5
Nakŋ ɔɔn̰ utu Ꞌkaan do jee maalge tu
ꞋBooyki ɓɔrse naasen jee maalge se, eemki ɔɔ tɔɔɗ Ꞌtɔɔyki makɔn̰ɔ, taa nakŋ ɔɔn̰ utu Ꞌkaan dose ki. Maalsege se utu Ꞌruumu ɔɔ kal koonsege se diiɗi utu aɗen kɔsɔ. Daabsege ute puddagen naase ɔkki paac se, naaŋa ɔs tujɗenga. Ɔɔ taa kɛn naaɗe ɔs tuj cɛr se sum ɓo, utu asen ɓaa kɔkŋ mindse ɔɔ naan̰ se utu Ꞌɓaa kɔsn daa rose aan gɔɔ pooɗo. Ey num duni se ɔɔpga gɔɔrɔ Ꞌnaŋa, naɓo naase utu iŋg Ꞌtuski tus maala rɔk. ꞋBooyki! Jeegen tɛɗsen naabge maakŋ‑gɔtsege tu se, naase Ꞌdɛrlɗeki dɛrlɛ, taa kɛn naaɗe tɛɗ naaba lɛk tɛc tɛc ɔɔ naase Ꞌbaate kɔgɗeki gursɗege. Taa naan̰ se ɓo jeegen ɔjseno maakŋ‑gɔtsege se, naaɗe tɔɔɗ tɔɔy makɔn̰ɔ, num keem naaɗe se Mɛljege Sidburku booyga. Do naaŋ ki ara se, naase ɔski te maraadse ɔɔ Ꞌtɛɗki nakŋ kɛn maakse jea. Naase Ꞌteerki aan gɔɔ maraŋgen teer sal sal gɛn tɔɔl kɔsɔ se. Naase Ꞌtɔkkiro mind jee tuj te ɗim eyo ɔɔ tɔɔlɗekiro. Ɔɔ naaɗe lɛ, tɛɗseno te taar eyo.
Ɓii kaan Mɛljege se ɔɔpga gɔɔrɔ
Gɛnaamge, taa naan̰ se ɓo aayki kaamse bini Mɛljege aɗe tɛrlɛ. Naase aakki debm kursu se, naan̰ tiŋg taak kaama bini maane bɔɔy maakŋ‑gɔtin̰ ki, jaay ɓo nakgen naan̰ naab ɓar ki se koojn̰ jiga. Naan̰ iŋg aak kaam maan Ꞌkeeɗn mɛt‑kijirki bini teecn̰ taa ɓar ki cɔt. Naase kic num iŋg aakki kaama, aayki kaamse ɔɔ ɔkki maakse tɔɔgɔ, taa ɓii kaan Mɛljege se ɔɔpga gɔɔrɔ.
Gɛnaamge, ɔn̰ten Ꞌlee mooyki ŋɔr ŋɔr te naapa; taa bin se *Raa kic asen kɔjn̰ bɔɔrɔ dose ki eyo. ꞋJeelki, ɓɛrɛ, debm kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se, aanga taa ɗoobse ki. 10 Gɛnaamge, naase Ꞌsaapki tu, jee taaɗ taar teeco taar Raa ki do dɔkin̰ kɛn taaɗo taarge ute ro Mɛljege se, naaɗe kic dabaroga ɔɔ aayoga kaamɗe do ki. Ɔɔ naase kic uunki ɗoobm naaɗe se. 11 Ɗeere, jeegen paac jaay aasin̰ga do dubarɗe ki se, naaɗe se ɓo kꞋtaaɗki jꞋɔɔki, naaɗe se ɓo jee maak‑raapge se. Naase Ꞌjeelki mɛtn taar gaabm do dɔkin̰ kꞋdaŋin̰ Job se, naan̰ aay kaamin̰ aasin̰ga do dubar kɛn aan don̰ ki. Ɔɔ do taar tɔɔlin̰ ki se, naase Ꞌjeelki nakŋ kɛn Raa tɛɗin̰ se. Taa Raa se, naan̰ ɓo debm tɛɗ bɛɛ jeege tu ɔɔ ɛɛj do jeege tu.
12 Kɛn bin num gɛnaamge, ɔn̰ten Ꞌnaamki rose ute maakŋ raa ey lɛ ute do naaŋa, ɔɔ ɔn̰ten Ꞌnaamki ute ro ɗim kuuy kici. Num kɛn taarse ɓo mɛt ki, ɔɔki: «Yɛɛ, mɛt ki» ɔɔ kɛn mɛt ki ey lɛ, ɔɔki: «A‑a, mɛt ki eyo». Taa kɛn naase jaay Ꞌtɛɗki bin se, Raa kic asen kɔjn̰ bɔɔrɔ dose ki eyo.
ꞋTɔndki mɛtn Raa
13 Kɛn nam maakse ki jaay maakŋ dubar ki num, n̰Ꞌtɔnd mɛtn Raa. Kɛn nam jaay maakŋ maak‑raap ki lɛ, n̰Ꞌtɔɔm Raa ute kaa. 14 Ɔɔ kɛn maakse ki jaay nam kɔɔn̰ɔ num, n̰Ꞌɔl kꞋdaŋin̰ jeegen naan jee *egliz ki, taa naaɗe an̰ kɔtn uubu ute ro Mɛljege, ɔɔ an̰ tɔnd mɛtn Raa. 15 Jeegen tɔnd mɛta jaay aal maakɗe do Raa ki paac se, Mɛljege aɗen booyo ɔɔ debm kɔɔn̰ɔ se, Mɛljege an̰ kɛɗn lapia ɔɔ naan̰ Ꞌkiin̰i. Kɛn naan̰ ɓo tɛɗga *kusin̰a kic lɛ, Mɛljege an̰ tɔɔl kusin̰ se naatn. 16 Taa naan̰ se ɓo kusin̰ naase Ꞌtɛɗki se, naan Raa ki se Ꞌtaaɗin̰ki ute naapa ɔɔ Ꞌtɔndki mɛtn Raa naapge tu, taa aki kɔŋ lapi rosege. Taa debm daan ki jaay tɔnd mɛta gɔtn Raa ki se, tɔnd mɛtin̰ se ɔk tɔɔgɔ aak eyo naan Raa ki. 17 ꞋJeelki, *Ɛli kɛn taaɗ taar teeco taar Raa ki do dɔkin̰ se, naan̰ kic debkilimi aan gɔɔ naajege sum, naɓo naan̰ tɔnd mɛtn Raa ɔn̰ eyo, ɗeekin̰ ɔɔ n̰Ꞌɔn̰te keeɗn maane, Raa booyin̰ ɔɔ tookin̰. Gɔtn se, maakŋ ɓaar ki mɔtɔ ute laapa mɛcɛ se, maane eeɗ te eyo. 18 Tɛr naan̰ tɔnd mɛtn Raa kuuy daala, ɔɔ maane bɔɔyo do naaŋ ki ɔɔ nakgen do naaŋ ki se, baag koojo gɔtin̰ ki.
19 Gɛnaamge, kɛn maakse ki jaay nam rɛsn ute ɗoobm taar mɛt ki ɔɔ nam kuuy noogin̰ jaay naan̰ ɔk tɛrloga num, 20 Ꞌjeelki, gɛnaa iigga kiigi ɔɔ rɛsŋga rɛs ute ɗoobm taar mɛt ki jaay nam maakse ki noogin̰ naan̰ ɔk tɛrloga se, kɛse naan̰ aajin̰ga maakŋ yo ki, ɔɔ kusin̰gen dɛn se lɛ, Raa aɗen tɔɔl naata.