14
Zuifʋʋ -cɩan zʋa -Zezuu -yɔgbʋ
(Mt 26.1-5; Lk 22.1-2; Zn 11.45-53)
Nɩɩ, we -tʋ 'wʋ 'ylɩ 'sɔ *'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -yɔ Zuifʋʋ 'floo 'nɩa *gɔɔ -yɔ -kaa 'fɛtɩ 'ka nyni. -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya yia -Zezuu -yɔylɩ pla wa 'ka ɔ kpa -dawli nya, 'ɩn wa 'ka ɔ 'bha. Wa nɛɛ: «-A 'na kpalɩ ɔ 'fɛtɩɩ 'ylɩ nya -nɩ. We 'nɩ -mʋʋ, 'ɩn 'gbe gbugblolua.»
'Ŋwnɔ yabhlo slua -Zezu 'wluo *-lasiklɔ
(Mt 26.6-13; Zn 12.1-8)
-Zezu mɩa Betani, sɔlɩbhanyɔ 'Simɔɔɔ -budu zɔ, da ɔ mɩa lida, 'ɩn 'ŋwnɔ yabhlo yia -mɔ pla. Ɔɔ 'ŋwnɔ, ɔ ka -bhonyida kwɛɛ. *-Lasiklɔ -zɔnʋ, -we ka -valɛ 'tɛa, we mɩ we 'wʋ. Ɔ -dɩa wee -bhonyida -blɩ ŋwɛɛ, 'ɩn ɔ yia wee -lasiklɔ -Zezuu 'wluo slu.* Wee -lasiklɔɔ -bhonyida mɩa, tʋkpa wa laa alibatlɩ, mʋ nya wa nʋa we lɛ. Wee -lasiklɔ, wa laa nalɩdɩ. Nyɩma tɔlʋa mɩa -bha, 'ɩn -maa yia 'cɛ 'pa, -zugba wa 'yɩbhalɩ yɩbhalɩ la: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ ɔ nyumɔ -lasiklɔ nɩa? Wa mneni yaa wa 'ka we pɛlʋ 'pa 'gwɛzi duun lʋ, -we nyɩmɛ 'kaa 'yɩ -zʋ ŋwɛɛ, 'ɩn wa 'ka we bobabhanya 'nyɛ.»
'Ɩn wa yia ɔɔ 'ŋwnɔ -yɔ 'cɛpalɩ. -Zezu nɛɛ wa -yla: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a sɩalɩ ɔa? A 'tide ɔ 'yi. -We ɔ nʋa 'mɩ -yla lɛ, gbʋ -zɔnʋ -wa. Nɩɩ, bobabhanya mɩ aɩn glaa 'ylɩ weee nya. Da a -ka 'yɩbhalɩ, a mneni a 'ka wa 'nanɩ 'wʋnʋ. Nɩɩ, -amɩ mɩa, ɩn 'nɩ aɩn glaa -mɩ 'ylɩ weee nya. -We ɔ mnenia, 'mʋ ɔ nʋa 'mɩ -yla lɛ. Nɩɩ, -lasiklɔ ɔ tlia 'mɩ -yɔ gbawlaa 'gbʋ 'gamʋ. Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: da wa yia -Lagɔgbʋ gbaa dʋdʋ weee -gʋ, -we ŋwnɔ nɩ nʋa da lɛ, gbaa wa yia we, 'ɩn ɔ lɛnʋgbʋ 'ka nyɩmaa dlɩ 'wʋ -tʋ.»
Zudasɩ 'yɩbha ɔ 'ka -Zezu wla
(Mt 26.14-16; Lk 22.3-6)
10 -Zezuu 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ glaa, nyɩmɛ yabhlo, wa laa Zudasɩ Isɩkaliɔtʋ, mɔ mnɩa -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -gbɛ, ɔ 'ka -Zezu wla. 11 Wa 'nʋa we, 'ɩn we yia wa 'mʋna 'wʋla. 'Ɩn wa nɛɛ ɔ -yla: «'Gwɛzi -a yia -mɩ 'nyɛa.» Sa ɔ 'kaa nʋ ɔ 'ka -Zezu wla, -bha ɔ bhlia we 'yooo datalɩe.
