24
-Zeluzalɛmʋgbee -wlɔwlɔe -yɔ Nyɩmɛɛ 'Yuu yiyigbʋ
(Mk 13.1-2; Lk 21.5-6)
-Zezu 'tlaa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, ɔ mɩa mnɩda, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya nɛɛ ɔ -yla: «Yla 'saa wee -budu nɩ wa!» -Zezu nɛɛ wa -yla: «A yɩ we -yɔ, we 'nɩ mʋʋ? Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: tʋkpanya -mɩnɩ 'yabhlogbɔɔ 'na 'ka we -libheyi -gʋ -tʋ. Jitea we 'dɛ weee yia.»
(Mk 13.3-13; Lk 21.7-19)
Ɔ -dɩa Olivʋsunyaa -gɔgɔ 'wlu la, da wa -nyaa 'wʋ, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia ɔ kwesi bɛ, 'ɩn wa yia ɔ layɩbha: «Lɛbhla -mʋʋ 'ka lɛnʋa? Lɛɛ -lu 'ka we -slolu nɩɩ, -na yiyibhla -yɔ dʋdʋ labhʋ bhla ka cɩpaa? Gba we -aɩn -yla.»
Ɔ nɛɛ wa -yla: «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, wa nʋ aɩn -dawli 'wʋ. Nɩɩ, nyɩma -duun yia na 'ŋnɩ -gʋ yia, 'ɩn wa 'ka gbaɛ: ‹-Amɩ -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ!› 'Ɩn wa 'ka nyɩma duun -dawli 'wʋnʋ.
«A -ka 'nʋ nɩɩ, wa mɩ tʋgʋda da -kwɛɩn, 'ɩn a -ka 'nʋ nɩɩ, wa mɩ tʋgʋda da 'pɩpɩ, a 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ. We mɩ nɩɩ, we nʋ lɛ, -mʋʋ 'nɩ -slɔ dʋdʋʋ bhɩalɩda. Tʋ yia laga dʋdʋ 'sɔ nyɩdɩ 'wʋsɔa. 'Gbe yabhlo yia we -libheyi -yɔwʋsɔlʋa. Ŋwɔ yia yia da tɔlʋa, 'ɩn dʋdʋ 'ka zuklu. Sa 'ŋwnɔ -ka gwalɩa yi ɔ sɩa, 'sa wee dʋdʋ bhɩabhɩee gwedɩda yia -mɩa.
«We bhla kpaa wa yia aɩn, 'ɩn wa 'ka aɩn 'klɩyɩe 'wʋpalɩ, 'ɩn wa 'ka aɩn 'bha. Na 'gbʋ, dʋdʋgʋ -nyɩma weee yia aɩn 'wʋnyɛa. 10 -Mʋʋ bhla tɔlʋa yia 'mɩ dlɩ -gʋ -saa, 'ɩn wa 'ka wa -lima wla, wa 'ka wa kpa, 'ɩn wa 'ka wa -lima 'wʋnyɛ. 11 Nɩɩ, nyɩma duun yia yia, 'ɩn wa 'ka gba nɩɩ, ma -wa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya. Yo -wa yo. 'Ɩn nyɩma duun wa yia -dawli 'wʋnʋa. 12 'Ylinyunogbʋ yia zumanɩa. We 'dɛɛ 'gbʋ, nyɩmaa zɛkalɩdlɩ yia -gʋdoa bhabha nyɩma duuun dlɩ zɔ. 13 Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'nɩ 'mɩ dlɩ -gʋ -sa, 'ɩn ɔ 'ka we bhloluda nyni, -Lagɔ yia ɔ gbʋ 'wʋsaa. 14 Nɩɩ, wɛlɩ -zɔnʋ -we gbaa -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe gbʋ, 'mʋ wa yia gbaa dʋdʋ weee -gʋ, 'ɩn nyɩma weee 'ka we 'nʋ. Tɔʋn, 'ɩn dʋdʋʋ bhɩa bhla nynia.
(Mk 13.14-23; Lk 21.20-24)
15 «Nɩɩ, -lu -we -Lagɔ 'nɩa 'yɩbha, 'ɩn we saa -lu weee la, 'mʋ a yia 'yɩa -mɔ -Lagɔɔ -mɔwlʋda. (Nyɩmɛ -ɔ -ka 'sɛbhɛ nɩ zɛlɩ, ɔ 'nʋ we 'wʋla.) Nɩɩ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Daniɛlɩ gbaa wee gbʋ. 16 Nɩɩ, nyɩma -wa -ka Zudee -dʋdʋ -gʋ -mɩ, wa -yɔ -gwagwɩe mnɩ zizea -gɔgɔnya 'wlu. 17 Nyɩmɛ -ɔ -ka nyapɛda -mɩ 'pipee, ɔ 'na mnɩnɩ ɔ -lu 'wʋbhua -budu zɔ -nɩ. 18 'Ɩn -mɔmɔ -ka kpaa -mɩ, -mɔɔ 'na yili -mɔɔ -bana 'bʋ -zɔɔ -nɩ.
