13
-We slolua dʋdʋʋ bhɩa bhla, mʋ nɩ
-Zezu 'tlaa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnyɔ yabhlo nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Na -Slolunyɔ: yi 'saa wa, tʋkpa -zɔnʋ, we -budu nanɩ 'yli 'lɛ!»
'Ɩn ɔ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Gbʋzɔnʋ -wa, tʋkpanya -na yɩa dɛ -yɔ -gʋladɩdlɩda, we 'yabhlogbɔɔ 'na 'ka we -libheyi -gʋ -tʋ. Jitea we 'dɛ weee yia.»
Wa mnɩa Olivʋsunyaa -gɔgɔ 'wlu, -mɔ wa -dɩa la, -zugba wa yla -Lagɔbudu 'kadʋ. Da wa -nyaa 'wʋ, Piɛlɩ klaa, 'Zake klaa, Zaan klaa, we -yɔ Andlee, 'ɩn wa yia ɔ layɩbha: «Lɛbhla -mʋʋ 'ka lɛnʋa? 'Ɩn lɛɛ -lu 'ka we -aɩn -slolu, nɩɩ, we bhla ka cɩpaa?»
(Mt 24.4-14; Lk 21.8-19)
Ɔ nɛɛ wa -yla: «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, wa nʋ aɩn -dawli 'wʋ. Nyɩma -duun yia na 'ŋnɩ -gʋ yia, 'ɩn wa 'ka gbaɛ: ‹-Amɩ -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ!› 'ɩn wa 'ka nyɩma duun -dawli 'wʋnʋ.
«A -ka 'nʋ nɩɩ, wa mɩ tʋgʋda da -kwɛɩn, 'ɩn a -ka 'nʋ nɩɩ, wa mɩ tʋgʋda da 'pɩpɩ, a 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ. We mɩ nɩɩ, we nʋ lɛ, -mʋʋ 'nɩ -slɔ dʋdʋʋ bhɩalɩda. Tʋ yia laga 'sɔ nyɩdɩ 'wʋsɔa. 'Ɩn nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ yabhlo 'ka nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ -gʋdʋ -yɔwʋsɔlʋ. Dʋdʋ yia zuklua da tɔlʋa, 'ɩn ŋwɔ 'ka yi. Sa 'ŋwnɔ -ka gwalɩa yi ɔ sɩa, 'sa wee dʋdʋʋ bhɩabhɩee gwedɩda yia -mɩa.
«Amɩa mɩa dɛ, a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ. Gbʋwʋbhunya 'yu wa yia aɩn kwaa. Bhɩtɩa wa yia aɩn -Lagɔbudunya zɔ. Dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnya -yɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya 'yu wa yia aɩn laa na 'gbʋ, 'ɩn na gbʋdayɩnya a yia -zɛa wa 'yu. 10 Tɩada, -Lagɔgbʋ wa yia gbaa 'lakpanya weee -yla. 11 Wa -ka aɩn gbʋwʋbhunya 'yu kwa, a 'na lʋlʋ dlɩ -nɩ, -we a 'kaa gbaa 'gbʋ. -Mʋʋ bhla, wɛlɩ -we a 'kaa gba, -Lagɔ yia we aɩn ŋwɛɛ zʋa. We'e 'bhʋ amɩaa 'dɛɛ 'wlukʋʋn, Zuzu 'Pʋpa wlaa we.
12 «Nyɩmɛ yia ɔ bheli wlaa wa 'ka ɔ 'bha. 'Sa -bhlokpadɛ, dide yia ɔ 'yu wlaa. 'Yua yia wa didea -yɔwʋsɔlʋa wa 'ka wa 'bha. 13 Na 'gbʋ, nyɩma weee yia aɩn 'wʋnyɛa. Nyɩmɛ -ɔ 'nɩ 'mɩ dlɩ -gʋ -sa, 'ɩn ɔ 'ka we bhloluda nyni, -Lagɔ yia ɔ gbʋ 'wʋsaa.
(Mt 24.15-31; Lk 17.23-24, 21.20-28)
14 «Nyɩmɛ -ɔ -ka 'sɛbhɛ nɩ zɛlɩ, ɔ 'nʋ we 'wʋla. Nɩɩ, -lu -Lagɔ 'nɩa 'yɩbha, 'ɩn -we saa -lu weee la, -ɔ -ka we -yɔyɩ ladɩda, da we 'na 'ka yaa -mɩ, -ɔ -ka 'sɛbhɛ nɩ zɛlɩ, ɔ 'nʋ we 'wʋla. Nyɩma -wa -ka Zudee -dʋdʋ -gʋ -mɩ, wa -yɔ -gwagwɩe mnɩ zizea -gɔgɔnya 'wlu. 15 Nyɩmɛ, -ɔ -ka nyapɛda -mɩ 'pipee, ɔ 'na mnɩnɩ ɔ -lu 'wʋbhua -budu zɔ -nɩ. 16 'Ɩn -mɔmɔ -ka kpaa -mɩ, -mɔɔ 'na yili -mɔɔ -bana 'bhʋ -zɔɔ -nɩ. 17 Lɛɛ gbʋnyuu yi 'sa nʋkplabhue ŋwnɩ -yɔ 'ŋwnɩ -wa mɩa 'yua 'nyɛnɩda ylɩa, wee 'ylɩnya -mɩnɩ nya! 18 A bhubhoe -Lagɔ, we yi lɛnʋ ŋwɔtlɔyibhla. 19 We bhla mɩa, sɩasɩe 'kadʋ wa yia 'yɩa. 'Lee, -a -ka 'bhaa 'wlʋ, we 'sasʋkpa -nʋ ka -slɔ lɛnʋʋ? 'Ɩn lɛ we yia nʋa yɩ? -Ɩnnya, we 'na 'ka lɛnʋ.
