11
-Zezu mnɩa -Zeluzalɛmʋ
(Mt 21.1-11; Lk 19.28-40)
-Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya cɩpaa -Zeluzalɛmʋ -yɔ, -mɔ Bɛtɩfaze -yɔ Betani kwesi, 'ɩn wa yia *Olivʋsunyaa -gɔgɔ ylɩ, -bha -Zezu tiea ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «'Gbe -we mɩa -mɛmɛɛ aɩn 'yu, a mnɩ -mɔ. Nɩɩ, lɛbhla a 'ka -mɔ nyni, -sokofalɩ -dɔgbʋ yabhlo a yia -bha ylɩa lubhu -jɩda. Wee -sokofalɩ mɩa, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ -slɔ we -gʋ ladɩ. A -sa we lubhu, a -yɔ we yi. Nɩɩ, wa -ka aɩn layɩbha: lɛɛ -lu ka 'gbʋ a nʋ 'sa? A gba wa -ylaɛ: -amɩaa -kanyɔ 'yɩbha ɔ 'ka we -gʋ ladɩ, nɩɩ, dɛslɛɛn ɔ laa we lʋ.»
Wa mnɩa, 'ɩn wa yia -sokofalɩ -dɔgbʋ yabhlo 'yɩ lubhu -jɩda -bha 'yooo ŋwɛ -yɔ -bha 'pipee -budu yabhloo ŋwɛ -yɔ. 'Ɩn wa yia we lubhu -sa. Nyɩma mɩa -bha, wa nɛɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a sa wee -sokofalɩ lubhua?»
'Ɩn sa -Zezu zʋa wa 'dɩ, 'ɩn wa yi 'saa gba. 'Ɩn wa yia wa kwɛ -yɔ -sa, 'ɩn wa yia mnɩ. Wa -laa wee -sokofalɩ -dɔgbʋ -Zezu, wa slʋa wa 'naa we -gʋ, 'ɩn ɔ yia we -gʋ ladɩ. Tɔlʋa slʋa wa 'naa 'yloogblʋ, 'ɩn tɔlʋa -dɩa suu kpɩ -mɔ kpaa, 'ɩn -maa yia we 'yloogblʋ laslu. Nyɩma nɔa ɔ 'yu we -yɔ -wa nɔa ɔ lʋʋ, wa 'dɛ weee 'kpɩa 'wʋ, wa nɛɛ:
«-A -mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ.
-Ɔ mɩa Jejitapɛɛ 'ŋnɩ nya yida,
-Lagɔ ŋwna ɔ 'nyu la.
10 Nyɩmɛ -ɔ mɩa yida,
ɔ 'ka -aɩn 'wlulapɩlɩ -Davidɩɩ 'bɩgʋ,
-Lagɔ 'palɩ 'sa ɔ sɔ -zɔnʋ -gʋ la.
-Wa mɩa yalɩ,
wa -mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ.»
11 -Zezu plaa -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn ɔ yia *-Lagɔbudu 'kadʋ zɔ mnɩ, 'ɩn ɔ yia da weee yla. Jibhe zɔa, we 'gbʋ ɔ -yɔ ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ yia Betani mnɩ.
-Zezu bhlɩa *figɩsu gwɛzɛ
(Mt 21.18-19)
12 Zlɩ zlɩa, -Zezu mɩ Betani 'bhʋda, 'ɩn ŋwɔ yia ɔ 'bha. 13 Tɔʋn, ɔ yia *figɩsu -we kaa kpɩ 'wlu -yɔyɩ -mɔ 'yu, 'ɩn ɔ yia we -yɔ bɛ, -de ɔ yi we 'bhue 'wlu 'yɩɩ. Ɔ 'ka -bha nyni, we kpɩɩ 'dɛkpʋa mɩa we 'wlu. Nɩɩ, we 'bhue -pa bhla 'nɩ -slɔ nyni. 14 -Bha ɔ gbaa wee su -yla: «-Mɩ'ɩ 'palɩ -slɛɛn 'bhue -nɩ.»
Ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia we 'nʋ.
-Zezu vua -valɛpanya
(Mt 21.12-17; Lk 19.45-48)
15 Wa nynia -Zeluzalɛmʋ, tɔʋn -Zezu yia -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ mnɩ. -Wa mɩa -bha, -valɛpanya -yɔ -lizɔnya, 'ɩn -Zezu yia wa vuvue bhli. Ɔ yia 'gwɛzi -bhitinyaa 'tabhle -yɔ -kpakʋʋn pɛlʋpanyaa kpenya labhlɩ. 16 Ɔ 'nɩ ŋwnu nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -yɔ -lu 'ka -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ 'plɩlɩ. 17 Ɔ -slolua wa gbʋ, ɔ nɛɛ:
«We mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
‹Na -budu mɩa, 'mʋ wa yia laa dʋdʋgʋ -nyɩma weee -Lagɔ bhubhoe -budu.›
'Ɩn 'mʋ amɩa nʋa 'wienyaa zizeda 'wʋ.»
