25
'Yiesia kugbuaa gbʋʋ nine
«Nɩɩ, -we -yɔ -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe 'kaa 'wʋwlʋ, mʋ nɩ: mʋ -wa 'yiesia kugbua. 'Ŋwnɔkwafɛtɩɩ zlɩ, ma 'tlaa, wa 'ka 'ŋwnɔɔ 'lowli yoo mnɩ. 2-4 Wa gbu 'nɩa 'ylimna, wa -yɔ wa 'napɛ mnɩa, wa 'nɩ wa 'napɛɛ 'nyu 'wʋbhu. Wa gbu -mama -yia gbʋ, -maa 'bhua -maa 'napɛ -yɔ -maa 'napɛɛ 'nyuu -tʋkpʋ 'sɔ 'wʋ. Ɔɔ 'ŋwnɔɔ 'lowli 'nɩ yida -mɩ -pa. 'Ɩn 'kʋa yia wa 'yli lawla. 'Ɩn wa yia 'ylaa ŋwɔ.
«Sabɔ -nyɩdɩ, 'ɩn nyɩmɛ yabhlo yia 'wʋkpɩ: ‹'Lowli ka yiɔɔ! A mnɩ ɔ yooɔɔ!› Tɔʋn, waa 'yiesia ganɔa, 'ɩn wa yia wa 'napɛ lamnazɩ.
«-Wa 'nɩa 'ylimna, wa nɛɛ -wa -yia gbʋ -yla: ‹-Amɩaa 'napɛ mɩ nyumoda, a 'nyɛ -aɩn 'napɛɛ 'nyu.›
«-Wa -yia gbʋ, -maa nɛɛ wa -yla: ‹-Ɩnnya, 'napɛɛ 'nyu 'nɩ 'wʋzu amɩaa -nʋ -yɔ -amɩaa -nʋ -yla. A mnɩ we pɛlʋpanyaa -gbɛ, a 'ka amɩaa -nʋ zɔ -bhlo.›
10 «Wa mnɩa 'napɛɛ 'nyu zɔa, wa -manɩ -mɔ, 'ɩn 'ŋwnɔɔ 'lowli yia yi. -Wa mnazɩa wa -nʋ la, 'ɩn wa -yɔ ɔɔ 'lowli yia 'fɛtɩɩ -budu zɔ pla. 'Ɩn wa yia -bha kla.
11 «-Mʋʋ 'bɩgʋ, wa tɔlʋa -manɩ yia yi, 'ɩn wa nɛɛ: ‹-Amɩaa -kanyɔ, -amɩaa -kanyɔ, -kalɩ -bha, -a 'ka pla.›
12 «Ɔɔ 'lowli nɛɛ: ‹Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa: ɩn 'nɩ aɩn -yi.› »
13 -Bha -Zezu bhlɩa we -gʋɛ: «A -tʋ 'yliyɔgada, -we ka gbʋ -wa, a 'nɩ we 'ylɩ -yi -bhloo, 'ɩn a 'nɩ we bhla -yi.»
Zɔlubhonʋnya taa gbʋʋ nine
(Lk 19.11-27)
14 «-We -yɔ *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe 'wʋwlʋa, mʋ -wa nyɩmɛ yabhlo. Mɔ mɩa 'lakpa 'wʋ mnɩda, 'ɩn ɔ yia ɔ zɔlubhonʋnya la, ɔ 'ka wa ɔ 'ŋnɩmnɩlu yoo 'nyɛ, wa 'ka we 'yliyɔzʋ. 15 -We nyɩmɛ yabhlo mnenia ɔ 'ka 'yliyɔzʋ, 'mʋ ɔ 'nyɛa ɔ. Ɔ 'nyɛa yabhlo -can bi gbu, wa 'sɔnʋ -can bi 'sɔ, 'ɩn ɔ yia tanʋ -can bi -bhlo 'nyɛ. Tɔʋn, 'ɩn ɔ yia mnɩ.
16 «-Ɔ 'yɩa -can bi gbu, ɔ tɩtalɩa we -gʋla -valɛpapɩe nya, 'ɩn ɔ yi 'yaa -can bi gbu we -gʋpalɩ. 17 'Sa -bhlokpadɛ, -ɔ 'yɩa -can bi 'sɔ, 'ɩn -mɔɔ yi 'yaa -can bi 'sɔ we -gʋpalɩ. 18 -Ɔ 'yɩa -can bi -bhlo, ɔ mnɩa, ɔ yia 'bhʋka 'bhlu, 'ɩn ɔ yia -mɔ ɔ -kanyɔɔ -can zize.