-Zezuu 'bɩnɔnya pia 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -gʋ -lililu
(Mt 26.17-25; Lk 22.7-14; Zn 13.21-30)
12 'Floo 'nɩa gɔɔ -yɔ -kaa 'fɛtɩ ka nyni. We 'ylɩɩ tɩanʋ -we nya wa bhaa *bhlabhlɛyua 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -gʋ -lililu nya, wee 'ylɩ nya -Zezuu 'bɩnɔnya 'yɩbhaa ɔ laɛ: «Mɔ -ɩn 'yɩbha -a mnɩ -mɩ -yla 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -gʋ -lililu pia?»
13 -Zezu tiea ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «A mnɩ -zɔɔ. A -ka -mɔ nyni, nyɩmɛ -ɔ 'nyunyida mɩa 'wlu, a -yɔ ɔ yia 'wʋgbelia, a mnɩ ɔ 'bɩ. 14 Ɔ -ka -budu -mʋmʋ zɔ pla, a gba wee -buduu -kanyɔ -yla: ‹-Amɩaa -Kanyɔ nɛɛ, «'Lee, -buduu 'yu -we zɔ -a 'kaa -amɩaa 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -gʋ -lililu li nɩ, mɔ we mɩa?» › 15 'Ɩn ɔ slolua aɩn -buduu 'yu 'kadʋ yabhlo 'klʋ, -mɔ -budu 'wlu, -we zɔ -gʋladɩ -li -zɔnʋ mɩa. -Mɔ a 'kaa -amɩaa 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -gʋ -lililu pili.»
16 Wa mnɩa, wa nynia -zɔɔ, 'ɩn sa -Zezu gbaa wa -yla, 'ɩn wa yi 'saa we ylɩ. 'Ɩn wa yia wa 'fɛtɩ -gʋ -lililu pi.
-Zezu -yɔ ɔ wlawlanyɔ lia
(Mt 26.20-25; Lk 22.14; Zn 13.21-30)
17 Jibhe zɔa, 'ɩn -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ yia yi. 18 Da wa mɩa lida 'tabhle -gʋ, -Zezu nɛɛ: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: aɩn glaa, nyɩmɛ yabhlo ɩn -yɔ ɔ mɩa da lida nɩ, mɔ yia 'mɩ wlaa.»
19 Tɔʋn, wa plɛ sumanɩa, 'ɩn wa yia ɔ layɩbha -bhlo -bhlo. «We 'nɩ -amɩ, we 'nɩ mʋʋ?»
20 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Amɩa kugbua lɛ 'sɔ glaa nyɩmɛ yabhlo -wa. Ɩn -yɔ ɔ 'sɔ mɩ 'floo 'ŋwada zapʋ -bhlo lʋ. 21 Gbʋzɔnʋ -wa: sa we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ ɔ daa, 'sa ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu yia mnɩa. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'kaa ɔ wla, 'ɩn wa 'ka ɔ 'bha, gbʋnyuu mɩ -mɔɔ -nʋ nya. Wa 'nɩ yaa -mɔɔ gwalɩ, we nanɩ 'yli.»
-Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya lia
(Mt 26.26-30; Lk 22.15-20; 1 Kol 11.23-25)
22 Wa mɩa lida, 'ɩn -Zezu yia 'floo 'wʋbhu. Ɔ 'paa -Lagɔ fuo, 'ɩn ɔ yia we ladɩdlɩ. Ɔ dlilia we ɔ 'bɩnɔnya 'wʋla, 'ɩn ɔ nɛɛ: «A 'bhu we 'wʋ, na ku -wa.»
23 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɔ yia nʋ -kɔpʋ 'wʋbhu, ɔ 'paa -Lagɔ fuo, 'ɩn ɔ yia we wa yoo 'nyɛ -bhlo -bhlo, 'ɩn wa 'dɛ weee yia we 'ma. Ɔ nɛɛ:
24 «-We mɩa da nɩ, mʋ -wa na 'pɩɔn -we yia jitea nyɩma duuun 'gbʋ, 'ɩn we 'ka -Lagɔ -yɔ nyɩma 'sɔ 'wʋsuslolu. 25 Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: zlɩ -Lagɔ -ka dʋdʋ 'wlulapɩlɩ, we zlɩ na maa nʋ lolu. We 'ylɩ 'nɩ -slɔ nyni, ɩn 'na 'ka nʋ 'ma.»
