26
Zuifʋʋ 'yugalɩnya zʋa -Zezuu -yɔgbʋ
(Mk 14.1-2; Lk 22.1-2; Zn 11.45-53)
-Zezu bhɩa gbʋ weee nɩ gbagbɩe, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -ylaɛ:
«A -yi we 'ji nɩɩ, *'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ ka cɩpa, we -tʋ 'wʋ 'ylɩ 'sɔ. Nɩɩ, ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu, 'mɔ wa yia wlaa, wa 'ka ɔ *su -gʋ lakʋlʋ.»
Nɩɩ, -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ gbelia 'wlu *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ Kaifʋʋ -buduŋwɛɛ, 'ɩn wa yia wɛlɩ -bhlo bhlɩ, wa 'ka -Zezu kpa 'wiemɩ, 'ɩn wa 'ka ɔ 'bha. Wa nɛɛ: «-A 'na kpalɩ ɔ 'fɛtɩɩ 'ylɩ nya -nɩ, we 'nɩ -mʋʋ, 'ɩn nyɩma gbugblolua.»
'Ŋwnɔ yabhlo slua -Zezuu 'wluo *-lasiklɔ
(Mk 14.3-9; Lk 7.36-50; Zn 12.1-8)
Da -Zezu mɩa Betani *sɔlɩbhanyɔ 'Simɔɔɔ -buduŋwɛɛ, 'ɩn 'ŋwnɔ yabhlo yia ɔ -yɔbɛ. Ɔ ka -bhonyida kwɛɛ, *-lasiklɔ -zɔnʋ, -we 'ka -valɛ 'tɛa, we mɩ we 'wʋ. -Zezu mɩa lida, 'ɩn ɔ yia wee -lasiklɔ ɔ 'wluo slu. Ɔ 'bɩnɔnya 'yɩa we -yɔ, 'ɩn wa yia 'cɛ 'pa, wa nɛɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ ɔ nyumɔ 'sa sa wea? A mneni yaa a 'ka wee -lasiklɔ -zɔnʋ pɛlʋ 'pa, 'ɩn a 'ka we 'gwɛzi bobabhanya yoo 'nyɛ.»
10 -Zezu yibhelia we 'ji nɩɩ, wa ka 'cɛ 'pa, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a sɩalɩ ɔɔ ŋwnɔ nɩa? -We ɔ nʋa 'mɩ -yla lɛ, gbʋzɔnʋ -wa. 11 Nɩɩ, bobabhanya -yɔ aɩn 'sɔ mɩ 'ylɩ weee nya. Nɩɩ, -amɩ mɩa, we 'nɩ 'ylɩ weee nya ɩn mɩ aɩn glaa. 12 Na gbawlaa 'gbʋ ɔ yia wee -lasiklɔ na 'wluo slu. 13 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: da wa yia -Lagɔgbʋ gba dʋdʋ weee -gʋ, -we ŋwnɔ nɩ nʋa da lɛ, gbaa wa yia we, 'ɩn ɔ lɛnʋgbʋ 'ka nyɩmaa dlɩ 'wʋ -tʋ.»
Zudasɩ 'yɩbha ɔ 'ka -Zezu wla
(Mk 14.10-11; Lk 22.3-6)
14 Tɔʋn, -Zezuu 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ glaa nyɩmɛ yabhlo wa laa Zudasɩ Isɩkaliɔtʋ, mɔ mnɩa -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -gbɛ, 15 'ɩn ɔ nɛɛ: «'Lee, ɩn -ka -Zezu wla nɩ, lɛɛ -lu a 'ka 'mɩ 'nyɛa?» 'Ɩn -maa yia ɔ tama glʋ -bhlo 'ya kugbua 'nyɛ. 16 We 'bhʋ wee 'ylɩ 'wʋ, sa ɔ 'kaa nʋ ɔ 'ka -Zezu wla, -bha ɔ bhlia we 'yooo datalɩe.
-Zezu -yɔ ɔ wlawlanyɔ lia
(Mk 14.12-21; Lk 22.7-14, 21-23; Zn 13.21-30)
17 Nɩɩ, Zuifʋʋ *'floo 'nɩa gɔɔ -yɔ -kaa 'fɛtɩɩ 'ylɩɩ tɩanʋ nya, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia ɔ layɩbha: «Mɔ -ɩn 'yɩbha -a mnɩ -mɩ -yla 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -gʋ -lililu pia?»
