6
U camsʌwinicob Jesús cu jo'sticob u wich trigo u q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío
(Mt. 12.1‑8; Mr. 2.23‑28)
Caj c'uchij tu q'uinin u jesicob u bʌj u winiquirob judío, ray u q'uinin caj bin Jesús yejer u camsʌwinicob caj u ch'ʌctajob u corir trigo. U camsʌwinicob Jesús caj u jo'stajob u wich trigo caj u jʌxʌc'ʌ'tajob ca' ruc'uc u sor ca' u jantejob. Caj irir tenob u winiquirob judío a fariseojo', jun yarob a fariseojo'. Caj ya'arajob:
―Biquinin a camsʌwinicob tech tan u jo'sticob u wich trigo u jantejob. Tu ts'iba'an u t'ʌn Moisés cu ya'aric mʌ' tsoy u beyaj u q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío.
Jesús caj u nuncaj:
―Mʌ' wa ja xacmʌnex ba' caj u jantaj David uch, caj wichʌj quet yejer u nupob caj wichʌjob uch. Caj oc tu t'ina'an u noq'uir naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío uch. Caj u jantaj pan a ti' yʌnob ich yoc'or pojche' ti' ʌcʌtan C'uj. Caj u c'asquintaj u t'ʌn C'uj David, quire' raji' David yejer u nupob caj u jantajob. Quire' C'uj, caj ya'araj, chen a sacerdotejo' cu janticob. Mʌ' ja wirej ―quij Jesús―, a teno' baxuquenechex, quin ts'urintic tu cotor ba', inan a ba' cu yiric mac tu q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío ―quij Jesús.
A xibo' a mʌ' u jitir u c'ʌbe'
(Mt. 12.9‑14; Mr. 3.1‑6)
Caj c'uchij u jer u q'uinin tu q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío. Jesús caj oc tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj u yʌnxchun u camsicob Jesús. Ti' yʌn xib a mʌ' u jitir u c'ʌb ich u noje'. Ti' yʌn yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés yejer u winiquirob judío a fariseojo'. Tan u qui' pʌcticob Jesús quir yiricob wa mʌna' u jawsic u yajir ray u q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío, quire' u c'at u taquicob u jo'r Jesús. Jesús yer ba' cu tucricob u winiquirob judío a fariseojo' yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Caj ara'b ti' xib, a mʌ' u jitir u c'ʌb:
―Riq'uen ta ch'ictar ca' taquech chumuc tu yʌno'onex soc chʌca'an yiriquech tu cotor mac.
Caj ric' tu ch'ictar. Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Yʌn ba' quir in c'atic techex. Tu q'uinin quic jesic ic bʌj. C'ucha'an yor mac u betic a ba' jach tsoy, wa c'ucha'an yor mac u betic a ba' c'as? C'ucha'an yor mac u yamtic mac u jer wa c'ucha'an yor u quinsic mac?
10 Jesús caj u rʌc pʌctaj yirej jujuntur, Jesús caj ya'araj ti' xib:
―Tich' a c'ʌb ca'anan.
A xibo' caj u tich'aj u c'ʌb, seb caj toc qui' jawij. 11 Chen raji'ob, caj yirob aro' caj jach p'ujob caj u p'erinquintajob u tucurob ba' cu bin u beticob ti' Jesús.
Teta'b ten Jesús a mac a cu bin u tsec'ticob u t'ʌn
(Mt. 10.1‑4; Mr. 3.13‑19)
12 Caj c'uchij tu q'uinin Jesús caj bin u t'ʌnej C'uj ich jo'r wits. U burur ac'bir caj u t'ʌnaj C'uj Jesús. 13 Caj sasij caj u much'quintajob u camsʌwinicob quir u tetic doce, raji' caj u pʌcha u camsʌwinicob: “A mac a quin tuchi'ticob quir u tsec'ticob in t'ʌn.” 14 Jera' u c'aba' a mac a cu bin tuchi'bir ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. Jeroj Simón caj pach u jer u c'aba' Pedro. U jer caj u tetaj Andrés, raji' u bʌjob Simón. U jer caj u tetaj Jacobo. U jer caj u tetaj Juan. U jer caj u tetaj Felipe. U jer caj u tetaj Bartolomé. 15 U jer caj u tetaj Mateo. U jer caj u tetaj Tomás. U jer caj u tetaj Jacobo, ra' u tet Alfeo. U jer caj u tetaj Simón, raji' tan u qui' c'ujintic C'uj, a tan u sayʌr u pach cananista. 16 U jer caj u tetaj Judas, ra' u tet Jacobo. U jer caj u tetaj Judas Iscariote, raji' cu bin c'ubic Jesús.
