23
A 'na nʋnʋ -Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma 'bhisa -nɩ
(Mk 12.38-39; Lk 11.43-46, 20.45-46)
-Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu gbaa nyɩmaa -zlo -yɔ ɔ 'bɩnɔnya -yla, ɔ nɛɛ: «-Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma mɩa Moizɩɩ 'bɩgʋ, wa 'ka ɔ titee 'ji gba. We 'dɛɛ 'gbʋ a zʋ wa 'nʋŋwɛ. 'Ɩn -we weee wa yia gbaa, a 'ka we lɛnʋ. Nɩɩ, -we wa nʋa lɛ, a 'na nʋnʋ we lɛ -nɩ. Nɩɩ, -we wa slolua, wa 'dɛ'ɛ nʋ we -gʋgbʋ lɛ. 'Gba 'kadʋ wa nʋa lɛ, 'ɩn wa dɩa we nyɩma 'wlu, 'ɩn -zugba wa -kwɩtaya -bhlogbɔɔ'ɔ 'tlili we. -We weee wa nʋa lɛ, -zejila 'wʋ wa nʋa we lɛ, nyɩma 'ka wa -yɔyɩɩ 'gbʋ. -Lagɔwɛlɩ -kibhe wa gbʋan wa 'klɔɔ, wa sɔ -yɔ, -tʋkpʋ 'kadɩ 'wʋ wa zʋa we. Wa -banaa ŋwɛ wa lʋa, 'ɩn we tlʋmanɩa. -Lagɔbudu zɔ -yɔ 'fɛtɩnya -gʋ, 'yugbɛɩn ladɩdɩe wa 'yɩbhaa kpe -zɔnʋnya -gʋ. Nyɩma -ka wa fʋsa -zejila 'wʋ, wa 'nʋŋwɛzʋzʋe nya, wa -ka wa la ‹*Wlabi›, 'ɩn we namanɩa wa dʋdʋ.
«Nɩɩ, amɩa, a 'na ŋwnunu wa 'ka aɩn ‹Wlabi› la -nɩ. -We ka gbʋ -wa, bhelia a 'dɛkpʋa -mɩa, amɩaa -Slolunyɔ -bhlogbɔɔ. A 'na lalɩ dʋdʋgʋ -nyɩmɛ yabhlogbɔɔ ‹Dide› -nɩ. Nɩɩ, amɩaa Dide -bhlogbɔɔ, ɔ mɩ yalɩ. 10 Amɩaa 'dɛkpʋa nyɩdɩ, a 'na lalɩ nyɩmɛ ‹-Kanyɔ› -nɩ. Amɩaa -Kanyɔ -bhlogbɔɔ, mɔ -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ. 11 -Ɔ 'kaa aɩn 'yugalɩ, ɔ -mɩ amɩaa zɔlubhonʋnyɔ nya.
12 «Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ ylimanɩa ɔ 'dɛ, zɔ -Lagɔ yia ɔ bɛlɩa, 'ɩn nyɩmɛ -ɔ bɛlɩa ɔ 'dɛ zɔ, 'ylimanɩa -Lagɔ yia ɔ.»
(Mk 12.40; Lk 11.39-42,44,52, 20.47)
13 Ɔ nɛɛ 'ya: «-Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma a -mɩa. -We ka gbʋ -wa, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbee 'yoo a kɩklalɩa. Amɩaa 'dɛ'ɛ pla -mɔ, 'ɩn -wa 'yɩbhaa wa 'ka -mɔ pla, 'ɩn a kʋlʋa wa 'yoo.
[ 14 «-Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma a -mɩa. -We ka gbʋ -wa, -dʋgbaŋwnɩ a saa -maa -lu weee kwɛɛ. 'Ɩn a bhubhoea -Lagɔ nyɩmaa 'yliya 'wʋ kpokpo, nyɩma tɩklɩɩ 'bhisa. We 'gbʋ, -Lagɔ yia amɩaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, 'ɩn amɩaa -kaslʋ 'ka nyɩma tɔlʋaa -nʋ 'wʋzi.]
