2
Caj rocha'b Jesús ten u nʌ'
(Mt. 1.18‑25)
Ray u q'uinin Augusto caj u reyintaj u ru'umin u winiquirob romano caj ya'araj rey ti' u winiquirob:
―Ca' xiquechex a ts'ibtex a c'aba' quir in wiric mun u winiquirob yʌn tera'. Tu cotor mac yʌn u bin u ts'ibtic u c'aba'.
Baxuc caj ya'araj César Augusto. A je' beyaja' caj u ts'ibtajob u c'aba'. Ra' tu yʌn bat'an ts'ibtaj u c'aba' caj oc u gobernador u ru'umin Siria, Cirenio, u c'aba' gobernador. Tu cotor ich u cajaririri'ej yʌn u ts'ibtic u c'aba' xan. Jujuntur cu bin u ts'ibtic u c'aba' ich u jach cajar. Caj bin José, caj ruq'uij ti' u cajar Nazaret caj bin ich u ru'umin Judea quir u c'uchur tu cajar Belén. Caj bin u ts'ibtej José u c'aba' ich Belén quire' ra' u cajar u nunquir David tu rocha'b ten u nʌ'. Rajen caj u jʌmʌch p'ʌtaj u cajar Nazaret quir u bin. Caj binob José yejer María ich Belén quir u ts'ibticob u c'aba'. José mʌ' toy u jach raq'uintej María chen tabar u rochic u parar. Ti' yʌn José yejer María ich u cajar Belén caj c'uchij tu q'uinin u rochic u parar. María caj u rochaj u chan och xib. Raji' tu yʌnx rochaj María. Caj u tapa María yejer u tep' caj u chaquintaj tu cu bin u jansej yʌrʌc' wacʌx quire' mʌ' tu cu mʌjʌnticob naj quir u wenʌnob quire' jach pimob caj u rʌc ts'ibtajob u c'aba'.
Caj tarob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ich tu cu cʌnanticob yʌrʌc' tʌmʌn yuc
Bʌytʌc ich u cajar Belén ti' yʌn yʌjcʌnanyʌjirob yʌrʌc' tʌmʌn yuc. Cax ac'bir caj u cʌnantajob yʌrʌc' tʌmʌn yuc. Ti' yʌnob tu mʌna' u che'er chen suc yʌn. Seb caj tar ch'ictar yʌjmasir u t'ʌn C'uj tu yʌn yʌjcʌnanyʌjirob tʌmʌn yuc caj tar u sasir C'uj caj sasichʌjij tu yʌnob. Rajen jach jaq'ui yorob. 10 Caj ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj:
―Mʌ' u jac'ʌrex a worex ten quire' caj taren in wa'aric techex a je' tsoy t'ʌna'. Caj taren in wa'aric tech soc u qui'tar yor tu cotor mac. 11 Baje'rer rocha'b ten u nʌ' ich u cajar Belén. Ra' a wʌjtaquirex a caj u ya'ara yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj je' u tare'. Raji' Cristo Jaj Ts'ur a' tuchi'ta'b ten C'uj. 12 Soc a werex a ba' quin waquextech jaj. Je' a wiriquex charic tu cu jansic yʌrʌc' wacʌx ich u najir yʌrʌc' wacʌx.
13 Seb caj tar u jer ya'ab yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Jach pim caj tarob. Ti' u tar ich ca'anan. Caj u yʌnxchun u c'ʌyicob C'uj yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Caj u c'ʌyob C'uj:
14 Jach caremech C'uj a techo' a ti' yʌnech ich ca'anan. Jach qui' yor a mac a ti' yʌn ich yoc'ocab a tu qui' quiquintajob a wor C'uj. Mʌ' ja wirej, caj a yamtaj ti'ob.
Baxuc caj c'ʌyajob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj.
15 Caj wʌc'ʌs binob yʌjmasir u t'ʌn C'uj ich ca'anan. Caj ya'arob ti' u rac'ob yʌjcʌnanyʌjirob:
―Ca' xico'onex ich u cajar Belén ca' ij quirej a ba' caj u ya'araj to'on yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Ca' ij quirej ba' u ber ti'.
16 Ts'ajan yor binob caj u nup'ajob María yejer José ich u najir tu cu jansicob yʌrʌc' wacʌx. Ti' chara'an u chan ochir María tu cu jansic yʌrʌc' wacʌx. Caj ts'oc yiricob u chan ochir. 17 Yʌjcʌnanyʌjirob tʌmʌn yuc caj ara'b ti' José yejer María a ba' ara'b ti'ob ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Caj ya'arob ba' cu bin u betic u chan ochir ich u rac'ob u winiquirob judío. 18 Caj jac'ob yor tu cotor a caj u yuba ba' caj u ya'arajob yʌjcʌnanyʌjirob tʌmʌn yuc. Tu tsicbʌtob bic tabar u chan ochir María. 19 María caj u qui' tucraj a ba' yuba ya'ara'r ten yʌjcʌnanyʌjirob tʌmʌn yuc. Rajra' cu tucric ti' tu yor María. 20 Caj wʌc'ʌs sutnʌjob yʌjcʌnanyʌjirob tʌmʌn yuc quir u beyaj. Caj ya'arob ti' C'uj:
―Bayo' C'uj, jach caremech C'uj quire' tij quiraj tij quich quire' baxuc caj a wa'ara to'on. Toc taj caj a wa'araj to'on ―baxuc caj ya'arob yʌjcʌnanyʌjirob tʌmʌn yuc ti' C'uj.