19 «We 'bɩ -gwlɛa 'wʋ, 'ɩn wa -kanyɔ yia yi ɔ 'ka ɔ -lu zɛlɩ wa nya. 20 -Ɔ 'yɩa -can bi gbu, ɔ bɛa ɔ kwesi, 'ɩn ɔ yi 'yaa -mɔ -can bi gbu wleli. Ɔ nɛɛ: ‹Na -kanyɔ, -ɩn ka 'mɩ -yɔ -can bi gbu tɩ, ɩn 'ka we 'yliyɔzʋ. Ɩn ka -can bi gbu 'yɩ 'ya, mʋ mɩa da.›
21 «Ɔ -kanyɔ nɛɛ ɔ -yla: ‹We nanɩ 'yli, -ɩn mɩ zɔlubhonʋnyɔ -zɔnʋ nya, 'ɩn -na zʋa 'mɩ 'nʋŋwɛ. -Ɩn ka -lu -sɛlɛ 'yɩ, 'ɩn -ɩn yia we 'yliyɔzʋ tɩklɩɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ na nyɛa -mɩ -lu duun, -ɩn 'ka we 'yliyɔzʋ. -Ɩn yi, ɩn -yɔ -mɩ 'sɔ 'ka 'mʋna li.›
22 «-Ɔ 'yɩa -can bi 'sɔ, ɔ bɛa ɔ -kanyɔ -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ: ‹Na -kanyɔ, -ɩn ka 'mɩ -yɔ -can bi 'sɔ tɩ, ɩn 'ka we 'yliyɔzʋ. Nɩɩ, ɩn ka -can bi 'sɔ 'yɩ 'ya, nɩɩ, mʋ mɩa da.›
23 «Ɔ -kanyɔ nɛɛ ɔ -yla: ‹We nanɩ 'yli, -ɩn mɩ zɔlubhonʋnyɔ -zɔnʋ nya, 'ɩn -na zʋa 'mɩ 'nʋŋwɛ. -Ɩn ka -lu -sɛlɛ 'yɩ, 'ɩn -ɩn yia we 'yliyɔzʋ tɩklɩɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ, na nyɛa -mɩ -lu duun, -ɩn 'ka we 'yliyɔzʋ. -Ɩn yi, ɩn -yɔ 'mɩ 'sɔ 'ka 'mʋna li.›
24 «-Ɔ 'yɩa -can bi -bhlo, ɔ bɛa ɔ -kanyɔ -yɔ, ɔ nɛɛ: ‹Na -kanyɔ, ɩn -yi we 'ji nɩɩ, -ɩn 'tɛ, da -ɩn 'nɩa -lu gwlʋ, -mɔ -na kwaa we. 'Ɩn da -ɩn 'nɩa 'mnɔ 'pa, -mɔ -na dɩa we. 25 Ɩn mɩ -mɩ sɔdaa 'gbʋ, ɩn mnɩa, 'ɩn ɩn yia -na -can zize 'bhʋka 'wʋ. Nɩɩ, wee -na -can nɩ.›
26 «Ɔ -kanyɔ nɛɛ: ‹Na zɔlubhonʋnyɔ, -na nʋkplɛ -nyu 'yli, 'ya -ɩn 'yaa, -ɩn -yi we 'ji nɩɩ, da ɩn 'nɩa -lu gwlʋ, -mɔ na kwaa we, da ɩn 'nɩa 'mnɔ 'pa, -mɔ na dɩa we. 27 We -ka yaa 'sa -mɩ, -mʋmʋ ka 'gbʋ -ɩn 'nɩ na 'gwɛzi bankɩ 'wʋkwaa? 'Ɩn da ɩn -ka yi, 'ɩn ɩn 'ka -mɔ we -sa, -zugba we ka -gʋ -bhoa?›
28 «Tɔʋn, ɔ nɛɛ ɔ lubhonʋnya -yla: ‹A -sa wee -can bi -bhlo ɔ kwɛɛ, 'ɩn -ɔ kaa -can bi kugbua, a 'ka we ɔ yoo 'nyɛ. 29 -Wa weee kaa -lu duun, wa -nʋ wa yia -gʋpalɩa, 'ɩn wa -nʋ 'ka 'wʋzumanɩ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'nɩa -lu duun -ka, we -sɛlɛ mɩa ɔ kwɛɛ, kwɛɛ wa yia we ɔ -saa. 30 Ɔɔ zɔlubhonʋnyɔ -ɔ ka nʋkplɛ -nyua 'yli, -ɔ mɩa da nɩ, a viteli ɔ 'pipee, nikpise 'wʋ, mɔ wa wilia, 'ɩn wa lia gla 'wʋ.›