20 «-Lagɔ 'nɩ yaa wee 'ylɩ -gʋsa, -zugba nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka we kwɛɛ -dɩ. Nɩɩ, nyɩma ɔ -saa -bha, wa 'gbʋ ɔ yia wee 'ylɩ -gʋsaa. 21 Wa -ka gba nɩɩ, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩ -seli, 'ɩn wa -ka gba nɩɩ, ɔ mɩ mɔ, a 'na lalɩ we gbʋzɔnʋ -nɩ. 22 Yocɩan yia yia, wa 'ka gba, nɩɩ, ma -wa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya -yɔ ɔ -Bhasanya. Gwɛdigbʋ -yɔ gbʋ 'kadɩ wa yia lɛnʋa, 'ɩn -wa -Lagɔ -saa -bha, wa 'ka wa -dawli nʋ. Nɩɩ, wa 'na 'ka we mneni. 23 'Mʋ ɩn gbaa da aɩn -yla 'gamʋ. Nɩɩ, amɩa mɩa dɛ, a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ.»
24-25 'Ɩn -Zezu nɛɛ:
«We bhla, wee sɩasɩee 'bɩgʋ,
‹Nikpise yia kpaa,
'ylʋ 'na 'ka 'pʋ.
Nikpise yia kpaa,
'cʋ 'na 'ka lɩ.
Nikpise yia kpaa,
-zɛlɩ yia yalɩ 'bhʋa we 'ka bhli.
-Lu weee mɩa yalɩ, zuklua we yia.›
(Mt 24.32-35; Lk 21.29-33)
26 «-Mʋʋ 'bɩgʋ wa yia ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu -yɔyɩa yida -mɔ yalɩpʋpa 'wʋ, 'tɩtɛ -yɔ zlɩ weee nya. 27 -Bha ɔ yia 'anzɩnya yoo 'paa, dʋdʋ weee -gʋ. 'Ɩn, -wa -Lagɔ -saa -bha 'gbe weee 'wʋ, wa 'ka wa la.
28 «-We figɩsu slolua aɩn, a 'nʋ we 'wʋla. We 'klɩya -ka tlʋmanɩda -mɩ, 'ɩn we -ka tɔpɔda -mɩ, a -yi we 'ji nɩɩ, 'nyu -lʋa bhla ka cɩpa. 29 'Sa -bhlokpadɛ a -ka 'sasʋkpa -gbʋ -mɩnɩ 'yɩ lɛnʋda, a yibheli we 'ji nɩɩ, ɔɔ *Nyɩmɛɛ 'Yu ka cɩpa, ɔ 'nɩ -slɛɛn latlʋlʋ.
30 «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: dɛslɛɛn -nyɩmaa 'dɛ weee 'na 'ka tlɩ, 'ɩn wee gbʋnya -mɩnɩ 'kaa lɛnʋ. 31 Yalɩ -yɔ dʋdʋ mɩa, la we yia 'bhʋa, nɩɩ, na wɛlɩ 'na 'ka labhʋ 'mnumnu. 32 Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ wee sɩasɩee bhla -yɔ we 'ylɩ -yi. Yalɩ -anzɩnya -yɔ -Lagɔɔ 'Yuu 'dɛbhie 'nɩ wee 'ylɩ -yi. Nɩɩ, na Dide -bhlogbɔɔ -yia we 'ylɩ.
33 «We 'dɛɛ 'gbʋ, a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ. A -tʋ 'yliyɔgada. 'Ylɩ -we nya gbʋ nɩ 'kaa lɛnʋ, a 'nɩ we -yi. 34 We 'wlʋ saɛ, nyɩmɛ yabhlo -ɔ mɩ 'lakpa 'wʋ mnɩda. Ɔ 'kaa mnɩ, ɔ yia ɔ zɔ -nyɩma lubho 'wʋladlili. 'Ɩn ɔ nɛɛ kloloo ŋwɛkʋnyɔ -yla: ‹-Ɩn 'na ŋwɔnʋ 'ylaa -nɩ.› 35 We 'dɛɛ 'gbʋ, a -tʋ 'yliyɔgada, a 'na ŋwɔnʋ 'ylaa -nɩ. Bhla -we nya -buduu -kanyɔ 'kaa yi, -de jibhezaoo, -de sabɔoo, -de zlɩgʋoo, -de zlʋkpɛoo, a 'nɩ we -yi. 36 Ɔ -ka aɩn 'tlalɩ, ɔ 'na ylɩlɩ aɩn ylaa ŋwɔda -nɩ. 37 -We ɩn mɩa da aɩn -yla gbada, mʋ na gbaa nyɩma weee -yla. A -tʋ 'yliyɔgada.»