3
A Juano' ra' cu yacsic ja' tu jo'r mac cu tsec'tic u t'ʌn C'uj
(Mt. 3.1‑12; Mr. 1.1‑8; Jn. 1.19‑28)
Ra' u q'uinin ts'oc u mʌn quince u yaxq'uinin Tiberio César tan u reyinticob u ru'umin Roma. Ti' yʌn Poncio Pilato tan u ts'urinticob u ru'umin Judea. Bayiri' xan Herodes tan u ts'urinticob u ru'umin Galilea. Yits'in Herodes, Felipe, ra' u c'aba' tan u ts'urinticob u ru'umin Iturea yejer u ru'umin Traconite. Bayiri' xan Lisanias tan u ts'urinticob u ru'umin Abilinia. Bayiri' xan a ray u q'uinino' ti' yʌn Anás yejer Caifás tan u ts'urinticob carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Quire' u jach ts'urirob sacerdote. A ray u q'uinino' caj ts'a'b ti' Juan ten C'uj quir u tsec'tic u t'ʌn C'uj. Raji' u parar Zacarías. Ti' cʌja'an Juan ich tʌcay ru'um caj tar u t'ʌn C'uj ti' ca' u tsec'tej. Rajen Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac bin u ts'ectej tu nʌts'a'an u ya'arir Jordán. Caj u man ya'araj ti' a pim ca' u c'axejob tu yorob soc u p'ʌticob u c'asir quir u yacsic ja' tu jo'r soc u jawʌrob u si'pirob. A ba' caj u tsec'taj Juan raji' quir u nup'ur u t'ʌn C'uj a caj u ts'ibtaj Isaías uch.
Caj ya'araj Isaías yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj bin Isaías uch:
Quij cu'yic u t'ʌn, quij Isaías. Quij cu'yic u t'ʌn mac, c'am cu tsec'tic ich tʌcay ru'um. Aro' a cu tsec'tic quij cu'yic u ya'aric: Toc rʌc ruc'sex a c'asirex, irej a mac cu tajquintic u ber soc u tar rey. Tu c'oc'ob cu tajquintic. Tu c'omc'om ca' u muquej soc u tajtar. Tu cotor u witsir a ca'anano' ca' u tajquintej, bayiri' u chan p'uc wits ca' u tajquintej. Tu roch u berir ca' u tajquintej xan. Abaywo' c'ucha'an yor yiric C'uj tan u p'ʌticob u man tu c'asir soc yer tu cotor mac bic tabar cu tocar ten C'uj.
Baxuc caj ya'araj Isaías uch.
Caj tarob a pimo' quir u yacsa'r ja' tu jo'rob ten Juan quire' caj u c'axob tu yorob. Caj ya'araj Juan ti' a pimo':
―A techexo' jach c'asechex irechex can. Mʌ' ja wirej, a cano' cu puts'ur yiric cu tar quinsbir. Rajen ca tar a taquiquex a bʌj a werex sajaquechex a binex erarex. Arex ten mac caj u ya'araj techex quir a puts'urex ti' u ts'iquir C'uj?
Juan caj ya'araj ti'ob:
―A techexo' caj a wac'tex a bʌj quire' a werex yʌn a si'pirex. Toc p'ʌtex a c'asirex tu caj a manex soc a manex tu tsoyir soc chʌca'an yiricob a rac'ob caj a jach c'axex a worex. Mʌ' a chen bin a wa'ariquex ra' in nunquirob Abraham rajen cu bin taquiquenob soc mʌ' u ts'abʌr a muc'yajex ten C'uj. Biquinin C'ujo' c'ucha'an yor u ric'sic a je' tunicha' quir u wayʌr u parar a nunquirex Abraham. Chen a techexo' wa mʌ'ja betiquex a ba' cu qui'quintic yor C'uj cu p'eri'quintic techex ti' pʌc'ar u che'er a mʌ' ju wichʌncʌr. Techex a werex, a mac a yʌn u pʌc'ar che' a mʌ' ju wichʌncʌr, cu rʌc ch'ʌquic quir u puric ich c'ac'. Baxuquex xan wa techex mʌ' ca wesiquex caj a jach c'axex ta wor cu bin ts'abʌr a muc'yajex munt q'uin.
10 Caj c'ata'b ti' ten u winiquirob judío, a mac a caj u yubob u t'ʌn:
―Ba' tsoyir yʌn ic betic soc u taquico'onex C'uj?