18 -Zezu nɛɛ: «A mnɩ -zɔɔ nyɩmɛ nɩɩ -gbɛ,* A zɛlɩ Mk 14.13-15 a gba ɔ -yla: ‹-Amɩaa -Kanyɔ nɛɛ: «Na bhla ka nyni. -Na -gbɛ na yia 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -saa, ɩn -yɔ na 'bɩnɔnya 'sɔ.» › » 19 -We ɔ gbaa wa -yla, 'mʋ wa nʋa lɛ, 'ɩn wa yia wee 'fɛtɩ -gʋ -lililu pi.
20 Jibhe zɔa, 'ɩn -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya yia ladɩ wa 'ka li. 21 Da wa mɩa lida, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, aɩn glaa, nyɩmɛ yabhlo yia 'mɩ wlaa.»
22 'Ɩn we yia wa -yɔkpa, 'ɩn wa yia ɔ layɩbhayɩbhɩe bhli -bhlo -bhlo: «Na -Kanyɔ, we 'nɩ -amɩ, we 'nɩ mʋʋ?»
23 Ɔ nɛɛ: «-Ɔ -yɔ 'mɩ 'sɔ -ka 'floo 'ŋwa zapʋ lʋ, mɔ -wa. 24 Gbʋzɔnʋ -wa: sa we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ ɔ daa, 'sa ɔɔ *Nyɩmɛɛ 'Yu yia mnɩa. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'kaa ɔ wla, 'ɩn wa 'ka ɔ 'bha, gbʋnyuu mɩ -mɔɔ -nʋ nya. Wa 'nɩ yaa -mɔɔ gwalɩ, we nanɩ 'yli.»
25 Zudasɩ -ɔ 'kaa -Zezu wla yia ɔ layɩbha: «Wlabi, we 'nɩ -amɩ, we 'nɩ mʋʋ?»
-Zezu nɛɛ: «-Mɩ gbaa dɛ -mʋʋ!»
-Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya lia
(Mk 14.22-26; Lk 22.15-20; 1 Kol 11.23-26)
26 Wa mɩa lida, 'ɩn -Zezu yia 'floo 'wʋbhu. Ɔ 'paa -Lagɔ fuo, 'ɩn ɔ yia we ladɩdlɩ. Ɔ dlilia we ɔ 'bɩnɔnya 'wʋla, 'ɩn ɔ nɛɛ: «A 'bhu we 'wʋ a 'ka we li, na ku -wa.»
27 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɔ yia nʋ -kɔpʋ 'wʋbhu, ɔ 'paa -Lagɔ fuo, 'ɩn ɔ yia we wa yoo 'nyɛ, ɔ nɛɛ: «A 'dɛ weee 'ma we. 28 Nɩɩ, mʋ -wa na 'pɩɔn -we yia jitea nyɩma duuun 'gbʋ, 'ɩn we 'ka -Lagɔ -yɔ nyɩma 'wʋsuslolu. 29 Nɩɩ, gbʋzɔnʋ -wa, zlɩ na Dide -ka dʋdʋ 'wlulapɩlɩ, we zlɩ na maa nʋ lolu. We 'nɩ -mʋʋ, we 'ka -zɛɛn 'wʋbhʋ, ɩn 'na 'ka nʋ 'ma.»
30 Wa bhlɩa -Lagɔ -lʋʋ 'bhie, wa yia 'tla, 'ɩn wa yia *Olivʋsunyaa -gɔgɔ 'wlu mnɩ.
-Zezu nɛɛ nɩɩ, Piɛlɩ yia ɔ gbʋ kpɛlɩa
(Mk 14.27-31; Lk 22.31-34; Zn 13.36-38)
31 Tɔʋn, -Zezu nɛɛ wa -yla: «Nɩɩ, -zɛɛn sabɔɔ 'dɛbhie -gbolu, a 'dɛ weee yia 'mɩ 'bɩ 'bhʋa. Nɩɩ, we mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
‹Bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ na yia 'bhaa,
'ɩn bhlabhlɛ 'ka lamnɔ.›
32 Nɩɩ, ɩn -ka tlɩ, ɩn -ka 'wʋsɔ lʋ, Galilee na yia aɩn wʋlʋa mnɩa.»
33 'Ɩn Piɛlɩ nɛɛ ɔ -yla: «Nyɩma weee -ka -mɩ 'bɩ 'bhʋ, -amɩ 'na 'ka we lɛnʋ.»
