Kitapm kꞋdaŋin̰ Apokalips kɛn Jan raaŋo
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy kitapm kꞋdaŋin̰ Apokalips kɛn Jan raaŋo
Jan debm kɛn raaŋ kitapm ara se taaɗ mɛtn nakgen kɛn Isa al‑Masi taaɗin̰o mɛtin̰ tooɗ tal se. Kaaɗ kɛn se naan̰ jꞋɔk kꞋɓaansin̰ gɔtn maane ɔl gurugin̰ daan ki kꞋdaŋin̰ Patmos se. Kɛn ɔl jaay jꞋɔk kꞋɓaansin̰ se taa naan̰ taaɗ Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi jeege tu, kaaɗ kɛn se ɓo gaar magal *Rɔm ki lee dabar dabar jee al‑Masige se. Naan̰ raaŋ eglizge tun cili kɛn taa naaŋ Turki kɛn ɓɔrse se gɔtn kɛn markabge lee ɗaarni, ɔɔ gɔtn se kꞋdaŋin̰ Smirn. Jee al‑Masige jaay kꞋdabarɗe se taa naaɗe jeel mɛlɗe ɓo Isa al‑Masi kalin̰ ki sum. Kaaɗ kɛn gɔtɔ tɛɗɗen ɔɔn̰ se ɓo, Jan raaŋɗen kitapm se taa aɗen tɔɔgŋ maakɗe do kaal maakɗe ki ɔɔ do kɔnd doɗe kɛn naaɗe ɔnd do Raa ki se. Maakŋ kitapin̰ ki se Jan taaɗ mɛtn nakgen Isa taaɗin̰ mɛtin̰ ute napar taargen aan gɔɔ jꞋaal kaal naagŋ taara. Naɓo nakgen se jee al‑Masigen jeel Kitapm kɛn Raa dɔɔko ute jeege do dɔkin̰ se ɓo jeel ɔk mɛtin̰a, ey num jee kuuy se, naaɗe jeel ɔk mɛtin̰ eyo. Nakgen Isa al‑Masi teec naan Jan ki jaay taaɗin̰ mɛtin̰ se, naparɗe kalaŋ eyo, naɓo ko taarin̰ se kalaŋ sum. Ko taar kɛn Jan jen taaɗa tap tap se naan̰ je ɗeekŋ ɔɔ ɓɔrse jꞋaak aan gɔɔ nakgen ɔk tɔɔgɔ do jeege tu se ɓo cirga gɔtɔ ɓaa se paac, naɓo Isa al‑Masi, naan̰ kɛn Mɛl kalaŋ sum se utu Ꞌcir nakgen ɔk tɔɔgɔ do jeege tu se gɛn sɔrɔkin̰a. Naan̰ Ꞌtɛɗn naan̰ se taa gɛn Raa ɔɔ gɛn jeen̰ge.
1
Jan taaɗ mɛtn nakgen kɛn naan̰ aako
Kɛse ɓo mɛtn taar nakgen kꞋjeel mɛtin̰ ey jaay *Raa taaɗ mɛtin̰ Isa *al‑Masi ki ɔɔ Isa ɔl kɔɗ naan̰ se ɓaa taaɗ mɛtin̰ ɓulin̰ Jan ki, taa Jan ɓaa taaɗ mɛtin̰ jee tɛɗn naabm Raage tu nakgen kɛn utu Ꞌkaan naan ki se. Jan se aako utu kaamin̰a ɔɔ taaɗ mɛtin̰ paac jeege tu ɔɔ kɛse Taar Raa mala ɔɔ kɛse ɓo nakgen mɛt kɛn kꞋjeel mɛtin̰ ey jaay Isa al‑Masi mala taaɗin̰o mɛtin̰ se. Maak‑raapo debm kɛn dooy taar se jeege tu ɔɔ maak‑raapo jeege tun booy taar kɛn teeco taar Raa ki kɛn kꞋraaŋin̰o ara ɔɔ took do ki. Taa nakgen se kaaɗin̰ ɔɔpga gɔɔrɔ utu Ꞌkaana.
Jan raaŋ ɔl tɔɔsin̰ *eglizge tun taa naaŋ Azi ki
Kɛse maam Jan ɓo mꞋraaŋsen kitapm se naase eglizge tun maakŋ gɛgɛrge tun kaam cili kɛn taa naaŋ Azi kɛn kaam kalaŋ. Ɔn̰ Raa kɛn do dɔkin̰a, ɓɔrse, ɔɔ kɛn utu ɓaaɗo ɔɔ ute nirl Raagen cilin naan kaag don̰ ki se asen tɛɗn bɛɛn̰a ɔɔ asen kɛɗn tɔɔsin̰a. Ɔn̰ Isa *al‑Masi debm saaɗn mɛt ki ɔɔ naan̰ ɓo debm duro deet deet daan yoge tu ɔɔ naan̰ ɓo Gaar gɛn gaarin̰gen do naaŋ ki se, ɔn̰ asen tɛɗn bɛɛn̰a ɔɔ asen kɛɗn tɔɔsin̰ kici.
Isa se, naan̰ ɓo debm jejeki, ɔɔ ute moosin̰ se, naan̰ ɔɔɗjekiga dojege maakŋ *kusin̰ ki. Naan̰ ɔljekiga maakŋ gaarin̰ ki ɔɔ tɛɗjekiga kꞋtɛɗkiga jee tɛɗn *sɛrkɛ gɛn Bubin̰ Raa. Bin num ɔn̰ jeege paac an̰ *nooko ɔɔ ɔn̰ tɔɔgŋ naan̰ se lɛ Ꞌtiŋg gɛn daayum daayum. *Amin!