31 «Ɔɔ Nyɩmɛɛ Yu yia yia, dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔɔ 'tɩtɛ nya, ɔ -yɔ ɔ 'anzɩ weee 'sɔ. -Bha ɔ yia ɔ 'ŋnɩmnɩkpe -gʋ ladɩa, 'ɩn ɔ 'ka nyɩma 'wlulapɩlɩ. 32 Laga weee yia ɔ 'yu 'wlugbelia, 'ɩn mɔ yia nyɩma -yɔsɩsalɩa. Sa nɩmɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ sɩsalɩa bhlabhlɛnya -yɔ wlinya -yɔ, 33 'sa ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu yia bhlabhlɛnya lilikwɛsɔlʋ zʋa, 'ɩn ɔ 'ka wlinya kɔpɛsɔlʋ zʋ. 34 -Slɛɛn, ɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ yia gbaa -wa mɩa ɔ lilisɔlʋ -yla: ‹Amɩa, -mama na Dide palɩa sɔ -zɔnʋ -gʋ la, a yi. A yi, dʋdʋ -lolu na Dide mnazɩa la aɩn -yla, we 'ka dʋdʋʋ gwedɩda 'bhʋ, a yi a 'ka we -gʋladɩ. 35 Nɩɩ, ŋwɔ ka 'mɩ 'bha, 'ɩn a yia 'mɩ lililu 'nyɛ. 'Ɩn 'nyumatʋ yia 'mɩ 'bha, 'ɩn a yia 'mɩ 'nyu 'nyɛ. Ɩn mɩ zlɩmɛ 'lakpayu nya, 'ɩn a yia 'mɩ kpa sɔ 'sɔ nya. 36 Ɩn mɩ zlɩmɛ kpanʋ nya, 'ɩn a yia 'mɩ 'naa ku 'wʋgbalɩ. Ɩn ka zlɩmɛ gu -yɔ, 'ɩn a yia 'mɩ 'yuo 'paa yi. Ɩn mɩ zlɩmɛ -kaslʋ 'wʋ, 'ɩn a yia 'mɩ -yɔbɛ.›
37 «'Ɩn -wa mɩa tɩklɩɩ yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: ‹-Amɩaa -Kanyɔ, nɩɩ, -ɩn nɛɛ, ŋwɔ mɩ -mɩ 'bhada, 'ɩn -a yia -mɩ lililu 'nyɛ, 'nyumatʋ mɩ -mɩ 'bhada, 'ɩn -a yia -mɩ 'nyu 'nyɛ. 38 Da -a 'yɩlɩ -mɩ 'lakpayu nya, 'ɩn -a yi -mɩ kpa sɔ 'sɔ nya? -Ɩn mɩ kpanʋ nya, 'ɩn -a yi -mɩ 'naa ku 'wʋgbalɩa? 39 -Ɩn ka gu -yɔ, -ɩn mɩ -kaslʋ 'wʋ, 'ɩn -a yi -mɩ -yɔbɛa? Labhla -a 'yɩ -mɩ, 'ɩn -a yi we lɛnʋa?›
40 «Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ yia gbaaɛ: ‹Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa, -we a nʋa lɛ na 'bɩsʋa bhelia -yla, na 'dɛ -yla a nʋa we lɛ.›
41 «Tɔʋn, ɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ yia -wa mɩa ɔ kɔpɛsɔlʋ -yla gbaɛ: ‹Amɩa -Lagɔ tɩa mɛ -yɔ la, a bɛ lʋ! Nɩɩ, -kosu -we'e nyumoa, -we -Lagɔ mnazɩa la *'Kuzu -yɔ we 'anzɩnya -yla, a mnɩ -mɔ. 42 Ŋwɔ ka 'mɩ 'bha, 'ɩn a 'nɩ 'mɩ lililu 'nyɛ. 'Nyumatʋ mɩ 'mɩ 'bhada, a 'nɩ 'mɩ 'nyu 'nyɛ. 43 Ɩn mɩa 'lakpayu nya, a 'nɩ 'mɩ kpa sɔ 'sɔ nya. Ɩn mɩa kpanʋ nya, a 'nɩ 'mɩ 'naa ku 'wʋgbalɩ.›
44 «'Ɩn we 'bɩgʋ wa yia 'palɩa yiaɛ: ‹-Amɩaa -Kanyɔ, nɩɩ, -ɩn nɛɛ, ŋwɔ mɩ -mɩ 'bhada, 'nyumatʋ mɩ -mɩ 'bhada, -ɩn mɩ 'lakpayu nya, -ɩn mɩ kpanʋ nya, -ɩn ka gu -yɔ, -ɩn mɩ -kaslʋ 'wʋ, 'ɩn -a 'nɩ -mɩ -yɔbɛ. Labhla -a 'yɩ -mɩa? Labhla -a 'nɩ we lɛnʋa?›
45 «Ɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ yia we 'bɩgʋpalɩaɛ: ‹Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: -we a 'nɩa lɛnʋ -wa mɩa -sɛsɛ -yla, -amɩ -yla a 'nɩa we lɛnʋ.›
46 «Nɩɩ, wamɩa, da wa paa wa -kaslʋ 'wʋ, 'ɩn we'e bhɩa, -mɔ wa mnɩa. 'Ɩn -wa mɩa tɩklɩɩ, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, 'mʋ wa yia 'yɩa.»