34 'Ɩn -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Ɩn nɛɛ -mɩ -yla gbʋzɔnʋ saɛ: -zɛɛn sabɔ mɩa, -na kpɛlɩ na gbʋ 'wʋla -zakpa ta, -zugba -kʋkɔ 'nɩ -slɔ gbo.»
35 Piɛlɩ nɛɛ: «-Ɩnnya, we 'nɩ -mʋʋ, we -ka 'bha wa 'ka ɩn -yɔ -mɩ 'sɔ 'bha, ɩn 'na 'ka -na gbʋ kpɛlɩ.»
'Sa -bhlokpadɛ, wa 'dɛ weee gbaa wee wɛlɩ -bhlo.
-Zezu bhubhoea -Lagɔ Gɛtɩsemanee
(Mk 14.32-42; Lk 22.39-46)
36 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ, 'ɩn wa yia da wa laa Gɛtɩsemanee mnɩ. -Bha ɔ gbaa wa -ylaɛ: «A -dɩ da la, ɩn 'ka mɔ mnɩ, ɩn 'ka -Lagɔ bhubhoe.»
37 Ɔ -yɔ Piɛlɩ -yɔ Zebedee 'yua 'sɔ klaa, 'ɩn wa yia mnɩ. -Bha ɔ -gʋ yia, 'ɩn 'pɩɔn yia ɔ dlɩ 'wʋ slo. 38 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Na dlɩ sulo mɩ 'mɩ 'bhada, a -tʋ 'yliyɔgada, a -yɔ 'mɩ 'sɔ.»
39 Ɔ bɛa 'yu -sɛ, 'ɩn ɔ yia 'klʋ lagbli, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ bhubhoe, ɔ nɛɛ: «Na Dide, -ɩn -ka we 'yɩbha, -ɩn vlalɩ 'mɩ sɩasɩe 'kadʋ -mɩnɩ gwe. Nɩɩ, we 'na -zɛlɩ na dʋmagbʋ -nɩ, we -zɛ -na dʋmagbʋ.»
40 'Ɩn ɔ yia ɔ 'bɩnɔnyaa -gbɛ lʋyi, -zugba wa mɩ 'ylaa 'wʋ. Ɔ nɛɛ Piɛlɩ -yla: «A 'nɩ mneni a 'ka 'yliyɔgada -tʋ 'lɛlɩ -bhloo -kpʋa, a -yɔ 'mɩ 'sɔɔ? 41 A -tʋ 'yliyɔgada, a bhubhoe -Lagɔ, a yi laylagbʋ lʋ bhlili. Nɩɩ, nyɩmɛɛ dlɩ 'yɩbha we 'ka -lu -zɔnʋ lɛnʋ, 'ɩn ku 'nɩ we mneni.»
42 Tɔʋn, ɔ 'bhʋ 'yaa wa -yɔ lʋ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ bhubhoe. Ɔ nɛɛ: «We -ka nɩɩ, 'yoo -putu 'nɩ -mɩ, sɩasɩa -yoo 'nɩ ɩn 'ka bhli, -na dʋmagbʋ nʋ lɛ.»
43 Ɔ yia lʋ, -zugba wa mɩ 'ya 'ylaa 'wʋ, wa 'yli ka 'wʋwɔmanɩɩ 'gbʋ. 44 Ɔ 'bhʋa wa -yɔ lʋ, 'ɩn ɔ yia 'yu bɛ, 'ɩn ɔ tanʋ yia -Lagɔ bhubhoe -zugba ɔ gbaa wee wɛlɩ -bhlokpadɛ.
45 'Ɩn ɔ yia ɔ 'bɩnɔnyaa -gbɛ yi lʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A mɩ 'ylaa 'wʋ -bhlokpadɛ, nyapɛda a mɩa yɩ? Da wa 'kaa Nyɩmɛɛ 'Yu wla gbʋnyuu -lɛnʋnya -yla, we bhla ka nyni. 46 A -sɔ 'wʋ, -a 'ka mnɩ! A -talɩ, nyɩmɛ -ɔ 'kaa 'mɩ wla, mɔ yia mɔ.»