11 Caj u nunca Juan:
―A mac mʌna' u noc' yʌn a jʌsiquex ti' wa yʌn ca'tur techex. A mac yʌn yo'och ca' u jʌsej ti' a mac mʌna' yo'och.
12 Caj tarob ich Juan a mac a cu c'ʌmicob u taq'uin gobernador tar u purej acsabir ja' tu jo'rob caj c'ata'b ti' Juan:
―Arej to'on ba' yʌn ic betic soc u taquico'on C'uj ij cʌjcamsʌyʌjirech.
13 Caj ya'araj Juan:
―A mun cu c'ata'r u bo'orir ti a rac'ob ten gobernador. Mʌ' ja ne jach nacsiquex u bo'orir. Jach taj ca waquex ti'ob.
14 Caj tarob jun yarob soldado ich Juan u c'atejob ti':
―Ba' yʌn ic betic soc u taquico'on C'uj, arej to'on.
Caj u nunca Juan:
―Mʌ' a yʌn ts'ʌriquex u pach mac quir u sijiquex a taq'uinex. Mʌ' tsoy a pʌq'uiquex u pach mac quir u ts'ic a taq'uinex. Cax mun cu bo'otiquechex gobernador qui'quintex a worex ti'.
15 A pimo' a tan u pajicob ca' tac Cristo a tuchi'ta'b ten C'uj, u c'at seb u tar Cristo. Cu tucricob a pimo' a Juano', raji' wa Cristo a caj u ya'araj C'uj cu bin tuchi'bir. Raji' caj man u tsotsoc arob wa Juan Cristo ich tu cotor u rac'ob. 16 Caj ya'araj Juan ti' u winiquirob judío a fariseojo' yejer u winiquirob judío a saduceojo':
―A teno' taj quin wacsic ja' tu jo'r mac a caj u p'ʌtajob a c'aso' quire' caj u c'axajob tu yorob. Ca' bin tac Cristo, quire' tabar u tar, raji' Cristo cu bin u ts'ic techex u Taj'or u Pixam C'uj soc u ruc'sic tu cotor a c'asirex. Ca' bin tac a Cristojo' jach no'j. A teno' ―quij Juan―, mʌ' no'jen. Mʌ' ja wirej, a teno' mʌ' pataren in pitic u c'anir u pech' xʌnʌb cax u c'urewen.
17 Caj ya'araj Juan:
―A ca' bin tac Cristojo' je' u jʌsic techex, irechex ca ruc'siquex u sor u wich trigo. Chen a tsoyo' ra' cu p'atʌr. U wich trigo ca ric'siquex, chen u sorob ca rʌc puriquex u sor a toquiquex. A baywo' ca' bin xuruc t'ʌn ca' bin u much'quintico'onex ic Tet C'uj, a c'aso' ra' cu bin u puric ich c'ac' tu mʌ' u tupur c'ac'. Chen a tsoyo' cu bin acsa'bir ich ca'anan.
18 A baywo' caj u chich araj ti' u rac'ob. U jer jach ya'ab tan u chich ara' ti' ten Juan tan u tsec'tic u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. 19 A Juano' caj u q'ueyaj gobernador Herodes. Mʌ' ja wirej, caj u ch'a'aj u mu' Herodes. U rac' yits'in Felipe caj u ch'aj, Herodías u c'aba'. Yʌn u jer ba' c'asir caj u betaj, rajen caj u q'ueyaj Juan. 20 Jach manan c'as caj u ca' betaj Herodes quire' caj u chuca Juan caj u mʌcaj.
Acsa'b ja' u jo'r Jesús ten Juan
(Mt. 3.13‑17; Mr. 1.9‑11)
21 Mʌ' toy chucuc Juan caj tarob a pimo' quir yacsa'r ja' tu jo'rob ten Juan, bayiri' xan acsa'b ja' tu jo'r Jesús. Caj ts'oc yacsic ja' tu jo'r Jesús quire' caj u t'ʌnaj C'uj ca'anan. Caj bin u muyarir. 22 Caj tar u Taj'or u Pixam C'uj oc yicnʌn Jesús. Caj yira yeman irej susuy caj emij. Caj yub u t'ʌn C'uj ich ca'anan. Caj ya'araj:
―A techo' a chen in pararech, in jach yaj. Atecho' ta qui'quintaj in wor ―baxuc caj ara'b ten C'uj ich ca'anan.
