10
-Zezu gbaa 'ŋwnɔ kwnɛɛ -sa gbʋ
(Mt 19.1-12; Lk 16.18)
-Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ mnɩa Zudee -dʋdʋ -gʋ, 'ɩn wa yia Zudɛɛn nyu 'wʋdɩ. Nyɩmaa -zlo yia ɔ kwesi yi lʋ. Sa ɔ nʋa 'ylɩ weee nya, 'sa ɔ bhli 'yaa wa slolue lʋ.
Falizɩnyɩma yia ɔ kwesi bɛ, wa 'ka ɔ layla. 'Ɩn wa yia ɔ layɩbhaɛ: «'Lee, -amɩaa tite nʋkplɛ, nʋkpasu mneni ɔ 'ka ɔ 'ŋwnɔ kwnɛɛ -saa?»
Ɔ nɛɛ: «'Lee, tite -mʋmʋ Moizɩ 'nyɛ aɩn a?»
Wa nɛɛ: «Moizɩ cɛlɩa nɩɩ, nyɩmɛ -ka gba ɔ 'ka ɔ 'ŋwnɔ kwnɛɛ -sa, ɔ cɛlɩ wee gbʋ 'sɛbhɛ -gʋ, 'bhie ɔ 'ka ɔ kwnɛɛ -sa.»
'Ɩn -Zezu nɛɛ wa -yla: «Amɩaa yukwli -yɔ suloo 'gbʋ, 'ɩn Moizɩ yia 'mʋ tite nɩ palɩ. -Lu weee gwedɩda,
‹'Ɩn -Lagɔ yia nʋkpasu -yɔ 'ŋwnɔ lala.›
‹We 'dɛɛ 'gbʋ, nʋkpasu yia ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa -yɔbhʋa,
'ɩn ɔ -yɔ ɔ 'ŋwnɔ 'ka 'wʋsuslolu,
'Ɩn wa 'ka ku -bhlo -zɛ.›
-Slɛɛn, wa 'nɩ 'maslɛɛn nyɩma sɔ, nɩɩ, nyɩmɛ -bhlo wa -mɩa. We 'dɛɛ 'gbʋ, -we -Lagɔ -ka 'ylijɩjlɩ, nyɩmɛ 'na sɩsalɩ we 'yli -nɩ.»
10 Wa plaa -budu zɔ, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia ɔ wee gbʋ nɩ 'ji layɩbha. 11 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ 'ŋwnɔ kwnɛɛ -sa, ɔ -ka 'ŋwnɔ -putu kwa, gbʋnyuu ɔ nʋa ɔ 'ŋwnɔɔ tɩanʋ -yla lɛ. 12 'Sa -bhlokpadɛ, 'ŋwnɔ -ka ɔ 'lowli -glʋbhʋ, 'ɩn ɔ -ka nʋkpasu -putu kwa, gbʋnyuu ɔ nʋa lɛ.»
-Zezu ŋwnaa 'ylaaslɩ 'nyu la
(Mt 19.13-15; Lk 18.15-17)
13 Nyɩma mɩ -Zezuu -gbɛ 'ylaaslɩ kwada, ɔ 'ka wa 'nyulaŋwna wa kwɛ -gʋ lapalɩe nya, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia wa vuvue bhli wa 'wluo kpɩlɩe nya. 14 -Zezu 'yɩa wa -yɔ, 'ɩn we yia ɔ -yɔkpa. 'Ɩn ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -yla: «A 'tide 'ylaaslɩ 'yi wa 'ka na -gbɛ yi, a 'na -kʋlʋ wa 'yoo -nɩ. Nɩɩ, nyɩma mɩa sa 'ylaaslɩ nɩ 'bhisa, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe mɩ -maa -nʋ nya. 15 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩmɛ, -ɔ 'nɩ -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbʋ -yɔŋwnu 'yɩslɔkpilɛ 'bhisa, ɔ 'na 'ka -Lagɔɔ -gbɛ pla.» 16 Ɔ 'bhua wa 'wʋ, ɔ yia wa sɔ 'wluo lapalɩ, 'ɩn ɔ yia wa 'nyulaŋwna.
