12
-Zezu 'paa gbʋʋ nine ɔ -yɔwʋsɔlʋnya -yla
(Mt 21.33-46; Lk 20.9-19)
-Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn -Zezu yia wa -yla gbʋ gbagbɩe bhli gbʋʋ nine -papɩe nya: «Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo 'paa *-dlɔkpaa. Wee kpaa mɩa, 'mʋ ɔ bibelia 'suo. Ɔ nʋa *-dlɔyaa 'wʋnyazɔlu lɛ, 'ɩn ɔ yia kpaagʋtalɩ -gbagbʋ 'sʋbhaa. Ɔ 'bhua -busalubhonʋnya 'wʋ, -zugba -maa lo wee kpaa. 'Ɩn ɔ yia 'lakpa 'wʋ mnɩ.
«Tɔʋn, -dlɔya -sa bhla 'ka bɛ, 'ɩn ɔ yia ɔ zɔlubhonʋnyɔ yabhlo tie waa -busalubhonʋnya 'bɩ, wa 'ka ɔ -nʋ wla. Wa sloa -mɔɔ 'wluo, wa bhɩtɩa -mɔɔ, 'ɩn wa yia -mɔɔ vu kwɛ klo nya. Ɔɔ -dlɔkpaa -kanyɔ yi 'yaa ɔ zɔlubhonʋnyɔ -putu tie. -Mɔɔ mnɩa, -mɔɔ wa bhɩtɩlɩa 'wluo, 'ɩn wa yia -mɔɔ vɛlɩ. Ɔɔ kpaa -kanyɔ yi 'yaa nyɩmaa tanʋ tie, 'ɩn wa yia -mɔɔ 'bha. 'Sa ɔ tiea nyɩmaa -zlo, tɔlʋa wa bhɩtɩa, 'ɩn wa yia tɔlʋa 'bha.
«Nyɩmɛ -bhlogbɔɔ -tʋa ɔ kwesi, mɔ -wa ɔ 'yu -ɔ -ka zɛ ɔ -kalɩa. -Mɔɔ ɔ tiea wa -gbɛ lʋgada, -zugba ɔ pʋpalɩa dlɩ la nɩɩ, -mɔɔ wa yia 'nʋŋwɛ zʋa. -Bha waa -busalubhonʋnya gbʋgbalɩa -ylaɛ: ‹-Ɔ 'kaa cɩ ɔɔ kpaa -kanyɔ 'bɩ li, mɔ nɩ. -A mnɩ ɔ 'bhaa, 'ɩn wee kpaa 'ka -amɩaa -nʋ -zɛ.› Wa sloa ɔ 'wluo. Wa 'bhaa ɔ, 'ɩn wa yia ɔ 'kwie viteli kpaa lʋʋ.
«'Lee, sa ɔɔ kpaa -kanyɔ 'ka nʋa? Ɔ 'dɛ yia yia, ɔ 'ka nyɩma tie, wa 'ka waa -busalubhonʋnya 'bha, 'ɩn ɔ 'ka kpaa nyɩma -putu yoo 'nyɛ.
10 «-We mɩa -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ cɛlɩda, a 'nɩ -slɔ we zɛlɩɩ? We nɛɛ:
‹Tʋkpa, -we -budusʋbhanya -saa kwnɛɛ,
mʋ -zɛa gwɩgwɩyli -tʋkpa -zɔnʋ.
11 -Ɔ nʋa gbʋ nɩ lɛ, Jejitapɛ -wa.
'Ɩn wee gbʋ mɩa, -a -ka we 'yɩ,
'ɩn we namanɩa -amɩaa dlɩ.› »
12 Wee gbʋʋ nine mɩa, Zuifʋʋ 'yugalɩnya -yi we 'ji nɩɩ, ma -yɔ -Zezu -saa we. Wa ka 'klɩ 'yɩ, wa 'ka ɔ kpa. Nɩɩ, nyɩmaa -zlo wa mɩa sɔdaa 'gbʋ, wa yia ɔ -yɔ 'bhʋ, 'ɩn ɔ yia mnɩ.