26 Wa bhlɩa -Lagɔ -lʋʋ 'bhie, wa yia 'tla, 'ɩn wa yia *Olivʋsunyaa -gɔgɔ 'wlu mnɩ.
-Zezu nɛɛ nɩɩ, Piɛlɩ yia ɔ gbʋ kpɛlɩa
(Mt 26.31-35; Lk 22.31-34; Zn 13.36-38)
27 -Zezu nɛɛ wa -yla: «'Bɩ a yia 'mɩ 'bhʋa. Nɩɩ, we mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ:
‹Bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ na yia 'bhaa,
'ɩn bhlabhlɛnya 'ka lamnɔ.›
28 Nɩɩ, ɩn -ka tlɩ, ɩn -ka 'wʋsɔ lʋ, Galilee na yia aɩn wʋlʋa mnɩa.»
29 Piɛlɩ nɛɛ ɔ -yla: «Nyɩma weee -ka -mɩ 'bɩ 'bhʋ, -amɩ 'na 'ka we lɛnʋ.»
30 'Ɩn -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: -zɛɛn sabɔ mɩa, -na kpɛlɩ na gbʋ 'wʋla -zakpa ta, -zugba -kʋkɔ 'nɩ -slɔ -zakpa 'sɔnʋ gbo.»
31 Piɛlɩ nɛɛ -bhlokpadɛɛ: «-Ɩnnya, we 'nɩ -mʋʋ! We -ka 'bha wa 'ka -ɩn -yɔ 'mɩ 'sɔ 'bha, ɩn 'na 'ka -na gbʋ kpɛlɩ.»
Tɔʋn, wa 'dɛ weee yia wee wɛlɩ -bhlo gba.
-Zezu bhubhoea -Lagɔ Gɛtɩsemanee
(Mt 26.36-46; Lk 22.39-46)
32 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ nynia Gɛtɩsemanee, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «A -dɩ dɛ la. Ɩn 'ka -Lagɔ bhubhoe.»
33 Ɔ -yɔ Piɛlɩ klaa, *'Zake klaa, we -yɔ *Zaan, wa yia mnɩ. -Bha ɔ -gʋ yia, 'ɩn 'pɩɔn yia ɔ dlɩ 'wʋ slo. 34 Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Na dlɩ ka sumanɩ bhabha. A -tʋ -seli, a -tʋ 'yliyɔgada.»
35-36 Ɔ bɛa 'yu -sɛ, ɔ -gblia dʋdʋ la, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ bhubhoe, ɔ nɛɛ: «*Aba! Dide! -Ɩn mneni -ɩn 'ka -lu weee lɛnʋ. -Ɩn -ka we 'yɩbha nɩ, -ɩn vlalɩ 'mɩ sɩasɩe 'kadʋ -mɩnɩ gwe. Nɩɩ, we 'na -zɛlɩ na dʋmagbʋ -nɩ: we -zɛ -na dʋmagbʋ.»
37 Ɔ yia ɔ 'bɩnɔnyaa -gbɛ lʋ, -zugba wa mɩ 'ylaa 'wʋ. Ɔ nɛɛ Simɔ Piɛlɩ -yla: «'Ylaa -na ŋwɔa yɩ? -Ɩn 'nɩ mneni -ɩn 'ka 'yliyɔgada -tʋ 'lɛlɩ -bhloo -kpʋaa? 38 A -tʋ 'yliyɔgada, a bhubhoe -Lagɔ, a yi laylagbʋ lʋ bhlili. Nɩɩ, nyɩmɛɛ dlɩ 'yɩbha we 'ka -lu -zɔnʋ lɛnʋ, 'ɩn ɔ ku 'nɩ we mneni.»
39 Tɔʋn, ɔ 'bhʋ 'yaa wa -yɔ lʋ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ bhubhoe wɛlɩ -bhlokpadɛ nya. 40 Ɔ yia lʋ, -zugba wa mɩ 'ya 'ylaa 'wʋ, wa 'yli ka 'wʋwɔmanɩɩ 'gbʋ. Wɛlɩ -we wa 'kaa ɔ -yla gba, we 'nɩ -mɩ.
41 Ɔ yia lʋ -zakpa tanʋ nya, ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A mɩ 'ylaa 'wʋ -bhlokpadɛ, nyapɛda a mɩa yɩ? We -tʋ 'sa. Da wa 'kaa Nyɩmɛɛ 'Yu wla gbʋnyuu -lɛnʋnya -yla, we bhla ka nyni. 42 A -sɔ 'wʋ, -a 'ka mnɩ. A -talɩ, nyɩmɛ -ɔ 'kaa 'mɩ wla, mɔ yia mɔ.»