15 «-Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma a -mɩa! -We ka gbʋ -wa, dʋdʋ weee -yɔ 'nyu weee -gʋ a plɩlɩa, a 'ka nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'yɩ, ɔ 'ka amɩaa gbʋ -yɔŋwnu. A -ka -mɔɔ 'yɩ, 'ɩn amɩaa lɛnʋgbʋ zɛlɩa -mɔɔ nyɩmɛ 'nyuu. 'Ɩn -Lagɔ paa ɔ -kaslʋ 'wʋ, we 'ka amɩaa -nʋ -zi -zakpa 'sɔ.
16 «Amɩa, nyɩmaa 'yoo daslolunya, a ka 'lɔ, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! A nɛɛ: ‹Nyɩmɛ -ka -Lagɔbudu 'kadʋ bi, we mɩ bhe. 'Ɩn -ɔ -ka -Lagɔbudu 'kadʋʋ -can bi, we mɩ nɩɩ, ɔ nʋ we lɛ tɛɩn.› 17 -Sabhɛ 'wlukʋʋn, 'lɔlɔnya! Nɩɩ, -Lagɔbudu 'yli we -zi -can, mʋ nʋa lɛ, 'ɩn -can yia -lu tɩklɩɩ -zɛ. A 'nɩ we 'ji -yii? 18 A nɛɛ 'yaɛ: ‹Nyɩmɛ -ka 'slakagʋsalɩlu bi, we bhe. Nɩɩ, nyɩmɛ -ka wlawlalu -we mɩa 'slakagʋsalɩlu -gʋ bi, we mɩ nɩɩ, ɔ nʋ we lɛ teɩn.› 19 'Lɔlɔnya, nɩɩ, 'slakagʋsalɩlu 'yli we -zi wlawlalu. Mʋ nʋa lɛ, 'ɩn wlawlalu yia -lu tɩklɩɩ -zɛ, a 'nɩ we 'ji -yii? 20 Nɩɩ, nyɩmɛ -ka 'slakagʋsalɩlu bi, 'slakagʋsalɩlu -yɔ -lu weee wa palɩa we -gʋ la, 'mʋ ɔ bia. 21 Nyɩmɛ -ka -Lagɔbudu 'kadʋ bi, -Lagɔbudu -yɔ -Lagɔ, -ɔ -dɩa -mɔ la, 'ma ɔ bia. 22 Nyɩmɛ -ka yalɩ bi, -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩkpe -yɔ -ɔ -dɩa we -gʋ la, 'ma ɔ bia.
23 «-Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma a -mɩa! -We ka gbʋ -wa, -titikpɩ -we mɛnɩa: 'matɩ klaa, fɛnuwɩ klaa, we -yɔ kumɛ 'bhisa, we kugbuaa -gʋ -bhlo -nʋ a bhua 'wʋ, 'mʋ a nyɛa -Lagɔ. -Zugba a tide -Lagɔɔ titee gbʋ 'kadɩ 'yi, -we -wa: ‹A -mɩ tɩklɩɩ, a -ka nyazɩdlɩ, 'ɩn a zʋ -Lagɔ dlɩ -gʋ.› -We mɩa dɛ, 'mʋ a 'ka yaa lɛnʋ tɩa, 'ɩn a 'na dlʋlʋ -luu kugbua -gʋ -bhlo -nʋʋ wlawlɩe 'wʋ -nɩ. 24 Amɩa, nyɩmaa 'yoo daslolunya, a ka 'lɔ! Amɩaa 'mama nyu a lloa 'wʋ, a 'ka -mɔ -knɩknɩ -saa 'gbʋ. Tɔʋn, 'ɩn a mnaa *-nyɔmɛɛ, -glu!
25 «-Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma a -mɩa! -We ka gbʋ -wa, 'kɔpʋ -yɔ 'sɛtɩɩ ku -yɔ a wɔlʋa, 'ɩn -zugba 'wie -yliylie -yɔ 'nyii ye we. 26 Falizɩnyɩmɛ, -ɩn ka 'lɔ. Tɩada, -wɔlʋ -slɔ wee 'kɔpʋʋ nʋkplɛ we 'ka tɩklɩɩ -mɩ.