Jesús cu camsic a pim winiquirob
(Mt. 4.23‑25)
17 Caj ts'oc u tetic a docejo' caj wʌc'ʌs emij ti' u jo'r wits. Jesús caj ch'icrʌj tu tajir ru'um. Ti' yʌn jach pim u camsʌwinicob. Ti' yʌn u jerob pim a cu tar ich u ru'umin Judea, bayiri' ti' u tar ich u cajar Jerusalén. Ti' u tarob ich u cajar Tiro, ra' u chi' c'ac'nab. Ti' u tarob ich u cajar Sidón ra' u chi' c'ac'nab xan. Rʌc tarob yubicob u t'ʌn Jesús quire' u c'at u jawsa'r u yajirob xan. 18 A mac aca'an c'ac'as quisin jawsa'bob xan ten Jesús. 19 Tu cotor u c'at u tarʌr Jesús quire' ca' bin tarʌc cu jawar u yajirob quire' cu tar u muc' ti' Jesús quir u jawar u yajirob.
A ba' cu jach qui'quintic yor mac
(Mt. 5.1‑12)
20 Caj yiraj Jesús u camsʌwinicob caj ya'araj ti'ob:
―Qui'quint a worex quire' jach otsirchʌjechex baje'rer quire' a C'ujo' cu bin u qui' acsiquechex ich ca'anan tu cu reyinticob Cuj.
21 ’Qui'quintej a worex quire' wichʌjechex baje'rer, je' a najchʌjʌrex ca' bin c'uchuc tu q'uinin. A mac tan u yac'ticob u bʌj baje'rer qui'quintej yorob quire' ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' u qui'tar yorob, je' u che'ejobe', quire' C'uj cu bin u qui'quintic yorob.
22 ’Qui'quintej a worex wa ber cu p'actiquechex mac wa tan u joc'siquechex tu cu naj c'ujinticob C'uj. Wa tan u p'astiquechex, wa tan u ya'aricob c'asechex quire' ta wacsajex ta wor ti' ten, a teno' a baxuquenechexo'. 23 Qui'quintej a worex cax wa ber cu p'actiquechex, jach manan yʌn a qui'quintiquex a worex wa tan u p'astiquechex quire' tan a manex tu tsoyir. Rajen a C'ujo' cu bin u qui' acsiquechex ca'anan. Mʌ' ja wirej, quetechex yejer yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch. Bayiri' caj p'acta'b ten u rac'ob uch.
24 Jesús caj ya'araj ti' a mac a mʌ' tan u manob tu tsoyir a mac neyʌn u taq'uin baje'rer:
―Yaj cu bin yubicob quire' toy qui'ij yorob tera' ich yoc'ocab.
25 ’Mʌ' ja wirej, a mac jach bu'ut baje'rer jach yaj cu bin yubic u wichʌjʌr. A baje'rer cu tus che'eticob chen a ray u q'uinino' cu bin u jach ac'ticob u bʌj.
26 ’Qui' irej ber cu ya'aricob: “Jach tsoyech”, quire' baxuc caj ya'arob ti' u tus ʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch. Je' u yac'ticob u bʌj xan.
