4
Caj tumta'b yor Jesús ten quisin
(Mt. 4.1‑11; Mr. 1.12‑13)
Caj joq'uij Jesús ich u chi' ya'arir Jordán quir u bin ich Galilea, Jesús jach ts'urinta'b ten u Taj'or u Pixam C'uj. Caj pay u ber Jesús ten u Taj'or u Pixam C'uj quir u bin ich tʌcay ru'um. Quir u tumta'r yor ten quisin quir yirir wa cu yacsic u si'pir. Ti' taro', ti' yʌn ich tʌcay ru'um cuarenta u q'uinin. Caj u jamach p'ʌtaj u janʌn u burur q'uin, u burur ac'bir. Caj ts'oc u jamach p'ʌtic u janʌn, Jesús caj wichʌjij. Caj tar quisin caj ya'araj quisin ti' Jesús:
―Wa jach taj u pararech C'uj waysej a je' tunicha' ca' wayac a woch waj, quir a jantic.
Jesús caj u nuncaj:
―Baxuc tu ts'iba'an cu ya'aric: “Mʌ' chen a woch cu cuxquintiquech. A xibo' cu cuxtar wa cu ya'aric C'uj.”
Caj ts'oc ya'aric aro' caj pay ten quisin caj bin purbir ich jo'r yajaw wits tu ca'anan. Caj tus rʌc esa'b ti' ten quisin tu cotor u ru'umin tu cu reyinticob rey. Tabar caj ts'oc yesa'r ti' ten quisin. A quisino' caj ya'araj:
―Tu cotor a ba' ca wirique' a cu nequi'quintic u yor mac quire' caj u ts'aj ten C'uj, tu cotor wa jin c'at in ts'ic, c'ucha'an in wor in ts'ic. Bayiri' xan, tu cotor u muc' a caj a wiraje'. Wa ca xontar tub yʌnen ca' a c'ujinten je' in rʌc ts'ic tech tu cotor a ba' caj a wiraj sam, soc tech yʌnin.
Caj u nuncaj Jesús:
―Joq'uen xen, Quisinech. Quire' u t'ʌn C'uj cu ya'aric: “C'ujintej a Jaj Ts'urir C'uj. Chen raji' ca beyaj ti'.”
Caj pay Jesús ten quisin ich u cajar Jerusalén. Caj nac purbir Jesús tu jach ca'anan u jo'r carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj ara'b ti' ten quisin:
―Wa jach jaj u pararech C'uj, pur a bʌj ca' rubuquech ich ru'um. 10 Baxuc cu ya'aric tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj:
Tu toc araj ti' yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ca' u qui' cʌnatech. 11 Baxuc cu ya'aric tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj, tu cu ya'aric: “Je' a ric'siquex yejer a c'ʌbex, cax mʌ' u ya' ch'ʌtic tunich soc mʌ' u yajtar u yoc ten tunich.”
Baxuc cu ya'aric u t'ʌn C'uj.
12 Caj u nuncaj Jesús:
―Baxuc tu ts'iba'an cu ya'aric xan: “Mʌ' tsoy ic tumtic yor ic Jaj Ts'urir C'uj soc ij quirej wa taj a ba' caj u ya'araj.”
13 Caj ts'oc u yʌn rʌc tumta'r yor Jesús ten quisin. Jamach p'at Jesús ten quisin je' u ca'tar tumta'bir yor Jesús u jer u q'uinin.
Jesús caj u yʌnxchun u beyaj ich ru'umin Galilea
(Mt. 4.12‑17; Mr. 1.14‑15)
14 Jesús caj sutnʌj ich u ru'umin Galilea. Jach ts'urinta'b ten u Taj'or u Pixam C'uj Jesús. Caj rʌc man u jumintej ti' u rac'ob a ba' tsoyir caj u betaj Jesús. 15 Tu caj u camsaj Jesús ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. U rac'ob caj ara'b ti' Jesús ich u rac'ob caj ya'araj:
―Jach tsoy Jesús quire' cu tsec'tic u t'ʌn C'uj.
