'Sɛbhɛ Pɔlʋ 'paa Filipʋ -nyɩma yoo
-Lagɔnyɩma mɩa Filipʋgbe nʋkplɛ, 'ma *Pɔlʋ 'paa 'sɛbhɛ nɩ yoo. Ɔ mɩ -kaslʋ 'wʋ *Wlɔmʋ, 'bhie ɔ yia wee 'sɛbhɛ nɩ cɛlɩ. Nɩɩ, Filipʋʋ -Lagɔnyɩma 'paa Pɔlʋ -lu yoo, we 'dɛɛ 'gbʋ, ɔ yia wa 'wʋcɛlɩ ɔ 'ka wa fuo 'pa, wa ɔ 'wʋsasɩe -yɔ ɔ zɛ wa -kalɩaa 'gbʋ.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩa -Zezu *Klisɩɩ lubhonʋnya, *Pɔlʋ -yɔ Timotee 'sɔ, -amɩa cɛlɩa da 'sɛbhɛ nɩ aɩn 'wʋ. Amɩa, -Lagɔnyɩma weee mɩa -mɔ Filipʋgbe nʋkplɛ, -wa mɩa -Zezu Klisɩ 'wʋ, we -yɔ amɩaa 'yugalɩnya kpasɩ, we -yɔ amɩaa *diaklɩnya 'sɔ, -a -sa aɩn fʋ.
-Amɩaa Dide -Lagɔ -yɔ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn wa 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
Pɔlʋ paa -Lagɔ fuo Filipʋgbee -Lagɔnyɩmaa 'gbʋ
Sa na paa amɩaa da dlɩ 'kɔmʋʋ nɩ, 'sa na paa na -Lagɔ fuo. Ɩn -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ a 'dɛ weee 'gbʋ, 'mʋna nya na nʋa we lɛ 'kɔmʋʋ. -We ka gbʋ -wa, 'ylɩ -we nya a zʋa Klisɩ dlɩ -gʋ, 'ɩn we 'ka -zɛɛn ylɩ, amɩa -saa 'mɩ 'wʋ, -Lagɔgbʋ 'ka lamneni. Na dlɩ mɩ we -gʋ nɩɩ, -Lagɔ -ɔ dɩa wee lubho -zɔnʋ -mɩnɩɩ gwe -mɔ amɩaa dlɩ zɔ, we lɛnʋda ɔ yia -tʋa tɩklɩɩ, 'ɩn we 'ka 'wlubha -Zezu Klisɩɩ lʋyizlɩ.
Ɩn -ka a 'dɛ weee daa 'wlukʋʋn lapʋpalɩda -mɩ sa, we klʋ -wa, -we ka gbʋ -wa, amɩaa zɛ ɩn -kalɩa. Na 'dɛ yi -kaslʋ 'wʋ -mɩ, ɩn yi -Lagɔgbʋ 'wʋgʋda -mɩ we gbagbɩe nya nyɩma 'yu, 'nanɩ -we -Lagɔ nʋa 'mɩ 'wʋ, ɩn -yɔ a 'dɛ weee 'sɔ, 'ɩn -a yia we 'yɩ dabʋdʋ. Nɩɩ, -Lagɔɔ 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, sa -Zezu Klisɩ 'yɩbha aɩn tetenyi nɩ, 'sa ɩn 'yɩbhaa a 'dɛ weee.
Ɩn -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ amɩaa 'gbʋ, -we na zlalɩa ɔ mʋ nɩ: amɩaa -Lagɔ -yɔ nyɩmɛɛ zɛkalɩdlɩ 'ylimanɩ -gʋwʋla bhabha, 'ɩn we -sa aɩn 'wʋ, a 'ka -li -yɔyɩ vaa, 'ɩn a 'ka -li 'wʋlanʋ kpɛɛn kpɛɛn. 10 'Ɩn a 'ka gbʋ -zɔnʋʋ -bhasa sayibheli, a 'ka -mɔwlʋda -tʋ, a yi 'ŋnɩ -yɔ -ka Klisɩɩ lʋyizlɩ. 11 Gbʋzɔnʋ -gbʋ tɩklɩɩ -we -Zezu Klisɩ 'nyɛa aɩn -nya nɩ, we nʋ lubho 'nanʋ -mɔ amɩaa dlɩ zɔ tetenyi, 'ɩn wa 'ka -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'ylimanɩ -mʋʋ 'gbʋ, 'ɩn wa 'ka ɔ 'ŋnɩ bhlɩ.
Sa -Lagɔgbʋ mnenia la
12 Bheliaɩn, ɩn 'yɩbha a 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, -we ylɩa da 'mɩ nɩ, we ka -Lagɔgbʋ lamneni sazɔnʋ sa. 13 -We ka gbʋ -wa, 'slʋja weee -wa kʋa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ *Sezaaa -budu ŋwɛ, wa -yɔ nyɩma weee -yi we 'ji nɩɩ, Klisɩɩ 'gbʋ ɩn mɩa -seli -kaslʋ 'wʋ. 14 Na -kaslʋ -plaplɩe 'gbʋ, -Lagɔbhelia duun yia -amɩaa -Kanyɔ dlɩ 'wʋdɩ. Wa 'tɛmanɩa dlɩ bhabha, 'ɩn wa yia -Lagɔgbʋ gba nyɩma -yla, wa 'nɩ nyanɔ nʋ.
