10
Ɔn̰te Ꞌdaanki maraga
Gɛnaamgen ɗoobm *al‑Masi ki, Ꞌbooyki mꞋasen taaɗn mɛtn taar bubjegen do dɔkin̰a. Kaaɗ kɛn *Musa jaay ɔɔɗo Bubjege do kɔɗ‑ɓaar ki se, naaɗe paac se gapara* Gapar ara se je taaɗn ɔɔ Raa utu te naaɗe. Aak Ekz 13.21‑22. bɔɔbɗeno ɔɔ naaɗe paac gaaŋo Baar Aace Kaaɗ kɛn se Baar Aace gaaŋ kaam dio ɔɔ naaɗe aal daan ki do kɛɛs kɛn tuutu. Aak Ekz 14.22‑29.. Ɔɔ gapara jaay bɔɔbɗeno ute gaaŋ baar kɛn naaɗe gaaŋo se, kɛse aan gɔɔ *kꞋbatizɗenga kalaŋ ute Musa. Naaɗe paac ɔso kɔsn kɛn bɔɔyo maakŋ raa ki. Naaɗe paac aay maan iin̰o gɔtn *Raa ki, taa naaɗe se aay maan teeco ro ko kɛn Raa ɛɗɗeno ɔɔ ko ese se, lee ute naaɗe Taar ara se Pɔl uuno taar kɛn jee dooy gaan *Israɛlge lee dooy jeege.. Ɔɔ ko se, naan̰ ɓo al‑Masi. Ute naan̰ se kic ɓo, maakɗe ki se jee dɛnin̰ ɓo tɛɗn nakŋ kɛn tɔɔl Raa ki eyo ɔɔ maak‑taar Raa bɔɔy doɗe ki. Naaɗe ooyo ɔɔ yoɗege se ɔɔpo do kɔɗ‑ɓaar ki.
Nakgen se jaay aan doɗe ki se taa ajeki kaal bijege tu ɔɔ bin se jꞋaki kɔŋ dɔŋ nakŋ *kusin̰ eyo aan gɔɔ kɛn naaɗe dɔŋo se. Ɔn̰te Ꞌdaanki maraga aan gɔɔ jee mɛtin̰gen maakɗe ki tɛɗo se. Taa naan̰ se ɓo Kitap taaɗ ɔɔ: Naaɗe iŋg naaŋ ki, ɔso ɔɔ aayo jaay ɓo naaɗe iin̰ baag daama ɔɔ cɛɛp ute roɗe.§ Aak Ekz 32.6.
JꞋɔn̰te Ꞌkɛɛski naapge rɛn̰ rɛn̰ aan gɔɔ jee mɛtin̰gen maakɗe ki lee tɛɗo se. Taa naan̰ se ɓo maakŋ ɓii kalaŋ ki sum ɓo, jeege dupu‑si‑di‑kaar‑mɔtɔ ooyo. JꞋɔn̰te Ꞌnaamki Mɛljege aan gɔɔ jee mɛtin̰gen maakɗe ki naamin̰o se. Taa naan̰ se ɓo jee se wɔɔjɔ tɔɔg tɔɔlɗe* Aak Nmb 21.5‑6.. 10 Ɔn̰te Ꞌmooyki naaŋ ki dir dir ute Raa aan gɔɔ jee mɛtin̰ge maakɗe ki se lee mooyo. Taa naan̰ se ɓo *kɔɗn Raa debm kɔɔɗn ko jeege se Ꞌɓaaɗo tɔɔlɗe. 11 Nakgen se jaay Raa ɔn̰in̰ aan doɗe ki se, taa kaal bi jeege tun kuuy. Ɔɔ kɛn naan̰ jaay ɔn̰in̰ kꞋraaŋin̰ maakŋ Kitap ki se lɛ, taa ajeki kaal bijege tu naajegen jꞋaankiga gɔɔr ute ɓii kɛn duni an naŋ se.