ꞋBooyki! Isa utu aɗe ɓaa maakŋ gapar ki,
ɔɔ jee tɔɔsin̰o do kaag ki ute jeege paac,
naaɗe utu an̰ kaakŋ ute kaamɗe.
Ɓii kɛn se, jeegen do naaŋ ki paac utu Ꞌtɔɔyɔ ɔɔ Ꞌkeem nɔɔ.
Taar se utu Ꞌtɛɗn ɗeer ɗeer. Amin!
Mɛljege Raa ɗeek ɔɔ: «Maam mꞋAlpa ɔɔ mꞋOmega* Alpa ɔɔ Omega se je ɗeekŋ ɔɔ: maam ɓo mꞋdo kupm mɛt ki ɔɔ mꞋtaar tɔɔlin̰a. ɔɔ maam mꞋSidburku, maam kɛn do kupm mɛt ki, kɛn ɓɔrse ɔɔ kɛn utu aɗe ɓaa.»
Jan aak Isa maakŋ gaarin̰ ki
Kɛn ara maam gɛnaase Jan kɛn utu ɔɔɗ yɛɛɓin̰ ute naase. Ɔɔ maam kic mꞋɔŋga bɛɗum *maakŋ Gaar Raa ki te naase. Taa Isa se, maam kic mꞋutu mꞋaay kaamum te naase. Kɛn ɔl jaay kꞋjꞋɔk kꞋɓaam gɔtn kɛn maane ɔl gurugin̰ kɛn kꞋdaŋin̰ Patmos se, taa taar Raa ɔɔ taa saaɗn Isa kɛn maam mꞋlee mꞋtaaɗ se. 10 Ɓii kalaŋ *Nirl Salal bɔɔy dom ki ɔɔ gɔtn se maam booy mind nam taaɗ mɛtum ki makɔn̰ɔ aan gɔɔ pulu ɔɔ ɓii kɛn se ɓii dumas Ɓii dumas se ɓii gɛn Mɛljege.. 11 Mind nam ese se taaɗum ɔɔ: «Nakŋ naai aakin̰ se Ꞌraaŋin̰ maakŋ kitap ki ɔɔ ɔlin̰ *eglizge tun maakŋ gɛgɛrge tun kaam cili jee kɛn: Ɛpɛz ki, Smirn ki, Pɛrgam ki, Tiatir ki, Sarde ki, Piladelpi ki ute jee Laodise ki kici.»
12 Kɛn maam jaay mꞋbooy mind nam se, mꞋtɛrl mꞋaak mɛtum ki. Num kɛn maam jaay mꞋtɛrl se, mꞋaak lɔɔmpɔn daabge cili. 13 Maam mꞋaak nam aan gɔɔ Goon Debkilimi Aak Dan 7.13. ɗaar ɗaar daan lɔɔmpge tun cili se; kalin̰ ron̰ ki se jɛrlɛ bini aan naagŋ jɛn̰ ki. Ɔɔ naan̰ dɔɔk kaaɗin̰ ute kɔl kɛn kꞋɗaapin̰ ute daab; 14 ɔɔ bɛɛkŋ don̰ se raap lak lak aan gɔɔ kuubu ɔɔ kaamin̰ se lɛ aal bilik bilik aan gɔɔ pooɗo. 15 Ɔɔ jɛn̰ge se aan gɔɔ maal kɛn jꞋɔlin̰o pooɗn jaay aac dɛŋ se, ɔɔ mindin̰ lɛ aan gɔɔ keem ool kɛn ɗoocga num eem uu se. 16 Ɔɔ maakŋ ji daamin̰ ki se, naan̰ ɔk k‑dijge cili. Ɔɔ gɔrɗ‑jɛrlɛ kɛn taarin̰gen di taat ranan ranan se, teeco taarin̰ ki ɔɔ daan‑kaamin̰ se aan gɔɔ kaaɗn kɛn aanga katar ki num ɔs tɔk kaama kiric se.
17 Kɛn maam jaay mꞋaakin̰ se, maam mꞋooc mɛtn jɛn̰ ki aan gɔɔ debm ooyga kooyo. Num gaŋ naan̰ ɔnd ji daamin̰ dom ki ɔɔ ɗeekum ɔɔ: «Ɔn̰te Ꞌɓeere! Maam ɓo debm kɛn deet deete ɔɔ kɛn kaam mɔɔtn. 18 Maam ɓo debm mꞋiŋg zɛɛrɛ. Maam se mꞋooyoga kooyo naɓo mꞋduroga daan yoge tu ɔɔ ɓɔrse mꞋutu mꞋiŋg zɛɛrɛ gɛn daayum daayum. Maam se mꞋɔk tɔɔgɔ do yo ki ɔɔ do ɓee yoge tu kici. 19 ꞋBooyo! Nakgen kɛn naai aakin̰ga kaaka ɔɔ kɛngen utu aɗe ɓaa naan ki se, Ꞌraaŋin̰ maakŋ kitap ki. 20 K‑dijgen cilin kɛn maam mꞋɔkin̰ ji daamum ki ute lɔɔmpɔn daabgen cili kɛn naai aakin̰o jaay *Ꞌjeel mɛtin̰ ey se, Ꞌbooyo: k‑dijgen cili se taaɗ te *kɔɗn Raagen cilin gɛn eglizgen maakŋ gɛgɛrge tun kɛn kaam cili se. Ɔɔ lɔɔmpɔn gɛn daabgen cili se lɛ, je taaɗn ute eglizgen maakŋ gɛgɛrge tun kaam cili se kici.»

*1:8 Alpa ɔɔ Omega se je ɗeekŋ ɔɔ: maam ɓo mꞋdo kupm mɛt ki ɔɔ mꞋtaar tɔɔlin̰a.

1:10 Ɓii dumas se ɓii gɛn Mɛljege.

1:13 Aak Dan 7.13.