3
Jan‑Batist ɗaap ɗoobm Mɛljege
(Mt 3.1‑12; Mk 1.1‑8; Jn 1.6‑8,19‑28)
Kaaɗ kɛn Tiber Sezar, Gaar magal iŋg *Rɔm ki, jaay ɔk ɓaara sik‑kaar‑mii maakŋ gaarin̰ ki se ɔɔ naan̰ kɛn se Pons Pilat ɓo magal gɛn taa naaŋ Jude ɔɔ *Ɛrɔd se gaar gɛn taa naaŋ Galile ɔɔ gɛnaan̰ Pilip se gaar gɛn taa naaŋ Iturɛ ute taa naaŋ Trakonitis ɔɔ Lisanias se gaar gɛn taa naaŋ Abilɛn. Kaaɗ kɛn se Annan ute Kayip ɓo *magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu. Naan̰ kɛn se ɓo *Raa ɓaaɗo taaɗ Jan goon Zakari kɛn iŋg do kɔɗ‑ɓaar ki se. Ɔɔ Jan se ɓaa lee taa naaŋ ool magal kɛn Jordan ki se paac ɔɔ naan̰ taaɗ jeege tu ɔɔ: «ꞋTɛrlki maakse ɔɔ ɔn̰ jꞋasen *batizi ɔɔ Raa asen tɔɔl *kusin̰sege. Aan gɔɔ kɛn Ezayi debm taaɗ taar teeco taar Raa ki raaŋo do dɔkin̰a maakŋ Kitapin̰ ki kɛn ɔɔ:
KꞋbooy mind deba taaɗ makɔn̰ do kɔɗ‑ɓaar ki ɔɔ:
ꞋƊaapki ɗoobm Mɛljege ɔɔ Ꞌtɛɗin̰sin̰ki jiga Ꞌtooɗn tal.
Gɔɔgen daan koge tu se, kꞋtuurumɗe naata
ɔɔ koge ute kɔsge se kꞋtɔɔkɗe naatn.
Ɔɔ ɗoobgen ɗug ɗug se kꞋtɛɗɗe Ꞌtɔɔjn̰ Ꞌtooɗn tal
ɔɔ ɗoobm kɛn ɔk koge kɔrcɔm kɔrcɔm se kic lɛ kꞋɗaapɗe Ꞌtooɗn kɔlɔn̰.
Bin jaay jeege paac utu kaakŋ debm kɛn Raa utu aɗeno kɔlɔ jaay aɗen kaaj se.* Aak Eza 40.3‑5.»
Gɔtn se jee dɛngen ɓaaɗo tɛɗn *batɛm gɔtn Jan ki se, naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Aakumki tu wɔɔjgen ara! Naŋa jaay ɓo dɛjseno taa aki kaan̰ kɔtn maak‑taar gɛn Raa kɛn utu bɔɔy do jeege tu se? Naan ki se, Ꞌtɛɗki nakgen jiga kɛn Ꞌtaaɗn jeege tu ɔɔ naase se Ꞌtɛrlkiga maakse do Raa ki ɔɔ ɔn̰te Ꞌtaaɗki ɔɔki: naaje se lɛ kꞋgaan *Abraamge. ꞋBooyki mꞋasen ɗeeke: kogen ese se kɛn Raa je kic ɓo an̰ dɛlin̰ Ꞌtɛɗn gaange Abraam ki. Ɓɛrɛ, alpasa se lɛ kꞋɗaarin̰ga mɛtn ko kaag ki. Ko kaaggen paacn̰ jaay ooj jig ey se, jꞋaɗen tɔgŋ tund naatn ɔɔ jꞋaɗen tɔɔcn̰ pooɗn.»
10 Gɔtn se jee dɛnge ɓaaɗo tɔnd mɛtn Jan ɔɔ: «Naaje tap ɓo kꞋtɛɗn roje ɔɔ ɗio?» 11 Jan tɛrlɗen ɔɔ: «Maakse ki se, debm ɔk kal di se uun ɛɗ kalaŋ se deb kɛn ɔk eyo ɔɔ debm ɔk nakŋ kɔsɔ kic ɓo nigin̰ ute debm kɛn ɔk eyo.» 12 Gɔtn se, jee tɛɗn miirge kic ɓaaɗo taa jꞋaɗen batizi ɔɔ naaɗe tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Debm dooy jeege, naaje tap ɓo kꞋtɛɗn roje ɔɔ ɗio?» 13 Naan̰ tɛrlɗen ɔɔ: «Miir kɛn kꞋtaaɗsen jꞋɔɔ aki kɔkŋ gɔtn jeege tu se, ɔn̰te Ꞌziiɗin̰ki ɗim do ki.» 14 Asgarge ɓaaɗo tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Naaje kic ɓo kꞋtɛɗn roje jꞋɔɔ ɗio?» Jan tɛrlɗen ɔɔ: «Ɔn̰te Ꞌkuunki gursn nam ute taa tɔɔgɔ ɔɔ ɔn̰te Ꞌtɔlki taara do nam ki. Num iŋgki do gursn laapse ki sum.»