U nunquirob Jesús uch
(Mt. 1.1‑17)
23 Jesús tabar u chucpʌjʌr treinta u yaxq'uinin caj u yʌnxchun u beyaj u camsic u t'ʌn C'uj. Raji' u parar José, baxuc u tucric u rac'ob. A Joséjo' ra' u c'aba' u tet Elí. 24 A Elíjo' u c'aba' u tet Matat. A Matato' u c'aba' u tet Leví. A Levíjo' u c'aba' u tet Melqui. A Melquijo' u c'aba' u tet Jana. A Janajo' u c'aba' u tet José. 25 A Joséjo' u c'aba' u tet Matatías. A Matatíaso' u c'aba' u tet Amós. A Amóso' u c'aba' u tet Nahum. A Nahumo' u c'aba' u tet Esli. A Eslijo' u c'aba' u tet Nagai. 26 A Nagaijo' u c'aba' u tet Maat. A Maato' u c'aba' u tet Matatías. A Matatíaso' u c'aba' u tet Semei. A Semeijo' u c'aba' u tet José. A Joséjo' u c'aba' u tet Judá. 27 A Judájo' u c'aba' u tet Joana. A Joanajo' u c'aba' u tet Resa. A Resajo' u c'aba' u tet Zorobabel. A Zorobabelo' u c'aba' u tet Salatiel. A Salatielo' u c'aba' u tet Neri. 28 A Nerijo' u c'aba' u tet Melqui. A Melquijo' u c'aba' u tet Adi. A Adijo' u c'aba' u tet Cosam. A Cosamo' u c'aba' u tet Elmodam. A Elmodamoj u c'aba' u tet Er. 29 A Ero' u c'aba' u tet Josúe. A Josuéjo' u c'aba' u tet Eliezer. A Eliezero' u c'aba' u tet Jorim. A Jorimo' u c'aba' u tet Matat. 30 A Matato' u c'aba' u tet Leví. A Levíjo' u c'aba' u tet Simeón. A Simeóno' u c'aba' u tet Judá. A Judájo' u c'aba' u tet José. A Joséjo' u c'aba' u tet Jonán. A Jonáno' u c'aba' u tet Eliaquim. 31 A Eliaquimo' u c'aba' u tet Melea. Meleajo' u c'aba' u tet Mainán. A Maináno' u c'aba' u tet Matata. A Matatajo' u c'aba' u tet Natán. 32 A Natáno' u c'aba' u tet David. A Davido' u c'aba' u tet Isaí. A Isaíjo' u c'aba' u tet Obed. A Obedo' u c'aba' u tet Booz. A Boozo' u c'aba' u tet Salmón. A Salmóno' u c'aba' u tet Naasón. 33 A Naasóno' u c'aba' u tet Aminadab. A Aminadabo' u c'aba' u tet Aram. A Aramo' u c'aba' u tet Esrom. A Esromo' u c'aba' u tet Fares. A Fareso' u c'aba' u tet Judá. 34 A Judájo' u c'aba' u tet Jacob. A Jacobo' u c'aba' u tet Isaac. A Isaaco' u c'aba' u tet Abraham. A Abrahamo' u c'aba' u tet Taré. A Taréjo' u c'aba' u tet Nacor. 35 A Nacoro' u c'aba' u tet Serug. A Serugo' u c'aba' u tet Ragau. A Ragaujo' u c'aba' u tet Peleg. A Pelego' u c'aba' u Tet Heber. A Hebero' u c'aba' u tet Sala. 36 A Salajo' u c'aba' u tet Cainán. A Caináno' u c'aba' u tet Arfaxad. A Arfaxado' u c'aba' u tet Sem. A Semo' u c'aba' u tet Noé. A Noéjo' u c'aba' u tet Lamec. 37 A Lameco' u c'aba' u tet Matusalén. A Matusalén u c'aba' u tet Enoc. A Enoco' u c'aba' u tet Jared. A Jaredo' u c'aba' u tet Mahalaleel. A Mahalaleelo' u c'aba' u tet Cainán. 38 A Caináno' u c'aba' u tet Enós. A Enós u c'aba' u tet Set. A Seto' u c'aba' u tet Adán. A Adáno' beta'b ten C'uj.