Nyɩmɛ -ɔ 'kaa -Zezu 'bɩ mnɩ ɔ 'bhʋ ɔ -lu weee 'bɩ
(Mt 19.16-30; Lk 18.18-30)
17 Nɩɩ, -Zezu mɩ mnɩda, 'ɩn nyɩmɛ yabhlo yia ɔ 'bɩgwalɩ, 'ɩn ɔ yia 'kukolu 'sibhli ɔ 'yu, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «Na -slolunyɔ -zɔnʋ, sa ɩn 'ka nʋ, zlɩ ɩn -ka tlɩ, 'ɩn ɩn 'ka -Lagɔ kwɛɛ 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka 'yɩa?»
18 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Mʋmʋ ka 'gbʋ -na la 'mɩ nyɩmɛ -zɔnʋa? We 'nɩ -Lagɔɔ 'dɛbhlogbɔɔ 'wʋbhʋ, nyɩmɛ -zɔnʋ 'nɩ -mɩ. 19 Nɩɩ, -na 'dɛ -yi -Lagɔɔ *titenya:
‹-Ɩn 'na 'bhalɩ nyɩmɛ -nɩ.
-Ɩn -yɔ 'ŋwnɔ -putu 'na -dɩlɩ -budu 'wʋ -nɩ.* Glɛkɩwɛlɩ 'wʋ, we ji -wa nɩɩ, -wa kʋkwalɩa, wa -yɔ nyɩma -putu 'na -dɩlɩ -budu 'wʋ -nɩ.
-Ɩn 'na ylili 'wie -nɩ.
-Ɩn 'na zʋlʋ nyɩmɛ yo -yɔ -nɩ.
-Ɩn 'na lili nyɩma 'wlu -dawli nya -nɩ.
-Ɩn zʋ -bha -na dide -yɔ -na 'nyaa.› »
20 Ɔ nɛɛ: «-Slolunyɔ, ɩn mɩ nyimeslɔ nya, 'ɩn ɩn yia tite -mɩnɩ 'nʋŋwɛzʋzʋe bhli.»
21 -Zezu ylaa ɔ zɛkalɩdlɩ nya, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «-Lu yabhlo -tʋa 'wʋ, -ɩn 'nɩ -slɔ -mʋʋ lɛnʋ. Mnɩ, -ɩn 'pa -na -kakali weee pɛlʋ, -ɩn 'nyɛ we 'gwɛzi bobabhanya yoo, 'ɩn -ɩn 'ka 'ŋnɩmnɩe 'yɩ -Lagɔɔ -gbɛ. -Ɩn -ka we lɛnʋe bhɩa, -ɩn yi 'mɩ 'bɩ.»
22 Ɔ 'nʋa wee wɛlɩ nɩ, 'ɩn 'kʋa yia ɔ 'yli lawla, 'ɩn ɔ yia lʋbhiti 'klʋ -susue nya. Nɩɩ, 'ŋnɩmnɩnyɔ -wa.
23 -Zezu ylaa ɔ 'bɩnɔnya -wa gbelia ɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «'Ŋnɩmnɩnya 'ka -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbe 'wʋ pla -yɔ we -kalɩa.»
24 Wee wɛlɩ yia -Zezu 'bɩnɔnya ŋwɛgaga -sʋbhalɩ. 'Ɩn ɔ nɛɛ 'ya wa -yla: «Na 'yua, nyɩmɛ 'ka *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbe 'wʋ pla, we 'nɩ 'tɛ -sɛ. 25 'Ŋnɩmnɩnyɔ 'ka -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbe 'wʋ pla, we -kalɩ -yɔ we -zi *-nyɔmɛɛ seenɩɩ 'bhʋka 'wʋplɩlɩe.»
26 We yia ɔ 'bɩnɔnya -lʋɛlɩ. Wa nɛɛ: «Aya! We -ka 'sa -mɩ, nyɔɔ -mɔmɔ 'ka gbʋ 'wʋbhʋa?»
27 -Zezu ylaa wa, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ 'nɩ we mneni, nɩɩ, -Lagɔ mneni we. -Lagɔ mɩa, ɔ mneni ɔ 'ka -lu weee lɛnʋ.»
28 -Bha Piɛlɩ gbaa: «-Talɩ, -a ka -amɩaa -lu weee -bha tɩ, 'ɩn -a yia -mɩ 'bɩ yi.»