Jesús ti' yʌn ich u cajar Nazaret
(Mt. 13.53‑58; Mr. 6.1‑6)
16 Caj urij Jesús ich u cajar Nazaret tub ch'ijij Jesús uch. An ten bic nanij u c'ujintic C'uj caj oquij ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Quire' ra' u q'uinin quir u jesicob u bʌj u winiquirob judío. Caj ric' u ch'ictar u xaquej u t'ʌn C'uj Jesús quir yubicob u rac'ob. 17 Caj ts'a'b ti' u ju'unin a ba' caj u ts'ibtaj Isaías uch. Caj ts'a'b ti' ten u ts'urir u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj u choraj u ju'unin Jesús, mʌ' ja wirej, cats'a'an. Caj yiraj tu ts'iba'an ten Isaías a cu ya'aric, caj u xacaj Jesús:
18 A teno', quij Isaías, tu ts'urinten u Taj'or u Pixam C'uj. Rajen caj u teten C'uj quir in bin in tsec'tic u jach tsoyir u t'ʌn C'uj ich a mac jach otsire'. Caj u tuchi'ten quir in wa'aric ti' a mac ts'urinta'b ten u si'pirob, caj u toc siptaj C'uj ti' u si'pirob. Caj aren in yamtic a mac cu manob tu c'asir soc u manob tu tsoyir, irej a mac ch'op u wich cu bin sasichʌjʌr u wich. Caj taren in chichquintic yorob a mac tupsa'an yorob ten u yajirob. 19 Caj taren in toc aric techex c'uchij tu q'uinin u tar ic Jaj Ts'urir quir u ta'quic tu cotor mac.
20 Jesús caj ts'oc u xaquic caj u ca' cats'aj u ju'unin caj u ts'aj ti' u c'urew u jach ts'urir u chan najir. Caj cura Jesús. Tu cotor mac a ti' cura'anob tu cu naj c'ujinticob C'uj tan u qui' pʌta'rob Jesús quire' jac'a'an yorob. 21 Caj u yʌnxchun u tsicbar Jesús, caj ya'araj:
―A caj in xacaj baje'rer toc nup'a'an a ba' ts'ibta'b.
22 Tu cotor a mac ti' yʌn tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío caj ya'arob:
―Jach tsoy Jesús.
Jac'a'an yorob quire' yubob jach tsoy u t'ʌn Jesús. Caj u c'axajob u tucurob rajen caj ya'arob:
―A je'ra' u chen parar José.
Caj u p'astob Jesús.
23 Jesús caj ya'araj ti' a mac a ti' yʌn ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj:
―In wer techex ca' bin a wa'ariquenex: “Wa ja c'at a yamtic u jer mac, a wʌc'ʌs bʌjiri' ca' a bat'an yamtej quire' yajech.” Ra' u c'at ya'aric: “Biquinin a teche', Jesús, mʌ' a betaj carem beyaj ta cajar Nazaret tu chi'jech an ten bic caj a betaj carem beyaj ich u cajar Capernaum?”
24 Ti' toy cu tsicbar Jesús caj ya'araj:
―Jach taj quin waquex tech. Mʌ' ju yacsʌr yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj a cu tar ich cajarire'. 25 Taj quin bin in c'asej techex, soc a c'ʌ'otiquex ba' u ber uch yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj, quire' caj u betaj carem beyaj ti' a mʌ' u winiquirob judíojo'. C'aj wa techex tu q'uinin yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj Elías uch. Mʌ' ju tar ya'arir caj mʌn tres yaxq'uin yejer u jer chumuc yaxq'uin. Mʌ' ju tar ya'arir, caj u rʌc wichʌjob quire' mʌ' ju ch'ijir u pʌc'ar. 26 Chen a C'ujo' caj u tuchi'taj Elías tu ru'umin Sidón tu yʌn yatoch a xquic a quimen u mamo'. Sarepta u c'aba' u cajar. Caj bin jansbir Elías cax mʌ' u winiquir judío a xquico'. Biquinin mʌ' tu jansaj a ti' yʌn ich u winiquirob judío a xquic a quimen u mam quire' yʌn ya'ab? Quire' tuchi'ta'b Elías ich u jer cajar. 27 C'ajtechex wa Eliseo caj jawsa'b iq'uer u ca' ti' Naamán a cu tar tu ru'umin Siria. Biquinin mʌ' tu jawsaj u winiquirob judío cax yʌn ya'ab iq'uer u ca' ich u winiquirob judío? Quire' mʌ' ara'b ten C'uj u jawsej ich u winiquirob judío, rajen mʌ' ju jawsej.