-Zezu wa yia kpaa
(Mk 14.43-50; Lk 22.47-53; Zn 18.3-21)
47 Da -Zezu mɩa gbada, wɛlɩ mɩ ɔ ŋwɛɛ, tɔʋn Zudasɩ yia yi. Ɔɔ Zudasɩ mɩa, ɔ mɩ -Zezuu 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ glaa. 'Ɩn ɔ -yɔ nyɩmaa -zlo yia yi, tʋgʋgblɛ -yɔ su kibhe nya kwɛɛ. Nɩɩ, -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ nyɩma kpasɩ tiea wa. 48 -Ɔ 'kaa ɔ wla, sa ɔ 'kaa ɔ wla, ɔ ka wa -yla we gba. Ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ ɩn -ka gbleli nɩ, mɔ -wa, a kpa ɔ.»
49 Tɔʋn, ɔ bɛa -Zezu -yɔ, ɔ nɛɛ: «*Wlabi» ɔ fʋsasɩe nya, 'ɩn ɔ yia ɔ gbleli.
50 -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «'Tale, -we -ɩn yia lɛnʋa, -ɩn nʋ we lɛ slʋɩ.»
-Bha tɔlʋa bɛa -Zezu -yɔ, 'ɩn wa yia ɔ kpa. 51 Nɩɩ, ɔ 'bɩnɔnyaa 'yabhlo -saa tʋgʋgblɛ tʋkpa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia we -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋʋ zɔlubhonʋnyɔ 'pa, 'ɩn we yia ɔ yukwli 'wlu -dɩ. 52 Tɔʋn, -Zezu nɛɛ: «Fa -na -gblɛ we 'bɩgʋ. Nɩɩ, -ɔ -ka tʋgʋgblɛ 'wʋbhu, tʋgʋgblɛ 'yli ɔ mnɩnɩa. 53 -Ɩn yibheli we 'ji nɩɩ, ɩn mneni ɩn 'ka na Dide bhubhoe, -bha -bhlokpadɛ, ɔ 'ka 'mɩ 'anzɩnyaa -zakpa kugbua lɛ 'sɔ yoo 'pa, we 'ka gʋ. 54 We -ka 'sa -mɩ nɩ, sa -we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ 'ka gbʋzɔnʋ -zɛa? Nɩɩ, we nɛɛ 'sa we yia 'plɩa.»
55 -Zezu nɛɛ wa -yla: «'Wienyɔ ɩn -mɩa, 'ɩn a yia 'mɩ kpaa yi tʋgʋgblɛ -yɔ su kibhe nya kwɛɛ -nya yɩ? -Ɩnnya! 'Ylɩ weee nya, ɩn mɩ ladɩda -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ gbʋ -sloluda, 'ɩn a 'nɩ 'mɩ kpa. 56 Nɩɩ, 'sa we 'dɛ weee 'plɩa sa, 'ɩn -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa wɛlɩ -we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, we 'ka gbʋzɔnʋ -zɛ.» Tɔʋn, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia -bha ɔ tɩ -gwagwɩe nya.
-Zezu wa kwaa gbʋwʋbhunya 'yu
(Mk 14.53-65; Lk 22.54-55,63-71; Zn 18.13-14,19-24)
57 Wa kpaa ɔ, 'ɩn wa yia ɔ -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ, -ɔ wa laa Kaifʋʋ -gbɛ kwa. Da -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan klaa, -Lagɔɔ titee gwesanya klaa, wa -yɔ nyɩma kpasɩ gbelia 'wlu. 58 Piɛlɩ mɩ -Zezu 'bɩ, ɔ 'nɩ ɔ -yɔ cɩpa, 'ɩn ɔ yia -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋʋ -buduŋwɛɛ plalɩ, ɔ 'ka -bha 'yɩ.
59 -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ gbʋwʋbhunya weee tɩtalɩa yoyogbʋ la -Zezu -yɔ, wa 'ka ɔ gbʋ 'wluladɩlɩ, 'ɩn wa 'ka ɔ 'bha, wa 'nɩ gbʋ yabhlogbɔɔ 'yɩ. 60 Nyɩma -wa yia -Zezu yo -gʋ la zʋlʋa, -maa -zu 'wʋ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'kaa wɛlɩ gba -we -yɔ wa 'kaa -Zezu 'bha, -mɔɔ 'nɩ -mɩ. -Slɛɛn, nyɩma 'sɔ -sɔa 'wʋ wa nyɩdɩ, 61 'ɩn -maa nɛɛ: «-Ɔ mɩa da nɩ, ɔ nɛɛ nɩɩ, ɔ mneni ɔ 'ka -Lagɔbudu 'kadʋ labhlɩ, 'ɩn ɔ 'ka we 'sʋbha 'yli ta zɔ.»
