A BA' TU BETAJOB A MAC A TETA'B QUIR U TSEC'TOB U T'ɅN C'UJ
HECHOS
1
Tu toc araj Jesús je' u tar u Taj'or u Pixam C'uj
Uche' tin yʌn ts'ibtaj u ju'unin tech Teófilo, a mac in jach yaje'. Caj in wa'araj tech tu cotor a ba' caj u betaj Jesúse'. Bayiri' xan, tu cotor a ba' caj u camsaj a ra' u q'uinin tu yʌnxchun u beyaj Jesúse'. Tin toc ts'ibtaj tech Teófilo a ba' caj u betaj Jesús hasta caj bin ca'anan. Chen mʌ' toy xic Jesús ca'anani', caj u tetaj u camsʌwinicob. Mʌ' ja wirej, ts'a'b u t'ʌnin ti'ob ten u Taj'or u Pixam C'uj soc yerob a ba' cu bin u beticob. Caj ts'oc u muc'yaj Jesús, caj riq'uij caj u yesaj u bʌj ti' u camsʌwinicob cuxa'an. Jach jaj caj u yesaj u bʌj ti'ob. Ya'ab u beyaj caj u yesaj ti'ob soc yerob cuxa'an. Cuarenta q'uin ti' yʌn yejer u camsʌwinicob cu tsicbar ti'ob bic cu bin u reyinticob C'uj.
Ti' toy yʌn Jesús yejer u camsʌwinicob caj u ya'araj ti'ob:
―Mʌ' a yʌn p'ʌtiquex ich u cajar Jerusalén. Ti' a yʌn toc pajiquex a ba' tu toc araj in Tet C'uj u ts'ic techex ―quij―. Baxuc caj in wa'araj techex. Mʌ' ja wirej, a Juano' caj u yacsaj ja' tu jo'r mac yejer ja'. Chen mʌ' ya'ab q'uin je' u tar ta wicnʌnex u Taj'or u Pixam C'uj. Raji' bin u ca' c'asiquex techex in t'ʌn.
Jesús caj ca' binij ca'anan
Ti' u rʌc much'a'anob u camsʌwinicob ich Jesús barej caj c'ata'b ti' ten u camsʌwinicob:
―Ber u q'uinin cu bin u reyinticob u ru'umin u winiquirob israel? Baje'rer wa? ―quij.
Caj u nuncaj ti'ob Jesús tan ya'aric ti'ob:
―Mʌ' ts'aja'an techex quir a wetiquex tu q'uinin u tar. Mʌ' chumuc yaxq'uin, wa ju q'uinin cu tar ja'. Chen C'uj u ricsmʌn ti', u bʌjiri' yer. Barej ca' bin tac u Taj'or u Pixam C'uj, je' a c'ʌmiquex u muc' ich a worex. Taj je' a bin a wa'ariquenex ich u cajar Jerusalén, cax ich u ru'umin Judea, cax ich u ru'umin Samaria hasta tu cu xur tu cotor u cajarob ich yoc'ocab.
Caj ts'oc u ya'aric a jeroj ti'ob, jeroj ti' toy cu pʌcticob Jesús. Seb caj binij ca'anan. Robob caj u yirajob u bin ca'anan, jeroj caj tar u muyarir. Jeroj, mʌ' chʌca'an u bin Jesúsi'. 10 Cu qui'qui' chanticob ca'anan u camsʌwinicob Jesús, caj tarob tu yʌnob ca'tur xib. Robob u buquimʌnob jach sʌc u noc'. 11 Tu ya'arajob ti' u camsʌwinicob Jesús:
―Mʌ' a yʌn pʌctiquex ca'anan, a techex u xibirechex u ru'umin Galilea. Je' u ca' tare' Jesús an bic caj a wirajex u bin ca'anan ―baxuc ara'b ti'ob ten a ca'tur xibo'.