29-30 -Zezu 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ -lu weee -bha tɩ na 'gbʋ, 'ɩn ɔ 'ka -Lagɔgbʋ gba, we 'lɛɛji -mɔɔ yia 'yɩa -zakpa glʋ gbu. -Ɔ -ka ɔ -budu klaa, ɔ bhelia klaa, ɔ bhɔlɔa klaa, ɔ 'nyaa klaa, ɔ dide klaa, ɔ 'yua klaa, we -yɔ ɔ kpaa -bha tɩ, bhla -we 'wʋ -a mɩa da -budunya klaa, bhelia klaa, bhɔlɔa klaa, 'nyaanya klaa, didea klaa, 'yua klaa, we -yɔ kpaanya ɔ yia 'yɩa, -zugba nyɩma sɩalɩ ɔ. 'Ɩn bhla -we yia yia, we nya ɔ yɩa 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka.
31 «Nyɩmaa dumadu -wa -gaa 'yu, lʋ -maa yia -gaa. 'Ɩn -wa -gaa lʋ, 'yu -maa yia -gaa.»
-Zezu gbaa ɔ tlɩtlɩgbʋ
(Mt 20.17-19; Lk 18.31-34)
32 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ, wa mɩa -Zeluzalɛmʋ mnɩda, -Zezu -galɩ wa 'yu 'yloogblʋ, -zugba ɔ 'bɩnɔnya lʋ dlɩ. -Wa mɩa wa 'bɩ, -maa mɩ 'ya nyanɔ nʋda. Ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ -yla: «A bɛ -seli.»
'Ɩn -we 'kaa lɛnʋ, ɔ yia we wa -yla gba. 33 Ɔ nɛɛ: «A -talɩ, -Zeluzalɛmʋ -a mnɩa da. Nɩɩ, -mɔ wa yia ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu wlaa. -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya kwɛɛ wa yia ɔ pɛlʋ 'paa. 'Ɩn wa 'ka ɔ gbʋ 'wluladɩlɩ, 'ɩn wa 'ka wɛlɩ -bhlo bhlɩ wa 'ka ɔ 'bha. 'Ɩn 'lakpanya -wa 'nɩa -Lagɔ -yi, wa 'ka ɔ -maa yoo 'nyɛ. 34 -Maa yia ɔ gla palɩa, -maa yia ɔ -dlɛ -gʋ slua, -maa yia ɔ sɛlɩa, 'ɩn -maa 'ka ɔ 'bha. 'Ylɩ 'sɔ, we tanʋ nya, 'ɩn ɔ 'ka gbawla 'wʋtla.»
-Ɔ -ka gba, ɔ 'ka nyɩmɛ 'kadʋ -zɛ, ɔ -zɛ ɔ -limaa zɔyu
(Mt 20.20-28)
35 We 'bɩgʋ, Zebedeee 'yua *'Zake -yɔ Zaan yia -Zezu -yɔbɛ, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -yla: «-Amɩaa -Slolunyɔ, -we -a yia -mɩ -zlalɩa, -a 'yɩbha -ɩn nʋ we lɛ.»
36 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Lɛɛ -lu a 'yɩbhaa ɩn nʋ aɩn -yla lɛa?»
37 Wa nɛɛ: «Da nyɩma weee -ka we 'jiyibheli nɩɩ, -ɩn pɩlɩ nyɩma 'wlu la, 'nyɛ -aɩn 'yoo -a 'ka -mɩ kwesi ladɩ. 'Yabhlo 'ka -na lilisɔlʋ ladɩ, 'ɩn 'yabhlo 'ka -na kɔpɛsɔlʋ ladɩ.»
38 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Nɩɩ, -we a -zlalɩa 'mɩ, a 'nɩ we -yi. 'Lee, sɩasɩe -we zɔ na yia 'yligbea, a mneni a 'ka we zɔ 'yligbee? Yaayɩɩ batizea wa yia 'mɩ sɩasɩe lʋ, a mneni a 'ka ŋwnu wa 'ka 'sa aɩn batizee?»
39 'Ɩn wa nɛɛ ɔ -yla: «Ɩɩn, -a mneni we.»
-Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Gbʋzɔnʋ -wa. Sɩa a yia 'mɩ 'bhisa. Sɩasɩe -we lʋ wa yia 'mɩ batizea, we lʋ wa yia aɩn batizea. 40 Nɩɩ, we -ka na lilisɔlʋ -yɔ na kɔpɛsɔlʋʋ ladɩdɩe, -amɩ 'nɩ mneni ɩn 'ka we wla. Nɩɩ, wee ladɩda mɩa, -Lagɔ ka we lamnazɩ nyɩma tɔlʋaa -nʋ nya. Nɩɩ, ma yia -bha ladɩa.»
41 Wa -lima kugbua 'nʋa we, 'ɩn wa yia wa -yɔ 'cɛ 'palɩ. 42 -Zezu yia wa 'dɛ weee la, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya mɩa, wa 'tɩtɛ nya wa sɩalɩa wa zɔlubhonʋnya. 43 Aɩn glaa, we 'na -mɩnɩ 'sa -nɩ. -Ɔ -ka gba ɔ 'ka nyɩmɛ 'kadʋ -zɛ, ɔ -zɛ ɔ -limaa zɔlubhonʋnyɔ. 44 'Ɩn aɩn glaa, -ɔ -ka gba ɔ 'ka nyɩma 'yugalɩ, ɔ -zɛ ɔ -limaa gaylo. 45 Nɩɩ, ɔɔ *Nyɩmɛɛ 'Yu 'nɩ yi wa 'ka ɔ 'wʋsa. Yi ɔ yia ɔ 'ka nyɩma 'wʋsa, 'ɩn ɔ 'ka tlɩ nyɩma duuun 'wʋzɩtɩee 'gbʋ.»
-Zezu -bloa 'lɔlɔnyɔɔ 'yli
(Mt 20.29-34; Lk 18.35-43)
46 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya nynia Zelikoo, wa mɩ wee 'gbe 'tlada, 'ɩn nyɩma duun yia wa 'bɩ yi. 'Lɔlɔnyɔ yabhlo wa laa Batimee, Timeee 'yu nya, ɔ -dɩ 'yoo ŋwɛ -yɔ la. Nɩɩ, -zlazlanyɔ -wa. 47 Ɔ 'nʋa nɩɩ, Nazalɛtɩyu -Zezu mɩ 'plɩda, 'ɩn ɔ yia 'wʋkpɩ, ɔ nɛɛ: «*-Davidɩɩ 'yu -Zezuɔɔ, -ɩn 'yɩlɩ 'mɩ nyazɩɔɔ!»
48 'Ɩn nyɩma duun yia ɔ 'wluo 'kpɩlɩ. Wa nɛɛ ɔ -yla: «'Mu ŋwɛ!»
-Mʋʋ bhla ɔmɔ 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ: «-Davidɩɩ 'yuɔɔ, -ɩn 'yɩlɩ 'mɩ nyazɩɔɔ.»
49 Tɔʋn, -Zezu yia 'yligbe, 'ɩn ɔ nɛɛ: «A la ɔ.»
'Ɩn wa yia ɔ la, -zugba wa gba ɔ -yla: «-Na 'yuo. -Ɩn -sɔ wʋ, ɔ mɩ -mɩ lada.»
50 'Lɔlɔnyɔ vitelia ɔ 'naa, 'ɩn ɔ yia 'wʋsɔ -gwagwɩe nya, ɔ yia -Zezu -yɔbɛ. 51 'Ɩn -Zezu yia ɔ layɩbha: «Lɛɛ -lu -ɩn 'yɩbha ɩn nʋ -mɩ -yla lɛa?»
'Ɩn ɔ nɛɛ: «*Wlabi, -ɩn -blo na 'yli, ɩn 'ka layɩ lʋ.»
52 Ɔ nɛɛ: «'Bhiti lʋ, -na dlɩzʋzʋe ka -mɩ pue.» Tɔʋn, ɔ 'yli yia -blo, 'ɩn ɔ yia -Zezu 'bɩ mnɩ.

*10:19 Glɛkɩwɛlɩ 'wʋ, we ji -wa nɩɩ, -wa kʋkwalɩa, wa -yɔ nyɩma -putu 'na -dɩlɩ -budu 'wʋ -nɩ.