Ca' a yajquintiquex a mac cu p'actiquechex
(Mt. 5.38‑48; 7.12)
27 Caj ya'araj Jesús ti' a pimo':
―U'yex ba' quin camsiquechex. Ca' a yajquintex a mac cu p'actiquechex. Yamtex a mac cu p'actiquechex. 28 T'ʌnex C'uj ti' a mac cu tʌmʌchi'tiquechex soc u qui'tar yorob. Chich t'ʌnex C'uj ti' a mac cu tupsic a worex soc u yamta' ten C'uj. 29 Mʌ' a cʌniquex a mac a cu c'asquintiquechex. Wa cu tac' jʌts'ticob a p'uc, arex ti' ca' u tac' jʌts'tej jumbuj a p'uc xan. Cax wa mac cu ta'quic a jo'rex quir u ch'ic a noq'uex, soc mʌ' a cʌniquex aro', arej ti' ca' u toc ch'aj u ca'yarir a noq'uex. 30 Cax wa mac cu tar u chich c'atej techex. Cax wa sijibar ti', cax wa mʌjʌnbar ti', ts'ajex ti'. Wa mac cu tar u ch'ic a ba'tac, mʌ' a yʌn c'atiquex ti', ca' u sutextech. 31 Yamtex a rac'ob an ten bic a c'atex u yamtiquexob xan.
32 ’A mac a cu chen pacran yajquinticob u bʌj quire' u yajob u bʌj, chen u bʌjiri' cu tucric, mʌ' ti' C'uj cu tucric. Quire' baxuc a mac yʌn u si'pir cu yajquinticob u bʌj, quire' u yajob u bʌj. 33 A mac a cu chen yamtic u rac'ob quire' baxuc caj yamta'b uch xan. U bʌjiri' tan u tucric, mʌ' ti' C'uj, quire' cu tucric baxuc u yamticob u bʌj a mac yʌn u si'pir xan. 34 A mac a cu mʌjʌntic u taq'uin ti' u rac'ob cu ts'ic ti'ob quire' yer je' u sutur ti' u jer, bayiri' xan u bʌjiri' tan u tucric. Mʌ' ti' C'uj quire' bayiri' a mac yʌn u si'pir, quet u mʌjʌnticob u taq'uin yer je' u sutur ti' xan.
35 Caj ya'araj Jesús:
―A teno' tan in camsic techex. Yajquintex a mac cu p'actiquechex. Yamtex a mac cu p'actiquechex. Ts'ajex ti' ba', a ba' u c'atic techex, cax mʌ' a pajic u sutic techex. Baxuc ca' bin c'uchuquechex ich ca'anan. A C'uj cu bin u qui' bo'otic techex quire' ta cʌnajex C'uj, rajen u pararechex C'uj. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' xan cu yamtic a mac jach c'as cax mʌ' cu ya'aricob ti' C'uj: “Bayo' C'uj.” 36 Cʌnex a Tet C'uj, mʌ' ja wirej, a C'ujo' cu yajquintic mac. Baxuc techex ca' a yajquintex a rac'obex.
Mʌ' a yʌn ta'quiquex u jo'r a rac'obex
(Mt. 7.1‑5)
37 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob ich u jo'r p'uc wits:
―Mʌ' a ta'quiquex u jo'r a rac'ob soc bayiri' mʌ' u ta'quic a jo'rex C'uj. An ten bic caj a chich ta'quex u jo'r a rac'ob. Bayiri' a C'ujo' u bin u chich ta'quic a jo'rex xan. A mac tu c'asquintajechex, jawsex u si'pir soc baxuc a rac'obex cu bin u jawsic a si'pirex. Baxuc a C'ujo' cu bin u jawsic a si'pirex xan. 38 Ts'ajex ti' a rac'obex a ba' u c'at, quire' baxuc C'uj cu bin u ts'ic techex xan. An ten mun u p'is caj a ts'aj ti' a rac'obex baxuc u p'is techex cu bin u ts'ajex C'uj. Jach manan ya'abir cu bin u ts'ic techex C'uj, mʌ' ju bin u c'uchur a worex ca' bin u rʌc ts'ajtechex.