-Zezu wa yia kpaa
(Mt 26.47-56; Lk 22.47-53; Zn 18.3-12)
43 Da -Zezu mɩa gbada, wɛlɩ mɩ ɔ ŋwɛɛ, tɔʋn Zudasɩ yia yi. Ɔɔ Zudasɩ mɩa, ɔ mɩ -Zezuu 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ glaa. 'Ɩn ɔ -yɔ nyɩmaa -zlo yia yi, tʋgʋgblɛ -yɔ su kibhe nya kwɛɛ. Nɩɩ, -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan klaa, -Lagɔɔ titee gwesanya klaa, we -yɔ nyɩma kpasɩ, ma tiea wa. 44 Zudasɩ, -ɔ 'kaa -Zezu wla, sa ɔ 'kaa ɔ wla, ɔ ka we wa -yla gba. Ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ ɩn -ka gbleli nɩ, mɔ -wa. A kpa ɔ, a -yɔ ɔ 'sɔ mnɩ, a zʋ ɔ 'yliyɔ 'nanʋʋ.»
45 Zudasɩ nynia -Zezu kwesi, 'ɩn ɔ nɛɛ: «*Wlabi.» 'Ɩn ɔ yia ɔ gbleli. 46 -Bha wa yibhelia -Zezu, 'ɩn wa yia ɔ kpa. 47 Ɔ 'bɩnɔnyɔ yabhlo -saa tʋgʋgblɛ tʋkpa 'wʋ tɔʋn, ɔ yia *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋʋ zɔlubhonʋnyɔ yabhlo yukwli 'wlu -dɩ.
48 -Zezu nɛɛ wa -yla: «'Wienyɔ ɩn -mɩa, 'ɩn a yia 'mɩ kpaa yi tʋgʋgblɛ -yɔ su kibhe nya kwɛɛ -nya yɩ? 49 -Ɩnnya, 'ylɩ weee nya, ɩn mɩ aɩn glaa gbʋ -sloluda -mɔ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, 'ɩn a 'nɩ 'mɩ kpa. Sanɛɛ a kpaa 'mɩ, 'ɩn -we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, we 'ka gbʋzɔnʋ -zɛɛ 'gbʋ.»
50 Tɔʋn, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia -bha ɔ tɩ -gwagwɩe nya. 51-52 Nyimeslɔyu yabhlo yia ɔ 'bɩ, ɔ ka 'naa -bhlogbɔɔ -gʋ. Wa kpaa wee 'naa, 'ɩn ɔ yia we wa kwɛɛ tɩ, 'ɩn ɔ yia -gwa kpanʋ nya.
-Zezu wa kwaa gbʋwʋbhunya 'kadɩ 'yu
(Mt 26.57-68; Lk 22.54-55,63-71; Zn 18.13-14,19-24)
53 Wa yia -Zezu -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋʋ -gbɛ kwa. Da -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan klaa, nyɩma kpasɩ klaa, we -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya weee, wa gbelia 'wʋ. 54 Piɛlɩ mɩ -Zezu 'bɩ, ɔ 'nɩ ɔ -yɔ cɩpa. Ɔ plalɩa -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋʋ -buduŋwɛɛ, 'ɩn ɔ yia -kosu -yɔ ladɩ, ɔ -yɔ 'slʋja 'sɔ.
55 -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ gbʋwʋbhunya weee tɩtalɩa -Zezu -yɔ la wa 'ka ɔ gbʋ -dɩlɩ, 'ɩn wa 'ka ɔ 'bha, wa 'nɩ gbʋ yabhlogbɔɔ 'yɩ. 56 Nyɩma -duun zʋlʋa ɔ yo -yɔ, 'ɩn -maa wɛlɩ 'nɩ bhli -bhlo.
57 Tɔlʋa -sɔa 'wʋ, -maa dɩlɩa ɔ yo gbʋ 'wlu la, 'ɩn -maa nɛɛ: 58 «Gbʋ ɔ gbaa, -a ka we 'nʋ. Ɔ nɛɛ nɩɩ, -Lagɔbudu 'kadʋ, -we nyɩma 'sʋbhaa da nɩ, -wlɔa ɔ yia we. 'Ɩn 'ylɩ ta zɔ we -putu -we nyɩmɛɛ sɔ 'nɩa 'tlili, ɔ 'ka -mʋʋ 'sʋbha.» 59 Wee gbʋ nɩ -gʋ, wa'a gba wɛlɩ -bhlo.