28 Caj yubob ya'aric Jesús a ti' rʌc much'a'anob tu cu naj c'ujinticob C'uj caj rʌc p'ujob. 29 Caj rʌc ric'ob joc'sa'bir Jesús caj bin purbir tu jo'r wits tu ch'ica'anin wits. Bʌytʌc yatochob tu cʌja'an ich u j'or wits. U c'at u nech'inta'r Jesús quir u quinsicob Jesús. 30 Chen Jesús caj man chumuc tu rʌc much'a'anob, chan ber caj man Jesús chumuc caj bin.
Ti' yʌn xib turiri' yʌn u c'ac'as quisinin
(Mr. 1.21‑28)
31 Jesús caj u p'ʌtaj u cajar Nazaret caj bin ich u cajar Capernaum tu ru'umin Galilea. Caj c'uchij tu q'uinin u jesicob u bʌj u winiquirob judío caj oc u camsej Jesús tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. 32 Caj jac'ob u yorob barej caj u yubob a pimo' u camsa'rob ten Jesús, quire' raji' tsicbanʌjij an ten bic mac a yʌn u muc'.
33 Ti' yʌn turiri' xib tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Raji' yʌn u c'ac'as quisinin, a cu yawato'. Caj u yʌwtaj Jesús, caj ya'araj:
34 ―Ay, ba' a c'at ti' a tenob, Jesúsech, a cu tar ich u cajar Nazaret? Tara'anech quir a ch'esiquenob? In werob maquech, a techo', a mac a cu tar ich C'uj, a mac a caj u ric'saj u wʌc'ʌs bʌjiri' ti' C'uj.
35 Jesús caj u q'ueyaj c'ac'as quisin:
―Nup' a chi', ca' joc'aquech, ca' a p'ʌtej a je' xiba'.
Caj pich'inta'b xib ten c'ac'as quisin caj rub ich ru'um ʌcʌtan u rac'ob. Mʌ' yaj caj joc' u quisinin. 36 Caj jac'ob yorob u rac'ob caj irir u joc'ar c'ac'as quisin. Caj tsicbanʌjob ich u rac'ob:
―Ba' t'ʌnin a je' xiba' a mʌ' cax c'ac'as quisin cu quibir u t'ʌn ten c'ac'as quisin? Inan cu joc'arob.
37 A ba' irir u betic Jesús caj u rʌc man u jumintej ich tu cotor u rac'ob ich u ru'umin Galilea.
Jesús caj u jawsaj yixquit Simón Pedro
(Mt. 8.14‑15; Mr. 1.29‑31)
38 Caj joc' Jesús tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, caj oc ich yatoch Simón. Yaj yixquit Simón, jach ar u jo'r. Caj c'ata'b ti' Jesús quir u jawsic. 39 Caj oc Jesús tu chara'an yixquit Simón. Caj p'uxraj u t'ʌnej Jesús, caj u jawsa u yajir u jo'r. Caj jawij, seb caj riq'uij quir u jansa'r Jesús yejer a mac a ti' yʌnob tu yatoch.
Jesús caj u jawsaj u yajir ya'ab mac
(Mt. 8.16‑17; Mr. 1.32‑34)
40 A ray u q'uinino' tan u bin ic yum, caj tar purbir u yajir a mac cʌja'an tu cajar Capernaum cax a ba' yajir yʌn ti'ob Jesús caj u rʌc tʌraj caj rʌc jaw u yajir. 41 Bayiri' xan, yʌn mac aca'an ti' c'ac'as quisin. Caj joc'ob, caj q'ueya'b ten Jesús caj awʌtnʌjob caj joc'ob, caj ya'arajob:
―A techo', u pararech C'uj.
Jesús caj u q'ueyaj ca' u nup'ob u chi' quire' a quisino' yer ti' u tar ich C'uj, rajij Cristo.
Jesús cu tsec'tic u t'ʌn C'uj ich u ru'umin tu cʌja'anob u winiquirob judío
(Mr. 1.35‑39)
42 Caj sasij caj joc' Jesús tar u wich u bin ich tacay ru'um. Chen a pimo' caj bin u cʌxtejob hasta caj u yirajob Jesús. Caj chich ara'b u p'atʌr Jesús ich u cajar Capernaum. 43 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Yʌn in bin in tsec'tej u jach tsoyir u t'ʌn C'uj tu cu bin u reyintejob C'uj, ich u jer u cajarob. Rajen caj u tuchi'ten C'uj quir in tsec'tic u jach tsoyir u t'ʌn.
44 Rajen ti' rajra' cu man Jesús u tsec'tej tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío ich u ru'umin tu cʌja'anob u winiquirob judío.