62 -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «Nyɩma nɩ ka -mɩ gbʋ 'wluladɩlɩ, -ɩn 'nɩ mneni -ɩn 'ka gbʋ -gʋ -saa?»
63 -Zezu yia ŋwɛ -muda -tʋ. 'Ɩn -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn bi 'mɩ -yla, 'yliyɔga -Lagɔɔ 'ŋnɩ nya: 'lee, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ, -Lagɔɔ 'Yu -ɩn -mɩa yɩ?»
64 -Zezu nɛɛ: «'Mʋ -ɩn gbaa dɛ! Ɩn nɛɛ 'ya aɩn -yla nɩɩ, Nyɩmɛɛ Yu yia 'tɩtɛ -ka -Lagɔɔ lilisɔlʋ ladɩa. 'Yɩa a yia ɔ, yalɩpʋpa -gʋ -zugba ɔ -yɔ we kwli.»
65 Tɔʋn, -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ yia ɔ 'naa yla 'cɛ nya, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Ɔ ka -Lagɔ vɛlɩ, a 'dɛ weee ka we 'nʋ. -A 'nɩ -slɛɛn gbʋdayɩnyɔɔ gbʋ -ka. 66 'Ɩn amɩa, a nɛɛ lɛa?»
Wa nɛɛ: «Ɔ -yɔgbʋ -wa, wa 'bha ɔ.»
67 Tɔʋn, wa yia ɔ -dlɛ klɔɔ slu, 'ɩn wa yia ɔ -kwli 'pa, -zugba tɔlʋa sʋbhaa ɔ 'kpa yukwli, 68 'ɩn wa nɛɛ: «-Lagɔɔ -Bhasanyɔ, nyɔɔ 'pa -mɩ -lua? -Ɩn gba ɔ 'ŋnɩ!»
Piɛlɩ kpɛlɩa -Zezuu gbʋ
(Mk 14.66-72; Lk 22.56-62; Zn 18.15-18,25-27)
69 Nɩɩ, Piɛlɩ -dɩ -bha la, 'pipee -buduŋwɛɛ, 'ɩn -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋʋ zɔlubhonʋŋwnɔ yabhlo yia ɔ -yɔbɛ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «-Mɩ, -ɩn -yɔ Galileyu -Zezu 'sɔ mɩ ya.»
70 'Ɩn ɔ yia nyɩma weee 'yibadɩ kpɛlɩ, ɔ nɛɛ: «-We a mɩa gbada, ɩn 'nɩ we -yi!»
71 Ɔ mnɩa 'suoo klolo -yɔ, 'ɩn zɔlubhonʋŋwnɔ yabhlo yia ɔ 'yɩ, 'ɩn -mɔɔ nɛɛ nyɩma mɩa -bha -yla: «-Ɔ mɩa dɛ nɩ, ɔ -yɔ Nazalɛtɩyu -Zezu 'sɔ mɩ.»
72 'Ɩn Piɛlɩ yia we kpɛlɩ -tapa, ɔ nɛɛ bibie nyaɛ: «Ɩn 'nɩ nyɩmɛ nɩ -yi!»
73 -Bha bɛa -sɛ, -wa mɩa -bha, wa nɛɛ ɔ -yla: «Nɩɩ, gbʋzɔnʋ -wa, -ɩn mɩ wa glaa. -Na gbagbawɛlɩ -gʋ -a yibhelia we 'ji.»
74 Tɔʋn, Piɛlɩ yia bi, ɔ nɛɛ: «Ɩn 'nɩ ɔɔ -nyɩmɛ nɩ -yi! Ɩn -ka yo 'tʋbhʋ, -Lagɔ 'pa 'mɩ -kaslʋ 'wʋ!»
-Bha -bhlokpadɛ -kʋkɔ gboa. 75 'Ɩn Piɛlɩɩ dlɩ yia -we -Zezu gbaa ɔ -yla -gʋ -bho: «Nɩɩ, -na kpɛlɩ na gbʋ 'wʋla -zakpa ta, -zugba -kʋkɔ 'nɩ -slɔ gbo.»
Piɛlɩ 'tlaa, 'ɩn ɔ yia nyazɩwie wida -tʋ kpokpo.

*26:18 A zɛlɩ Mk 14.13-15