'Gwɛzi plʋlʋe *Sezaa kwɛɛ
(Mt 22.15-22; Lk 20.20-26)
13 Falizɩnyɩma tɔlʋa -yɔ Ewlodʋʋ nyɩma, 'ma wa tiea -Zezu -gbɛ, wa 'ka ɔ zɔ bhli, 'ɩn ɔ 'dɛɛ gbagbawɛlɩ 'ka ɔ gbʋan. 14 Wa yia, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -yla: «-Amɩaa -Slolunyɔ, -a -yi we 'ji nɩɩ, -we -na gbaa, gbʋzɔnʋ -wa. -Ɩ'ɩn sɔ gbʋʋ 'yli, 'ɩn -ɩ'ɩn sɔ nyɩmɛ 'ylilo -ŋwɛɛ. Nɩɩ, sa -Lagɔ 'yɩbhaa nyɩmɛ -mɩ, 'mʋ -na slolua gbʋzɔnʋ sa. We mɩ tɩklɩɩ nɩɩ, -amɩaa tite nʋkplɛ, -a plʋlʋ *Sezaa kwɛɛ *nisʋn -gwɛzii? -A plʋlʋ we yaayɩɩ, -a 'na plʋlʋ we -nɩɩ?»
15 -Zezu -yi we 'ji nɩɩ, wa gbagbawɛlɩ -yɔ wa 'wlukʋʋn la pʋpalɩe 'nɩ -mɩ -bhlo. Ɔ nɛɛ wa -yla: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a bhli 'mɩ zɔa? A -la 'mɩ *Wlɔmʋ -tama yabhlo, ɩn 'ka we 'yɩ.» 16 Wa 'nyɛa ɔ tama yabhlo yoo, 'ɩn ɔ yia wa layɩbha: «'Lee, nyɔɔ ka 'wlu -yɔ ɔ ŋnɩ mɩ da we -gʋa?»
'Ɩn wa nɛɛ ɔ -yla: «Sezaa -wa.»
17 -Bha ɔ gbaa wa -yla: «-We -ka Sezaaa -nʋ, a 'nyɛ we Sezaa yoo, 'ɩn -we -ka -Lagɔɔ -nʋ, a 'nyɛ we -Lagɔ yoo.»
'Ɩn ɔ gbʋʋ 'bɩgʋpalɩ wɛlɩ yia wa ŋwɛgaga -sʋbhalɩ.
*Sadusenyɩma kpɛlɩa tlɩtlɩnyaa tlɩtlɩe lʋ 'wʋsɔgbʋ
(Mt 22.23-33; Lk 20.27-40)
18 *Sadusenyɩma mɩa, wa nɛɛ nɩɩ, tlɩtlɩnya 'nɩ mneni wa 'ka tlɩtlɩe lʋ 'wʋsɔ.
Wa tɔlʋa yia -Zezuu -gbɛ, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: 19 «-Slolunyɔ, -we mɩa cɛlɩda Moizɩɩ tite 'wʋ, mʋ mɩa da. Nɩɩ, nyɩmɛ -ka 'ŋwnɔ kwa, ɔ -yɔ ɔ 'nɩ gwalɩ, ɔ -ka tlɩ, ɔɔ ŋwnɔ -tʋa ɔ 'bɩgʋ, ɔ bheli kwaa ɔ, 'ɩn ɔ -yɔ ɔɔ 'ŋwnɔ 'sɔ 'ka ɔ bhelii zʋa lala, 'ɩn -mɔɔ 'ŋnɩ 'ka dʋdʋ -gʋ -tʋ. 20 Sa 'bhisa, nyɩmɛ yabhlo ka nʋkpasuyua gbesɔ, 'ɩn wa kpasa yia 'ŋwnɔ kwa. Ɔ -yɔ ɔ 'nɩ gwalɩ, 'ɩn ɔ yia tlɩ. 21 Wa 'sɔnʋ kwaa ɔ bhelii -dʋgbaŋwnɔ, -mɔɔ -yɔ ɔ 'nɩ gwalɩ, 'ɩn -mɔɔ yi 'yaa tlɩ. Ɔɔ 'ŋwnɔ -bhlokpadɛ yia waa bheliaa tanʋ kwa. 22 'Sa wa 'dɛ gbesɔ kwaa ɔɔ 'ŋwnɔ -bhlo -bhlo, wa -yɔ ɔ 'nɩ gwalɩ, 'ɩn wa yia tlɩ. Wa 'bɩgʋ, ɔɔ 'ŋwnɔ yi 'yaa tlɩ.