19 «Lɛɛ gbʋnyuu yi 'sa nʋkplabhue ŋwnɩ -yɔ 'ŋwnɩ -wa mɩa 'yua 'nyɛnɩda ylɩa, wee 'ylɩnya -mɩnɩ nya! 20 Nɩɩ, -a bhubhoe -Lagɔ, we yi lɛnʋ ŋwɔtlɔyibhla, we -yɔ *Nyapɛylɩ nya. 21 Nɩɩ, we bhla mɩa, sɩasɩe 'kadʋ wa yia 'yɩa. 'Lee, -a -ka bhaa 'wlʋ, we 'sasʋkpa -gbʋ ka -slɔ lɛnʋʋ, 'ɩn lɛ we yia nʋa yɩ? -Ɩnnya, we 'na 'ka lɛnʋ. 22 -Lagɔ 'nɩ yaa wee 'ylɩ -gʋsa, -zugba nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka 'pʋ. Nɩɩ, ɔ nyɩma ɔ -saa -bha, wa 'gbʋ ɔ yia wee 'ylɩ -gʋsa. 23 Nɩɩ, nyɩmɛ -ka gba -Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩ -seli, 'ɩn wa -ka gba nɩɩ, ɔ mɩ mɔ, a 'na zʋlʋ we dlɩ -gʋ -nɩ. 24 Yocɩan yia yia, 'ɩn wa 'ka gba nɩɩ, ma -wa -Lagɔɔ -Bhasanya, 'ɩn tɔlʋa 'ka gba nɩɩ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya wa -mɩa. Gwɛdigbʋ -yɔ gbʋ 'kadɩ wa yia lɛnʋa. 'Ɩn -wa -Lagɔ -saa -bha, 'ɩn wa 'ka wa -dawli 'wʋnʋ, 'ɩn wa 'nɩ we mneni.
25 «A pʋ yukwli ɩn 'ka aɩn 'dɩzʋ. 26 Nɩɩ, nyɩmɛ -ka gba: ‹Ɔ mɩ da bɛblɛɛ›, a 'na mnɩnɩ -mɔ -nɩ, 'ɩn wa -ka gba: ‹Ɔ mɩ zizeda da -putu›, a 'na lalɩ we gbʋzɔnʋ -nɩ. 27 Sa 'nyu -ka 'yɩka 'pa, 'ɩn we -nyumalɩɩ yalɩ 'wʋdɩdɩe bhʋa 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋda, 'ɩn we nynia 'ylʋʋ bhlilida, 'sa *Nyɩmɛɛ 'Yu yia yia. 28 Da 'kwie -ka -mɩ, -bha -ŋwaaa -zlo mɩa.
(Mk 13.24-27; Lk 21.25-28)
29 «Tɔʋn, wee sɩasɩee 'ylɩnya nɩɩ 'bɩgʋ,
‹Nikpise yia kpaa,
'ylʋ 'na 'ka 'pʋ.
Nikpise yia kpaa,
'cʋ 'na 'ka lɩ.
Nikpise yia kpaa,
-zɛlɩ yia yalɩ 'bhʋa we 'ka bhli.
-Lu weee mɩa yalɩ,
zuklua we yia.›
30 «Tɔʋn, -we slolua nɩɩ, ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu mɩ yida, 'ɩn nyɩma yɩa we -yɔ yalɩ. Tɔʋn, 'ɩn dʋdʋgʋ -nyɩma weee wazɛa, 'ɩn wa kpɩa 'wʋ. -Slɛɛn, Nyɩmɛɛ 'Yu wa yia -yɔyɩa yida yalɩpʋpa 'wʋ, 'tɩtɛ -yɔ zlɩ weee nya. 31 Nɩɩ, lɛglɛ 'kadʋ -ka gba, 'ɩn ɔ paa ɔ 'anzɩnya yoo dʋdʋ weee -gʋ, -wa -Lagɔ -saa -bha 'gbe weee 'wʋ, we 'ka wa la.
(Mk 13.28-31; Lk 21.29-33)
32 «-We figɩsu slolua, a 'nʋ we 'wʋla. We 'klɩya -ka tlʋmanɩda -mɩ, 'ɩn we -ka tɔpɔda -mɩ, a yibheli we 'ji nɩɩ, 'nyu -lʋa bhla ka cɩpa. 33 'Sa -bhlokpadɛ, a -ka 'sasʋkpa -gbʋ -mɩnɩ lɛnʋda 'yɩ, a yibheli we 'ji nɩɩ, ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yuu yiyibhla ka cɩpa. Ɔ 'nɩ -slɛɛn latlʋlʋ. 34 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: dɛslɛɛn -nyɩmaa 'dɛ weee 'na 'ka tlɩ, 'ɩn wee gbʋnya -mɩnɩ 'kaa lɛnʋ. 35 Nɩɩ, la yalɩ -yɔ dʋdʋ yia 'bhʋa, na wɛlɩ 'na 'ka labhʋ 'mnumnu.