15 Nɩɩ, gbʋzɔnʋ -wa, wa glaa tɔlʋa gbaa Klisɩɩ gbʋ zenyi -nʋnʋe -yɔ -yɔmɩmnɩe nya. 'Ɩn tɔlʋa gbaa we dlɩ -zɔnʋ nya. 16 -Mama gbaa -Lagɔgbʋ 'nanɩdlɩ nya, -Lagɔ -yɔ na zɛkalɩee 'gbʋ, -maa -yi we 'ji nɩɩ, ɩn 'ka -Lagɔgbʋ 'wʋgʋʋ 'gbʋ ɩn mɩa -seli -kaslʋ 'wʋ. 17 -Wa gbaa Klisɩɩ gbʋ -yɔmɩmnɩ dlɩ nya, wa'a gba ɔ gbʋ gbʋzɔnʋ sa. Wa 'yɩbha wa 'ka na sɩasɩe -gʋpalɩ -seli -kaslʋ 'wʋ.
18 -Mʋʋ 'nɩ gbʋ, wa yi we gba dlɩ 'sɔ nyaoo, wa yi we gba dlɩ -bhlo nyaoo, Klisɩɩ gbʋ wa mɩa gbada. Ɩn mɩ we 'mʋna lida, 'ɩn we 'mʋna na yia lia 'kɔmʋʋ! 19 Nɩɩ, ɩn -yi we 'ji, -Lagɔ a bhubhoea na 'gbʋ, laylagbʋ weee -mɩnɩ 'wʋ 'pʋpʋe na yia 'yɩa, -Zezu Klisɩɩ Zuzuu na 'wʋsasɩee 'gbʋ. 20 Nɩɩ, -we ɩn 'yɩbhaa tenyi tenyii, 'ɩn ɩn dɩa dlɩ 'wʋ, mʋ -wa zʋ yabhlogbɔɔ 'na 'ka 'mɩ 'bha. We yi dɛslɛɛn -zɛ, we yi 'kɔmʋʋ -zɛ, na 'dɛ yi 'yliyɔgaoo, ɩn yi tlɩoo, ɩn 'yɩbha Klisɩɩ 'ŋnɩ 'ylimanɩ 'mɩ 'wʋ, we 'gbʋ na dlɩ 'tɛa 'wʋ.
Pɔlʋ nɛɛ -Zezuu 'gbʋ ɔ -gaa 'yliyɔ
21 We -ka -amɩ, nɩɩ, Klisɩ -wa na 'yliyɔgagɩe. 'Ɩn ɩn -ka tlɩ, -tnʋʋ ɩn 'yɩa. 22 'Ɩn ɩn -ka 'yliyɔgada -tʋ dʋdʋ -mɩnɩ -gʋ, ɩn mneni ɩn 'ka lubho -zɔnʋ nʋ -Lagɔ -yla. Nɩɩ, -we ɩn 'kaa -bhasa, -de 'yliyɔgagɩeoo, -de tlɩtlɩeoo, ɩn 'nɩ we -yi. 23 Na dlɩ mɩ sɔ 'sɔ lʋ. Ɩn 'yɩbha ɩn 'bhʋ dʋdʋ -mɩnɩ -gʋ, 'ɩn ɩn 'ka Klisɩ kwesi mnɩ, mʋ nanɩa 'yli bhabha na -nʋ nya. 24 'Ɩn ɩn -ka 'yliyɔga dʋdʋ nɩ -gʋ, -mʋʋ nanɩ 'yli amɩaa 'gbʋ. 25 We 'gbʋ, na dlɩ zɔ, -tʋa na -yɔ a 'dɛ weee yia, ɩn 'ka aɩn 'wʋsa, 'ɩn amɩaa dlɩzʋzʋe 'ka -gʋwʋlaylimanɩ, amɩaa 'mʋna 'ka -gʋbho. 26 'Bhie, zlɩ ɩn -ka amɩaa -gbɛ lʋyi, -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩ a yia -mnɩnɩa bhabha -gʋladolue nya, na 'gbʋ.
-Lagɔnyɩmaa nɔnɔbhʋ
27 -We nanɩa 'yli, mʋ -wa nɩɩ, amɩaa nɔnɔbhʋ -ka Klisɩɩ -Lagɔgbʋʋ 'klʋ. We -ka 'sa -mɩ nɩ, ɩn -ka aɩn 'yɩa mnɩoo, ɩn 'nɩ mnɩoo, ɩn 'nʋ nɩɩ, amɩaa wɛlɩ -yɔ amɩaa dlɩ mɩ -bhlo, 'ɩn dlɩzʋzʋe -we -Lagɔgbʋ wlaa, a gʋ we 'wʋ dabʋdʋ. 28 A 'na nʋnʋ nyanɔ amɩaa tʋnyɩma kwɛɛ -nɩ. Wa -ka aɩn -yɔwʋsɔlʋda -mɩ, mʋ slolua nɩɩ, wamɩa ka mnɔ, 'ɩn mʋ slolu 'yaa nɩɩ, amɩa ka gbʋ 'wʋbhʋ. 'Ɩn -Lagɔɔ -gbɛ we bhʋa. 29 Nɩɩ, -we mɩa Klisɩɩ -nʋ nya, amɩa -Lagɔ nʋa 'nanɩ 'wʋ, we 'nɩ ɔ dlɩgʋzʋzʋe -bhloo gbʋ, nɩɩ, a sɩa 'ya ɔ 'gbʋ. 30 -Gɔlʋ -we ka gʋda a 'yɩa zlɩmɛ 'mɩ, 'ɩn a nʋa nɩɩ, ɩn mɩ we gʋda 'kɔmʋʋ, mʋ -bhlokpadɛ amɩa mɩ 'yaa dɛ gʋda.