27 «-Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma a -mɩa! -We ka gbʋ -wa nɩ, -we -yɔ aɩn 'wʋwlʋa, mʋ -wa gbawla -we -yɔ wa 'paa pɛntlu 'pʋpa. We ku -yɔ mɩa, 'yli we nanɩa. We nʋkplɛ mɩa, we mɩ yeda 'kʋa klaa, 'kwie klaa, we -yɔ zɛnzɛn -lu weee nya. 28 Sa 'bhisa, nyɩma -ka aɩn 'yɩ nɩ, a mɩ tɩklɩɩ wa 'yliya 'wʋ, 'ɩn amɩaa nʋkplɛ mɩa, yo mɩ -mɔ, 'ɩn a 'nɩ tɩklɩɩ -mɩ.
(Lk 11.47-51)
29 «-Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma a -mɩa! -We ka gbʋ -wa, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya -yɔ nyɩma tɩklɩɩɩ gbawla a sʋbhaa, 'ɩn a namanɩa we 'yli. 30 'Ɩn a nɛɛ: ‹-A -ka yaa -amɩaa dʋkpasɩɩ bhla 'wlʋ, -a 'na 'ka yaa wa glaa -mɩ, -a 'ka -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya lasa.› 31 'Sa a bhua amɩaa 'dɛɛ -yɔgbʋ 'wʋ. -Wa 'bhaa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya nɩ, wa 'yuaa 'dɛbhie -gbolu a -mɩa. 32 We -ka 'sa -mɩ, -we amɩaa dʋkpasɩ dɩa gwe, a bhɩa we. 33 Tɩbhɛnya, 'mʋnɩmɛɛ -gnʋ! Amɩaa dlɩ 'wʋ nɩɩ, a mneni a 'ka -Lagɔ amɩaa -Kosu 'wʋpapɩe kwɛɛ 'tlaa? -Ɩnnya, a 'nɩ we mneni. 34 We 'dɛɛ 'gbʋ, a pʋ yukwli. Nɩɩ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya klaa, gbʋyilonya klaa, we -yɔ nyɩma -wa 'kaa aɩn gbʋ -slolu, 'ma na yia amɩaa -gbɛ tiea. Tɔlʋa a yia 'bhaa, tɔlʋa a yia *su -gʋ lakʋlʋa, tɔlʋa a yia sɛlɩa -Lagɔbudunya zɔ, 'ɩn a 'ka wa 'bɩ vu 'gbe -bhlo -bhlo 'wʋ. 35 Gbʋ -we ka 'gbʋ ɩn yia wa tie, mʋ -wa nɩɩ, -Lagɔ yia aɩn -kaslʋ 'wʋpaa nyɩma tɩklɩɩ weee wa 'bhaa, wa 'gbʋ. Tɩada, wa 'bhaa *Abɛlɩ, nyɩmɛ tɩklɩɩ. We bhɩalɩda -wa, Balasii 'yu Zakalii 'bhabhɩe. 'Mɔ wa 'bhaa -Lagɔɔ -mɔwlʋda -yɔ 'slakagʋsalɩlu nyɩdɩ. 36 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: -we weee mɩa daa 'gbʋ, -Lagɔ yia dɛslɛɛn -nyɩma -kaslʋ 'wʋpaa.
-Zezu palɩa -Zeluzalɛmʋ -nyɩma -yla gbʋ la
(Lk 23.34-35)
37 «-Zeluzalɛmʋ -nyɩma, -Zeluzalɛmʋ -nyɩma, amɩa -wa bhaa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya, 'ɩn nyɩma -Lagɔ paa aɩn yoo, -wa bhaa wa gbɔkʋ 'wʋ. Sa nynu gʋgwlalɩa we 'yua 'wlu we -kapue zɔ, 'ɩn we gblia we -gʋ la, ɩn 'yɩbha ɩn 'ka 'sa aɩn 'wlugʋgwlalɩ bhla weee nya, 'ɩn a 'nɩ we -yɔŋwnu. 38 We 'gbʋ, -Lagɔ yia amɩaa -budu 'kadʋ sɔlʋ lapalɩlɩa. 39 Ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: a 'na 'ka 'maslɛɛn 'mɩ 'yɩ, 'ɩn bhla -we nya a 'kaa gba nɩɩ, ‹Nyɩmɛ -ɔ yia Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'ŋnɩ nya, -Lagɔ ŋwna ɔ 'nyu la›, 'ɩn we bhla 'kaa nyni.»