(Mk 13.32-37; Lk 17.26-30,34-36)
36 «Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ wee sɩasɩee bhla -yɔ we 'ylɩ -yi. Yalɩɩ 'anzɩnya -yɔ -Lagɔɔ 'Yuu 'dɛbhie, wa 'nɩ wee 'ylɩ -yi. Nɩɩ, na Dide -bhlogbɔɔ -yia wee 'ylɩ. 37 -We 'plɩa *Noweee bhla, zlɩ ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu yia yia, mʋ yia lɛnʋa. 38 Da 'nyu 'kadʋ 'nɩa -slɔ nyɩma lasa, -zugba wa mɩ lida, wa mɩ 'mada, wa mɩ kʋkwalɩda, wa mɩ wa 'ŋwnɩyua ylɩ zʋda. Tɔʋn, 'ɩn Nowee yia batoo 'kadʋ 'wʋgbla. 39 Zezeguda 'kaa wa lasaa yi, waa nyɩma 'nɩ gbʋ yabhlogbɔɔ 'wʋlanʋ. 'Sa -bhlokpadɛ we yia -mɩa ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yuu yiyizlɩ.
40 «Nyɩma 'sɔ -ka kpaa -mɩ, 'yabhlo wa yia 'wʋbhua, 'ɩn wa 'ka -bha ɔ -libheyi tɩ. 41 'Ŋwnɩ 'sɔ -ka bhuda -mɩ, 'yabhlo wa yia 'wʋbhua, 'ɩn wa 'ka -bha ɔ -libheyi tɩ. 42 We 'dɛɛ 'gbʋ, a -tʋ 'yliyɔgada. 'Ylɩ -we nya amɩaa -Kanyɔ 'kaa yi, a 'nɩ we -yi.
43 «A yibheli we 'ji nɩɩ, bhla -we nya 'wienyɔ 'kaa -buduu -kanyɔɔ -gbɛ yi sabɔ, ɔ -ka we -yi, ɔ 'na 'ka 'ylaa ŋwɔ, 'ɩn ɔ kʋlʋa ɔ 'yoo, -mɔɔ yi -budu zɔ pla. 44 We 'dɛɛ 'gbʋ, a mnazɩ amɩaa 'dɛ la. Nɩɩ, bhla -we a 'nɩa -tɔlʋ, we nya Nyɩmɛɛ 'Yu yia yia.
Zɔlubhonʋnyɔ -zɔnʋ -yɔ zɔlubhonʋnyɔ 'nyuuu gbʋʋ nine
(Lk 12.41-48)
45 «Zɔlubhonʋnyɔ, -ɔ zʋa ɔ -kanyɔ 'nʋŋwɛ, 'ɩn ɔ -yia gbʋ, sa ɔ mɩa? Mɔ -wa, -ɔ, ɔ -kanyɔ tɩa ɔ -lima -yɔ, 'ɩn lilibhla -ka bɛ, ɔ 'ka wa lililu 'nyɛ. 46 Ɔ -kanyɔ -ka lʋyi, ɔ -ka 'yɩ nɩɩ, -mɔɔ mɩ ɔ lubho nʋda, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ ɔ -nʋ nya. 47 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: ɔ -kanyɔ yia -mɔɔ zʋzɔnʋ weee ɔ yoo 'nyɛa ɔ 'ka we 'yliyɔzʋ. 48 We -ka nɩɩ, ɔɔ zɔlubhonʋnyɔɔ nʋkplɛ -nyu 'yli, 'ɩn ɔ gbaa ɔ 'dɛɛ dlɩ zɔɛ: ‹Na -kanyɔ yia -mɔ -gwlɛa.› 49 'Ɩn ɔ bhlia ɔ -lima bhɩtɩe, ɔ -yɔ nʋmanya 'sɔ lia, 'ɩn wa maa. 50 'Ylɩ -we nya ɔ 'nɩa ɔ -kanyɔ wʋda -mɩ, 'ɩn bhla ɔ 'kaa yi, ɔ 'nɩa we -yi, we nya ɔ yia. 51 Ɔ -kanyɔ yia ɔ vua, 'ɩn sa -Lagɔ paa wɛlɩ 'sɔ -nyɩma -kaslʋ 'wʋ, 'sa ɔ yia -mɔɔ -kaslʋ 'wʋpaa, mɔ wa wilia, 'ɩn wa lia gla 'wʋ.»