9
Ɔ nɛɛ wa -yla: «Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: amɩa -wa mɩa da -seli, aɩn glaa, tɔlʋa ka *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe 'yɩ yida 'tɩtɛ nya, 'bhie, wa 'kaa tlɩ.»
-Zezuu 'bɩnɔnya ta 'yɩa ɔ 'tɩtɛ
(Mt 17.1-13; Lk 9.28-36)
'Ylɩ gbu 'plɩa, we gbelibhlonʋ nya, -Zezu laa Piɛlɩ klaa, *'Zake klaa, we -yɔ *Zaan, 'ɩn wa 'dɛ -mnʋa 'bhie yia -gɔgɔ 'kadʋ 'wlu mnɩ. -Mɔ ɔ 'klʋ 'bhitia wa 'yliya 'wʋ. 'Ɩn ɔ 'wʋ -bana yia pɔmanɩ tenyii. Lɩ we lɩa. Nyɩmɛ -ɔ 'kaa 'sa -bana pɔmanɩ dʋdʋ -gʋ, -mɔɔ -kanyɔ 'nɩ -mɩ. -Bha wa 'yɩa Moizɩ -yɔ Elii 'sɔ -yɔ, -zugba -maa -yɔ -Zezu mɩ 'dɩ -sada. 5-6 'Ɩn nyanɔ yia wa dlɩ 'wʋ slo. Wɛlɩ -we Piɛlɩ 'kaa gba, ɔ 'nɩ we -yi. -Bha ɔ gbaɛ: «*Wlabi, -amɩaa -seli -mɩmɩe nanɩ 'yli! Palʋ yua ta -a yia 'sʋbha, -na -nʋ -bhlo, Moizɩɩ -nʋ -bhlo, Eliii -nʋ -bhlo.»
-Bha yalɩpʋpa wɛlɩa wa 'wʋ, 'ɩn wɛlɩ yabhlo yia wee yalɩpʋpa nyɩdɩ 'tla, we nɛɛ: «-Ɔ mɩa dɛ, na Yu -wa, ɩn -kalɩ ɔ zɛ. A pʋlʋ ɔ yukwli.»
Tɔʋn, 'ɩn -Zezuu 'bɩnɔnya yia latɩtalɩ, we 'nɩ -Zezu 'wʋbhʋ, wa'a 'yɩ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -yɔ.
Wa mɩa -gɔgɔ kwlida, 'ɩn -Zezu nɛɛ wa -yla: «-We a 'yɩa da nɩ, nɩɩ, ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu 'nɩ -slɔ tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔ, a 'na gbalɩ we nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -yla -nɩ.»
10 Wɛlɩ -we -Zezu gbaa wa -yla, wa ka we 'nʋŋwɛ zʋ. 'Ɩn wa yɩbhalɩa -yɩbhalɩa la: nɩɩ, ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ 'ka tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔ. Sa -mʋʋ 'ji mɩa?»
11 'Ɩn wa yia ɔ layɩbha: «'Lee, lɛɛ -lu ka 'gbʋ -Lagɔɔ titee gwesanya gba nɩɩ, *Elii 'kaa yi tɩaa?»
12 Ɔ nɛɛ: «Gbʋzɔnʋ -wa: Elii 'kaa yi tɩa ɔ 'ka -lu weee we 'bɩ 'wʋ la. We mɩ cɛlɩda *-Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, nɩɩ, ɔɔ Nyɩmɛɛ Yu yia sɩa bhabha, 'ɩn wa 'ka ɔ vɛlɩ. -We ka 'gbʋ we mɩa cɛlɩda, a -yi we 'jii? 13 'Ɩn ɩn nɛɛ aɩn -yla: Elii ka yi pepe. 'Ɩn sa wa 'yɩbhaa, 'sa wa sɩalɩa ɔ. Sa we mɩa -benyi cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, 'sa we 'plɩa.»
-Zezu vua zuzu 'nyuu
(Mt 17.14-21; Lk 9.37-43)
14 -Zezu klaa, Piɛlɩ klaa, 'Zakee klaa, Zaan klaa, da wa nynia wa -lima -gbɛ, wa -talɩa -mɔ, -zugba nyɩmaa -zlo ka -maa gbeli. -Lagɔɔ titee gwesanya mɩ wa glaa. Wa -yɔ wa 'sɔ mɩ gbʋ gbada. 15 Wa 'yɩa -Zezu, tɔʋn wa yia ŋwɛ -ga, 'ɩn wa yia ɔ -gbɛ mnɩ -gwagwɩe nya, wa 'ka ɔ fʋsa.
16 -Zezu yia ɔ 'bɩnɔnya layɩbha: «-A 'nʋ -seli? Lɛɛ gbʋ a gbaa?»
17-18 Nyɩmɛ yabhlo 'palɩa we 'bɩgʋɛ: «-Slolunyɔ, -mɩ ɩn -laa na 'yu. Nɩɩ, zuzu 'nyuu ka ɔ kpa. We ka ɔ wɛlɩ 'wʋbhu, ɔ'ɔ gba. Da we -ka ɔ kpalɩ, la we bhlɩa ɔ. 'Fufli tlaa ɔ ŋwɛɛ, ɔ lia gla 'wʋ, 'ɩn ɔ slɛlɩa. Ɩn ka -na 'bɩnɔnya bhubhoe, wa 'ka wee zuzu 'nyuu vu. Wa 'nɩ we mneni.»