60 -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -sɔa 'wʋ wa nyɩdɩ, 'ɩn ɔ yia -Zezu layɩbha: «Nyɩma nɩ mɩ -mɩ gbʋ 'wluladɩlɩda. -Ɩn 'nɩ mneni -ɩn 'ka we -gʋ -saa?» 61 -Zezu 'nɩ ŋwɛ gba. Ɔ -sɔ yaa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ layɩbha: «'Lee, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ -ɩn -mɩa yɩ? -Lagɔ ka 'ŋnɩ -a mnɩnɩa, ɔ 'Yu -ɩn -mɩa yɩ?»
62 -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩ: «Cɩɩn, 'mɔ ɩn -mɩa. Nyɩmɛɛ Yu yia 'tɩtɛ -ka -Lagɔɔ lilisɔlʋ ladɩa. 'Yɩa a yia ɔ yalɩpʋpa -gʋ we nya kwlida.»
63-64 -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ yia ɔ 'naa yla 'cɛ nya. Ɔ nɛɛ: «Ɔ ka -Lagɔ vɛlɩ, a 'dɛ weee ka we 'nʋ. -A 'nɩ -slɛɛn gbʋdayɩnyɔɔ gbʋ -ka.»
Ɔ nɛɛ wa -yla: «Amɩa nɛɛ lɛa?»
Wa nɛɛ: «Ɔ ka gbʋnyuu lɛnʋ.»
-Zugba wa kpɩa 'wʋ: «A 'bha ɔ! A 'bha ɔ! A 'bha ɔ!»
65 Nyɩma tɔlʋa slua ɔ -dlɛ -gʋ. Wa -gblia ɔ 'naa 'yli -gʋ, 'ɩn wa yia ɔ bhɩtɩ -kwli nya, wa nɛɛ ɔ -yla: «Nyɔɔ 'pa -mɩ -lua? -Ɩn gba ɔ 'ŋnɩ!» 'Ɩn 'slʋja yia ɔ 'kpa yukwli 'wʋ sʋbha.
Piɛlɩ kpɛlɩa -Zezuu -gʋgbʋ
(Mt 26.69-75; Lk 22.56-62; Zn 18.15-18,25-27)
66-67 Nɩɩ, da Piɛlɩ mɩa 'wɔlɔda -mɔ wee -buduŋwɛɛ, 'ɩn -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋʋ zɔlubhonʋŋwnɔ yia yi. Ɔ 'yɩa Piɛlɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ yla tenyii, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «-Mɩ mɩa da, -ɩn -yɔ Nazalɛtɩyu -Zezu 'sɔ mɩ -benyi.»
68 Piɛlɩ nɛɛ: «Yo -wa yo, ɩn 'nɩ ɔ -yi. -We a gbaa dɛ nɩ, ɩ'ɩn 'nʋ we 'wʋla.»
Tɔʋn, 'ɩn ɔ yia 'wʋsɔ, ɔ yia klolo ŋwɛɛ 'yligbe. 'Ɩn -kʋkɔ yia gbo. 69 Ɔɔ 'ŋwnɔ 'yɩ 'yaa ɔ, -wa mɩa -bha, ɔ nɛɛ wa -yla: «Ɔɔ nʋkpasu mɩa da nɩ, ɔ mɩ waa nyɩma nɩ glaa.»
70 Piɛlɩ nɛɛ: «Yo -wa yo.»
Tɔʋn, -wa mɩa -bha, wa nɛɛ Piɛlɩ -yla: «Gbʋzɔnʋ -wa, -ɩn mɩ wa glaa. Nɩɩ, Galilee -nyɩmɛ -ɩn -mɩa.»
71 'Ɩn Piɛlɩ yia bi, ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ a saa dɛ 'ŋnɩ, ɩn 'nɩ ɔ -yi, ɩn -ka yo 'tʋbhʋ, -Lagɔ 'pa 'mɩ -kaslʋ 'wʋ!»
72 -Bha -bhlokpadɛ, -kʋkɔ yia -zakpaa 'sɔnʋ gbo, 'ɩn Piɛlɩɩ dlɩ yia -Zezuu wɛlɩ -gʋ -bho, nɩɩ, ɔ kpɛlɩ -Zezu gbʋ 'wʋla -zakpa ta, -zugba -kʋkɔ 'nɩ -slɔ -zakpaa 'sɔnʋ gbo. 'Ɩn Piɛlɩ yia wie bhli.

*14:3 Wee -lasiklɔɔ -bhonyida mɩa, tʋkpa wa laa alibatlɩ, mʋ nya wa nʋa we lɛ. Wee -lasiklɔ, wa laa nalɩdɩ.