23 «'Lee, 'ylɩ -we nya tlɩtlɩnya yia 'wʋsɔa, nyɔɔ ka 'ŋwnɔ ɔ -maa? Nɩɩ, wa 'dɛ gbesɔ kwaa ɔ -bhlo -bhlo.»
24 -Zezu nɛɛ wa -yla: «A ka 'yoo mnɔ, -we ka gbʋ -wa, a 'nɩ -Lagɔsɛbhɛ -yi, 'ɩn a 'nɩ -Lagɔɔ 'tɩtɛ -yi. 25 Tlɩtlɩnya -ka 'wʋsɔ, nʋkpasia -yɔ 'ŋwnɩ 'na 'ka kʋkwalɩ, nɩɩ, 'anzɩnya -we mɩa yalɩ, we 'bhisa wa yia -tʋa. 26 'Lee, we -ka tlɩtlɩnyaa 'wʋsɔgbʋ, -we mɩa cɛlɩda Moizɩɩ 'sɛbhɛ 'wʋ, a 'nɩ -slɔ we zɛlɩɩ? Da misagʋsu pilɛɛ -bhoa 'yli, 'ɩn -Lagɔ nɛɛ Moizɩ -ylaɛ: ‹-Amɩ -wa *Ablaamʋʋ -Lagɔ, *Izakɩɩ -Lagɔ, *Zakɔbʋʋ -Lagɔ.› » 27 'Ɩn -Zezu yia we -gʋdɩɛ: «-Lagɔ mɩa, 'yliyɔganyaa -Lagɔ ɔ -mɩa. Ɔ 'nɩ tlɩtlɩnyaa -Lagɔ. A ka mnɔ bhabha.»
-Lagɔɔ titee gwesanyɔ yabhlo gbaa gbʋzɔnʋ
(Mt 22.34-40; Lk 10.25-28)
28 Wa mɩ -Zezu laylada, 'ɩn -Lagɔɔ titee gwesanyɔ yabhlo yia we 'nʋ. Ɔ 'yɩa nɩɩ, -Zezu mɩ wa wɛlɩ 'bɩgʋpalɩda 'nanʋʋ, ɔ bɛa ɔ -yɔ, 'ɩn ɔ yia ɔ layɩbhaɛ: «-Lagɔɔ tite weee glaa, -mʋmʋ -wa we 'kadʋa?»
29 -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Tite weee glaa, -we -wa we 'kadʋ mʋ mɩa da: ‹*Izlaɛlɩnyɩma, a pʋ yukwli. Nɩɩ, Jejitapɛ mɩa, -amɩaa -Lagɔ -wa, ɔ -bhlogbɔɔ. 30 Jejitapɛ, -ɔ -wa -na -Lagɔ, -ɩn -kalɩ ɔ zɛ -na dlɩ weee nya, -na zuzu weee nya, -na 'wlukʋʋn lapʋpalɩe weee nya, -na 'tɩtɛ weee nya.› 31 Wee titee 'sɔnʋ nɩ: ‹-Ɩn -kalɩ -na -libheyii zɛ -na 'dɛ 'bhisa.› Tite, -we 'kaa tite sɔ nɩ 'wʋzi, we 'nɩ -mɩ.»
32 Ɔɔ titee gwesanyɔ nɛɛ: «Gbʋzɔnʋ -wa. -Lagɔ -bhlogbɔɔ, ɔ 'nɩ 'sɔ -mɩ. 33 Nyɩmɛ -ka -Lagɔɔ zɛkalɩ ɔ dlɩ weee nya, ɔ 'wlukʋʋn lapʋpalɩe weee nya, ɔ 'tɩtɛ weee nya, ɔ 'dɛ weee nya, 'ɩn ɔ -ka ɔ -limaa zɛkalɩ ɔ 'dɛ 'bhisa, -mʋʋ nanɩ 'yli we -zi 'slaka weee, we -zi nyɩmɛ 'ka wlawlalu sie -Lagɔ -yla.»
