3
Jan‑Batist *batiz jeege
(Mk 1.2‑8; Lk 3.1‑20)
Kɛn kaaɗin̰ jaay aan sum se, Jan‑Batist naar teec naan jeege tu ɔɔ baag taaɗn taar *Raa do kɔɗ‑ɓaar kɛn taa naaŋ Jude ki. Naan̰ taaɗ jeege tu ɔɔ: «ꞋTɛrlki maakse taa *maakŋ Gaar Raa se ɔɔpga gɔɔrɔ!» Taa Jan se ɓo, debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi taaɗo taarin̰ do dɔkin̰ kɛn ɔɔ:
KꞋbooy mind deba taaɗ makɔn̰ do kɔɗ‑ɓaar ki ɔɔ:
ꞋƊaapki ɗoobm Mɛljege ɔɔ Ꞌtɛɗin̰sin̰ki jiga Ꞌtooɗn tal.* Aak Eza 40.3.
Jan uuso kal kꞋɗaapin̰ ute bɛɛkŋ gin̰ji ɔɔ dɔɔk maakin̰ te kɔl daara; nakŋ kɔsin̰ iimi ute teeje. Gɔtn se jeegen iin̰o maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki ute kɛngen taa naaŋ Jude ki paac ɔɔ ute kɛngen iin̰o taa ool Jordan ki paac, naaɗe ɓaaɗo gɔtn Jan ki. Naaɗe tɔɔɗ mɛtn *kusin̰ɗege naan jeege tu ɔɔ Jan‑Batist batizɗe maakŋ ool magal kɛn kꞋdaŋin̰ Jordan se.
Kɛn Jan aak *Parizige ute *Sadusege dɛna ɓaaɗo ɔŋin̰ taa naan̰ aɗen batiz se, naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Aakumki tu wɔɔjgen ara! Naŋa jaay ɓo dɛjseno taa aki kaan̰ kɔtn maak‑taar Raa kɛn utu bɔɔy do jeege tu se? Naan ki se, Ꞌtɛɗki nakgen jiga kɛn Ꞌtaaɗn jeege tu ɔɔ naase se Ꞌtɛrlkiga maakse, ɔɔ ɔn̰te Ꞌtaaɗki ɔɔki: naaje se lɛ kꞋgaan *Abraamge. ꞋBooyki mꞋasen ɗeeke, kogen ese se kɛn Raa je kic ɓo an̰ dɛlin̰ Ꞌtɛɗn gaange Abraam ki. 10 Ɓɛrɛ, alpasa se lɛ kꞋɗaarin̰ga mɛtn ko kaag ki. Ko kaaggen paacn̰ jaay ooj jig ey se, jꞋaɗen tɔgŋ tuun naatn ɔɔ jꞋaɗen tɔɔcn pooɗn.
11 «Maam se, mꞋasen batizn ute maane ɔɔ kɛse je ɗeekŋ ɔɔ naase Ꞌtɛrlkiga kiŋgse; num gaŋ debm utu ɓaaɗo mɛtum ki se, naan̰ magal ciruma. Maam se saa jɛn̰ ki kic ɓo mꞋaas gɛn kɔɔɗin̰ eyo. Debm ese se ɓo utu asen *batizn ute Nirl Salal ɔɔ ute pooɗo. 12 Ute gɛrt magalin̰ se naan̰ utu tuuy teen̰in̰a ɔɔ kɛn naan̰ jaay tuuy aasga num, kaam teen̰in̰ se naan̰ utu an̰ tɔsn kɔmb maakŋ giijin̰ ki; num tɛsin̰ se, naan̰ utu an̰ kɔmb maakŋ pooɗ kɛn ooy eyo.»
Isa *kꞋbatizin̰a
(Mk 1.9‑11; Lk 3.21‑22; Jn 1.32‑34)
13 Gɔtn se Isa iin̰ taa naaŋ Galile ki ɔɔ ɓaaɗo maakŋ ool magal gɛn Jordan ki, ɓaaɗo ɔŋ Jan taa an̰ batizin̰a. 14 Num Jan se baate tooko, ɗeek Isa ki ɔɔ: «Maam se, naai ɓo am batiz ey ɓo, tɛr naai ɓo ɓaaɗo gɔtn maam ki la!» 15 Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Ɓɔrse se naai Ꞌtooko, taa naajege se jꞋaki tɛɗn nakŋ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki ute ɗoobin̰a.» Gɔtn se Jan tooko. 16 Kɛn Isa kꞋbatizin̰ jaay ooko maakŋ maane ki sum se, naan̰ kɛn se sum ɓo maakŋ raa ɔɔɗ waŋ ɔɔ naan̰ aak *Nirl Raa bɔɔyo don̰ ki tec aan gɔɔ dɛɛrɛ. 17 Ɔɔ gɔtn se kꞋbooy mind deba taaɗ maakŋ raa ki ɔɔ: «Naan̰ se Goon maak‑jema. Maam ɓo mꞋbɛɛr mꞋɔɔɗin̰o taa naan̰ tɔɔlumi.»

*3:3 Aak Eza 40.3.