19 -Zezu nɛɛ wa -yla: «Dɛslɛɛn -nyɩma, -wa'a zʋ dlɩ, 'ylɩ zuma ɩn -yɔ aɩn 'sɔ 'ka lia? 'Ylɩ zuma ɩn 'ka amɩaa 'gba zɔ 'yligbeda -tʋa? A -yɔ ɔɔ 'yu 'sɔ yi.»
20 'Ɩn wa -yɔ ɔ yia yi. Da ɔ 'yɩa -Zezu, 'ɩn wee zuzu 'nyuu yia ɔ lazuklu 'tɩtɛɛ, 'ɩn ɔ yia bhli, -zugba ɔ glipe, 'fufli tla ɔ ŋwɛɛ. 21 -Zezu yia ɔ dide layɩbha: «We dɩa gwe, we -zʋ zuma nɩa?»
Ɔ dide nɛɛ: «Ɔ mɩ -sɛlɛ, 'ɩn we yia gwedɩ. 22 We 'ka ɔ 'bhaa 'gbʋ, 'ylɩ tɔlʋa zlɩ, 'ɩn we paa ɔ -kosu 'wʋ, 'ɩn we paa ɔ 'nyu lʋ. Nɩɩ, -ɩn -ka mneni -ɩn 'ka -aɩn 'wʋsa, 'yɩlɩ -aɩn nyazɩ. Bɛ -aɩn -yɔ.»
-Zezu nɛɛ: 23 «Lɛɛ -lu 'ka 'gbʋ -na gba nɩɩ, -ɩn -ka we mnenia? -Ɔ zʋa -Lagɔ dlɩ -gʋ, ɔ mneni ɔ 'ka -lu weee lɛnʋ.»
24 -Bha ɔɔ 'yuu dide 'kpɩa 'wʋ, ɔ nɛɛ: «Ɩn ka dlɩ -sɛlɛ -Lagɔɔ gbɛgbɛɩn, -sa 'mɩ 'wʋ, 'ɩn ɩn 'ka dlɩ zʋ weee.»
25 -Zezu 'yɩa nɩɩ, nyɩmaa -zlo mɩ ɔ -gbɛ yida, 'ɩn ɔ yia wee zuzu 'nyuu 'wluo 'kpɩlɩ: «-Mɩ zuzu 'nyuu, -mɩ nʋa we lɛ, 'ɩn nyɩmɛ'ɛ gbaa, ɩn ɔ'ɔ 'nʋa. Ɩn nɛɛ: 'tide ɔ 'yi. -Ɩn 'na kpalɩ 'maslɛɛn ɔ -nɩ.»
26 We zuklua ɔɔ 'yu la 'tɩtɛɛ, 'ɩn we yia ɔ 'yitide 'wʋkpɩkpɩe nya, 'ɩn ɔ yia lapɩ 'kwie 'bhisa. We 'gbʋ tɔlʋa nɛɛ: «Ɔ ka tlɩ.»
27 -Zezu yia ɔ sɔ -yɔ ɔ 'wʋbhulu. Ɔ -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia 'yligbe.
28 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya plaa -budu zɔ, 'ɩn wa yia ɔ layɩbha: «Wee zuzu 'nyuu mɩa dɛ nɩ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ -a yi we vuvue sɩalɩa?»
29 Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «'Sasʋkpa -zuzu 'nyii mɩa dɛ nɩ, we 'nɩ -Lagɔɔ bhubhoe -bhlogbɔɔ 'wʋbhʋ, wa 'nɩ mneni wa 'ka -mʋʋ vu.»
30 Wa 'bhʋa -bha, 'ɩn wa yia Galilee -dʋdʋ -gʋ 'plɩlɩ. -Zezu 'yɩbha wa 'na yibheli ɔ da -nɩ. 31 Ɔ -slolua ɔ 'bɩnɔnya gbʋ, ɔ nɛɛ: «Ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu wa yia nyɩma yoo 'nyɛa, 'ɩn wa 'ka ɔ 'bha. 'Ylɩ 'sɔ, we tanʋ nya ɔ yia tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔa.»
32 Nɩɩ, -we -Zezu gbaa, ɔ 'bɩnɔnya'a 'nʋ we 'wʋla. Wa mɩ nyanɔ nʋdaa 'gbʋ wa 'nɩ ɔ layɩbha.
Sa nyɩmɛ 'ka nʋ, 'ɩn ɔ 'ka -mɩ tɩklɩɩ -Lagɔ 'yua?
33 Wa nynia Kapɛnaumʋ, wa plaa -budu zɔ, 'ɩn -Zezu yia wa layɩbha: «Mɔɔ -dɩ a -sa yaa 'yloogblʋa?» 34 'Ɩn wa -gʋ yia lasʋbha. -We ka gbʋ -wa, wa mɩa nɔda, 'ɩn wa yia layɩbhalɩ -yɩbhalɩ: «'Lee, nyɔɔ 'yli -aɩn glaaa?»