18 -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya 'nʋa ɔ 'dɩ, 'ɩn wa yia nyanɔ nʋ, -we ka gbʋ -wa, ɔ gbagbawɛlɩ ka nyɩma duun ŋwɛgaga -sʋbhalɩ. We 'dɛɛ 'gbʋ wa mɩa 'klɩ 'yɩda wa 'ka ɔ 'bha.
19 Jibhe zɔa, 'ɩn -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya yia 'gbe nʋkplɛ 'bhʋ, 'ɩn wa yia mnɩ.
-Zezu -yɔ tlɩtlɩ -figɩsu
(Mt 21.20-22)
20 Zlɩ zlɩa, wa mɩ 'yloogblʋ 'plɩda, 'ɩn -Zezuu 'bɩnɔnya yia wee figɩsu -yɔyɩ, -zugba we ka yɛ weee. 21 -We -Zezu gbaa, Piɛlɩ dlɩ 'sibhlia we -gʋ la, ɔ nɛɛ: «Wlabi, -ɩn yla figɩsu -ɩn bhlɩa dɛ gwɛzɛ, we ka yɛ.»
22 -Zezu nɛɛ wa -yla: «A zʋ -Lagɔ dlɩ -gʋ. 23 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩmɛ -ka -gɔgɔ -yla gba: ‹'Bhʋ da, viteli -na 'dɛ 'nyu lʋ,› 'ɩn ɔ dlɩ 'ka -we ɔ gbaa da lɛnʋee -gʋ -mɩ, 'ɩn ɔ 'nɩ dlɩ lʋ, 'ɩn we nʋa lɛ. 24 We 'dɛɛ 'gbʋ ɩn nɛɛ aɩn -yla, -we weee a yia -Lagɔ -zlalɩa yia bhubhoe nya, a zʋ we dlɩ -gʋ nɩɩ, 'yɩa a yia we, 'ɩn -Lagɔ 'ka we aɩn 'nyɛ.
25 «Nɩɩ, a -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ, 'ɩn nyɩmɛ yabhloo gbʋ -ka aɩn dlɩɩ -mɩ, a tɩ ɔ -yɔgbʋ 'wʋ, 'ɩn amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ, ɔ 'ka amɩaa gbʋnyuu 'wʋtɩ. [ 26 A 'nɩ nyɩmɛɛ -yɔgbʋ 'wʋtɩ, amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ, ɔ 'na 'ka amɩaa -yɔgbʋ 'wʋtɩ.]»
Mɔ -Zezuu 'tɩtɛ bhʋa?
(Mt 21.23-27; Lk 20.1-8)
27 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya mnɩ 'yaa -mɔ -Zeluzalɛmʋ lʋ. Wa mɩ -zieda -mɔ -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ, 'ɩn -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan klaa, -Lagɔɔ titee gwesanya klaa, we -yɔ Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ, wa yia -Zezu -yɔ bɛ. 28 Wa yia ɔ layɩbha: «Se -mʋmʋ nya -na nʋ gbʋnya nɩ lɛa? 'Ɩn nyɔɔ 'nyɛ -mɩ we lɛnʋ sea?»
29 Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Gbʋʋ gɔ -bhlo na yia aɩn layɩbhaa, a -ka we 'bɩgʋpalɩ 'bhie, -ɔ 'nyɛa 'mɩ se, 'ɩn na gbaa ɔ 'ŋnɩ. 30 Nyɔɔ tie *Zaan ɔ batizee nyɩma, -Lagɔ -wa yaayɩɩ, nyɩma -wa yɩ? A gba 'mɩ -yla we.»
31 'Ɩn wa yia we -gʋ kpɛlɩe bhli, 'ɩn wa nɛɛ: «-A -ka gba, ‹-Lagɔ tiea ɔ›, 'ɩn ɔ yɩbhaa -aɩn laɛ: ‹Lɛɛ ka 'gbʋ a 'nɩ ɔ wɛlɩ 'wʋŋwnua?› »
32 Wa mɩ nyɩma sɔda, nɩɩ, -maa nɛɛ Zaan mɩa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -wa. We 'dɛɛ 'gbʋ wa 'nɩ mneni wa 'ka gba nɩɩ, nyɩma tiea ɔ.
33 We 'dɛɛ 'gbʋ, wa nɛɛ -Zezu -yla: «-Ɔ tiea Zaan, -a 'nɩ ɔ -yi.»
'Ɩn -Zezu nɛɛ: «We -ka 'sa -mɩ, -ɔ 'nyɛa 'mɩ wee gbʋnya -mɩnɩɩ lɛnʋ se, -amɩ 'na 'ka 'ya -mɔɔ -kanyɔɔ 'ŋnɩ aɩn -yla gba.»