12 Taa naan̰ se ɓo debm saap maakin̰ ki ɔɔ naan̰ tɔɔg ɗoobm Raa ki se, n̰Ꞌɔnd kɔndɔ, n̰Ꞌɔn̰te kooco. 13 ꞋJeelki nakŋ naam kɛn aan dose ki se, lee aan do jeege tu paac kici. Ɔɔ Raa se naan̰ debm tuj ɔrmin̰ eyo ɔɔ naan̰ Ꞌkɔŋ kɔn̰ nakŋ naam kɛn aan dose ki se, Ꞌdeel dose eyo. Ute nakŋ naam kɛn aan dose ki se, naan̰ asen taaɗn ɗoobm kɛn naase anki kaan̰ kɔtɔ ɔɔ naan̰ asen kɛɗn tɔɔgŋ kɛn naase an̰ki kaasn gɛn sɛrkin̰a.
14 Taa naan̰ se ɓo, jee maakjemge, ɔɔɗki dose dɔkɔ ro maragge tu. 15 MꞋtaaɗsen naase ki se aan gɔɔ jee saap ɔŋ taara jaay taaɗa. Taar kɛn maam mꞋtaaɗse se, naase Ꞌsaap ɔkki mɛtin̰ jiga. 16 Kɛn naajege kꞋɓaaki ɓaa kɔsn, kɔsn Mɛljege jaay jꞋuunki *kɔɔpm gɛn tɔtɔ koojn̰ bin̰ jaay kꞋtɔɔmki Raa se, kɛse je taaɗn ɔɔ: ute moosn Isan ɔɔy se, naajege kꞋtum kꞋtɛɗkiga kalaŋ ute Isa ey ne? Ɔɔ kɛn jꞋuunki mappa jaay kꞋdupki kꞋnigin̰ki ute naapa gɛn kɔsɔ se, kɛse je taaɗn ɔɔ: kꞋtum kꞋtɛɗkiga ro kalaŋ ute al‑Masi ey ne? 17 Taa mappan se lɛ kalaŋ sum ɔɔ naajege kꞋpaacki se kꞋnig kꞋjꞋɔski naan̰ ese sum; bin ɓo naajegen ute dɛnjege se, kꞋtum kꞋtɛɗkiga ro kalaŋ.
18 ꞋJeelki, gaan *Israɛlgen lee ɔso daa kɛn naaɗe lee tɔjin̰ *sɛrkɛ *gɔtn kɛn kꞋjꞋiin̰in̰ gɛn lee tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se, naaɗe se *dɔɔk ute Raa kalaŋ Aak Lb 7.6.. 19 Taar kɛn maam mꞋtaaɗsen tap ɓo mꞋje taaɗn mꞋɔɔ ɗio? Bin num daa maraga ute maragin̰ge se tap ɓo tɔɔl sɛrɛ ne? 20 Ɓɛrɛ gɔtɔ! Naaɗe se tɔɔl sɛr eyo. Naɓo aan gɔɔ sɛrkŋ naaɗe lee tɔj se lɛ, sitange tu ey num Raa ki eyo. Taa naan̰ se ɓo maam mꞋje naase aki Ꞌdɔɔkŋ ute sitange eyo. 21 Anum naase aki kɔŋ kaay tɔtn koojn̰ bin̰ kɛn maakŋ kɔɔpm Mɛljege tu jaay tɛr aki ɓaa kaay kɛn maakŋ kɔɔpm sitange tu se eyo; ɔɔ naase se aki kɔŋ kiŋg kɔsn kalaŋ do tabil ki ute Mɛljege ɔɔ tɛr aki ɓaa kɔsn ute sitange eyo. 22 Lɔɓu kꞋje jꞋaki kookŋ do Mɛljege tu se lɛ? Naajege se kꞋtɔɔg kꞋcirin̰ki naan̰ la?
Nakge paac se kꞋtɛɗin̰ki taa *nookŋ Raa