Teta'b Matías quir u yocar tu beyaj Judas
12 Ti' u witsir u c'aba' Olivo, caj sutpʌjob ich u cajar Jerusalén. A ray witso', nʌts'a'an ti' u cajar Jerusalén, bay u nachir u bin mac u q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío. Ca'tur kilómetro. 13 Caj wʌc'ʌs sutnʌjob u camsʌwinicob ich u cajar Jerusalén. Ti' nacob ca'anan tu jun c'as naj tu jamach ocob. Rʌc ti' yʌnob Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartalomé, Mateo, Jacobo, ra' u parar Alfeo. Simón, a cu sayʌr tu pach cananistaje' yejer Judas u sucu'un Jacobo. 14 Tu cotor a jeroj quet yorob cu t'ʌnicob C'uj quet yejer a xquico'. Mʌ' ja wirej, ti' yʌn u nʌ' Jesús cu t'ʌnic C'uj xan. Ti' yʌn u jach its'inob Jesús xan.
15 Ra'iri' u q'uinin tu cu t'ʌnicob C'uj, caj riq'uij u ch'ictar Pedro ich chumuc tu yʌn a mac a yacsmʌnob tu yorob. Ti' yʌn ciento veinte a mac a yacsmʌnob tu yorobe'. Caj ya'araj Pedro ti'ob:
16 ―In wet acsa'orirex, yʌn u ts'ocsic a tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj a tu ara'b ten u Taj'or u Pixam C'uj uch. Mʌ' ja wirej ―quij―, David ic nunquirex caj u ts'ibtaj ti' ixba' Judas uch, a ra' caj u c'ubaj Jesús ca' quinsac. 17 Mʌ' ja wirej, ber caj teta'b Judas ten Jesús, p'eri' ic beyajex yejer Judas. A Judaso' raji' ic nupex. 18 Chen raji' Judas yejer u taq'uin a ju bo'orir tu tu c'ubaj Jesús caj u mʌnaj u ru'umin. Tiri' tu jich'aj u c'o'och, caj u quinsaj u bʌj. Caj rub Judas bʌja'an binquij u jo'r. Jeroj caj buj u nʌc', caj joc' u chocher, caj joc' u q'uiq'uer Judas. 19 Rajen a mac a cʌja'an ich u cajar Jerusalén caj yubob bic caj u quinsaj u bʌj Judas, jeroj robob tu pʌchajob u c'aba' u ru'umin a tu mʌnaje', Acéldama, ra' u c'at ya'aric, u ru'umin tu joc' u q'uiq'uer Judas. 20 Mʌ' ja wirej ―quij Pedro―, toc ts'iba'an ich u ju'unin salmos tu cu ya'aric: “Mʌ' a cha'ic u cajʌr mac soc chen saj nʌj.” Tu ca' araj ich u jer ich u ju'unin salmos, tu cu ya'aric: “Arej u ch'aj u yet beyaj soc u jer quir u c'ʌnic beyaj”, baxuc caj ya'araj ich u t'ʌn C'uj a salmoso'.
21 ’Rajen ―quij Pedro―, in wet acsa'orirex ca' ic tetex baje'rer a mac ij quet manex yejero'onex u burur q'uin ti' yʌno'onex yejer Jesús uch. 22 Raji' ca' ic tetex a mac a caj u yiraj Juan tu yacsaj ja' tu jo'r mac hasta caj u yiraj tu wich u bin Jesús ca'anan, quire' raji' yʌn u man u jumintej wa riq'uij Jesús. Taj cu bin u jumintej Jesús.
23 Jeroj ca'turob caj u tetajob ich u rac'ob. Jeroj José, ca'p'er u c'aba' José, Barsabás, raji' u yo'nen Justo. Jeroj u jer turiri' teta'b xan, Matías u c'aba'. 24 Jeroj tune', caj u rʌc t'ʌnajob C'uj caj ya'arob:
―Tech, Jaj Ts'urir ―quij ya'aric―. A werob u pixam tu cotor mac, ese to'onex mac a c'at tech ich a je' ca'turob. 25 Soc raji' cu ca' tsec'tic a t'ʌn soc raji' cu bin quir u yamtico'onex. Mʌ' ja wirej, caj u p'ʌtaj u beyaj Judas caj u c'ubaj Jesús, jeroj caj bin erar Judas.
26 Jeroj caj yʌrʌc'tajob u chan tunich quir yiric mac cu yocar beyaj yejer u camsʌwinicob Jesús. Caj ts'oc u puric a chan tunicho', jeroj caj u tetaj Matías. Caj oc u beyaj yejer u camsʌwinicob Jesús, yejer a oncejo'.