na 'wlukʋʋn lapʋpalɩe weee nya.› 38 Mʋ -wa wee titee tɩanʋ. 'Ɩn we 'kadʋ we -mɩa. 39 'Ɩn wee titee 'sɔnʋ -we mɩa we 'kadʋ -mɩnɩ 'bhisa, mʋ nɩ: ‹-Ɩn -kalɩ -na -libheyii zɛ -na 'dɛ 'bhisa.› 40 Nɩɩ, Moizɩɩ *tite weee -yɔ -we weee -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya -slolua, mʋ -gʋ wa -saa we.»
-Lagɔɔ -Bhasanyɔ, nyɔɔ ɔ -maa?
(Mk 12.35-37; Lk 20.41-44)
41 Falizɩnyɩma mɩ 'wlugbelida -bhlokpadɛ, 'ɩn -Zezu yia wa layɩbhaɛ: 42 «A nɛɛ lɛa? -Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩa, nyɔɔ ka 'yu ɔ -mɩa?»
Wa nɛɛ: «-Davidɩɩ yu -wa.»
43 Ɔ nɛɛ wa -yla: «-Lagɔɔ Zuzu 'sua -Davidɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ la ‹Na -Kanyɔ›, lɛɛ -lu ka 'gbʋa? 44 Nɩɩ, -Davidɩ nɛɛ:
‹Jejitapɛ nɛɛ na -Kanyɔ -yla:
«-Ɩn -dɩ da la na lilisɔlʋ.
'Ɩn ɩn 'ka -na tʋnyɩma -na bhʋ zɔ lapalɩ.» ›
45 We -ka nɩɩ, -Davidɩ la ɔɔ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ, ‹na -Kanyɔ›, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka -Davidɩɩ 'yu -zɛ, we 'nɩ mʋʋ?»
46 -Ɔ mnenia ɔ 'ka ɔ wɛlɩɩ 'bɩgʋpalɩ, ɔ 'nɩ -mɩ. We 'bhʋ wee 'ylɩ 'wʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ'ɔ 'yɩbha -slɛɛn ɔ la.