35 Ɔ yia ladɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -yla: «A bɛ -seli. Nɩɩ, -ɔ -ka gba ɔ 'ka amɩaa kpasa -zɛ, ɔ -zɛ nyɩma weee 'bɩsʋayu, 'ɩn ɔ 'ka wa zɔlubho nʋ.»
36 Ɔ 'bhʋa 'yu yabhlo 'wʋ, 'ɩn ɔ -yɔ ɔ 'sɔ yia ɔ 'bɩnɔnya nyɩdɩ ladɩ, ɔ gblelia -mɔɔ, 'ɩn ɔ yia -mɔɔ ɔ bhʋ -gʋ ladɩ. Ɔ nɛɛ: 37 «'Yu -ɔ mɩa yu nɩ 'bhisa, nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ kpa 'nanʋʋ na 'ŋnɩ nya, na 'dɛ ɔ kpaa 'nanʋʋ. -Ɔ -ka 'mɩ kpa 'nanʋʋ, we 'nɩ na 'dɛ ɔ kpa 'nanʋʋ, nɩɩ, -ɔ tiea 'mɩ, 'mɔ ɔ kpaa 'nanʋʋ.»
38 Zaan nɛɛ -Zezu -yla: «Na -Slolunyɔ, -a ka nyɩmɛ yabhlo 'yɩ, ɔ 'nɩ -aɩn glaa -nyɩmɛ, -zugba ɔ vua zuzu 'nyuu -na 'ŋnɩ nya. Ɔ 'nɩ -aɩn glaa -mɩɩ 'gbʋ, -a yia ɔ 'yligbeli.»
39 -Zezu nɛɛ: «-Ɩnnya, a 'na 'yligbeli ɔ -nɩ. 'Lee, -ɔ -ka gwɛdigbʋ lɛnʋ na 'ŋnɩ nya, ɔ mneni ɔ 'ka 'mɩ vɛlɩɩ? -Ɩnnya. 40 Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'nɩ -amɩaa tʋnyɔ, ɔ -yɔ -aɩn 'sɔ mɩ.
41 «Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩmɛ -ɔ -ka aɩn 'nyu 'nyɛ -Lagɔɔ -Bhasanyɔɔ 'ŋnɩ nya, -Lagɔ yia ɔ -tnʋʋ 'nyɛa. 42 'Ylaaslɩ -wa mɩa sa yu nɩ 'bhisa, 'ɩn wa zʋa 'mɩ dlɩ -gʋ, -ɔ -ka wa 'yabhlogbɔɔ gbʋnyuu lʋkwa, we nanɩ 'yli -mɔɔ -nʋ nya, wa 'ka ɔ tʋkpa 'kadʋ -blɩ -yɔ gbʋanɩ, 'ɩn wa 'ka ɔ 'nyu lʋ viteli. 43 We -ka -na sɔ 'ka -mɩ gbʋnyuu lʋ kwa nɩ, -dɩ -bha we. We nanɩ 'yli -ɩn 'ka 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka 'yɩ, sɔ -bhlo nya, we -zi -ɩn 'ka -kosu -we'e nyumoa 'wʋ mnɩ sɔ 'sɔ nya. [ 44 -Mɛmɛ mɩa, ‹nɔnya -we lia nyɩmɛɛ yɩcɛ we'e tlɩ, 'ɩn -kosu'u nyumo -mɔ -gba›.]
45 «'Ɩn we -ka -na bhʋ 'ka -mɩ gbʋnyuu lʋ kwa nɩ, -dɩ -bha we. We nanɩ 'yli -ɩn 'ka 'yliyɔgagɩe 'yɩ 'tɩgɩe nya, we -zi wa 'ka -mɩ -kosu -we'e nyumoa 'wʋ viteli -na bhʋ 'sɔ nya. [ 46 -Mɛmɛ mɩa, ‹nɔnya -we lia nyɩmɛɛ yɩcɛ we'e tlɩ, 'ɩn -kosu'u nyumo -mɔ -gba›.]
47-48 «We -ka -na yli 'ka -mɩ gbʋnyuu lʋ kwa, -ɩn -sa -mɔ we. We nanɩ 'yli -ɩn 'ka -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbe 'wʋ mnɩ 'yliya -bhlo nya, we -zi wa 'ka -mɩ -kosu -we'e nyumoa 'wʋ viteli, da nɔ lia yɩcɛ 'ylɩ weee nya, 'yli 'sɔ nya.
49 «Sa wa palɩa gumu lililu -yɔ, 'sa -bhlokpadɛ -Lagɔ yia nyɩma -gʋ -kosu slua. 50 Gumu nanɩ 'yli. Mɛnɩ we mɛnɩa. We 'nɩ -slɛɛn mɛnɩ nɩ, wa 'nɩ mneni wa 'ka we mɛnɩe we -yɔ zʋ. Nɩɩ, amɩa, a mɩ gumu 'bhisa, a -tʋ 'wʋ -dlɔɔ.»