12
Naabm kɛn *Nirl Salal ɛɗ jeege tu gɛn tɛɗn naabm *Raa
Gɛnaamgen ɗoobm al‑Masi ki, ɓɔrse maam mꞋje mꞋasen tɛrl do mɛtn taar naab kɛn *Nirl Raa ɛɗ jeege tu se. Maam mꞋje mꞋasen kɔn̰ naase aki kiŋg do dɛrlse ki eyo. Do dɔkin̰, kɛn naase Ꞌjeelkiro te Raa mal ey se, kaaɗ kɛn naane se, nakŋ ɔk tɔɔgɔ dose ki se Ꞌtɔɔɗ ɔlseno gɔtn raasege tun ɔŋ taaɗ taar ey se, ɔɔ naase lɛ ɔŋ aasin̰kiro gɛn ɗaar tɔɔg eyo. Taa naan̰ se ɓo, Ꞌbooyki mꞋasen taaɗa: debm jaay taaɗ ɔɔ: ɔn̰ Raa Ꞌnaam Isa se, debm bin se naan̰ ɔk Nirl Raa maakin̰ ki eyo. Ɔɔ debm taaɗ ɔɔ: Isa se Mɛljege se, debm bin se ɔk Nirl Salal maakin̰ ki.
Nirl Salal se, naan̰ kalaŋ sum, naɓo nakgen kɛn naan̰ ɛɗ jeege tu se, dɔɔlin̰ dɛna. Mɛljege se kic naan̰ kalaŋ sum, naɓo naabm kɛn naan̰ ɛɗ jeege tu se, dɔɔlin̰ dɛna. Raa kɛn tɛɗn naaba maakŋ jeege tu paac se, naan̰ kalaŋ sum, naɓo ɗoobm kɛn naan̰ ɛɗo gɛn tɛɗn naabin̰ se, dɔɔlin̰ dɛna. Naŋa naŋa kic ɓo Raa ɛɗin̰ Nirl Salal maakin̰ ki se, taa an tɛɗn naabm kɛn Ꞌnoogŋ jee Raage paac. Deb kalaŋ se, Nirl Raa ɛɗin̰ jeel‑taara gɛn taaɗn taar jeege tu ɔɔ deb kuuy se, Nirl Raa ese sum ɓo ɛɗin̰ jeele gɛn jeel naka. Nirl Raa ese sum ɓo, tɛɗ deb kalaŋ aal maakin̰ do Isa ki cir gɛn jeegen kuuy se ɔɔ deb kuuy se, naan̰ ɛɗin̰ tɔɔgɔ gɛn kɛɗn lapia jee kɔɔn̰ge tu. 10 Deb kuuy lɛ, Nirl Raa ɛɗin̰ tɔɔgŋ gɛn tɛɗn nakŋ‑kɔɔɓge, deb kɛn kuuy naan̰ ɛɗin̰ tɔɔgŋ gɛn taaɗn taar teeco taar Raa ki. Ɔɔ deb kɛn kuuy se, naan̰ ɛɗin̰ tɔɔgŋ kɛn an jeel nakgen kɛn iin̰o gɔtn Nirl Salal ki ey lɛ gɔtn sitange tu. Ɔɔ deb kɛn kuuy se, naan̰ ɛɗin̰ tɔɔgŋ gɛn jeel taaɗn taar naaŋgen jeege jeel eyo. Ɔɔ tɛr deb kɛn kuuy lɛ, naan̰ ɛɗin̰ tɔɔgŋ gɛn jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn taar naaŋgen jeege jeel ey se. 11 Ɔɔ kɛse Nirl Raa kalaŋ ese sum ɓo tɛɗin̰ nakgen se paac ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo naan̰ ɛɗin̰ naabin̰ naabin̰ aan gɔɔ kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki.
Jee al‑Masige se tum tɛɗga aan gɔɔ ro kalaŋ
12 Aakki tu: ro debkilimi se, naan̰ kalaŋ sum, naɓo tɔp kaam dɛna. Ute tɔpm kɛn naan̰ tɔp kaam dɛn se kic ɓo tum tɛɗ ro kalaŋ. Jeegen kɛn dɔɔkga ute al‑Masi se kic ɓo tec bini. 13 Ɔɔ naajege paacki se kɛn Yaudge ey lɛ Grɛkge, ɓulge ey lɛ ɓulge eyo, *kꞋbatizjekiro ute Nirl Salal kalaŋ ese sum ɔɔ kꞋtum kꞋtɛɗkiga aan gɔɔ ro kalaŋ. Ɔɔ Raa ɛɗjekiga Nirlin̰ se maakjege tu.