Jesús caj bin purbir ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
21 Caj man turiri' semana caj bin purbir Jesús quir u sesic u bʌq'uer chan xib an ten bic nanij u betic u winiquirob judío. Caj pach u c'aba' Jesús an ten bic caj ara'b ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj ti' María. Ra' u q'uinin mʌ' toy yʌnʌc u parar uch.
22 Caj ts'oc u nup'ur u q'uinin an ten bic caj u ts'ibtaj Moisés uch. Ra' u q'uinin caj bin María quir u yesic u bʌj ʌcʌtan C'uj ich carem naj an ten bic nanij cu betic u winiquirob judío, yet binac José. Rajen binob purbir Jesús ich u cajar Jerusalén quir u yesicob ti' C'uj ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío soc C'uj yʌnin ti'. 23 Caj binob quir u nup'ur u t'ʌn a tu ts'ibtaj Moisés uch. Caj ya'araj: “A mac a yʌn bat'an rochic u parar xib yʌn u bin u ts'ic chan och ti' Jaj Ts'urir soc raji' yʌnin.” 24 Caj binob José yejer María quir u ts'ic ti' C'uj a baxuc caj u toc araj Moisés uch, caj ya'araj: “Yʌn a ts'ic ca'tur susuy wa mʌna', yʌn a ts'ic ca'tur chan tuch. Raji' yʌn u quinsic sacerdote quir u toquic ti' C'uj.” Baxuc caj ya'araj Moisés uch. 25 Ra' u q'uinin caj bin María yejer José ti' cʌja'an ich u cajar Jerusalén, turiri' xib Simeón u c'aba'. Raji' jach tsoy yor, cu jach c'ujintic C'uj. Caj u qui' paj u q'uinin ber ca' bin tac a mac a cu bin tuchi'bir ten C'uj quir u qui'quinta' yor u winiquirob israel. Quire' u Taj'or u Pixam C'uj caj u pay ber Simeón. 26 Rajen esa'b ten u Taj'or u Pixam C'uj ti' Simeón: “Mʌ' a quimin hasta ca wiric ta wich Cristo a mac Jaj Ts'ur, a mac tuchi'ta'b ten C'uj.” 27 Simeón caj bin ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, quire' pay u ber ten u Taj'or u Pixam C'uj. Ba'iri' c'uch José yejer María yejer u chan ochir María, Jesús u c'aba'. An ten bic nanij u yesicob u winiquirob judío ti' C'uj ich carem naj, rajen binob. 28 Simeón caj u nup'aj José yejer María, caj chuc u chan ochir María ten Simeón. Caj u t'ʌnaj C'uj Simeón:
Bayo' C'uj, quij. 29 Jaj Ts'urir, quij Simeón, baje'rer c'ucha'an in wor in quimin. 30 Qui' in wor quire' caj in wiraj a mac a caj a toc araj cu bin tar. Caj in wiraj in wʌjtaquir an ten bic caj a wa'araj ti' ten a mac a cu beyaj tech. 31 A je' chan ocha' a quin rochic raji' caj a tetaj quir u taquic mac tu cotor. Tu cotor cu bin yiric. 32 A je' chan ocha', je' u sasiquintic ti' mac cax a mʌ' u winiquirob judío soc yerob bic tabar cu bin tacbir. U winiquirob judío cu bin sʌjta'bir ten tu cotor mac quire' ti' u tar ti'ob a mac cu bin u taquic ti'ob.
33 José yejer María u nʌ' Jesús caj jaq'uij yorob quire' yubarob ya'aric Simeón ti' chan ochir. 34 Simeón caj ya'araj:
―Ca' u yamtej techex C'uj.
Caj ara'b ti' María ten Simeón:
―Ca bin a muc'yaj María irej wa rambirech yejer chan mascab quire' a ba' cu bin tar ti' a parar. Ya'ab u winiquirob israel cu bin satʌrob quire' mʌ' tu quibob a parar tech. Chen ya'ab cu bin u cuxtar munt q'uin quire' caj u quibob ti'. Ya'ab mac cu bin u nunquicob u t'ʌn 35 soc u joc'ar a ba' cu muc u tucricob tu yorob. Baxuc teta'b ten C'uj uch ―baxuc caj ara'b ten Simeón.