Jan taaɗ taa debm kɛn utu ɓaaɗo mɛtin̰ ki
15 Aan gɔɔ kaaɗ kɛn se jeege iŋg aak kaak kaam nakŋ utu Ꞌtɛɗ se ɔɔ kɛn naaɗe jaay aak Jan se, gɔtn se naaɗe saap‑maakɗe ki ɔɔ: «Kɛse ɓo Ꞌtɛɗn *al‑Masi lɛ ɗaam?» 16 Jan tɛrlɗen naaɗe ki paac ɔɔ: «Maam se, mꞋasen *batizn ute maane, num gaŋ debm kɛn utu ɓaaɗo mɛtum ki se, naan̰ magal ciruma. Maam se kɔl saan̰ kic ɓo mꞋaas gɛn no tuutin̰ eyo. Debm ese se ɓo utu asen *batizn ute Nirl Salal ɔɔ ute pooɗo. 17 Ute gɛrt magalin̰ se naan̰ utu tuuy teen̰in̰a ɔɔ kɛn naan̰ jaay tuuy aasga num kaam teen̰in̰ se, naan̰ utu an̰ tɔsn kɔmb maakŋ giijin̰ ki, num tɛsin̰ se, naan̰ utu an̰ kɔmb maakŋ pooɗ kɛn ooy eyo.»
18 Do taarge tun naan̰ taaɗɗen se tɛr Jan dɛjɗenga ute taargen kuuy kic dɛna. Gɔtn ese se naan̰ taaɗɗen Labar Jiga se jeege tu.
*Ɛrɔd ɔk Jan‑Batist daŋgay ki
19 Num kɛn Gaar Ɛrɔd jaay ɔk Ɛrɔdiad mɛnd gɛnaan̰a ɔɔ do kɛn se tɛr tɛɗn nakgen kuuy kusin̰ kici, gɔtn se Jan taaɗin̰sin̰ tal. 20 Naɓo do *kusin̰ kɛn naan̰ lee tɛɗ se, tɛr do kɛn se naan̰ iij‑ɔk ɔl Jan daŋgay ki daala.
*Batɛm gɛn Isa
(Mt 3.13‑17; Mk 1.9‑11; Jn 1.32‑34)
21 Kɛn jeege paac jaay kꞋbatizɗe aas se, Isa kic ɓo kꞋbatizin̰a. Kɛn naan̰ eem keem Raa se, gɔtn se maakŋ raa ɔɔɗ waŋ. 22 Gɔtn se, *Nirl Salal se tec aan gɔɔ dɛɛrɛ ɓaaɗo bɔɔy do Isa ki. Gɔtn se kꞋbooy mind deba taaɗ maakŋ raa ki ɔɔ: «Naai se ꞋGoonuma. Maam ɓo mꞋbɛɛr mꞋɔɔɗio ute maak‑raapuma.»
Mɛtjil gɛn Isa
23 Kaaɗ kɛn Isa baagŋ naabin̰ se, naan̰ ɔk ɓaara ɓaa ɓaa si‑mɔtɔ. Jeege se saap ɔɔ naan̰ goon Yusup,
Yusup se goon Ɛli, 24 Ɛli se goon Matat,
Matat se goon Lɛbi, Lɛbi se goon Mɛlki,
Mɛlki se goon Yanay, Yanay se goon Yusup,
25 Yusup se goon Matatias, Matatias se goon Amɔs,
Amɔs se goon Naum, Naum se goon Ɛsli,
Ɛsli se goon Nagay, 26 Nagay se goon Maat,
Maat se goon Matatias, Matatias se goon Semeyin,
Semeyin se goon Yɔsɛk, Yɔsɛk se goon Yɔda,
27 Yɔda se goon Yɔanan, Yɔanan se goon Rɛsa,
Rɛsa se goon Zorobabɛl, Zorobabɛl se goon Salatiɛl,
Salatiɛl se goon Neri, 28 Neri se goon Mɛlki,
Mɛlki se goon Addi, Addi se goon Kɔsam,
Kɔsam se goon Ɛlmadam, Ɛlmadam se goon Ɛr,
29 Ɛr se goon Jɛzu, Jɛzu se goon Ɛliɛzɛr,
Ɛliɛzɛr se goon Yɔrim, Yɔrim se goon Matat,
Matat se goon Lɛbi, 30 Lɛbi se goon Simɛon,
Simɛon se goon Juda, Juda se goon Yusup,
Yusup se goon Yɔnam, Yɔnam se goon Ɛliakim,
31 Ɛliakim se goon Mɛlɛa, Mɛlɛa se goon Mɛnna,
Mɛnna se goon Matata, Matata se goon Natan,
Natan se goon *Daud, 32 Daud se goon Jɛsɛ,
Jɛsɛ se goon Obed, Obed se goon Booz,
Booz se goon Sala, Sala se goon Naason,
33 Naason se goon Aminadab, Aminadab se goon Admin,
Admin se goon Arni, Arni se goon Ɛzrɔm,
Ɛzrɔm se goon Pɛrɛz, Pɛrɛz se goon Juda,
34 Juda se goon *Yakub, Yakub se goon Isak,
Isak se goon *Abraam, Abraam se goon Tɛra,
Tɛra se goon Naɔr, 35 Naɔr se goon Sɛruk,
Sɛruk se goon Ragau, Ragau se goon Pɛlɛg,
Pɛlɛg se goon Ɛbɛr, Ɛbɛr se goon Sala,
36 Sala se goon Kaynam, Kaynam se goon Arpakzad,
Arpakzad se goon Sɛm, Sɛm se goon Noe,
Noe se goon Lɛmɛk, 37 Lɛmɛk se goon Matuzala,
Matuzala se goon Ɛnɔk, Ɛnɔk se goon Yɛrɛd,
Yɛrɛd se goon Maalalɛɛl, Maalalɛɛl se goon Kaynam,
38 Kaynam se goon Ɛnɔs, Ɛnɔs se goon Sɛt,
Sɛt se goon Adum, Adum se goon Raa.

*3:6 Aak Eza 40.3‑5.