14 Bin ɓo ro debkilimi se naan̰ kaam kalaŋ sum eyo, naɓo naan̰ tɔp kaam dɛna. 15 Jɛ se Ꞌkɔŋ taaɗn ɔɔ: «Maam lɛ mꞋji ey se, mꞋkɔŋ tɛɗn maakŋ ro ki eyo.» Anum kɛn naan̰ taaɗ bin sum ɓo, Ꞌkɔŋ tɛɗn maakŋ ro debkilim ki ey ne? 16 Bi se Ꞌkɔŋ taaɗn ɔɔ: «Maam lɛ mꞋkaama ey se, mꞋkɔŋ tɛɗn maakŋ ro debkilim ki eyo.» Anum kɛn naan̰ taaɗ bin sum ɓo, Ꞌkɔŋ tɛɗn maakŋ ro debkilim ki ey ne? 17 Kɛn ro debkilimi jaay kaam kalin̰ ki sum num, naan̰ tap ɓo Ꞌbooy ute ɗio? Ɔɔ kɛn ro paac ɓo bi kalin̰ ki sum num, naan̰ Ꞌkootn ute ɗio? 18 Ɗeere, ro debkilimi se, Raa tɔndin̰sin̰ga ute ɗoobin̰ tak tak aan gɔɔ kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki. 19 Ro debkilim jaay ɔk ro kaam kalaŋ sum num, kɛse jꞋan̰ kɔŋ daŋ ro ute magalin̰ eyo. 20 Ɗeere, ro debkilimi se tɔp kaam dɛna naɓo kɛn tumga se, tɛɗ ro kalaŋ.
21 Kaama Ꞌkɔŋ taaɗn ji ki ɔɔ: «Maam se mꞋan ɗim ute naai eyo.» Ɔɔ do lɛ Ꞌkɔŋ taaɗn jɛge tu ɔɔ: «Maam se mꞋan ɗim ute naase eyo.» 22 Num gaŋ roi kaam kalaŋ kɛn naai aakin̰ ɔɔ ɔk tɔɔg ey se, kɛn naan̰ jaay gɔtɔ num, kiŋgi se ai tɛɗn ɔɔn̰ɔ. 23 Maakŋ ro ki se gɔtn kɛn kaam kalaŋ jꞋaalɗen maak ki ey se, naaɗe se ɓo kɛn kꞋlee kꞋjꞋɔkɗeki ɔɔn̰ɔ. Ɔɔ kɛngen kꞋlee kꞋtɔyɗeki tɔy se ɓo, kɛn kꞋlee kꞋjꞋaakki doɗege tu ɗawal ɗawal, 24 gaŋ kɛngen kꞋjꞋaakɗenki tal tal se je jꞋaɗen tɛɗn bin eyo. Anum ro kaam kalaŋ kꞋtɔyɗe tɔy se ɓo, Raa tɔndɗen se, taa jꞋaɗenki kɔkŋ ɔɔn̰ɔ. 25 Ro jaay Raa tɛɗin̰ bin se, taa Ꞌtɔpm naap eyo, num taa naaɗe Ꞌkaakŋ do naapge tu. 26 Kɛn ro kaam kalaŋ jaay ɔŋga dubara se, ro ute magalin̰ paac dabara. Ɔɔ kɛn ro kaam kalaŋ jaay ɓo tɛɗga nakŋ bɛɛ kꞋtɔɔmin̰ga lɛ, ro ute magalin̰ paac Ꞌtɛɗ maak‑raapo.
27 Aan gɔɔ ro debkilimi tɔp kaam dɛn jaay dɔɔk tum tɛɗ ro kalaŋ se, ɗeere, naase kic ɓo Ꞌdɛnki, naɓo Ꞌtum Ꞌtɛɗkiga ro *al‑Masi ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo utu gɔtin̰ gɔtin̰a. 28 Bin ɓo, maakŋ *egliz ki se, deet deet se, Raa tɔnd *jee kaan̰ naabm Isage. Gɛn k‑dige se, naan̰ bɛɛr tɔɔɗ jee kɛn taaɗ taar teeco taarin̰ ki. Gɛn k‑mɔtɔge tu se, naan̰ tɔnd jee dooy jeege. Ɔɔ mɛtn naaɗe ki se, naan̰ tɔnd jee tɛɗn nakŋ‑kɔɔɓge, tɛr naan̰ tɔnd jeegen ɛɗ lapi jee kɔɔn̰ge tu ɔɔ tɔnd jee mɛtin̰ge gɛn noogŋ jeege. Jee mɛtin̰ge naan̰ tɔndɗe jee kɛn Ꞌtɔɔɗn jeege ute jee kɛn taaɗn taar naaŋgen jeege jeel eyo. 29 Aakɗeki tu: naaɗe paac se lɛ jee kaan̰ naabm Isagen mɛtn‑jiki sum la? Paac naaɗe taaɗ taar teeco taar Raa ki sum la? Paac jee dooy jeege sum la? Paac jee tɛɗn nakŋ‑kɔɔɓge sum la? 30 Naaɗe paac se jeegen kɛn ɛɗ lapi jee kɔɔn̰ge tu sum la? Paac se, jee kɛn taaɗ taar naaŋgen jeege jeel ey se sum la? Ɔɔ naaɗe paac se jeel taaɗn tɔɔkŋ taar naaŋgen jeege jeel ey se sum la? 31 Bin num naabm jigan kɛn *Nirl Raa nig jeege tu se, Ꞌdɔŋki kɛn jiga cir paac.
Ɓɔrse Ꞌbooyki, mꞋje mꞋasen taaɗn ɗoobm kɛn jiga cir paac paac kɛn anki lee do ki.