23 Nam taaɗ ɔɔ: «Debkilimi ɔk ɗoobo gɛn tɛɗn nakge paac.» Naɓo, naajege tu se nakgen se paac tɔɔljeki sɛr eyo. Ɗeere, debkilimi ɔk ɗoobm gɛn tɛɗn nakge paac, naɓo naajege tu se ɔŋ noogjeki gɛn ɓaa ute naanjege eyo. 24 Nam ɔn̰te Ꞌsaapm do naan̰ malin̰ ki sum, num n̰Ꞌsaap do jeege tun kuuy. 25 Naase ɔkki ɗoobo gɛn dugŋ kɔsn daagen paacn̰ maakŋ suuk ki. Kɛn Ꞌɓaaki ɓaa kɔs se, ɔn̰te Ꞌtɔndki mɛta ɔɔ maakse, ɔn̰te naajn̰ do ki. 26 Taa Kitap taaɗ ɔɔ: Do naaŋa ute nakgen do ki paac se gɛn Mɛljege Raa. Aak KKR 24.1.
27 Aan gɔɔ debm aal te maakin̰ do Isa ki ey jaay daŋse ɔɔ aki ɓaa ɓeen̰ ki se ɔɔ kɛn jaay Ꞌɓaakiga num, kɔsn kɛn naan̰ ɛɗsen se, ɔski, ɔn̰te Ꞌtɔndki mɛta ɔɔ maakse, ɔn̰te naajn̰ do ki. 28 Kɛn nam jaay ɗeeksen ɔɔ: Kɛse lɛ daa maraga se, naase ɔn̰te Ꞌkɔski; bin se debm kɛn aalse bise ki se, naase an̰ki Ꞌtɛɗn maakin̰ Ꞌnaajn̰ do kɔs ki se eyo. 29 Maam mꞋtaaɗ ara se ute maakŋ naan̰ kɛn utu naaj naaja ey num, ute gɛn naase eyo. Maam lɛ mꞋɔk ɗoobo. Bin num gɛn ɗi jaay debm maakin̰ utu naaj naaja am gaasn gɛn kɔsn nakge se? 30 Kɛn maam mꞋɓaa kɔsɔ jaay mꞋtɔɔm Raa num, gɛn ɗi jaay naai Ꞌtaaɗum taar iŋg kus do kɔs kɛn maam mꞋtɔɔmga tɔɔm Raa taarin̰ se?
31 Bin ɓo kɛn aki kɔsɔ, kɛn aki kaaye lɔ aki tɛɗn ɗi ɗi kic ɓo, Ꞌtɛɗin̰ki paac gɛn nookŋ Raa. 32 Bin num kɛn ute Yaudge, jeegen Yaudge eyo, ey lɛ ute *eglizn gɛn Raa se, paac se, maakŋ kiŋgse ki se, ɔn̰te Ꞌkɔlki nam Ꞌkoocn̰ ɗoobm Raa ki. 33 Bin ɓo iŋgki aan gɔɔ maama: maam mꞋaay kaamuma ɔɔ do nakge tu paac se, mꞋje mꞋtɛɗn nakŋ kɛn Ꞌtɔɔl jeege tu paac. Maam se mꞋsaap do maam malin̰ ki eyo, num maam mꞋsaap taa bɛɛ jee dɛna mꞋje taa Raa aɗen kaaja.

*10:1 Gapar ara se je taaɗn ɔɔ Raa utu te naaɗe. Aak Ekz 13.21‑22.

10:1 Kaaɗ kɛn se Baar Aace gaaŋ kaam dio ɔɔ naaɗe aal daan ki do kɛɛs kɛn tuutu. Aak Ekz 14.22‑29.

10:4 Taar ara se Pɔl uuno taar kɛn jee dooy gaan *Israɛlge lee dooy jeege.

§10:7 Aak Ekz 32.6.

*10:9 Aak Nmb 21.5‑6.

10:18 Aak Lb 7.6.

10:26 Aak KKR 24.1.