39 Jesús caj u wʌc'ʌs araj yej u jer u t'ʌn quir u camsic:
―Irej a mac ch'op u wich, mʌ' u pʌyic u bej u jer ch'op u wich. Quire' wa yʌn u jor ru'um ti' cu bin u p'itc'ʌjob quire' mʌ' yirob u bej. Quire' baxuc techex a mac a mʌ' yer C'uj, mʌ' tsoy quir u camsic u t'ʌn C'uj. Quire' tan u pʌyicob a bej quir a bin ich u c'aq'uir. 40 A mac cu camsiquechex baxuc ca bin a cʌnex, irechex a mac caj u camsajechex ca' bin ts'ocac u camsiquechex.
41 ’Wa tech, caj a p'astaj a rac'ob quire' mʌ' tan u man tu tsoyir, chen a bʌjiri' xan, mʌ' tan a man tu tsoyir, chen ta man ta c'asir. Irech a mac a cu p'astic u rac'ob quire' bina'an robir chichin tu wich. Chen a bʌjiri' mʌ' a wiric wa bina'an robir ta wich cax carem. 42 Wa ca tsicbar ti' mac quire' caj man tu c'asir, chen a bʌjiri' jach manan yʌn a c'asir tech. Irech wa mac a cu ya'aric: “Arej in joc'sej a chichin bina'an robir ta wich quire' in bʌjobech.” Chen u bʌjiri' jach ya'ab bina'an robir tu wich. Mʌ' a yʌn cʌniquex u winiquirob judío a fariseojo' yejer u yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés quire' irob ch'op u wich. Mʌ' ja wirej, yʌjtusarirech. Chen a bʌjiri' mʌ' a yʌn joc'sic robir a wich. A techo' yʌjtusarirech. Yʌn a toc p'ʌtic a man tu c'asir soc c'ucha'an a wor a wiric ca' u p'ʌt u man tu c'asir a rac'ob.
Ca c'ʌ'otic u che'er wa ca c'ʌ'otic u wich
(Mt. 7.17‑20; 12.34‑35)
43 Caj ya'araj Jesús tu cu camsic a pimo':
―Wa tsoy u che'er bayiri' tsoy u wich. Wa c'as u che'er, bayiri' c'as u wich xan. Rajen wa c'as u che'er mʌ' c'ucha'an yor u ts'ic u wich a tsoyo'. Bayiri' xan wa tsoy u che'er mʌ' c'ucha'an, yor u ts'ic u wich a c'aso'. 44 Wa ca wiric u wich ca c'ʌ'otic u che'er xan. An ten bic mʌ' a t'aquic u wich ʌrʌxa' ich abʌr, bayiri' xan, an ten bic mʌ' a t'aquic u wich pujam ich poch'ir. 45 An ten bic a mac tsoy u tucur, tsoy cu bin joc'ar u t'ʌn tu chi'. A mac c'as u tucur c'as, cu bin joc'ar u t'ʌn tu chi'. Mʌ' ja wirej, a ba' yʌn tu tucur ra' cu bin joc'ar tu cu tsicbar.
Ca'tur u najob
(Mt. 7.24‑27)
46 Caj ya'araj Jesús:
―Biquinin ca chen t'ʌniquen, “Jaj Ts'urir”, barej mʌ' ca quibic in t'ʌn? 47 Tu cotor a mac cu yubic in camsic ca' u quibej a ba' tin wa'araj. 48 Raji' irej a mac t'aj. Quire' ber caj u c'ʌxaj yatoch, tam caj u pʌc'aj yoc yatoch soc mʌ' u riquir. Ca' bin tac u ch'icyum ic' ca' bin buruc, mʌ' u riquir quire' jach tam caj u pʌc'aj yoc yatoch. 49 Chen a mac cu yubic in camsic, chen mʌ' ju quibej a ba' caj in wa'araj ti', raji' irej a mac chich u jo'r. Quire' caj u c'ʌxaj yatoch turiri', chen mʌ' tam caj u pʌc'aj yoc yatoch. Rajen caj riquij caj tar u ch'icyum ic' caj tar ya'arir, caj bu'urij. Quire' mʌ' tam caj u pʌc'aj yoc yatochi'. Caj rʌc sat yatoch, caj rʌc cuch ten ic' yejer ja'.