34 Ɔ 'palɩa we 'bɩgʋ gbʋyilo nya, -Zezu 'yɩa we -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «-Lagɔɔ -na 'wlulapɩlɩe 'nɩ -slɛɛn latlʋlʋ.»
-Mʋʋ 'bɩgʋ, nyɩmɛ, -ɔ 'kaa 'tɩtɛ 'yɩ ɔ -yɔ -Zezu 'ka kpɛlɩ, -mɔɔ 'nɩ 'yɩe.
-Lagɔɔ -Bhasanyɔ: nyɔɔ ɔ -mɩa?
(Mt 22.41-46; Lk 20.41-44)
35 -Zezu mɩ nyɩma gbʋsloluda -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Waa -Lagɔɔ titee gwesanya nɛɛ nɩɩ, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩa, -Davidɩɩ yu -wa. Lɛɛ -lu ka 'gbʋ wa yi 'sa gbaa? 36 Nɩɩ, -Davidɩɩ 'dɛbhie -gbolu, -ɔ Zuzu 'Pʋpa 'nyɛa 'tɩtɛ, ɔ nɛɛ:
‹Jejitapɛ nɛɛ na -Kanyɔ -yla:
«-Ɩn -dɩ da la na lilisɔlʋ.
'Ɩn ɩn 'ka -na tʋnyɩma -na bhʋ zɔ lapalɩ.» ›
37 Nɩɩ, -Davidɩɩ 'dɛ -ka ɔɔ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ la ‹na -Kanyɔ›, sa ɔ mneni ɔ 'ka ɔ 'yu -zɛa?»
(Mt 23.1-12; Lk 20.45-47)
Nyɩmaa -zlo mɩa -bha, 'ɩn ɔ gbagbawɛlɩ yia wa 'mʋna 'wʋla. 38 Ɔ mɩa wa -sloluda, ɔ nɛɛ: «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ -Lagɔɔ titee gwesanyaa gbɛgbɛɩn. Wa 'yɩbha tlʋlo -bana 'kadɩ 'wʋplaplɩe, -zugba wa zie we nya. Wa 'yɩbha wa -sa wa fʋ wa 'nʋŋwɛzʋzʋe nya -zejila 'wʋ. 39 -Lagɔbudu zɔ -yɔ 'fɛtɩnya -gʋ, 'yugbɛɩn ladɩdɩe wa 'yɩbhaa kpe -zɔnʋnya -gʋ. 40 -Dʋgbaŋwnɩ wa saa -maa -lu weee kwɛɛ. 'Ɩn wa bhubhoea -Lagɔ nyɩma 'ylia 'wʋ kpokpo, nyɩma tɩklɩɩ 'bhisa. We 'gbʋ, -Lagɔ yia wa -yɔgbʋ 'wʋbhu, 'ɩn wanʋʋ -kaslʋ 'ka nyɩma tɔlʋaa -nʋ 'wʋzi.»
-Lagɔɔ 'nyɛnyɩe -zɔnʋ
(Lk 21.1-4)
41 -Zezu -dɩ 'gwɛzii -gbo kwesi la, -zugba ɔ yla nyɩma -maa palɩ -mɔ 'gwɛzi -dɔlʋ -gʋ. Nɩɩ, 'ŋnɩmnɩnyaa -zlo palɩa -mɔ 'gwɛzi duun. 42 Bobabha -dʋgbaŋwnɔ yabhlo yia, ɔ palɩ -mɔ tamayua 'sɔ -we 'nɩa -valɛ -ka.
43 -Bha -Zezu gbaa ɔ 'bɩnɔnya -yla: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: bobabha -dʋgbaŋwnɔ mɩa dɛ nɩ, 'gwɛzi ɔ wlaa dɛ, we -zi nyɩma weee -nʋ 'wʋ. 44 'Ŋnɩmnɩnya mɩa, 'gwɛzi -we wa gbʋ 'nɩa 'wʋ -mɩ, 'mʋ wa wlaa. Nɩɩ, ɔɔ ŋwnɔ mɩa, ɔ boba 'wʋ, 'gwɛzi -we ɔ 'kaa lili, 'mʋ ɔ wlaa.»