36 Ti' yʌn u jer xquic ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, ra' u c'aba' Ana, raji' u c'aba' u tet, Fanuel. Ana, raji' u jach ʌj tseq'uir u t'ʌn C'uj. Raji' yo'nen Aser. Jach uch ch'ijic. Tan tu xur u baquer Ana caj raq'uinta'b ten u mam caj ts'oc u man siete yaxq'uin caj quim u mam. U beriri' mʌna' u mam, quim u mam. 37 Baje'rer yʌn ochenta y cuatro yaxq'uin, mʌna' u mam. Rajra' ti' yʌn Ana ich carem naj. Rajra' caj u c'ujintaj C'uj caj u t'ʌnaj C'uj ti' u rac'ob. Su' su' caj u jamach p'ʌtaj u janʌn soc u qui' c'ujintic C'uj. 38 Ana caj c'uchij ich carem naj ra' u q'uinin ti' yʌn Simeón tan u tsicbarob yejer José yejer María. Caj ts'oc yiric u chan ochir María caj u t'ʌnaj C'uj caj ya'araj:
―Bayo' C'uj quire' caj in wiraj chan ochir.
Ana caj tsicbanʌj yejer u rac'ob bic tabar u chan ochir María. Caj ya'araj ti' a mac tan u pajicob u tar Cristo ich u cajar Jerusalén. Ana caj u tsicbʌtaj ti'ob ti' Cristo. Baxuc caj ara'b ten Ana.
Caj wʌc'ʌs sutnʌj ich u cajar Nazaret
39 Ra' ts'oc u nup'sicob a ba' ya'araj ich u t'ʌn Moisés. Caj wʌc'ʌs sutnʌjob José yejer María ich u cajar Nazaret quire' ra' u jach cajar. Ti' yʌn tu ru'umin Galilea. 40 Ti' yʌnob ich u cajar Nazaret caj ch'ijij u parar. Caj u jach chichtar u muc'. U ne'er ya'aric tu cotor ba'. C'uj caj u qui' cʌnantaj chan Jesús xan.
Caj c'uchij chan Jesús ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
41 An bic nanij u bin José yejer María cu yocar yaxq'uin cu bin ich u cajar Jerusalén, cu c'uchur tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío. Ra' u q'uinin cu c'ʌ'oticob tu caj u potmastaj yʌjmasir u t'ʌn C'uj uch. 42 Rajen caj c'uchij ti' doce u yaxq'uinin ti' Jesús yet binacob u nʌ' yejer José ich u cajar Jerusalén an ten bic nanij cu binob José yejer María quir u binob. 43 Caj ts'oc u qui'qui' janʌnob caj sutnʌjob José yejer María. Tiri' toc p'at Jesús ich u cajar Jerusalén. Mʌ' yerob u nʌ' wa tar bin Jesús yejer u rac'ob pʌybej. Mʌ' yerob p'at tu junan ich u cajar Jerusalén. 44 Cu tucricob tan u tar ich a pimo' a yet binacob, tu masajob turiri' u q'uinin ich bej. Caj binob cʌxta'bir Jesús ich u rac'ob bayiri' ich u bʌjob. 45 Mʌ' yirob rajen wʌc'ʌs ca' sutnʌjob u cʌxtej ich u cajar Jerusalén.
46 Caj c'uchob ich Jerusalén caj u cʌxtajob, tres u q'uinin tan u cʌxta' Jesús. Tres u q'uinin caj ir Jesús. Ti' yʌn ich carem naj caj irir curucbar yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Caj yubaj u tsicbarob. Caj u c'ataj Jesús a ba' cu camsicob yʌjcamsʌyʌjirob.
47 Jac'a'an yorob yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés quire' yubicob quet u nunquic Jesús a ba' cu c'ata' ti' quire' yer u nunca'r Jesús. 48 Caj irir ten José ti' yʌn Jesús ich u yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés caj jaq'uij yorob u nʌ' yejer José. U nʌ' caj ya'araj:
―In pararech, biquinin caj a betaj to'on aro'? Mʌ' wa ja toc er je' in wac'tiquech yejer a tet?
49 Caj ya'araj Jesús:
―Biquinin caj tarechex a cʌxtenex? A werex a teno' yʌn in bin in betej a caj u ya'araj ten in Tet C'uj, rajen te' yʌnena'.
50 Robob mʌ' ju najticob ba' caj u ya'araj Jesús ti' u nʌ' yejer u tet.
51 Quet caj wʌc'ʌs sutnʌjob ich u cajar Nazaret. Caj u quibaj u tʌn u nʌ' Jesús quet u quibic u t'ʌn José. María caj u caj tucraj ich yor a ba' caj u ya'araj Jesús ti'ob. 52 A Jesúso' caj u jach ne qui' cʌnaj quire' tan u jach ne ch'ijir quire' yajquinta'b ten C'uj. Bayiri' u rac'ob yajquinta'b Jesús.